Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Danuta Pluta-Wojciechowska

18.02.2020 - 09:42, aktualizacja 22.06.2021 - 13:52
Redakcja: krzysztofrozwadowski

prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Kontakt: danuta.pluta-wojciechowska@us.edu.pl

profesor doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa (specjalność logopedyczna), profesor nadzwyczajny Instytutu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Opracowała Strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów (SMURF) oraz związaną z nią Fizjologiczną terapię miofunkcjonalną (FTM), a także kompleksową terapię w przypadku zaburzeń mowy u osób z rozszczepem wargi i podniebienia.

D. Pluta-Wojciechowska przez 17 lat była redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”, a także członkinią Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN (obecnie Komisja nie działa); obecnie została zaproszona do prac Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
W trzech kadencjach była aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od czerwca 2011 roku do czerwca 2014 roku pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL.

Od ponad 30 lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami. Wydała 6 monografii i ponad 120 artykułów opublikowanych w czasopismach i monografiach wieloautorskich w Polsce i za granicą.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0003-0425-6006

 

Wybrane publikacje:

1. Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka.
Wydawnictwo ATH. Bielsko-Biała 2006. Obecnie książka ma już 3 wydanie.
2. Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje. Wydawnictwo Ergo-Sum.
Bytom 2010.
3. Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2011. Rozprawa habilitacyjna.
4. Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego. Wydawnictwo Ergo-Sum. Bytom 2013. Obecnie książka ma 3 wydanie.
5. Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń.
Wydawnictwo Ergo-Sum Bytom 2017.
6. Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań.
Wydawnictwo UŚ, Katowice 2019.
7. Standard postępowania logopedycznego w przypadku rozszczepu wargi i podniebienia.
W: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki. Red.
S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2015, s. 727–779.
8. Kompleksowa metoda terapii logopedycznej w przypadku osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. W: Metody terapii logopedycznej. Red. U. Mirecka, A. Domagała. Wyd. UMCS. Lublin 2018, s. 456–486.
9. Wymowa polska „jakby ktoś gryzł szkło”, czyli o trudnościach artykulacji głosek języka polskiego u obcokrajowców. „Poradnik Językowy” 2015, nr 5, s. 83–94.
10. Defining abstractnotions by children in norm and pathologyat the youngerschoolage.
„Acta neuropsychologica” 2015, Vol. 13, No. 4, s. 377–393.

Danuta Pluta-Wojciechowska, PhD, DLitt

Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

danuta.pluta-wojciechowska@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0425-6006

https://www.researchgate.net/profile/Danuta-Pluta-Wojciechowska

https://scholar.google.pl/citations?user=6a0-UjsAAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

Danuta Pluta-Wojciechowska holds a DLitt degree in Humanities. Born in Chorzów, a graduate from the University of Silesia, a speech therapist, a linguist, a member of the Speech Development and Disorders Team of  the Council for the Polish Language at the Presidium of the Polish Academy of Sciences. For 17 years, she was editor-in-chief of the yearly journal “Forum logopedyczne”. Active member of the Polish Logopedics Society — in the years 2011-2014, she was the Deputy Chair of the General Board of  PLS.

Two PhD theses she supervised have been completed.  She is the author of seven books and above 120 articles published in Poland and abroad, mainly on speech in discourse disturbed by biological factors. Her main research interests include speech dysfunction in children with a defect in the central part of the facial skeleton, with disorders of primary activities, such as breathing and eating. She conducts research on speech in cognitive linguistics. She also deals with pathophonetics related to phoneme realization disorders constitutively and functionally conditioned in particular, and the theory and methodology of dyslalia therapy. She has developed the Strategic Method of Phoneme Realization (SMURF) and, related to it, the  Physiological Myofunctional Therapy (FTM), and the complex therapy of speech disorders in persons with the cleft lip and palate.

For over 30 years, she has practiced logopedics. She makes diagnoses and conducts therapy of speech disorders in children and adults with dysfunctions.

 

Selected publications:

 1. Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka [Speech disorders in children with the cleft palate], 3rd Edition.Wydawnictwo ATH. Bielsko-Biała 2006.
 2. Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje [Introduction to pathophonetics of cleft speech]. Wydawnictwo Ergo-Sum. Bytom 2010.
 3. Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia [Speech of children with the cleft lip and palate]. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2011 (habilitation monograph).
 4. Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego [Primary activity and articulation disorders. An introduction to logopedic therapy]. 3rd Edition. Wydawnictwo Ergo-Sum. Bytom 2013.
 5. Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń [Peripheral dyslalia. Logopedic diagnosis and therapy of selected disorders].Wydawnictwo Ergo-Sum Bytom 2017.
 6. Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań [The effectiveness of dyslalia therapy. A logopedic-linguistic analysis of research results]. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2019.
 7. Standard postępowania logopedycznego w przypadku rozszczepu wargi i podniebienia [Standards in logopedic therapy in the case of the cleft lip and palate]. In: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki. Eds. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2015, pp. 727–779.
 8. Kompleksowa metoda terapii logopedycznej w przypadku osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia [The complex method of logopedic therapy in individuals with cleft lip and/or palate]. In: Metody terapii logopedycznej. Eds. U. Mirecka, A. Domagała. Wyd. UMCS. Lublin 2018, pp. 456–486.
 9. Wymowa polska „jakby ktoś gryzł szkło”, czyli o trudnościach artykulacji głosek języka polskiego u obcokrajowców [The Polish pronunciation “as if someone bit glass”, or about problems in the pronunciation of Polish speech sounds by foreigners]. “Poradnik Językowy” 2015, no. 5, pp. 83–94.
 10. Defining abstract notions by children in norm and pathology at the younger school age. “Acta neuropsychologica” 2015, Vol. 13, n 4, pp. 377–393.

zdjęcie portretowe_Danuta Pluta-Wojciechowska

return to top