Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Maciej Walczak

07.02.2020 - 12:51, aktualizacja 30.06.2021 - 09:13
Redakcja: am

dr Maciej Walczak

Maciej Walczak, doktor nauk humanistycznych, rusycysta, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: gramatyka porównawcza języków słowiańskich, etymologia, historia języka, fonetyka i prozodia współczesnego języka rosyjskiego, słowotwórstwo synchroniczne i diachroniczne, semantyka leksykalna, żargony oraz rosyjska i polska frazeologia i paremiologia w ujęciu lingwokulturowym.

Ważniejsze publikacje:

Książki

Греческие корни в лексическом составе русского и польского языков (семантическй, словообразовательно-морфологический и стилистический аспекты). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016. ISBN 978-83-8012-676-3, 180 ss.

Opis: Praca poświęcona jest semantycznej, słowotwórczej oraz stylistycznej analizie polskich i rosyjskich części mowy zawierających greckie rdzenie bądź zapożyczonych w całości z języka greckiego. Zaletą książki jest jej porównawczy charakter uwzględniający najnowsze zmiany w zakresie znaczeń badanych jednostek językowych, które to znaczenia nie są odnotowywane w źródłach słownikowych. Dodatkowo wykazywane są podobieństwa i różnice pomiędzy stylistycznymi właściwościami analizowanych części mowy oraz ich słowotwórczą aktywnością i potencją w języku polskim i rosyjskim. Książka może być adresowana zarówno do filologów-rusycystów, jak również studentów jako pomoc w zgłębianiu wiedzy w dziedzinie leksykologii współczesnego języka polskiego i rosyjskiego.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

1. Оценочная характеристика политического соперника средствами указательных местоимений (на материале русского и польского языков), w: Oblicza przeciwnika. Język w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii. Red. P. Czerwiński i A. Charciarek. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015, s. 128-149. ISBN 978-83-8012-447-9.
2. Гипермаркет и ресторан с когнитивно-оценочной точки зрения, w: Semantyka przestrzeni miejskich w aspekcie relacji interpersonalnych. Cz. I. Czynniki konfliktotwórcze. Red. P. Czerwiński i M. Walczak. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 63-94. ISBN 978-83-226-3155-3.

Wybrane artykuły:

1. Сопоставительный анализ русских и польских названий лекарств (словообразовательно-ономасиологический аспект), w: Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-Iea. Editori K. Balazs, I. Herbil. Cluj-Napoca 2012, s. 68-75.
2. Семантические изменения интернационализмов греческого происхождения (на примере русских и польских существительных эстетика/estetyka, технология/technologia и их производных), w: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Red. A. Moroz, M. Gępka-Wolak, J. Kamper-Warejko. Toruń 2014, s. 135–148.
3. Czy owad to zwierzę?, w: „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” № 1 (2015) – “Zwierzęce”. Red. nauk. M. Michalska-Suchanek i J. Tymieniecka-Suchanek, s. 271–277.
4. Гипермаркет в языковой картине мира (русско-польское сопоставление), w: Лингвокультурологические исследования. Язык лингвокультурологии: теория vs. эмпирия. Ред. М.Л. Ковшова. Москва 2016, s. 142–145.
5. Выбранные русские и польские фразеологизмы, связанные с безумием и недостатком интеллекта (мотивационно-семантический аспект), w: „Linguistica Silesiana”, № 39, 2018, red. R. Molencki, A. Kijak, s. 315-326. ISSN 0208-4228.
6. Стилистическая и частотная специфика русских и польских лексем с морфемами био-/bio-, гипер-/hiper-, мега-/mega-, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica № 15, 2018, red. A. Ginter, s. 145-155.
7. Представления о психических состояниях в русском и польском языках (с опорой на ряд психиатрических и психологических терминов), w: „Area Slavica 2”, red. I. Bogoczová, Z. Nedomová. Ostrawa 2018, s. 105-114. ISBN 978-80-7599-008-2
8. Русская орфоэпия в польских пособиях по практической фонетике русского языка, w: „Русский язык и литература в контексте глобализации”, Moсква 2019, с. 128-133. ISBN: 978-5-907196-05-6.

Organizacja konferencji naukowych:

 • 25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji (18-19 lutego 2015, Wydział Filologiczny w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5. Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ przy współpracy Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Współpracy Polska–Wschód oraz Redakcji „Przeglądu Rusycystycznego”)

Konferencja organizowana z okazji jubileuszu „Przeglądu Rusycystycznego”, do udziału w
której zaproszeni zostali wybitni przedstawiciele polskiej rusycystyki, reprezentujący zarówno dyscyplinę literaturoznawczą, jak również językoznawczą.

 • I Sosnowieckie Forum Lingwistyczne, 24-25 września 2014, Wydział Filologiczny w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5. Organizator: Zakład Lingwistyki Stosowanej i Zakład Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
 • II Sosnowieckie Forum Lingwistyczne, 22-23 września 2016, Wydział Filologiczny w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5. Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ
 • III Sosnowieckie Forum Językoznawcze, 20-21 września 2018 roku,
  Wydział Filologiczny w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5. Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ

Niniejsze konferencje naukowe stanowią cykl zapoczątkowanego we wrześniu 2014 roku forum poświęconego współczesnym badaniom lingwistycznym. Celem konferencji było zaprezentowanie różnorodnych perspektyw badawczych we współczesnym językoznawstwie slawistycznym z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych, jak i nowych ujęć metodologicznych. W centrum uwagi znalazły się także zagadnienia nauczania języków słowiańskich jako obcych. Obrady odbywały się w następujących sekcjach:
1. Najnowsze tendencje rozwoju języków słowiańskich.
2. Badania porównawcze w obrębie języków słowiańskich.
3. Językoznawstwo a glottodydaktyka.
Języki robocze konferencji: polski i rosyjski.

Udział w konferencjach w ciągu 2 minionych lat:

Rok 2017

1. Area Slavica 2. Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. 3-4 października 2017.
2. XX Русистика и современность, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ, Sosnowiec, Wydział Filologiczny / 27-29 września 2017

Rok 2018

1. XLVII Международная филологическая научная конференция / Wydział Filologiczny, Petersburski Uniwersytet Państwowy, Petersburg, Rosja / 20-28 marca 2018 r.
2. VI Международная научно-практическая конференция «Русский язык и литература в контексте глобализации / Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa, Moskwa, Rosja / 16-17 listopada 2018 r.

Maciej Walczak, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

aciej.walczak@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6313-5672

https://www.researchgate.net/profile/Maciej-Walczak-4

https://scholar.google.com/citations?user=9R_xJtcAAAAJ&hl=ru

Research interests:

Contrastive grammar of Slavic languages, etymology, history of language, modern Russian phonetics and prosody, synchronic and diachronic word-formation, lexical semantics, jargons, and Russian and Polish phraseology and paremiology in a linguocultural perspective.

Selected publications:

 1. Греческие корни в лексическом составе русского и польского языков (семантическй, словообразовательноморфологический и стилистический аспекты) [Greek roots in the lexis of the Russian and Polish languages (semantic, morphological-derivational and stylistic perspectives)]. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016. ISBN 978-83-8012-676-3, 179 pages.
 2. Oценочность и эмоциональность высказываний Д. Туска и Я. Качинского с позиции просодикофонетических показателей // Wartościowanie i emocjonalność w wypowiedziach D. Tuska i J. Kaczyńskieg z pozycji prozodyczno-fonetycznych wykładników [Axiological elements and emotionality in D. Tusk’s and J. Kaczyński’s statements in a prosodic-phonetic perspective]. In: Kim Ty jesteś? Ja kontra Adwersarz w polskiej debacie przedwyborczej. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii, Katowice 2019, 29-69.
 3. Русская орфоэпия в польских пособиях по практической фонетике русского языка // Rosyjska ortoepia w polskich podręcznikach do fonetyki praktycznej języka rosyjskiego [Russian ortoepy in Polish textbooks of practical Russian phonetics]. In: Русский язык и литература в контексте глобализации, Moсква 2019, pp. 128-133. ISBN:978-5-907196-05-6.
 4. Гипермаркет в языковой картине мира (русскопольское сопоставление) // Hipermarket w językowym obrazie świata (polsko-rosyjskie porównanie) [“Hypermarket” in the linguistic image of the world (a Polish-Russian contrastive analysis)]. In: Лингвокультурологические исследования. Язык лингвокультурологии: теория vs. эмпирия. Ред. М.Л. Ковшова. Москва 2016, pp. 142–145.
 5. Корень мудр- / mądr(z)- / mędr(z)- в русском и польском лексическом проявлении [The мудр- / mądr(z)- / mędr(z)- root in the lexical spectrum of the Russian and Polish languages]. In: Język i kultura – współczesne konteksty badawcze i dydaktyczne. Red. M. Karolczuk i A. Lichačiova, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, pp. 81-100.
 6. Заимствованные элементы в русских пословицах и поговорках, относящихся к уму и глупости // Zapożyczenia w rosyjskich i polskich przysłowiach i powiedzeniach odnoszących się do rozumu i głupoty [Borrowings in Russian and Polish proverbs and sayings on reason and stupidity]. In: Славянская фразеология: заимствования и кальки в славянской фразеологии. Ред. Х. Вальтер и В.М. Мокиенко. Грайфсвальд – Санкт-Петербург 2020, pp. 89–97.
 7. Выбранные русские и польские фразеологизмы, связанные с безумием и недостатком интеллекта (мотивационносемантический аспект) [Selected Russian and Polish phrasemes connected with madness and the lack of intellect (the motivation and semantic aspect)]. “Linguistica Silesiana”, № 39, 2018, eds. R. Molencki, A. Kijak, pp. 315-326. ISSN 0208-4228.
 8. Стилистическая и частотная специфика русских и польских лексем с морфемами био-/bio-, гипер-/hiper-, мега-/mega– // Stylistyczna i frekwencyjna specyfika rosyjskich i polskich leksemów z morfemami био-/bio-, гипер-/hiper-, мега-/mega [Style and frequency of Russian and Polish lexemes with the morphemes био-/bio-, гипер-/hiper-, and мега-/mega]. “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica № 15, 2018, ed. Ginter, pp. 145-155.
 9. Представления о психических состояниях в русском и польском языках (с опорой на ряд психиатрических и психологических терминов) // Wyobrażenia o stanach psychicznych w języku rosyjskim i polskim (na przykładzie terminów z zakresu psychiatrii i psychologii [Russian and Polish representations of psychological states (on the basis of psychiatric and psychological terminology)]. In: „Area Slavica 2”, eds. I. Bogoczová, Z. Nedomová. Ostrawa 2018, pp. 105-114. ISBN 978-80-7599-008-2
 10. Wtórna nominacja leksykalna w polskim żargonie kolejowym [Derivative lexical nomination in Polish railway jargon]. In: Świat Słowian w Języku i Kulturze, Vol. VII Językoznawstwo, red. E. Komorowska i D. Dziadosz, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, pp. 351-355.

 

return to top