Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Małgorzata Bortliczek

17.02.2020 - 11:58, aktualizacja 21.06.2021 - 12:52
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Małgorzata Bortliczek, prof. UŚ

Kontakt: malgorzata.bortliczek@us.edu.pl

Zatrudniona w Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dyscyplinowo związana z Instytutem Językoznawstwa (od października 2019 roku). Absolwentka studiów pedagogicznych (1992) oraz polonistycznych (1993) Uniwersytetu Śląskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2002 roku w Uniwersytecie Opolskim, stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2018 roku na mocy uchwały Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne zainteresowania badawcze dotyczą następujących przestrzeni tematycznych: współczesny język polski (nowe zjawiska leksykalne w polszczyźnie, stylistyka, kultura języka oraz kultura języka w edukacji, komunikacja medialna i interpersonalna, popularyzacja nauki w obiegu medialnym na poziomie propedeutycznym), czesko-polskie pogranicze językowe i kulturowe. Rezultatem badań naukowych są publikacje zarówno w czasopismach krajowych (m.in. w Języku Polskim, Stylistyce, Socjolingwistyce, Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Językoznawczej, Białostockim Archiwum Językowym), jak i w periodykach zagranicznych oraz międzynarodowych (Studia Slavica, International Journal of Research in E-learning), a także współautorskie monografie: Język uwikłany w ponowoczesność (2011) oraz Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR) // Język przygranicznego mikroświata (mowa potoczna mieszkańców Zaolzia) (2014 – I wydanie, 2017 – II wydanie) oraz autorski skrypt Od Alfabetu do Zdrobnień. Tuzin szkiców o języku (2013).

Profil Pracownika w portalu ORCID:

Wybrane publikacje:

1. BORTLICZEK M., 2016, W świecie ludzi i zwierząt – nazwy z pola leksykalno-semantycznego RODZINA w funkcji kognitywnej i ekspresywnej, „Studia Slavica” XX/1, red. J. Raclavská (Ostrava), J. Czaplińska (Opole), Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Uniwersytet Opolski, Ostrava, s. 85-94.
2. BORTLICZEK M., 2016, Sposoby wyrażania cech i predyspozycji obiektów przyrody w tekstach przeznaczonych dla dzieci, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 57-74.
3. BORTLICZEK M., 2016, Metafory w tekstach popularnonaukowych dla dzieci, [w:] Area Slavica, red. I. Bogoczová, Z. Nedomová, Ostravská Univerzita, Ostrava, s. 199-217.
4. BORTLICZEK M., 2017, Eksploracja wzrokiem, słuchem i węchem w językowym obrazie ludzi i zwierząt – na podstawie tekstów z czasopisma „Kumpel”, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 33-56.
5. BORTLICZEK M., 2017, Język w modelowaniu relacji dziecko – dorosły w tekstach popularnonaukowych dla dzieci, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, vol. 24(44), nr 2, red. M. Witaszek-Szamborska, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, s. 11-29.
6. BORTLICZEK M., 2018, Przekraczanie normy ortograficznej i interpunkcyjnej w edukacji i w życiu. Zagrożenia i środki zaradcze, „Studia Slavica” XXII/1, red. J. Raclavská, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava.
7. BORTLICZEK M., 2018, Wokół nowych jednostek leksykalnych i ich znaczeń – rekonesans poznawczy, „Studia Slavica” XXII/2, red. J. Raclavská, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, s. 55-68.
8. BORTLICZEK M., 2018, Narracje o przeszłości w tekstach popularnonaukowych dla dzieci zamieszczonych w czasopiśmie „Kumpel”, [w:] (Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 327-344.
9. BORTLICZEK M., BOGOCZ I., 2016, Modyfikacje i zmiany kodu językowego na przykładzie mowy młodzieży polskiej z Zaolzia, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1(17), Polacy w/o Australii, red. R. Cudak, s. 213-241.
10. BORTLICZEK M., ŁUC I., 2018, Komercyjny obraz piękna na przykładzie tekstów reklam, [w:] Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków, s. 198-210.

Książki

BOGOCZOVÁ Irena, BORTLICZEK Małgorzata, Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR) // Język przygranicznego mikroświata (mowa potoczna mieszkańców Zaolzia). Universitas Ostraviensis. Ostrava 2014, 2017. ISBN 978-80-7464-696-6 (2014), ISBN 978-80-7464-900-4 (2017).

Projekty

1. Redaktor pomocniczy we wniosku ministerialnym w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, czasopismo „International Journal of Research in E-learning” (IJREL), (nr 424850, data złożenia wniosku – 18.10.2018). Wniosek otrzymał pozytywną rekomendację – 1.03.2019 i został objęty finansowaniem w latach 2019–2021.
2. Współautor projektu, jego uczestnik i wykonawca: „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, konkurs nr POWER.03.01.00-IP.08-00-UMO/17, „Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego”.
3. Współautor projektu, jego uczestnik i wykonawca: POWER 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym – Kurs na MOOC. Czas trwania projektu: od 01.10.2019 do 30.09.2021. Tytuł prowadzonego kursu: Jak stawiać przecinki, aby zdania miały sens.

Małgorzata Bortliczek, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

malgorzata.bortliczek@us.edu.pl

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-2974-1254

https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Bortliczek-2

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=DByWwSMAAAAJ&view_op=list_works

 

 

Research interests:

Małgorzata Bortliczek is Associate Professor in the University of Silesia in Katowice. She works with the Faculty of Arts and Educational Science (in Cieszyn), but is academically related to the Institute of Linguistics in the Faculty of Humanities.

She graduated in Pedagogy (1992) and Polish Studies (1993) from the University of Silesia. She holds a PhD degree (2002) from the University of Opole and a DLitt degree (2018) in Humanities (Linguistics) from the University of Silesia in Katowice.

Research interests: functional varieties of Polish, including academic and popular science languages; the linguistic image of the world; linguistic stereotypes; Polish language culture; Polish punctuation and syntax in the media and didactics; the Polish-Czech linguistic frontier.

The co-author of two monographs included in the list of selected publications; the author of Od Alfabetu do Zdrobnień. Tuzin szkiców o języku [From the alphabet to diminutives. A dozen of essays on language] (2013) and about 100 articles published in Polish journals (Język Polski, Socjolingwistyka, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, Onomastica, Białostockie Archiwum Językowe, Edukacja Międzykulturowa, Postscriptum Polonistyczne), and in international journals abroad  (Studia Slavica, Stylistyka, International Journal of Research in E-learning). The author of the MOOC course “Jak stawiać przecinki, aby zdania miały sens? Przyjaźnie o polskiej interpunkcji” [How to use commas? On Polish punctuation in a friendly way] (2020, 2021); it is available online for authorized users on the platform NAVOICA.

 

Selected publications:

 1. BORTLICZEK M., 2001. Sygnały i wykładniki ironii w socjolekcie uczniowskim [Irony signals and indicators in students’ sociolect], “Stylistyka”, no. X, pp. 195-205.
 2. BORTLICZEK M., 2009. Gra w (nie)porozumienie [A game of (mis)understanding], “Homo Ludens. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier”, no. 1, Poznań, pp. 51-59.
 3. BORTLICZEK M., 2011. Język uwikłany w ponowoczesność [Language entangled in postmodernity]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (co-author I. Łuc).
 4. BORTLICZEK M., 2014, 2017. Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžnámluva Těšíňanů v ČR) // Język przygranicznego mikroświata (mowa potoczna mieszkańców Zaolzia) [The language of the border microworld (the common language of Těšín dwellers)]. Ostrawa: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta(co-author I. BOGOCZOVÁ).
 5. BORTLICZEK M., 2015a. Gdy twoja mowa cię (nie) zdradza, czyli o wielojęzyczności na Śląsku Cieszyńskim w Republice Czeskiej [When your language does (not) betray you, or on multilingualism in Cieszyn Silesia in the Czech Republic], “Socjolingwistyka”, vol. XXIX, H. Grochola-Szczepanek (ed.), Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków pp. 39-62 (co-author Irena BOGOCZ).
 6. BORTLICZEK M., 2015b. Mowa potoczna Zaolzian [Colloquial speech of Zaolzie inhabitants], “Język Polski”, vol. 3, pp. 250-259 (co-author I.BOGOCZ).
 7. BORTLICZEK M., 2016a. Modyfikacje i zmiany kodu językowego na przykładzie mowy młodzieży polskiej z Zaolzia [Language modifications and changes exemplified by the speech of young people from Zaolzie], “Postscriptum Polonistyczne”, no. 1(17), pp. 213-241 (co-author I.BOGOCZ).
 8. BORTLICZEK M., 2016b. W świecie ludzi i zwierząt –nazwy z pola leksykalno-semantycznego RODZINAw funkcji kognitywnej i ekspresywnej [In the world of people and animals – names belonging to the lexical-semantic field of family in the cognitive and expressive function], “Studia Slavica” XX/1, J. Raclavská (Ostrava), J. Czaplińska (Opole) eds., Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Uniwersytet Opolski, Ostrava, pp. 85-94.
 9. BORTLICZEKM., 2017. Język w modelowaniu relacji dziecko–dorosły w tekstach popularnonaukowych dla dzieci [Language shaping child-adult relations in popular science texts for children], “Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, vol. 24(44), no. 2, M. Witaszek-Szamborska ed. , Wydawnictwo „Poznańskie StudiaPolonistyczne”, Poznań, pp. 11-29.
 10. BORTLICZEKM., 2020. Bogaty język, zaniedbany język –refleksje o kulturze języka [A rich language, neglected language – some reflections on the culture of language]. “Edukacja Międzykulturowa” no. 13, pp. 245-264.

 

Fellowships and grants:

 1. Project POWER 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym – Kurs na MOOC. Duration: October 1, 2019–September 30, 2021. Author of e-learning courses:

(1) Jak stawiać przecinki, aby zdania miały sens? Przyjaźnie opolskiej interpunkcji [How to use commas? On Polish punctuation in a friendly way]

(2) How to use commas to give meaning to your sentences: about Polish punctuation in a friendly way. The courses are available online for authorized users on the platform NAVOICA during the course, and afterwards in the course archive.

 1. Project POWER.03.01.00-IP.08-00-UMO/17: Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Co-author and Investigator in the project “Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego” (PIKUŚ), within Działania 3.1, the Operational Program “Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022”.
 2. Project “Wsparcie dla czasopism naukowych”. Co-Investigator in the grant financed by the Ministry of Education and Science – the journal “International Journal of Research in E-learning” (IJREL). Duration: 2019–2021 (contract no. 393/WCN/2019/1 z 19.07.2019).

zdjęcie portretowe_Małgorzata Bortliczek

return to top