Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Mariola Szymczak-Rozlach

07.02.2020 - 14:15, aktualizacja 30.06.2021 - 09:29
Redakcja: am

dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach, prof. UŚ

kontakt: mariola.szymczak-rozlach@us.edu.pl

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, obecnie profesor UŚ w Instytucie Językoznawstwa WH, słowacystka i bohemistka, tłumacz przysięgły języka słowackiego i czeskiego (od 2001), W trakcie studiów magisterskich i doktoranckich odbyła studia semestralne i liczne staże naukowo-badawcze na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie. Wystąpiła na wykładach gościnnych w Bratysławie, Ostrawie i w Pradze. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół leksykologii i leksykografii słowackiej, słowotwórstwa i semantyki języka słowackiego i czeskiego; W centrum zainteresowań jest także językoznawstwo konfrontatywne słowacko-czesko-polskie oraz problematyka przekładoznawcza. Pełniła liczne funkcje, m.in.: Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej (2016-2019), Dyrektora Kierunku Filologia rosyjska, Filologia słowiańska WH (2019-2020), Kierownika Zakładu Współczesnych Języków Południowo- i Zachodniosłowiańskich (2016-2019). Jest członkinią wielu Towarzystw Naukowych: Komisji Językoznawstwa PAN (oddział Katowice od 2008), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 2010) oraz Słowackiego Towarzystwa Językoznawczego Słowackiej Akademii Nauk (od 2011). Od 2016 roku jest członkiem Rady redakcyjnej czasopisma Motus in Verbo (Słowacja, UMB Bańska Bystrzyca). Pełni również funkcję rzeczoznawcy MEN podręczników do nauczania języka słowackiego dla mniejszości.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5362-1183

Wybrane publikacje:

 • Szymczak-Rozlach M.: Moda językowa. Zmiany leksykalne po roku 1989 w ujęciu komparatywnym słowacko-polskim. “Slavica Slovaca” 2020, r. 55. č. 2, s. 171-178.
 • Szymczak-Rozlach M.: Z problemów leksyki ekspresywnej języka słowackiego. W: Jednostki języka w systemie i w tekście. [T.] 3. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – s. 233-245.
 • Szymczak-Rozlach M.: Słowackie deminutywa w funkcji eufemizującej. „Jazykovedný Časopis” 2018, nr 3, s. 587-597.
 • Szymczak-Rozlach M. : Wybrane problemy translacyjne w tekstach cywilnoprawnych : (konfrontacja słowacko-polska). W: Przestrzenie przekładu. [T.] 2. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – s. 259-267.
 • Szymczak-Rozlach M.: Taboo and Detabuization In the age of postmodernizm (on the basis of Polish and Slovak materials). W: Languages in V4 countries of contemporary Europe. Language as a Means of Expression and Identity Formation. Red. E. Čulenová, l. Gyorgy. Banská Bystrica, Belianum, 2016, s. 113-121.
 • Szymczak-Rozlach M.: Eufemizmy we współczesnym języku słowackim. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 228 stron.
  Szymczak-Rozlach M.: Ustálené slovesno-menné spojenia z pohľadu poľskej a slovenskej lingvistiky. W: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky- gramatika-štylistika (pragmatika). Bratislava, Veda, 2012, s. 212–227.
 • Szymczak-Rozlach M.: Analityczne struktury werbo-nominalne w języku słowackim. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, AA „PARA”, 2010, 165 stron
 • Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku. Współczesne języki słowiańskie. T.3. Red. O. Wolińska, M.
  Szymczak-Rozlach. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 296 stron.
 • Szymczak-Rozlach M.: Kategorialność komponentów nominalnych i werbalnych w analityzmach słowackich. W: Kategorie w języku. Język w kategoriach. Red. M. Cichońska. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 154–162.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Mariola Szymczak-Rozlach, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

mariola.szymczak-rozlach@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-5362-1183

https://www.researchgate.net/profile/Mariola-Szymczak-Rozlach

https://scholar.google.pl/citations?user=z6xLq2cAAAAJ&hl=pl

Research interests:

She is Associate Professor of the University of Silesia in Katowice. Her research interests focus on lexicology, lexicography and Slavic word-formation, Slovak and Czech in particular. She is  also interested in Slovak-Czech-Polish contrastive linguistics and translation studies.

During her academic career, she attended one-semester studies and numerous academic courses in the Comenius University in Bratislava. She delivered lectures in Bratislava, Ostrava and Prague. She is a member of many academic societies: the Linguistics Committee of the Polish Academy of Sciences, Katowice branch (since 2008), the Polish Linguistic Society (since 2010),  and the Slovak Linguistic Society of the Slovak Academy of Sciences (since 2011). She is an expert of the Ministry of National Education on handbooks for teaching Slovak to minorities.

Selected publications:

 • Szymczak-Rozlach M.: Moda językowa. Zmiany leksykalne po roku 1989 w ujęciu komparatywnym słowacko-polskim [Language fashion. Lexical changes after 1989 in a Slovak-Polish contrastive perspective]. “Slavica Slovaca” 2020, r. 55. č. 2, pp. 171-178.
 • Szymczak-Rozlach M.: Z problemów leksyki ekspresywnej języka słowackiego [Some remarks on expressive lexis in Slovak]. In: Jednostki języka w systemie i w tekście. [Vol.] 3. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – pp. 233-245.
 • Szymczak-Rozlach M.: Słowackie deminutywa w funkcji eufemizującej [Slovak diminutives with the euphemizing function]. „Jazykovedný Časopis” 2018, no. 3, pp. 587-597.
 • Szymczak-Rozlach M. : Wybrane problemy translacyjne w tekstach cywilnoprawnych : (konfrontacja słowacko-polska) [Selected translatoric problems in civil law texts (a Slovak-Polish comparison)]. In: Przestrzenie przekładu. [Vol.] 2. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – pp. 259-267.
 • Szymczak-Rozlach M.: Taboo and Detabuization In the age of postmodernizm (on the basis of Polish and Slovak materials). In: Languages in V4 countries of contemporary Europe. Language as a Means of Expression and Identity Formation. Eds. E. Čulenová, l. Gyorgy. Banská Bystrica, Belianum, 2016, pp. 113-121.
 • Szymczak-Rozlach M.: Eufemizmy we współczesnym języku słowackim [Euphemisms in modern Slovak]. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 228 pages.
 • Szymczak-Rozlach M.: Ustálené slovesno-menné spojenia z pohľadu poľskej a slovenskej lingvistiky. W: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky- gramatika-štylistika (pragmatika). Bratislava, Veda, 2012, pp. 212–227.
 • Szymczak-Rozlach M.: Analityczne struktury werbo-nominalne w języku słowackim [Analytical verbal-nominal structures in Slovak]. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, AA „PARA”, 2010, 165 pages
 • Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku. Współczesne języki słowiańskie [West Slavic languages in the 21st century. Modern Slavic languages]. Vol. 3. Eds. O. Wolińska, M. Szymczak-Rozlach. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 296 pages.
 • Szymczak-Rozlach M.: Kategorialność komponentów nominalnych i werbalnych w analityzmach słowackich [The categorialism of nominal and verbal components in Slovak analitisms]. In: Kategorie w języku. Język w kategoriach. Ed. M. Cichońska. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, pp. 154–162.

 

 

dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach, prof. UŚ

return to top