Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ewa Półtorak

06.02.2020 - 11:10, aktualizacja 29.06.2021 - 11:27
Redakcja: am

dr Ewa Półtorak

kontakt: ewa.poltorak@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Absolwentka kierunku filologia romańska, w roku 2011 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych (dyscyplina: językoznawstwo) na Uniwersytecie Śląskim. Obszary jej zainteresowań naukowych sytuują się w obrębie językoznawstwa stosowanego, a w szczególności dotyczą analizy różnych aspektów szeroko rozumianego procesu glottodydaktycznego. Interesuje ją praktyczny wymiar wykorzystania nowych technologii oraz przestrzeni wirtualnej w procesie nauczania/uczenia się języków obcych, jak również optymalizacja warunków zinstytucjonalizowanych from kształcenia językowego, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania/uczenia się języka francuskiego jako (co najmniej) drugiego języka obcego w okresie wczesnej dorosłości.
Autorka monografii poświęconej zagadnieniu wpływu nowych technologii na ewaluację postępów ucznia w kontekście procesu nauczania/uczenia się języków obcych na poziomie początkującym oraz licznych publikacji naukowych z zakresu glottodydaktyki.

Członkini Stowarzyszenia Romanistów Polskich „Plejada”, bierze także aktywny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.
Laureatka nagród JM Rektora UŚ za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Filologicznego UŚ (2015; 2017; 2018; 2019) oraz za działalność naukowo-badawczą (2016). W 2015r. wyróżniona Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego, a w 2019r. – Złotą Odznaką Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3179-5681

Wybrane publikacje:

 1. Półtorak E., 2019: Podejście do błędu w nauce języków obcych: perspektywa ucznia. Neofilolog, 53/2, str. 263-280.
 2. Półtorak E., 2019: Zjawisko lęku językowego w procesie nauczania-uczenia się języka francuskiego jako drugiego języka obcego. W: Dimensions of institutional communicative space / Wymiary instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, str. 170-181.
 3. Półtorak E., 2019: Lęk przed pisaniem a kształcenie sprawności pisania na lekcjach języka francuskiego, jako drugiego języka obcego. Rozprawy Społeczne, nr 3, str. 112-126.
 4. Półtorak E., 2018: Nauczanie języków obcych w dobie nowych technologii: multimedialne narzędzia dydaktyczne a proces pozyskiwania/przekazywania informacji zwrotnych. W: Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce: wybrane zagadnienia (pod red. D. Gabryś-Barker, R. Kalamarza, M. Stec), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 5. Półtorak E., Gałan B., 2018: Innowacyjny nauczyciel, czyli kto? Próba definicji pojęcia. Neofilolog, 51(1), str. 43-58.
 6. Półtorak E., 2015: Impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 7. Półtorak E., 2011: Question du feedback en didactique des langues étrangères: quelques réflexions théoriques. Glottodidactica, vol. XXXVIII/2011, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, str. 31-42.
 8. Półtorak E., 2009: Feedback uzyskiwany drogą elektroniczną. Neofilolog, 33, str. 113-123.
 9. Półtorak E., 2008: Wykorzystanie programów narzędziowych w procesie nauczania/uczenia się języka obcego, Neofilolog, 31, str. 59-69.
 10. Półtorak E., 2007: Application du schéma actantiel de Greimas en didactique des langues étrangères, Synergies Pologne, nr 4 (pod red. prof. R. Siwek i R. Lubas-Bartoszyńska), Revue du Gerflint, str. 219-227.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Ewa Półtorak, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

ewa.poltorak@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3179-5681

https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Poltorak

https://scholar.google.pl/citations?user=FVouzpsAAAAJ&hl=pl

Research interests:

PhD in Humanities, Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice.

MA in Romance Studies. In 2011, PhD in Linguistics, University of Silesia in Katowice.

Her research interests include applied linguistics, analysis of different aspects of the generally understood glottodidactic process in particular. She is interested in the practical dimension of the use of new technologies and virtual space in the process of teaching-learning a foreign language, and the optimization of the conditions of the institutionalized forms of linguistic education, teaching-learning French as (at least) a second language in early adulthood.

She is the author of the monograph on the impact of new technologies on the student’s progress evaluation in the context of the process of teaching-learning foreign languages at the beginner level and research publications in glottodidactics.

Selected publications:

 1. Półtorak E., 2019: Podejście do błędu w nauce języków obcych: perspektywa ucznia [An approach to error in foreign language learning: A student’s perspective]. Neofilolog, 53/2, pp. 263-280.
 2. Półtorak E., 2019: Zjawisko lęku językowego w procesie nauczania-uczenia się języka francuskiego jako drugiego języka obcego [Linguistic anxiety in the process of teaching-learning French as a second language]. In: Dimensions of institutional communicative space / Wymiary instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 170-181.
 3. Półtorak E., 2019: Lęk przed pisaniem a kształcenie sprawności pisania na lekcjach języka francuskiego, jako drugiego języka obcego [Fear of writing and teaching of writing skills during the lessons of French as a second language]. Rozprawy Społeczne, no. 3, pp. 112-126.
 4. Półtorak E., 2018: Nauczanie języków obcych w dobie nowych technologii: multimedialne narzędzia dydaktyczne a proces pozyskiwania/przekazywania informacji zwrotnych [Foreign language teaching in the era of new technologies: Multimedia didactic tools and the process of giving/getting feedback]. In: Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce: wybrane zagadnienia (D. Gabryś-Barker, R. Kalamarza, M. Stec (eds.)), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 5. Półtorak E., Gałan B., 2018: Innowacyjny nauczyciel, czyli kto? Próba definicji pojęcia [An innovative teacher, what does it mean? An attempt to define the concept]. Neofilolog, 51(1), pp. 43-58.
 6. Półtorak E., 2015: Impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 7. Półtorak E., 2011: Question du feedback en didactique des langues étrangères: quelques réflexions théoriques. Glottodidactica, vol. XXXVIII/2011, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 31-42.
 8. Półtorak E., 2009: Feedback uzyskiwany drogą elektroniczną [Feedback received via the Internet]. Neofilolog, 33, pp. 113-123.
 9. Półtorak E., 2008: Wykorzystanie programów narzędziowych w procesie nauczania/uczenia się języka obcego [The use of tool programs in the process of teaching-learning of a foreign language], Neofilolog, 31, pp. 59-69.
 10. Półtorak E., 2007: Application du schéma actantiel de Greimas en didactique des langues étrangères, Synergies Pologne, no. 4 (R. Siwek i R. Lubas-Bartoszyńska (eds.)), Revue du Gerflint, pp. 219-227.

Fellowships and grants:

Participant in the grant The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations [HEC] – the project financed by the governments of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, as part of the Visegrad Grants from the International Visegrad Fund, received by the Interdisciplinary Centre for Research on Humanistic Education UŚ (Duration: October 1, 2020—September 30, 2023)

return to top