Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kinga Wąsińska

18.02.2020 - 13:11, aktualizacja 30.06.2021 - 09:36
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Kinga Wąsińska

Kontakt: kinga.wasinska@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych o specjalności: historia języka polskiego. Od 2012 roku zatrudniona w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego. Od 2015 roku opiekunka studenckiego Koła Kultury Języka Polskiego UŚ.

W latach 2017–2018 wzięła udział w projekcie badawczym pt. „Niemiecko-polskie podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym” realizowanym pod kierunkiem prof. dr. Gerda Hentschela oraz prof. dr hab. Jolanty Tambor, finansowanym przez Carl von Ossietzky Universität w Oldenburgu (ZMV2-2517DK0622). W latach 2011–2013 realizowała grant promotorski pt. „Opis procesów mentalnych w polszczyźnie. Studium leksykalno-semantyczne” pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Magdaleny Pastuch, przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N104 388040). W latach 2009–2010 uczestniczyła w sekcji językoznawczej projektu badawczego pt. „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej” (PBZ-MNiSW-03/II/2007).

Bierze udział w programach podnoszących kompetencje studentów: „Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego” (2018/2019; II edycja), „Projekt Kariera” (2019/2020; III edycja). Obecnie realizuje projekt „Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world” w programie Erasmus+ (KA203-065691; 2019–2021).

Członkini działającego w Instytucie Językoznawstwa w Katowicach zespołu Pragmalingwistyki historycznej kierowanego przez prof. UŚ dr hab. Magdalenę Pastuch. Prace zespołu koncentrują się aktualnie na tworzeniu przy wsparciu konsorcjum CLARIN korpusu polskich tekstów dramatycznych z lat 1772–1939. Korpus ma posłużyć do badań pragmalingwistycznych skoncentrowanych na poszukiwaniu wyznaczników potoczności w tzw. dialogach konstruowanych, a w szczególności zagadnień związanych z obudową metatekstową dialogu, odpowiedziami na pytania o rozstrzygnięcie, wykrzyknieniami oraz ekspresywizmami.

Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Językoznawstwa PAN, Stowarzyszenia „Via Linguae”.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0002-1731-9347

Wybrane publikacje:

Wąsińska K., 2020, Cyfrowe narzędzia w dydaktyce akademickiej. Badania diachroniczne polskiej fleksji z użyciem systemu Chronofleks, „Forum Lingwistyczne”, nr 7, s. 151-167. DOI: doi.org/10.31261/FL.2020.07.12

Kłosek G., Wąsińska K., 2019, The collocations of modern Polish: the case of kolaborować [to collaborate] and ambasador [an ambassador], „Świat i Słowo”, nr 33/2/2019, s. 183-203. DOI: doi.org/10.5604/01.3001.0013.7834

Wąsińska K., 2017, Wizerunek idealnego mężczyzny w świetle leksyki dawnej. W: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 3. Red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda. Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 217-233.

Wąsińska K., 2015, Słownictwo mentalne w historii polszczyzny. Studium słowotwórczo-leksykalne, Katowice.

Kinga Wąsińska, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

kinga.wasinska@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1731-9347

https://www.researchgate.net/profile/Kinga_Knapik_Wasinska

https://scholar.google.pl/citations?user=xME7xxIAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Research interests:

Her research interests include the history of the Polish language, and historical semantics and pragmalinguistics. She conducted research on diachronic word-formation nests. At present, as a member of the research team “Pragmalingwistyka historyczna” in the Institute of Linguistics, supported by the consortium CLARIN-PL, she participates in the work on the corpus of old Polish dramas (1772–1939). Her research concentrates on colloquiality indicators in the so-called constructed dialogues.

Selected publications:

  • Wąsińska K., 2020, Cyfrowe narzędzia w dydaktyce akademickiej. Badania diachroniczne polskiej fleksji z użyciem systemu Chronofleks [Digital tools in academic didactics. Diachronic research on Polish inflection with the use of the Chronofleks system], “Forum Lingwistyczne”, no. 7, pp. 151-167. DOI: doi.org/10.31261/FL.2020.07.12
  • Kłosek G., Wąsińska K., 2019, The collocations of modern Polish: the case of kolaborować [to collaborate] and ambasador [an ambassador], “Świat i Słowo”, no. 33/2/2019, pp. 183-203. DOI: doi.org/10.5604/01.3001.0013.7834
  • Wąsińska K., 2017, Wizerunek idealnego mężczyzny w świetle leksyki dawnej [The image of the ideal man in the light of old lexis]. In: W kręgu dawnej polszczyzny. Vol. 3. Eds. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda. Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków, pp. 217-233.
  • Wąsińska K., 2015, Słownictwo mentalne w historii polszczyzny. Studium słowotwórczo-leksykalne [Mental vocabulary in the history of the Polish language. A lexical and word-formative study], Katowice. ISBN 978-83-8012-740-1(online edition)

Fellowships and grants:

2011–2013 supervisor grant, “Opis procesów mentalnych w polszczyźnie. Studium leksykalno-semantyczne”, supervisor:  Assoc. Prof. Magdalena Pastuch, awarded by the Ministry of Science and Higher Education (N N104 388040)

 

zdjęcie portretowe_Kinga Wąsińska

return to top