Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Katarzyna Kwapisz-Osadnik

06.02.2020 - 10:54, aktualizacja 01.03.2023 - 15:13
Redakcja: am

prof. dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik

kontakt: katarzyna.kwapisz-osadnik@us.edu.pl

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanistka i italianistka. Specjalizuje się w językoznawstwie ogólnym, romańskim, stosowanym [psycholingwistyka], kognitywnym. Prowadzi badania w obszarze badań kognitywnych [analiza kategorii gramatycznych (czasownik, rodzajnik, przyimek) w ujęciu kognitywnym], oraz z zakresu glottodydaktyki [projekt gramatyki zwizualizowanej i globalnej].

Przebieg kariery naukowej : [2010] doktor habilitowany nauk humanistycznych, [1999]  doktor nauk humanistycznych, [1991] magister filologii romańskiej.

Prowadzi rozległą i znaczącą działalność naukową [publikacja 4 monografii, 40 artykułów naukowych, 15 artykułów glottodydaktycznych, organizator 2 konferencji międzynarodowych, współorganizator 3, uczestnictwo w 75 konferencjach krajowych i zagranicznych, udział w 2 projektach naukowych w ramach współpracy międzynarodowej Polonium]. Jest autorką 5 podręczników/skryptów i współautorką 2.

Wypromowała 2 doktorantów. Była recenzentem w 2 postępowaniach habilitacyjnych, recenzowała również 8 rozpraw doktorskich oraz wiele artykułów do renomowanych  czasopism naukowych.

Prowadziła zajęcia na wielu uniwersytetach w ramach programu Erasmus oraz na zaproszenie uczelni [Anger, Valladolid, Granada, Vigo, University of Virginia’s College at Vise, Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny (jako profesor wizytujący)].

Od lat prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie z zakresu językoznawstwa i glottodydaktyki.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7618-6345

Wybrane publikacje:

 • Był, jest, będzie czy byłby. Zagadki czasów i trybów francuskich, Wyd. UŚ. Katowice, 2018
 • Cognitive Linguistics as One of the Cognitive Sciences : A Question of Terminology. In : Theorization and representations in Linguistics, V. Arigne, Ch. Rocq-Migette (eds.), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ch.4, 151-169, 2018.
 • I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca. Approccio interdisciplinare e interculturale. K.Kwapisz-Osadnik (ed.), 2017, Franco Cesati Editore / Wyd. UŚ.
 • Agentivité et perception du monde en français, in: T. Muryn, S. Mejri (eds.), Linguistique du discours: de l’intra- à l’intrephrastique, Peter Lang, Fraknfurt, 47-59, 2015.
 • Au carrefour des verbes auxiliaires. Quelques réflexions dans un cadre cognitif. Orbis Linguarum, 41, Neisse Verlag, Atut, Dresden-Wrocław, 77-89, 2014.
 • Tra percezione e lingua: alcune osservazioni sul funzionamento dei complementi che fanno riferimento alle proprietà fisiche degli esseri umani. Studia Romanica Posnaniensa, XL/3, Poznań, 33-43, 2013.
 • Entre universalisme cognitif et relativisme culturel: expression des émotions en polonais et en français dans un cadre de la linguistique cognitive, in : F. Baider, G. Cislaru (eds.), Cartographie des émotions, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 151-167, 2013.
 • Est-ce qu’il existe des catégories asémantiques ? Quelques réflexions dites cognitives sur la base de la langue française. Romanica Cracoviensia 11, Wyd. UJ, Kraków, 241-248, 2011.
 • Le verbe français dans un cadre cognitif. UŚ, Katowice 2009.
 • Le subjonctif et l’expression de l’expérience. Esquisse cognitive de la dynamique des modes indicatif / subjonctif en français. UŚ, Katowice, 2002.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Katarzyna Kwapisz-Osadnik, PhD, DLitt
Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

katarzyna.kwapisz-osadnik@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-7618-6345

Research interests:

Romanist and Italianist in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice.

She specializes in general linguistics, Romance linguistics, applied linguistics [psycholinguistics], and cognitive linguistics. She conducts research in cognitive linguistics [the analysis of grammatical categories (verb, article, preposition) in the cognitive perspective], and in glottodidactics [the project of visualized and global grammar].

Academic experience:

[2010] DLitt (habilitation) in Humanities, [1999] PhD in Humanities, [1991] MA in Romance Studies.

She is an extremely active scholar [the author of 4 monographs, 40 academic articles and 15 glottodidactic papers; organizer of 2 international conferences, co-organizer of 3 conferences; participant of 75 conferences in Poland and abroad; participant in 2 research projects in the international program Polonium]. She is the author of 5 textbooks and the co-author of 2 textbooks.

She has promoted 2 doctoral students. She has been a reviewer in 2 habilitation processes, and reviewed 8 doctoral dissertations and many articles published in prestigious academic journals.

She had classes in many universities, in the Erasmus Program and as a visiting scholar [Anger, Valladolid, Granada, Vigo, University of Virginia’s College at Vise, Moscow Pedagogic University (as a visiting scholar)].

For years, she has had BA and MA seminars in linguistics and glottodidactics. The mean evaluation of her classes is 4.6.

Selected publications:

 • Był, jest, będzie czy byłby. Zagadki czasów i trybów francuskich [Was, is, will be or would be. The puzzle of tenses and moods in French], Wyd. UŚ. Katowice, 2018
 • I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca. Approccio interdisciplinare e interculturale. K.Kwapisz-Osadnik (ed.), 2017, Franco Cesati (ed.). Wyd. UŚ. (multi-author monograph)
 • Le verbe français dans un cadre cognitif. UŚ, Katowice 2009.
 • Le subjonctif et l’expression de l’expérience. Esquisse cognitive de la dynamique des modes indicatif / subjonctif en français. UŚ, Katowice, 2002.
 • Cognitive Linguistics as One of the Cognitive Sciences : A Question of Terminology. In : Theorization and representations in Linguistics, V. Arigne, Ch. Rocq-Migette (eds.), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ch. 4, 151-169, 2018.
 • Agentivité et perception du monde en français, in: T. Muryn, S. Mejri (eds.), Linguistique du discours: de l’intra- à l’intrephrastique, Peter Lang, Fraknfurt, 47-59, 2015.
 • Au carrefour des verbes auxiliaires. Quelques réflexions dans un cadre cognitif. Orbis Linguarum, 41, Neisse Verlag, Atut, Dresden-Wrocław, 77-89, 2014.
 • Tra percezione e lingua: alcune osservazioni sul funzionamento dei complementi che fanno riferimento alle proprietà fisiche degli esseri umani. Studia Romanica Posnaniensa, XL/3, Poznań, 33-43, 2013.
 • Entre universalisme cognitif et relativisme culturel: expression des émotions en polonais et en français dans un cadre de la linguistique cognitive, in : F. Baider, G. Cislaru (eds.), Cartographie des émotions, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 151-167, 2013.
 • Est-ce qu’il existe des catégories asémantiques ? Quelques réflexions dites cognitives sur la base de la langue française. Romanica Cracoviensia 11, Wyd. UJ, Kraków, 241-248, 2011.

 

Katarzyna Kwapisz-Osadnik - zdjęcie portretowe

return to top