Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ewa Straś

07.02.2020 - 12:49, aktualizacja 30.06.2021 - 09:35
Redakcja: am

dr hab. Ewa Straś, prof. UŚ

Publikacje:

Książki

1. Kategoria intensywności we frazeologii języka polskiego i rosyjskiego. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008;
2. Angel/ anioł v russko-pol’skom sopostavlenii: semantiko-ètnokul’turnyj aspekt; Wyd. „Krok”, Ternopol’ 2013 (ss. 352);

Artykuły

1. Verbalizaciâ koncepta „angel”/ „anioł” v sovremennyh russkom i pol’skom âzykah, /w:/
Teoretyczne i praktyczne aspekty badań semantyki i stylistyki tekstu. Red. J. Wierzbiński,
T. Daiber, G. Gochev, I. Zlatev, Łódź 2012, s. 166-181; ISBN 978-83-62157-46-4
2. Padšij angel v russkom i pol’skom âzykovom predstavlenii, /w:/ Chrześcijańskie
dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Seria III, Język. Literatura. Kultura. Historia.
Tom I, Chrześcijaństwo w literaturze i języku. Red. Z. Abramowicz, K. Korotkich,
Białystok 2016, s. 373-385; ISBN 978-83-86064-35-9
3. Serafimy i heruvimy. Étnokul’turnyj vzglâd na problemu percepcii (v russko-pol’skom
sopostavlenii), /w:/ Russkij âzyk v interkul’turnom prostranstve. Red. Z. Czapiga, A.
Stasienko, Rzeszów 2016, s. 178-191; ISBN 978-83-7996-301-0
4. Żeńskie kreacje anioła (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), /w:/ Wartości i
wartościowanie we współczesnej humanistyce. III perspektywa językoznawcza. Red. A.
Kiklewicz, J. Piwowar, Olsztyn 2017, s. 155-165; ISBN 978-83-61605-94-2
5. Predstavlenie prostranstvennoj udalennosti v russkoj i pol’skoj frazeologii, /w:/ Prostor
in čas v frazeologiji. Red. E. Kržišnik, N. Jakop, M. Jemec Tomazin, Ljubljana 2016, s.
479-489; ISBN 978-961-237-813-4
6. Mečta / marzenie kak komponent ustojčivyh slovosočetanij russkogo i pol’skogo rečevogo
uzusa /w:/ Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład. Red.
W. Wysoczański, B. Gasek. Wyd. Acta Universitatis Wratislaviensis № 3792, Slavica
Wratislaviensia CLXV, Wrocław 2017, s. 389-399; ISSN 0137-1150
7. O verbalizacii koncepta „mesto kofepitiâ” v russkom i pol’skom âzykah, /w:/ „Studia
Slavica Academiae Scientiarium Hungaricae”, 2018, Vol. 63, № 2, s.257-267; ISSN
0039-3363
8. Primety o blagopolučii v russkom i pol’skom âzykovom otraženii, /w:/ Ponâtie very v
raznyh âzykah i kul’turah. Red. N.D. Arutûnova, M.L. Kovšova, Moskva 2018, s. 346-
357; ISBN 978-5-94244-066-4

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE (indywidualne) pozostają w kręgu zainteresowań naukowych autorki, a są nimi w głównej mierze semantyka językoznawcza oraz frazeologia i paremiologia. Uwagę jej przyciągają zwłaszcza zagadnienia językoznawstwa konfrontatywnego (rosyjsko-polskiego). Interesuje ją przede wszystkim problematyka kategorii pojęciowych i semantycznych oraz ich werbalizacja na płaszczyźnie obu języków. Zagadnienia te znalazły swoje odzwierciedlenie w monografii poruszającej problemy kategorii intensywności, jak również w niektórych artykułach. Rozważania o podobnym charakterze, aczkolwiek uwzględniające aspekt lingwokulturologiczny, zawiera obszerna praca poświęcona „aniołowi”. Detalizacja tego obszaru badawczego została zaprezentowana w dziesięciu artykułach o zbliżonej tematyce. Innym aspektem prowadzonych przez autorkę badań jest frazeologia i paremiologia. Różnorodność tematyczna artykułów uzasadniona jest aktualnością problemów przewidzianych do rozwiązania. W chwili obecnej w polu badawczym autorki znajdują się zagadnienia przewidywania przyszłości, wróżbiarstwa, przesądów, wierzeń i ich realizacja w formułach słownych oraz towarzyszące im rytuały.

KONFERENCJE ODBYTE w ciągu ostatnich dwóch lat
1) Ponâtie very v raznyh âzykah i kul’turah, 28-30.09.2017 r. (Moskva)
Tytuł wystąpienia: Primety o blagopolučii v russkom i pol’skom âzykovom otraženii
2) Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 10-11.05.2018 r. (Wrocław)
Tytuł wystąpienia: Specifika diminutivnyh obrazovanij v russkom i pol’skom âzykovom predstavlenii angela
3) Lingvokul’turnye aspekty globalizacionnyh processov, 20-21.11.2018 r. (Moskva)
Tytuł wystąpienia: Pristavki inostrannogo proishoždeniâ, vyražaûŝie vysokuû stepen’ proâvleniâ priznaka

Ewa Straś, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

ewa.stras@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0194-1756

https://www.researchgate.net/profile/

Research interests: contrastive linguistics (Russian-Polish), phraseology, paremiology, linguistic semantics and ethnolinguistics / cultural linguistics.

Selected publications:

Books

 1. Kategoria intensywności we frazeologii języka polskiego i rosyjskiego [The category of intensity in Polish and Russian Phraseology]. Katowice 2008;
 2. Angel/ anioł v russko-pol’skom sopostavlenii: semantiko-ètnokul’turnyj aspekt / [“Angel” — a Russian-Polish comparison: A semantico-ethnocultural perspective]; Izd. „Krok”. Ternopol 2013 (352 pages).

Articles

 1. Peryfrazy w środkach masowego przekazu (na materiale prasy polskiej i rosyjskiej) [The periphrasis in Polish and Russian mass media (on the basis of Polish and Russian press)], /in:/Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni, eds. P. Czerwiński, M. Borek, Katowice 2001, pp. 102–110;
 2. Toponimy rosyjskie jako zwierciadło kultury politycznej [Russian toponyms as a reflection of political culture], /in:/ Cywilizacja. Przestrzeń. Tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Ed. L. Miodyński. Katowice 2005, pp. 229–239;
 3. Âzykovaâ idiomatika i ètničeskaâ mental’nost’ (na materiale russkoj i pol’skoj batal’noj paremiologii) [Idioms and ethnic mentality (on the basis of Russian and Polish battle-related paremiology], /in:/ Parémie národů slovanských VII, Ostrava 2014, pp. 261–272;
 4. Predstavlenie prostranstvennoj udalennosti v russkoj i pol’skoj frazeologii [Space and distance in Russian and Polish phraseology, /in:/ Prostor in čas v frazeologiji. Eds. E. Kržišnik, N. Jakop, M. Jemec Tomazin, Ljubljana 2016, pp. 479–489;
 5. „Mečta” / „marzenie” kak komponent ustojčivyh slovosočetanij russkogo i pol’skogo rečevogo uzusa [“Dream” as a collocation component in current Russian and Polish usage/ Ewa Straś.// Acta Universitatis Wratislaviensis, Slavica Wratislaviensia – Vol. 165, (2017), pp. 389-399; ISNN 0137-1150
 6. O verbalizacii koncepta „mesto kofepitiâ” v russkom i pol’skom âzykah [On verbalizing the concept of “coffee drinking place” in Russian and Polish] / Éva Stras’.// Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae – 2018, no. 2, pp. 257-267; ISNN 0039-3363
 7. Nebo v russkom i pol’skom âzykovom predstavlenii [Heaven in the Polish and Russian linguistic image of the world] /Éva Stras’.// W: Percepcia nadprirodzena vo frazeológii. – Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. pp. 314-320; ISBN 978-80-223-5023-5
 8. O leksikalizacii morfemy „super” / „super” v russkom i pol’skom âzykah [On the lexicalization of morpheme супер / super in Russian and Polish]// Prace Językoznawcze (Olsztyn). – 2020, no. 2, pp. 205-216; ISNN 1509-5304

return to top