Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Maria Wacławek

25.10.2021 - 15:50, aktualizacja 25.10.2021 - 15:50
Redakcja: am

dr Maria Wacławek

adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UŚ

 

kontakt: maria.waclawek@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-3307-5338

https://www.researchgate.net/profile/Maria-Waclawek-3

https://scholar.google.pl/citations?user=qw-fIHwAAAAJ&hl=pl

 

Zainteresowania badawcze

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół lingwistyki kulturowej (także porównawczej), językoznawstwa stosowanego w zakresie glottodydaktyki i lingwodydaktyki. Jest autorką (w tym współautorką) kilkudziesięciu prac naukowych z wyżej wymienionej tematyki: monografii, artykułów w czasopismach i monografiach, recenzji.

Jeśli chodzi o najważniejszy obszar podejmowanych badań, to oscyluje on wokół dwóch głównych kręgów tematycznych: językowo-kulturowych stereotypów płci w kontekście osobników niedorosłych (dziewczyny i chłopaka) oraz językowo-kulturowych etnostereotypów na przykładzie postrzegania i kategoryzowania Polaka i Słoweńca przez przedstawicieli obu nacji (badania te są współprowadzone z prof. Marią Wtorkowską z Uniwersytetu w Lublanie w Słowenii). Kolejny obszar zainteresowań naukowych związany jest lingwistyką stosowaną w kontekście języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego, a także jako ojczystego. Zainteresowania badawcze procesami fonetycznymi i fonologicznymi w języku polskim uobecniły się w jej studiach nad zagadnieniami realizacji polskich dźwięków mowy w ujęciu glottodydaktycznym – ogólnym lub sprofilowanym ze względu na użytkowników konkretnego języka pierwszego. Intensywna praktyka lektorska skłania ją również do badań lingwoedukacyjnych związanych z wykorzystaniem (także adaptowaniem) tekstów literackich na potrzeby glottodydaktyczne. Ostatni obszar badawczy dotyczy pragmalingwistycznych rozważań nad stylem reklamy komercyjnej, w szczególności wykorzystania frazeologizmów, a także znanych symboli i stereotypów jako tworzywa komunikatów reklamowych.

 

Najważniejsze publikacje

 1. Czas na… Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców. Autorki: Anna Guzy, Diana Jagodzińska, Maria Wacławek, Aleksandra Zok-Smoła, Katowice 2015. ISSN 0208-63, ISBN 978-83-8012-639-8, ISBN 978-83-8012-640-4, ss. 386.
 2. Maria Wacławek, Od adaptacji do spektaklu na motywach dzieła – z doświadczeń glottodydaktycznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova” 2020, nr 5. ISSN: 2451-049, s.409–425.
 3. Maria Wacławek, Maria Wtorkowska, Słoweniec jako wieczny student i nie tylko – wycinek z polsko-słoweńskich badań ankietowych, „Postscriptum Polonistyczne” 2019, nr 2 (24): Migracje i ich konsekwencje, red. W. Hajduk-Gawron, M. Ochwat. ISSN 2353-9844 , s. 289–306.
 4. Maria Wacławek, „Zoo” Jana Brzechwy a nauczanie dzieci języka polskiego jako odziedziczonego, „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 2: Glottodydaktyka wśród dzieci i młodzieży wobec wyzwań wielo-, transkulturowości i ruchów migracyjnych, red. R. Cudak, B. Niesporek-Szamburska. ISSN 1898-1593, s. 121–135.
 5. Maria Wacławek, Maria Wtorkowska, Powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś – o kulinariach w Słowenii, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2018, nr 25, red. B. Grochala, I. Dembowska-Wosik. ISSN: 0860-6587, e-ISSN: 2449-6839, s. 55–68.
 6. Maria Wacławek, Maria Wtorkowska, „Słowiański Austriak” – o charakterze Słoweńców słów kilka, „Jezikoslovni zapiski”, nr 23(1), Ljubljana 2017. ISSN 0364-0448, s. 193–210.
 7. Maria Wacławek, Przemiany profilu »partnerki«w stereotypie dziewczyny, „Postscriptum Polonistyczne” 2017, 2: Oblicza kobiecości, red. A. Nęcka. ISSN 1898-1593, s. 209–222.
 8. Maria Wacławek, Maria Wtorkowska, Szara siara? O problemie palatalności u Słoweńców uczących się języka polskiego jako obcego, w: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, red. E. Kubicka, M. Berend, M. Ritter, Toruń 2017, ISBN 978-83-231-3883-9, s. 191–208.
 9. Maria Wacławek, Samogłoskowe problemy polszczyzny (emisja głosu, prawidła wymowy w świetle nauczania JPjO), w: Sztuka czy rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, red. Aleksandra Achtelik, Jolanta Tambor, Katowice 2007. ISBN 978-83-8719-12-5, s. 52–61.
 10. Maria Wacławek, O frazeologii w reklamie słów kilka…, „Świat i Słowo” 2006, nr 2(7): Reklama nasza powszednia, red. J. Warchala, ks. S. Zawada, s. 137–148. ISSN 1731-3317.

return to top