Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bernadetta Ciesek-Ślizowska

17.02.2020 - 11:59, aktualizacja 22.06.2021 - 10:12
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Bernadetta Ciesek-Ślizowska

Kontakt: bernadetta.ciesek@us.edu.pl

Bernadetta Ciesek-Ślizowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka śląskiej polonistyki, rozprawę doktorską zatytułowaną Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski (postawy – wartości – strategie komunikacyjne), napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Bożeny Witosz, obroniła w 2015 roku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół analizy dyskursu, szczególnie w odmianie krytycznej, a także wokół lingwistyki tekstu, lingwistyki kulturowej i aksjolingwistyki. Szczególnie zajmuje się problematyką władzy, dominacji, dyskryminacji, wykluczenia i tolerancji w społecznych praktykach komunikacyjnych. Prowadzi również badania nad archiwistyką społeczną z perspektywy dyskursologicznej. Wykonawczyni w projekcie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae”.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0003-3425-7237

Wybrane publikacje:

O (nie)widoczności prowadzącego spotkanie ze świadkiem historii – wstępna typologia ról inicjujących wywiady narracyjne / Bernadetta Ciesek-Ślizowska, Beata Duda, Katarzyna Sujkowska-Sobisz // LingVaria. – 2020, nr 1, s. 47-58.

Herstories : digital social archives as a space for building memory about women (presentation of the research area) / Bernadetta Ciesek-Ślizowska // Stylistyka. – [T.] 28 (2019), s. 349-361.

Aksjologiczne konteksty rewitalizacji terenów zielonych w przestrzeni miejskiej na przykładzie programu Zielone Podwórka i ogrodów społecznych / Beata Duda, Bernadetta Ciesek // W: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. [T.] 7. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. – S. 317-329.

Polowanie oczami myśliwych : strategie legitymizacji praktyk łowieckich / Bernadetta Ciesek-Ślizowska // W: Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje). – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

Profilowanie Innego w dyskursie radiomaryjnym / Bernadetta Ciesek // W: Język w prasie : antologia. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 151-168.

Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje) / red. Bernadetta Ciesek-Ślizowska, Beata Duda, Ewa Ficek, Katarzyna Sujkowska-Sobisz . – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski (wartości, postawy, strategie) / Bernadetta Ciesek . – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

Kreacje Obcego w dyskursie współczesnych polskich nacjonalistów / Bernadetta Ciesek // Tekst Dyskurs. – Z. 11 (2018), s. 371-390.

Reguły dyskursu obywatelskiego a mechanizmy dyskursu publicznego (na przykładzie stowarzyszeń i ruchów działających na rzecz edukacji) / Bernadetta Ciesek // Prace Językoznawcze, 2018, nr 4, s. 19-37.

Przeciw wykluczeniu : konceptualizacje współczesnej polskiej kobiety z perspektywy dyskursu feministycznego / Bernadetta Ciesek // Acta Univ. Lodz., Folia Linguist. – [Z.] 51, nr 1 (2017), s. 11-28.

Bernadetta Ciesek-Ślizowska, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia

 

bernadetta.ciesek@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3425-7237

https://www.researchgate.net/profile/Bernadetta-Ciesek-Slizowska

https://scholar.google.pl/citations?user=KF7hg-oAAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

Bernadetta Ciesek-Ślizowska — PhD in Linguistics

She graduated in Polish Studies from the University of Silesia. In 2015, she defended her doctoral dissertation, Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski (postawy – wartości – strategie komunikacyjne), written under the supervision of Professor Bożena Witosz.

Her research interests focus on discourse analysis and critical discourse analysis, cultural linguistics, text linguistics and axiolinguistics. In particular, she deals with power, dominance, discrimination, exclusion and tolerance in social practices. She also conducts research on social archiving in the perspective of discoursology and memory linguistics.

She is a participant in the research project in the Program: Wiedza Edukacja Rozwój, part of the European Social Fund.

She is a member of the Society of Aficionados of the Polish Language and the Association of the Friends of the Institute of Polish in the University of Silesia “Via Linguae”.

 

Selected publications:

O (nie)widoczności prowadzącego spotkanie ze świadkiem historii – wstępna typologia ról inicjujących wywiady narracyjne [On the (in)visibility of the host of the meeting with a history witness — an introductory typology of roles initiating narrative interviews] / Bernadetta Ciesek-Ślizowska, Beata Duda, Katarzyna Sujkowska-Sobisz // LingVaria. – 2020, no. 1, pp. 47-58.

Herstories : digital social archives as a space for building memory about women (presentation of the research area) / Bernadetta Ciesek-Ślizowska // Stylistyka. – vol. 28 (2019), pp. 349-361.

Aksjologiczne konteksty rewitalizacji terenów zielonych w przestrzeni miejskiej na przykładzie programu Zielone Podwórka i ogrodów społecznych [Axiological contexts of green areas revitalization in urban space based on the example of the program “Zielone Podwórka” and social gardens] / Beata Duda, Bernadetta Ciesek // In: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. vol. 7. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. – pp. 317-329.

Polowanie oczami myśliwych : strategie legitymizacji praktyk łowieckich [Hunting with hunters’ eyes: Legitimation strategies of hunting practices] / Bernadetta Ciesek-Ślizowska // In: Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje). – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

Profilowanie Innego w dyskursie radiomaryjnym [Profiling of the Other in “Radio Maryja” discourse] / Bernadetta Ciesek // In: Język w prasie : antologia. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – pp. 151-168.

Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje) [World representations in discourses (models, images, visions)] / ed. by Bernadetta Ciesek-Ślizowska, Beata Duda, Ewa Ficek, Katarzyna Sujkowska-Sobisz . – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski (wartości, postawy, strategie) [Discourses of discrimination and tolerance in the public space of contemporary Poland] / Bernadetta Ciesek . – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

Kreacje Obcego w dyskursie współczesnych polskich nacjonalistów [Constructions of the Other in the discourse of contemporary Polish nationalists] / Bernadetta Ciesek // Tekst Dyskurs. – vol. 11 (2018), pp. 371-390.

Reguły dyskursu obywatelskiego a mechanizmy dyskursu publicznego (na przykładzie stowarzyszeń i ruchów działających na rzecz edukacji) [The rules of civic discourse and the mechanisms of public discourse (based on the example of education associations and movements] / Bernadetta Ciesek // Prace Językoznawcze, 2018, no. 4, pp. 19-37.

Przeciw wykluczeniu : konceptualizacje współczesnej polskiej kobiety z perspektywy dyskursu feministycznego [Against exclusion: Conceptualizations of modern Polish woman in a feminist discourse perspective] / Bernadetta Ciesek // Acta Univ. Lodz., Folia Linguist. – vol. 51, no. 1 (2017), pp. 11-28.

 

Fellowships and grants:

Participant in the project Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i zawodowych; nr projektu: EOG 19/K3/W/0011.

zdjęcie portretowe_Bernadeta Ciesek-Ślizowska

return to top