Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Joanna Mleczko

07.02.2020 - 14:11, aktualizacja 18.11.2020 - 14:45
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Dr hab. Joanna Mleczko, prof. UŚ

Kontakt: joanna.mleczko@us.eu.pl

Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa. W 1993 r. ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku filologia – specjalność: filologia słowiańska (w zakresie: filologia bułgarska). W 2000 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną Słowo a obrzęd. Z południowosłowiańskich obrzędów cyklu wiosennego – na podstawie bułgarskiego obrzędu łazarskiego, napisaną pod kierunkiem dra hab. Krzysztofa Wrocławskiego prof. UW. W latach 2015-2017 była lektorem języka polskiej i kultury polskiej w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu im. P. Chilendarskiego w Płowdiwie (Bułgaria). W 2019 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z etnolingwistyką, językoznawstwem tradycyjnym (słowotwórstwo, leksykologia, onomastyka) oraz przekładoznawstwem.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4786-1759

Wybrane publikacje:

Mleczko, J: Tradycyjny bułgarski obrzęd weselny. Studium etnolingwistyczne. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, ss. 392.
Mleczko, J: Opozycja słodkie – kwaśne w tradycyjnym bułgarskim obrzędzie weselnym. W: Małe przyjemności: katalog słowiański. Red. E. Solak, B. Popiołek, B. Todorović. Kraków, Wydawnictwo „scriptum”, 2016, s. 411-423.
Mleczko, J:Opozycja stare – młode, stare – nowe w bułgarskiej obrzędowości związanej z Babą Martą. W: Балканскиjoт фолклор като интеркултурен код II / Bałkański folklor jako kod interkulturowy II. Red. V. Petreska, J. Rękas. Skopje – Poznań, Instytut Folkloru im. Marka Cepenkova w Skopiu, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2015, s. 191-203.
Mleczko, J: Wybrane formy honoryfikatywne w języku polskim i bułgarskim. В: Проблеми на устна комуникация. Ред. М. Илиева, А. Петкова, В. Маринов. Кн. девета II: IX Международна научна конференция 28-29 октомври 2011. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, s. 274-294.
Mleczko, J: Nazwy własne w pieśniach obrzędowych. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Актуални проблеми на ономастика. Ред. М. Ангелова-Атанасова. Т. 12. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, s. 379-393.
Mleczko, J: Българските глаголи с представка за- и техните полски съответствия. В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международната научна конференция 14-15 ноември 2008. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново, Издателство „Фабер”, 2010, s. 435-445.
Mleczko, J: Transformacje translatorskie w przekładzie bułgarskiej bajki magicznej „Trzej bracia i złote jabłko” (kod estetyczny). W: „Przekłady literatur słowiańskich”. T.1. Cz. 1 Wybory translatorskie 1990-2006. Red. B. Tokarz, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 58-68.
Mleczko, J: Bułgarskie pieśni łazarskie. Próba systematyzacji pieśni obrzędowych. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, ss. 144.
Mleczko, J:Przestrzeń w bułgarskim obrzędzie łazaruwane. W: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 207-220.
Mleczko, J: Z rozwoju słowotwórstwa nazw osób w bułgarskim języku literackim. W: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak-Mikołajczykowa, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005, s. 399-414.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

return to top