Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa

Cecylia Tatoj

06.02.2020 - 11:18, aktualizacja 29.06.2021 - 11:50
Redakcja: am

dr Cecylia Tatoj

kontakt: cecylia.tatoj@us.edu.pl, cecyliatatoj@hotmail.com

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska. Od początku związana z językiem hiszpańskim na Uniwersytecie Śląskim.

Jej zainteresowania naukowe podzielić można na dwa nurty: porównywanie różnych pól semantycznych języka hiszpańskiego i polskiego na bazie gramatyki kognitywnej oraz glottodydaktyka ze szczególnym uwzględnieniem roli kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka hiszpańskiego Polaków. Jest współredaktorką siedmiu monografii wydanych w Polsce i w Hiszpanii, autorką ponad 20 artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, materiałów dla nauczycieli, a także raportu na temat nauczania języka hiszpańskiego w sekcjach dwujęzycznych w Polsce

Zorganizowała pięć międzynarodowych konferencji. Wraz z Instytutem Cervantesa w Krakowie oraz Uniwersytetem Jagiellońskim regularnie organizuje warsztaty dla nauczycieli języka hiszpańskiego. Jest rzeczoznawcą merytoryczno-dydaktycznym podręczników przeznaczonych do nauki języka hiszpańskiego na wszystkich etapach edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od 2018 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7014-4072

Wybrane publikacje:

 1. Tatoj, C., Baran, M., Balches, S. (red.), 2020: Un mundo cambiante en la enseñanza de la lengua y la literatura contemporáneas, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 2. Tatoj, C., Balches, S. (red.), 2019: Voces y caminos en la enseñanza de español /LE: desarrollo de las identidades en el aula, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 3. Tatoj, C., 2019: “Conceptualization of  <Hand> in Spanish and in Polish”, Neophilologica 31, Uniwersytet Śląski w Katowicach, str. 399-414.
 4. Tatoj, C., 2019: “¿Qué esconden las palabras? La enseñanza del léxico y los estereotipos nacionales”, w: G. Santiago Alonso, M. Šifrar Kalan (red.), Verba Hispánica. Anuario del Departamento de la Lengua y Literatura españolas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana, vol. 27 n.1, Słowenia, str. 11-27.
 5. Tatoj, C., Galan, B, Półtorak, E., 2018: “El uso de plataformas moodle en la enseñanza de L2 y desafíos contemporáneos” w: Lenguaje y Textos, [S.l.], n. 48, 2018, str. 1-10. “Propuesta de actividades para el trabajo en el aula de ELE sobre estereotipos”, w: Aula de Encuentro, Revista de investigación y comunicación de experiencias educativas, Vol. 20.2., Universidad de Jaén, str. 239-259.
 6. Tatoj, C., 2013: “La política educativa en Polonia en el ámbito de enseñanza de lenguas extranjeras y su influencia en la situación y perspectivas del español en escuelas polacas”, w: R. S. Balches Arenas (red.), Studia Ibersytyczne XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  str. 187-201.
 7. Tatoj, C., 2012: “Los estereotipos arraigados en la lengua: el concepto de derecho e izquierdo en español y polaco”, w: A. Zieliński, R. S. Balches Arenas (red.), Studia Iberystyczne XI, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 165-178.
 8. Tatoj, C., 2012: „Kształcenie tłumaczy języka hiszpańskiego w Polsce”, w: E. Kościałkowska-Okońska, M. Pławski (red.), Rocznik przekładoznawczy, tom VII, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2012, str. 169-178.
 9. Tatoj, C., 2012: “El tiempo y el espacio: análisis del aspecto de unos verbos de moviemiento españoles y polacos escogidos”, w: B. Kalenić Ramšak, J. Markič (red.), Verba Hispánica. Anuario del Departamento de la Lengua y Literatura españolas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana, vol. XX, Słowenia, str. 345-362.
 10. Tatoj, C., 2012: “Análisis del significado de los verbos españoles venir y llegar, y sus equivalentes polacos”, w: W. Banyś (red.), Neophilologica 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, str. 240-252.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Cecylia Tatoj, PhD
Assistant Professor in the Institute of English, University of Silesia in Katowice

cecylia.tatoj@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7014-4072

https://www.researchgate.net/profile/Cecylia-Tatoj

https://scholar.google.pl/citations?user=ECAFEZwAAAAJ&hl=es

Research interests:

PhD in Humanities (Linguistics), Spanish-Polish contrastive grammar. From the beginning of her academic career, she has been related to the Spanish language at the University of Silesia in Katowice.

Her research interests can be divided into: comparison of various semantic fields in Spanish and Polish within the framework of cognitive linguistics, and glottodidactics, the role of intercultural competence in teaching Spanish to Poles in particular. She is the co-editor of seven academic monographs published in Poland and Spain, the author of above 20 articles and chapters in monographs and academic journals published in Poland and abroad, materials for teachers, and the report on teaching Spanish in bilingual sections in Poland.

She has organized five international conferences. In cooperation with the Cervantes Institute in Kraków and the Jagiellonian University, she regularly organizes workshops for teachers of Spanish. She is a didactic expert on textbooks for learning Spanish at all levels in the Ministry of Education and Science. Since 2018, she has been the vice-president of the Polish Society of Hispanists.

Selected publications:

 1. Tatoj, C., 2021: “La competencia intercultural y el error pragmático”, Studia Romanica Posnaniensia, 48/2, pp. 45-54.
 2. Tatoj, C., Baran, M., Balches, S. (eds.), 2020: Un mundo cambiante en la enseñanza de la lengua y la literatura contemporáneas, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 3. Tatoj, C., Balches, S. (eds.), 2019: Voces y caminos en la enseñanza de español /LE: desarrollo de las identidades en el aula, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 4. Tatoj, C., 2019: “Conceptualization of <Hand> in Spanish and in Polish”, Neophilologica 31, 399-414.
 5.  Tatoj, C., 2019: “¿Qué esconden las palabras? La enseñanza del léxico y los estereotipos nacionales”, Verba Hispánica. Anuario del Departamento de la Lengua y Literatura españolas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana, vol. 27 no.1, pp. 11-27.
 6. Tatoj, C., 2018:  “Propuesta de actividades para el trabajo en el aula de ELE sobre estereotipos”, Aula de Encuentro, Revista de investigación y comunicación de experiencias educativas, Vol. 20.2., Universidad de Jaén, pp. 239-259.
 7. Tatoj, C., 2013: “La política educativa en Polonia en el ámbito de enseñanza de lenguas extranjeras y su influencia en la situación y perspectivas del español en escuelas polacas”, Studia Ibersytyczne XII, pp. 187-201.
 8. Tatoj, C., 2012: “Los estereotipos arraigados en la lengua: el concepto de derecho e izquierdo en español y polaco”, Studia Iberystyczne XI, pp. 165-178.
 9. Tatoj, C., 2012: „Kształcenie tłumaczy języka hiszpańskiego w Polsce” [Spanish translator training in Poland], Rocznik przekładoznawczy, tom VII, pp. 169-178.
 10. Tatoj, C., 2012: “Análisis del significado de los verbos españoles venir y llegar, y sus equivalentes polacos”, Neophilologica 24, pp. 240-252.

Fellowships and grants:

 • Expert in the project “Transform4Europe T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs”.
 • Winner in the second edition of the competition „Współmyślenie w humanistyce” , realized as part of the project „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” , co-financed  by the European Union within the European Social Fund. The classes, entitled “Z hiszpańskim przez świat”, are organized as part of the project.
 • Lecturer in the project „Mobilny Uniwersytet Młodzieży”, the part of the project „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”, co-financed  by the European Union within the European Social Fund.
 • Participant in the project Hábitos lectores en contextos internacionales de estudiantes de educación secundaria. Un estudio de prácticas educativas para el fomento de la lectura”, managed by Prof. Ester Trigo Ibáñez, financed within “Programa de Impulso de la Actividad Investigadora (PRIAR)”, the University of Cadiz,  2018-2019.
 • Participant in the project “Adquisición y aprendizaje del componente fónico del español como lengua extranjera/ segunda lengua (FFI2010-21034)”, managed by Prof. Ana Blanco Canales, the University of Alcala (Spain), financed by the Spanish Ministry of Science and Innovation, 2011-2013.

 

Cecylia Tatoj

return to top