Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Joanna Wilk-Racięska

06.02.2020 - 11:22, aktualizacja 29.06.2021 - 11:57
Redakcja: am

prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska

kontakt: joanna.wilk-racieska@us.edu.pl

Prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska jest profesorem językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Do roku 2018 prowadziła Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich. W latach 2012-2017 była również profesorem na Uniwersytecie Mateja Bela na Słowacji.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się na semantyce, pragmatyce, językoznawstwie kognitywnym i kulturowym. Bada naturę znaczenia -zwłaszcza czasu i aspektu-, a także konceptualizacji znaczeń w różnych językach. Stąd jej zainteresowanie traduktologią, semantyką leksykalną i poetyką kognitywną. Jej badania mają charakter interdyscyplinarny, gdyż oprócz narzędzi pochodzących z warsztatu metodologicznego lingwisty (semantyka, pragmatyka, kognitywizm) czerpie także z koncepcji filozoficznych i socjologicznych oraz tych wypracowanych w obrębie antropologii kultury. Prof. Wilk-Racięska zaproponowała zupełnie nową metodologię lingwistyki kulturowej, rozumianą jako wielowymiarowy system badawczy, który w zależności od badanego zjawiska korzysta z dostosowanych narzędzi.

Jest autorką 4 monografii i ok. 60 artykułów, a także autorką lub współautorką 9 monografii wieloautorskich.

Od roku 2017jest przewodniczącą  International Society for Luso-Hispanic Humor Studies (UMKC, USA) oraz członkiem 6 innych stowarzyszeń naukowych i 7 komitetów naukowych recenzowanych czasopism. Prof. Wilk-Racięska była również profesorem wizytującym na 5 uniwersytetach w Hiszpanii i Meksyku, a także głównym prelegentem na konferencjach naukowych we Francji, Meksyku, Chile i Brazylii.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6966-3791

Wybrane publikacje:

Do jej najczęściej cytowanych prac należą:

 1. El tiempo interior. Aproximación al aspecto en español. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. (2004)
 2. “Nuestro mundo, nuestras visiones del mundo y las lenguas que lo describen todo”. J Wilk-Racieska. Anuario de estudios filológicos, 439-453. (2007)
 3. Od wizji świata do opisu językoznawczego w kategoriach lingwistyki kulturowej. Uwagi na temat opisu języka hiszpańskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. (2009)
 4. Entre la visión del mundo temporal y la aspectual: casos del español sudamericano. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (2012)
 5. “Tiempo real y tiempos gramaticales: presente e imperfecto de indicativo”. ELUA. Estudios de Lingüística, N. 14 (2000); pp. 275-290. (2000).
 6. “Esbozo del estudio de las funciones semántico-pragmáticas de ya“. Universidad de Alicante. Departamento de Filología Española, Lingüística

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Informacje dodatkowe

Joanna Wilk-Racięska, PhD, DLitt
Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

orcid.org/0000-0002-9183-3766

Until 2018, she was head of the Department of Iberian and Latino American Studies. In the years 2012-2017, she was Professor in the Matej Bela University in Slovakia.

Her research interests focus on semantics, pragmatics, and cognitive and cultural linguistics. She investigates the nature of meaning, especially tense and aspect, and the conceptualization of meanings in various languages, hence her interest in translation studies, lexical semantics and cognitive poetics. Her research is interdisciplinary, because, apart from linguistic tools (semantics, pragmatics and cognitivism), Prof. Wilk-Racięska draws on concepts from philosophy and sociology and cultural anthropology. She has created a new methodology of cultural linguistics, understood as a multi-dimensional research system, in which the tools employed are adjusted to the subject of analysis.

She is the author of 4 monographs and about 60 articles, she is also the author or co-author of 9 multi-author monographs.

Since 2017, she has been the president of the International Society for Luso-Hispanic Humor Studies (UMKC, USA), and member of 6 other academic societies and 7 editorial boards of peer-reviewed journals. Prof. Wilk-Racięska was also a Visiting Scholar in 5 universities in Spain and Mexico, and the plenary speaker in academic conferences in France, Mexico, Chile and Brazil.

Her most frequently cited publications:

 1. El tiempo interior. Aproximación al aspecto en español. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. (2004)
 2. „Nuestro mundo, nuestras visiones del mundo y las lenguas que lo describen todo”. J Wilk-Racieska. Anuario de estudios filológicos, 439-453. (2007)
 3. Od wizji świata do opisu językoznawczego w kategoriach lingwistyki kulturowej. Uwagi na temat opisu języka hiszpańskiego [From the vision of the world to a linguistic description in terms of cognitive linguistics]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. (2009)
 4. Entre la visión del mundo temporal y la aspectual: casos del español sudamericano. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (2012)
 5. „Tiempo real y tiempos gramaticales: presente e imperfecto de indicativo”. ELUA. Estudios de Lingüística, N. 14 (2000); pp. 275-290. (2000).
 6. „Esbozo del estudio de las funciones semántico-pragmáticas de ya„. Universidad de Alicante. Departamento de Filología Española, Lingüística

return to top