Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Joanna Mleczko

07.02.2020 - 14:11, aktualizacja 30.06.2021 - 11:26
Redakcja: am

dr hab. Joanna Mleczko, prof. UŚ

kontakt: joanna.mleczko@us.eu.pl

Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa. W 1993 r. ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku filologia – specjalność: filologia słowiańska (w zakresie: filologia bułgarska). W 2000 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną Słowo a obrzęd. Z południowosłowiańskich obrzędów cyklu wiosennego – na podstawie bułgarskiego obrzędu łazarskiego, napisaną pod kierunkiem dra hab. Krzysztofa Wrocławskiego prof. UW. W latach 2015-2017 była lektorem języka polskiej i kultury polskiej w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu im. P. Chilendarskiego w Płowdiwie (Bułgaria). W 2019 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z etnolingwistyką, językoznawstwem tradycyjnym (słowotwórstwo, leksykologia, onomastyka) oraz przekładoznawstwem.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4786-1759

Wybrane publikacje:

 • Mleczko, J: Tradycyjny bułgarski obrzęd weselny. Studium etnolingwistyczne. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, ss. 392.
 • Mleczko, J: Opozycja słodkie – kwaśne w tradycyjnym bułgarskim obrzędzie weselnym. W: Małe przyjemności: katalog słowiański. Red. E. Solak, B. Popiołek, B. Todorović. Kraków, Wydawnictwo „scriptum”, 2016, s. 411-423.
 • Mleczko, J:Opozycja stare – młode, stare – nowe w bułgarskiej obrzędowości związanej z Babą Martą. W: Балканскиjoт фолклор като интеркултурен код II / Bałkański folklor jako kod interkulturowy II. Red. V. Petreska, J. Rękas. Skopje – Poznań, Instytut Folkloru im. Marka Cepenkova w Skopiu, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2015, s. 191-203.
 • Mleczko, J: Wybrane formy honoryfikatywne w języku polskim i bułgarskim. В: Проблеми на устна комуникация. Ред. М. Илиева, А. Петкова, В. Маринов. Кн. девета II: IX Международна научна конференция 28-29 октомври 2011. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, s. 274-294.
 • Mleczko, J: Nazwy własne w pieśniach obrzędowych. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Актуални проблеми на ономастика. Ред. М. Ангелова-Атанасова. Т. 12. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, s. 379-393.
 • Mleczko, J: Българските глаголи с представка за- и техните полски съответствия. В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международната научна конференция 14-15 ноември 2008. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново, Издателство „Фабер”, 2010, s. 435-445.
 • Mleczko, J: Transformacje translatorskie w przekładzie bułgarskiej bajki magicznej „Trzej bracia i złote jabłko” (kod estetyczny). W: „Przekłady literatur słowiańskich”. T.1. Cz. 1 Wybory translatorskie 1990-2006. Red. B. Tokarz, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 58-68.
 • Mleczko, J: Bułgarskie pieśni łazarskie. Próba systematyzacji pieśni obrzędowych. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, ss. 144.
 • Mleczko, J:Przestrzeń w bułgarskim obrzędzie łazaruwane. W: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 207-220.
 • Mleczko, J: Z rozwoju słowotwórstwa nazw osób w bułgarskim języku literackim. W: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak-Mikołajczykowa, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005, s. 399-414.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Joanna Mleczko, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

joanna.mleczko@us.edu.pl

ORCID: 000-003-4786-1759

Research interests:

She graduated in Slavic Studies from the Jagiellonian University. She has a PhD degree  (her doctoral dissertation, Słowo a obrzęd. Z południowosłowiańskich obrzędów cyklu wiosennego – na podstawie bułgarskiego obrzędu łazarskiego [Word and ritual. The South Slavic spring cycle rituals— on the basis of the Bulgarian Lazar ritual]) and a DLitt degree (2019).

Her research interests include ethnolinguistics (especially Bulgarian year cycle and family rituals) and traditional linguistics (especially historical and modern word-formation in a comparative perspective, and lexicology).

Selected publications:

 1. Mleczko J., 2020: Element chtoniczny w bułgarskiej obrzędowości cyklu wiosennego [Chthonic elements in the Bulgarian spring cycle rituals]. “Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie” no. 9, pp. 80-96.
 2. Mleczko J., 2018: Tradycyjny bułgarski obrzęd weselny. Studium etnolingwistyczne [The traditional Bulgarian wedding ritual. An ethnolinguistic study]. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 392 pages.
 3. Mleczko J., 2016: Opozycja słodkie – kwaśne w tradycyjnym bułgarskim obrzędzie weselnym [The opposition sweet-sour in the traditional Bulgarian wedding ritual]. In: Małe przyjemności: katalog słowiański. E. Solak, B. Popiołek, B. Todorović. Kraków, Wydawnictwo „scriptum” Tomasz Sekunda, pp. 411–423.
 4. Mleczko J., 2014: Bułgarskie pieśni łazarskie a polskie konopielki [Bulgarian lazar songs and Polish konopielkas]. In: Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym. Eds. J. Bartmiński, B. Maksymiuk-Pacek. Lublin, Wydawnictwo UMCS, pp. 251–270.
 5. Mleczko J., 2014: Mimičeski i sv”rzani z žestove b”lgarski frazeologizmi, izrazâvaŝi čuvstva i emocionalni reakcji. V: Treti Meždunaroden kongres po b”lgaristika, 2326 maj 2013 g. Sekciâ B„lgarski ezik”. Podsekciâ „S”vremenen b”lgarski ezik. Leksikologiâ i leksikografiâ”. Sofiâ,  Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski”, pp. 66–
 6. Mleczko J., 2012: Nazwy własne w pieśniach obrzędowych [Proper names in ritual songs]. V: S”stoânie i problemi na b”lgarskata onomastika. M. Angelova-Atanasova. Vol. 12: Aktualni problemi na onomastika. Veliko T”rnovo, Universitetsko izdatelstvo „Sv. Sv. Kiril i Metodij”, pp. 372–393.
 7. Mleczko J., 2010: B”lgarskite glagoli s predstavka za- i tehnite polski s”otvetstviâ [Bulgarian verbs with the prefix za- and their Polish equivalents]. In: Problemi na balkanskoto i slavânskoto ezikoznanie. Meždunarodna naučna konferenciâ 14-15 noemvri 2000 g. I. Haralampiev, M. Spasova, M. Angelova-Atanasova, G. Penakova i dr. Veliko T”rnovo, Izdatelstvo „Faber”, pp. 435–445.
 8. Mleczko J., 2009: Transformacje translatorskie w przekładzie bułgarskiej bajki magicznej „Trzej bracia i złote jabłko” (kod estetyczny) [Translation transformations in the Polish version of the Bulgarian fairy tale Three Brothers and the Golden Apple (An aesthetic code)]. “Przekłady Literatur Słowiańskich” Vol. 1, part 1: Wybory translatorskie 1990–2006, pp. 58–68.
 9. Mleczko J., 2007: Bułgarskie pieśni łazarskie. Próba systematyki pieśni obrzędowych [Bulgarian lazar songs. A systematization of ritual songs]. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 144 pages.
 10. Mleczko J., 2005: Przestrzeń w bułgarskim obrzędzie łazaruwane [Space in the Bulgarian ritual of lazaruwane]. In: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Ed. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 207–220.

Grants:

 1. the University of Sofia, the Faculty of Slavic Studies, April 2004, (the MENiS grant).
 2. the University of Sofia, the Faculty of Slavic Studies, June 2005, (the CEEPUS program).
 3. the University of Sofia, the Faculty of Slavic Studies, October–November 2006, (the MENiS grant).

return to top