Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Lubomir Hampl

07.02.2020 - 14:10, aktualizacja 01.03.2022 - 15:14
Redakcja: am

dr hab. Lubomir Hampl, prof. UŚ

Kontakt: lubomir.hampl@us.edu.pl  lubekhampl@poczta.onet.pl

Bohemista i polonista, językoznawca. Pracuje w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne zainteresowania: frazeologia, językowy obraz świata, stereotypy narodowościowe (meta-; auto- i heretostereotypy), język religijny, sytuacja współczesnego języka czeskiego i polskiego. Obecnie prowadzi badania kontrastywno-kognitywne poświęcone problemom translacji, interferencjom językowym i jednostkom leksykalnym języka czeskiego i polskiego, a także zagadnieniom różnicowania językowego obrazu świata z uwzględnieniem cech semantycznych i konceptualnych języka ojczystego. Ostatnio wydane prace zwarte (monografie): Ptactwo we frazeologii czeskiej i polskiej. Konceptualizacja – obraz – odzwierciedlenie (Bielsko-Biała 2012); Świat awifauny w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Sowy i jaskółki (Bielsko-Biała 2013); Świat awifauny II w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Ptactwo czyste i nieczyste (Bielsko-Biała 2014); Świat awifauny III w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Rodzina krukowatych – kawka, wrona, kruk, gawron i sójka (Bielsko-Biała 2016) oraz Świat awifauny IV w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Bocian, ibis i pelikan (Bielsko-Biała 2018). Kwestie związane z dydaktycznymi i pansoficznymi zagadnieniami Jana Amosa Komeńskiego są mu również bardzo bliskie.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9549-8360

Wybrane publikacje:

 1. Hampl, L: Ptactwo używane w słowiańskiej komunikacji językowej [w:] Seria: Filologia Słownańska nr 46, Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy, red. nauk. Magdalena Baer, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 73-84. ISSN 1429-7612 // ISBN 978-83-232-3422-7 // ISSN 1429-7612
 2. Hampl, L: Czy litereatura z kinematografią odsłaniają stereotypy narodowościowe Czechów i Polaków? Glosa konceptualnej analizy z zakresu domeny auto- i heterostereotypów [w:] Scripta Humana, Vol. 13, Ze srebrnego ekranu na papier… Ślady sztuki filmowej w literaturze, red. nauk. Dorota Kulczycka, Ofycyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2019, s. 221-232. ISSN 2657-5906 // ISBN 978-83-7842-360-7
 3. Hampl, L: Odhaluje literatura společně s kinematografií národnostní stereotypy Čechů a Poláků? Glosa konceptuálního rozboru z oblasti domény auto a heterostereotypů [w:] Aspekty literárnovedné a jazykovedné V, edit. Dana Baláková i Viera Kováčová, Vyd. Verbum, Katolícka univerzita, Ružomberok 2019, s. 236-253. ISBN 978-80-561-0654-9
 4. Hampl, L: Zpráva z jubilejní desáté mezinárodní vědecké konference Konvence a kreativita v českém jazyce a literatuře, Těšín 3.–4. září 2019 r., „Bohemistyka” 2019, nr 4, rocznik XIX, s. 574–581. ISBN 1642-9893. DOI: 10.14746/bo.2019.4.12
 5. Hampl, L: Świat awifauny IV w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego (bocian, ibis i pelikan). Wydawnictwo Naukowe ATH, Wymiary Humanistyki, Bielsko-Biała 2018, s. 256. ISBN 978-83-65182-87-6
 6. Hampl, L: Obraz pelikana w starotestamentowej Księdze Psalmów na materiale czeskich i polskich przekładów biblijnych [w:] Współczesny świat słowiański III, red. Krzysztof Feruga, Agata Ostrowska-Knapik a kol. Nakl. Verbum, Praha 2018, s. 69-78. ISBN 978-80-87800-42-3 (online; ePub.)
 7. Hampl, L: Jak je český národ charakterizován v kinematografii. (Glosa s využitým etnonymickým názvoslovím) [w:] Bohemistyka Wyd. Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, UAM Poznań 2018, rocznik XVIII, nr 1, s. 30-45. ISSN 1642-9893 [13 pkt. MNiSW] http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2018/Hampl.pdf
 8. Hampl, L: Finspongský rukopis Jana Ámose Komenského – kontroverze a protichůdnosti kolem jeho tvorby [w:] Disputationes Scientificae roč. XVIII, č. 1/2018. Vyd. Verbum, Katolícka univerzita, Ružomberok 2018, s. 89-98. ISSN 1335-9185
 9. Hampl, L: Úvahy a shrnutí myšlenek jazykovědce S.K. Šaumjana [w:] Bohemistyka. Wyd. Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, UAM Poznań 2018, rocznik XVIII, nr 3, s. 305-309. ISSN 1642-9893
 10. Hampl, L: Polska mniejszość narodowościowa w Republice Czeskiej [w:] Polonia Journal, Przegląd Polsko-Polonijny 7/2018, s. 219-239, Wyd. WSEH, Bielsko-Biała. ISSN 2083-3121
 11. Hampl, L: Proroctví Jana Ámose Komenského pro český národ uskutečňované jako jeho dědictví v současnosti – odhady, pokračování, kritika [w:] Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, t. V, Jan Amos Komeński w epoce współczesności – odczytania – kontynuacje – krytyka red. nauk. Barbara Sitarska, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2018, s. 169-186. ISSN 2450-7245
 12. Hampl, L: Zda změny tzv. „základních lexémů“ ve frazeologické oblasti způsobují nesrozumitelnost v relaci „svůj – cizí“. Obtížnosti v jejich překládání [w:] Obcy czy inny w języku i w literaturze czeskiej, red. nauk. Mieczysław Balowski, Bohemica Posnaniensia fasc. 22, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań 2018, s. 283-293. ISBN 978-83-63090-21-0
 13. Hampl, L: Świat awifauny III w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego (rodzina krukowatych – kawka, wrona, kruk, gawron i sójka). Wydawnictwo Naukowe ATH, Wymiary Humanistyki, Bielsko-Biała 2016, s. 294. ISBN 978-83-65182-52-40
 14. Hampl, L: Świat awifauny w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego (sowy i jaskółki). Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2013, s. 114. ISBN 978-83-63713-47-8
 15. Hampl, L: Świat awifauny II w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego (ptactwo czyste i nieczyste). Wydawnictwo Naukowe ATH, Rozprawy Naukowe nr 53, Wymiary Humanistyki, Bielsko-Biała 2014, s. 306. ISBN 978-83-63713-87-4 // ISSN 1643-983X
 16. Hampl, L: Ptactwo we frazeologii czeskiej i polskiej. Konceptualizacja – obraz – odzwierciedlenie. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2012, s. 260. ISBN 978-83-62292-47-9

 

return to top