Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Danuta Krzyżyk

17.02.2020 - 13:20, aktualizacja 12.11.2020 - 13:55
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Danuta Krzyżyk, prof. UŚ

Kontakt: danuta.krzyzyk@us.edu.pl

dr hab. prof. UŚ Danuta Krzyżyk – w latach 1990–2019 pracowała w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ. Obecnie jest pracownikiem Instytutu Językoznawstwa UŚ. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów pragmalingwistyki, frazeologii, ortografii i dydaktyki języka, zaburzeń w komunikacji językowej, a także komunikacji medycznej. Jest autorką i współautorką ponad 150 publikacji. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z innymi funkcjami i obowiązkami. Była sekretarzem Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (2004–2011), uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Dziecka Komitetu Językoznawstwa PAN (2004–2007). Obecnie jest sekretarzem naukowym Rady Języka Polskiego, przewodniczącą Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP, członkiem Zespołu Dydaktycznego RJP i Zespołu Języka Religijnego RJP, członkiem Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych, członkiem Komisji Etyki Komunikacji PAU, członkiem Komitetu Językoznawczego PAN w Katowicach, a także wiceprzewodniczącą katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Od roku szkolnego 2015/2016 pełni funkcję przewodniczącej jury Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech organizowanej pod patronatem Ambasadora RP w Niemczech przez Komitet Organizacyjny Olimpiady reprezentujący polonijne organizacje oświatowe w Niemczech i konsulaty RP w Niemczech oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a od roku 2020/2021 – funkcję przewodniczącej śląskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych.  Jest sekretarzem jury Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego DYKTANDO. W 2006 roku za pracę na rzecz upowszechniania pięknej i poprawnej polszczyzny otrzymała Medal Roku Języka Polskiego. Za pracę z dziećmi i młodzieżą w 2009 roku została nagrodzona Pałacowym Oskarem (nagroda przyznana przez Pałac Młodzieży w Katowicach). Współpracuje ze szkołami, placówkami kulturalno-oświatowymi, Radiem Katowice. Jest członkiem zespołu akredytacyjnego placówek doskonalenia nauczycieli działającego przy Kuratorium Oświaty w Katowicach. Od roku 2000 ma uprawnienia egzaminatora maturalnego z języka polskiego. Od 2009 roku pracuje jako rzeczoznawca MEN i opiniuje pod względem językowym podręczniki szkolne.

 

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2644-2328

 

Wybrane publikacje:

Pisownia słownictwa religijnego – przeszłość i teraźniejszość.  „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2019, nr 1 (48),  s. 125–146. ISSN 1426-3777.

Jak to dawniej bywało. Konkurs Recytatorski w Gwarze Śląskiej w powiecie bieruńsko-
-lędzińskim (jubileusz pięciolecia). Miejskie Centrum Kultury w Imielinie. Imielin 2017, ss. 104. ISBN 978-83-947744-0-0. [Współredaktorka: H. Synowiec].

O (nie)obecności interpunkcji w szkole. „Poradnik Językowy” 2016, nr 4, s. 31–42. ISSN 0551-5343.

Odzwierciedlenie funkcji podręcznika w języku i stylu. „Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności – Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych”. Wydawca: Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2015, t. XIII, s. 61–80. ISSN 1733-5175.

Pedagogika szkolna. Materiały dla studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela. Pod red. D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburskiej przy współpracy A. Zok-Smoły. Katowice 2014, ss. 289. ISBN 978-83-940140-0-1.

Problemy w komunikacji dzieci z zespołem Aspergera. W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tom II. Red. A. Guzy i B. Niesporek-Szamburska. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. Kielce 2013, s. 22–31. ISBN 978-83-7173-289-8.

Rozwój umiejętności pisania uczniów z dysleksją rozwojową ćwiczenia wspomagające kształcenie kompetencji komunikacyjno-językowej. W: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom II. Red. K. Węsierska, N. Moćko. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, s. 213–228. ISBN 978-83-8012-126-3.

Frazeologizmy o rodowodzie mitologicznym piętą Achillesa gimnazjalistów? Wyniki badań. W: Odmiany polszczyzny w szkole (teoria i praktyka). Red. H. Synowiec przy współudziale M. Kubarek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, s. 170–188. ISBN 978-83-226-2236-0.

Funkcje i struktura oraz język podręczników do kształcenia zawodowego. Przewodnik dla autorów i wydawców. MEN. Warszawa 2010, ss. 72. [Współautorki: H. Synowiec, K. Gąsiorek].

Synonimia pojęć prawdziwościowych – teoria i nauczanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008, ss. 159. ISBN 978-83-226-1658-1.

Dziecko w świecie języka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków 2004, ss. 272. ISBN 83-7308-288-3. [Współautorki: D. Bula, B. Niesporek-Szamburska, H. Synowiec].

Inne:

Opis działalności naukowej 

return to top