Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Grzegorz Drożdż, prof. UŚ

22.01.2020 - 13:57, aktualizacja 12.05.2021 - 13:55
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Grzegorz Drożdż, doktor habilitowany

Profesor UŚ w Instytucie Językoznawstwa UŚ

 

grzegorz.drozdz@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-7327-5329

https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz-Drozdz

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=wwMsLREAAAAJ

 

 

Zainteresowania badawcze:

Grzegorz Drożdż – prowadzi badania w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktorat z zakresu językoznawstwa obronił w 2007 roku, a w 2018 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego badania sytuują się w nurcie językoznawstwa kognitywnego i koncentrują się na gramatyce języka angielskiego. Tematy z tego obszaru analizuje z perspektywy Gramatyki Kognitywnej oraz teorii schematów pojęciowych wskazując na przejawiające się w konstrukcjach gramatycznych abstrakcyjne struktury pojęciowe czy paralelizmy pomiędzy gramatyką a doświadczeniem percepcyjnym. Tej problematyce poświęcił monografię (2017) oraz szereg artykułów traktujących o takich zagadnieniach jak policzalność i niepoliczalność rzeczownika w języku angielskim czy opis poszczególnych angielskich konstrukcji temporalnych i aspektualnych. Zakres jego zainteresowań obejmuje również język figuratywny: metaforę i metonimię, którym poświęcił kilka publikacji. W swoich pracach podejmuje także problematykę związaną z przełożeniem teoretycznych założeń kognitywnych na grunt dydaktyki języka angielskiego.

 

Najważniejsze publikacje:

2020 New insights into English count and mass nouns – the Cognitive Grammar perspective. English Language and Linguistics 24(4), 833-854.

2020 The Cognitive Grammar-based pedagogical grammar – tenses as coherent categories.

w: G. Drożdż, B. Taraszka-Drożdż (red.) Foreign language pedagogy in the light of cognitive linguistics research (29-48). Berlin: Springer Nature Switzerland.

2017 The Puzzle of Un(Countability) in English. A Study in Cognitive Grammar. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

2016 Perceptual foundations of English temporal and aspectual constructions. Cognitive Semantics 2, 102-132.

2016 From the meaning of the concrete noun to its grammatical property and back

w: G. Drożdż (red.) Studies in Lexicogrammar: Theory and Applications, (95-120). Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

2015 English, French and Polish conceptualizations of Strategic Business Units (współautor) Linguistica Silesiana 36, 89-109.

2014 Druga rewolucja kognitywna jako szansa w nauczaniu języków obcych w dobie globalizacji.

w: W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik (red.) Wybrane zagadnienia jakości kształcenia i dokształcania, (123-140). Wydawnictwo WSB.

[ANG: The second cognitive revolution as a chance for foreign language pedagogy at the time of globalisation]

2014 The Development of the Theory of Metonymy in Cognitive Linguistics. Linguistica Silesiana 35, 119-152.

2012 Conceptualizing the Present through Construal Aspects – the Case of the English Temporal Constructions. w: L. Filipović, K. M. Jaszczołt (red.) Space and Time across Languages and Cultures. Vol. II: Language, Culture and Cognition, (305-328). Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing.

2011 Cognitive Grammar Tools in Teaching English Tenses – the Case of Present Perfect. Linguistica Silesiana 32, 213-228.

Grzegorz Drożdż, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of English, University of Silesia

 

grzegorz.drozdz@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-7327-5329

https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz-Drozdz

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=wwMsLREAAAAJ

 

 

Research interests:

Grzegorz Drożdż conducts his research at the Institute of Linguistics at the University of Silesia in Katowice, Poland. In 2007 he received his PhD, and in 2018 he became Associate Professor. His research focuses on English grammar, which he analyses from the perspective of cognitive linguistics. Basing on the theoretical assumptions provided by e.g. Cognitive Grammar or the theory of image schemas, he points to certain abstract, conceptual structures recurrent in grammatical constructions or parallelisms between grammar and perceptual experience. This standpoint can be found both in his monograph (2017) and numerous papers, which deal with such issues as countability and uncountability of English nouns or particular English temporal and aspectual constructions. His area of interest is also figurative language: metaphor and metonymy, which are the topic of several of his publications. In his works, he also deals with the problem of applying theoretical cognitive assumptions in the sphere of English language pedagogy.

 

Selected publications:

2020 New insights into English count and mass nouns – the Cognitive Grammar perspective. English Language and Linguistics 24(4), 833-854.

 

2020 The Cognitive Grammar-based pedagogical grammar – tenses as coherent categories.

w: G. Drożdż, B. Taraszka-Drożdż (red.) Foreign language pedagogy in the light of cognitive linguistics research (29-48). Berlin: Springer Nature Switzerland.

 

2017 The Puzzle of Un(Countability) in English. A Study in Cognitive Grammar. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 

2016 Perceptual foundations of English temporal and aspectual constructions. Cognitive Semantics 2, 102-132.

 

2016 From the meaning of the concrete noun to its grammatical property and back

w: G. Drożdż (red.) Studies in Lexicogrammar: Theory and Applications, (95-120). Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

 

2015 English, French and Polish conceptualizations of Strategic Business Units (współautor) Linguistica Silesiana 36, 89-109.

 

2014 Druga rewolucja kognitywna jako szansa w nauczaniu języków obcych w dobie globalizacji.

w: W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik (red.) Wybrane zagadnienia jakości kształcenia i dokształcania, (123-140). Wydawnictwo WSB.

[ANG: The second cognitive revolution as a chance for foreign language pedagogy at the time of globalisation]

 

2014 The Development of the Theory of Metonymy in Cognitive Linguistics. Linguistica Silesiana 35, 119-152.

 

2012 Conceptualizing the Present through Construal Aspects – the Case of the English Temporal Constructions

w: L. Filipović, K. M. Jaszczołt (red.) Space and Time across Languages and Cultures. Vol. II: Language, Culture and Cognition, (305-328). Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing.

 

2011 Cognitive Grammar Tools in Teaching English Tenses – the Case of Present Perfect. Linguistica Silesiana 32, 213-228.

return to top