Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Emilia Bańczyk

17.02.2020 - 11:55, aktualizacja 21.06.2021 - 12:11
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Emilia Bańczyk

 

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka filologii polskiej i socjologii reklamy i komunikacji społecznej. W roku 2016 obroniła pracę doktorską pt. Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji. Pasję językoznawczą łączy z wiedzą socjologiczną. W kręgu jej zainteresowań znajdują się socjolingwistyka, językoznawstwo pragmatyczne i kulturowe. Szczególnie interesuje się wpływem nowych technologii na rozwój języka, zajmuje ją zagadnienie socjalizacji medialnej, a także dyskursy nowych mediów, w tym zwłaszcza internetowe dyskursy macierzyństwa i o macierzyństwie. Członkini Stowarzyszenia „Via Linguae” i TMJP. Organizatorka ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych wpływowi mediów na najmłodsze pokolenia (Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka), a także komunikacji promocyjnej („Wyróżniaj się lub zgiń”. Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej oraz „Wyróżniaj się lub zgiń”. Jak osiągnąć wizerunkowy sukces). W latach 2014-2018 opiekunka Koła Naukowego „Komunikator”.

Emilia Bańczyk, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

emilia.banczyk@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-6155-2701

https://www.researchgate.net/profile/Emilia-Banczyk

https://scholar.google.pl/citations?user=4ZcTCJMAAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

PhD in Humanities (Linguistics), Assistant Professor in the University of Silesia in Katowice. She graduated in Polish Studies and Sociology of Advertising and Social Communication. In 2016, she defended her doctoral dissertation, Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji [The cultural codes of advertising. The world of meanings in advertising from the socialization perspective]. She combines a passion for linguistics with the knowledge of sociology. Her research interests include sociolinguistics, and pragmatic and cultural linguistics. In particular, she is interested in the impact of new technologies on language development, media socialization and new media discourses, including Internet discourses of motherhood and on motherhood. She is member of the society  “Via Linguae” and TMJP.

 

Selected publications:

Granice nienawiści. O kilku reakcjach Polaków na gwałt w Rimini z perspektywy dyskursologicznej [Limits of hate. On some Poles’ reactions to the rape in Rimini from a discursive perspective] [in:] Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje). Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – pp. 99-112. – ISBN 978‐83‐226‐3848‐4;

Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji [Cultural codes of advertising. The world of meanings in advertising from a socialization perspective], Katowice, 2018.

Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka [Media codes in children’s imagination and language], E. Bańczyk, N. Moćko eds., Katowice, 2018.

Reklama jako współczesna baśń. Reklamowe gry z narracją [Advertisement as a contemporary fairy tale. Advertising games with narration], [in:] Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach, B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch eds., Kraków 2018.

„Mówmy otwarcie o okresie”. O reklamie i tabu w kontekście rytualności zachowań komunikacyjnych [“We speak openly about our period.” About advertising and taboo in the context of communicative behavior ritualization], „Świat i Słowo”, no. 1/2018 (30).

„A Tobie, ile brakuje do szczęścia?” O socjalizacyjnych możliwościach reklamy [“And you, how far are you from being happy?” About socializing possibilities of advertising], “Forum Lingwistyczne” 2016 no. 3, pp. 31-48.

Obraz świata w reklamie: wzorce i wartości. Perspektywa socjalizacji [The picture of the world in advertising: Models and values. A socializing perspective] [in:] Język a media: zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach, B. Skowronek, E. Horyń, A. Waleckiej-Rynduch eds., Collegium Colubinum, Kraków 2015, pp. 215-228.

Co reklama mówi dzieciom o świecie? Socjalizacyjna oferta reklamy [What do advertisements tell children about the world? A socializing offer of advertising], “Linguarum Silva”, tvol IV, 2015, pp. 165-181, ISSN 0208-6336, ISSN 2300-0023 (printed version), ISSN 2391-4300;

Czego pragną dzieci? Oblicza konsumpcji dziecięcej [What do children want? Faces of children consumption], “Socjolingwistyka” 2014 no. 28, pp. 239-255;

„Co to jest ślub?”. Analiza wypowiedzi dziecięcych z punktu widzenia teorii gatunków i rejestrów oraz językowego obrazu świata [“What is wedding?” An analysis of children’s statements within the framework of theory of genre and register theory and the picture of the world] [in:] “Konteksty Kultury”, 2012 no. 9, pp. 206-217.

 

Fellowships and grants:

Project: „Kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa” (grant no. POWR.03.01.00-00-K315/16-00), co-financed by the European Union within the European Social Fund.

Project: “Jeden Uniwersytet – wiele możliwości” — creating  the Program Promotional and Crisis Communication (the 2nd cycle studies)

 

Extended biogram — link to pdf

zdjęcie portretowe_Emilia Bańczyk

return to top