Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jarosław Pacuła

18.02.2020 - 09:37, aktualizacja 11.11.2020 - 13:14
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ

Kontakt: jaroslaw.pacula@us.edu.pl

Naukowo zajmuje się semantyką i leksykologią w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, interesuje się także socjolingwistyką i pedolingwistyką. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego – tutaj w 2003 r. obronił pracę magisterską (promotor: prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa), na tej uczelni w 2006 r. uzyskał doktorat (promotor: prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa, recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Zieniuk, prof. dr hab. Stanisław Borawski), a w 2019 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego (podstawą postępowań awansowych były analizy polszczyzny funkcjonującej w nazistowskich lagrach i sowieckich łagrach). Od początku swojej drogi naukowej należy do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, jest też członkiem Stowarzyszenia Via Linguae. Współorganizował kilka konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a także seminaria metodyczne poświęcone edukacji humanistycznej. Dwukrotnie przebywał w Bułgarii na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klemensa z Ochrydy, gdzie prowadził zajęcia dla studentów slawistyki. Wchodzi w skład redakcji dwóch czasopism naukowych: „Świat i Słowo” oraz „Media i Społeczeństwo”. W dorobku publikacyjnym ma cztery monografie, liczne artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych, redakcje kilku prac zbiorowych, autorstwo i współautorstwo opracowań metodycznych z zakresu edukacji polonistycznej. Jest nauczycielem dyplomowanym, praktykuje jako logopeda, terapeuta pedagogiczny, mediator i doradca zawodowy. Od 2007 r. występuje jako rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych, a od 2015 r. także jako ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli (polonistów, specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, osób zarządzających oświatą).

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9972-7925

Wybrane publikacje:

Pacuła J., Polszczyzna w GUŁagu. Leksyka [cz. 1], Polszczyzna w GUŁagu. Słownik [cz. 2], Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2018, ss. 461, ss. 689.

Pacuła J., XVIII- i XIX-wieczne nazewnictwo „zwierząt zmierzchnych” (perspektywa etnolingwistyczna), Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2015, ss. 194.

Pacuła J., Auschwitz – słowa i milczenie. Studium leksykalno-semantyczne, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010, ss. 119.

Pacuła J., Znaki czasu. O koniu Andersa i nazwach innych „metod śledczych” z okresu Polski Ludowej, „Studia Filologiczne UJK” t. 32, 2019, s. 363–383.

Pacuła J., O kilku judaikach w polskim socjolekcie przestępczym, „Linguistica Copernicana” XVI, 2019, s. 363–379.

Pacuła J., Nie tylko klawisz, nie tylko ment – z historii kilku socjolektalnych nazw policjantów i funkcjonariuszy więziennych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” vol. 27, nr 1, 2020, s. 129–147.

Pacuła J., O rozwoju semantycznym socjolektalnej amby, „Polonica” XXXIX, 2019, s. 205–217.

Pacuła J., Leksyka dotycząca „najstarszego zawodu świata” w polskim socjolekcie przestępczym z XIX i początku XX wieku”, „Acta Universitatis Wratislavienis. Studia Linguistica” XXXIX, 2020, s. 129–152.

Pacuła J., Z historii polskiego słownictwa erotycznego – nazwy intymnych części ciała w dawnym socjolekcie przestępczym, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XV, 2020, s. 163–178.

Pacuła J., Prezerwatywa, kondom, gumka – o nazwach pewnego środka antykoncepcyjnego i ochronnego w historii polszczyzny, „Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal” nr 2(2), 2017, s. 1–21.

Pacuła J., Garść słów z XVI-wiecznego języka złoczyńców (glosa do artykułów Witolda Maisla [1956 r.] i Bogdana Walczaka [1993 r.]), „Prace Językoznawcze” (w druku).

return to top