Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Mariola Szymczak-Rozlach

07.02.2020 - 14:15, aktualizacja 03.12.2020 - 16:58
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach, prof. UŚ

dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach, prof. UŚ

Kontakt: mariola.szymczak-rozlach@us.edu.pl

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, obecnie profesor UŚ w Instytucie Językoznawstwa WH, słowacystka i bohemistka, tłumacz przysięgły języka słowackiego i czeskiego (od 2001), W trakcie studiów magisterskich i doktoranckich odbyła studia semestralne i liczne staże naukowo-badawcze na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie. Wystąpiła na wykładach gościnnych w Bratysławie, Ostrawie i w Pradze. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół leksykologii i leksykografii słowackiej, słowotwórstwa i semantyki języka słowackiego i czeskiego; W centrum zainteresowań jest także językoznawstwo konfrontatywne słowacko-czesko-polskie oraz problematyka przekładoznawcza. Pełniła liczne funkcje, m.in.: Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej (2016-2019), Dyrektora Kierunku Filologia rosyjska, Filologia słowiańska WH (2019-2020), Kierownika Zakładu Współczesnych Języków Południowo- i Zachodniosłowiańskich (2016-2019). Jest członkinią wielu Towarzystw Naukowych: Komisji Językoznawstwa PAN (oddział Katowice od 2008), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 2010) oraz Słowackiego Towarzystwa Językoznawczego Słowackiej Akademii Nauk (od 2011). Od 2016 roku jest członkiem Rady redakcyjnej czasopisma Motus in Verbo (Słowacja, UMB Bańska Bystrzyca). Pełni również funkcję rzeczoznawcy MEN podręczników do nauczania języka słowackiego dla mniejszości.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5362-1183

Wybrane publikacje:

Szymczak-Rozlach M.: Moda językowa. Zmiany leksykalne po roku 1989 w ujęciu komparatywnym słowacko-polskim. “Slavica Slovaca” 2020, r. 55. č. 2, s. 171-178.
Szymczak-Rozlach M.: Z problemów leksyki ekspresywnej języka słowackiego. W: Jednostki języka w systemie i w tekście. [T.] 3. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – s. 233-245.
Szymczak-Rozlach M.: Słowackie deminutywa w funkcji eufemizującej. „Jazykovedný Časopis” 2018, nr 3, s. 587-597.
Szymczak-Rozlach M. : Wybrane problemy translacyjne w tekstach cywilnoprawnych : (konfrontacja słowacko-polska). W: Przestrzenie przekładu. [T.] 2. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – s. 259-267.
Szymczak-Rozlach M.: Taboo and Detabuization In the age of postmodernizm (on the basis of Polish and Slovak materials). W: Languages in V4 countries of contemporary Europe. Language as a Means of Expression and Identity Formation. Red. E. Čulenová, l. Gyorgy. Banská Bystrica, Belianum, 2016, s. 113-121.
Szymczak-Rozlach M.: Eufemizmy we współczesnym języku słowackim. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 228 stron.
Szymczak-Rozlach M.: Ustálené slovesno-menné spojenia z pohľadu poľskej a slovenskej lingvistiky. W: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky- gramatika-štylistika (pragmatika). Bratislava, Veda, 2012, s. 212–227.
Szymczak-Rozlach M.: Analityczne struktury werbo-nominalne w języku słowackim. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, AA „PARA”, 2010, 165 stron
Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku. Współczesne języki słowiańskie. T.3. Red. O. Wolińska, M.
Szymczak-Rozlach. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 296 stron.
Szymczak-Rozlach M.: Kategorialność komponentów nominalnych i werbalnych w analityzmach słowackich. W: Kategorie w języku. Język w kategoriach. Red. M. Cichońska. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 154–162.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

return to top