Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Michał Hrabia

06.02.2020 - 10:49, aktualizacja 05.12.2020 - 23:04
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Michał Hrabia

Kontakt: michal.hrabia@us.edu.pl

Absolwent filologicznych studiów magisterskich na specjalności „język francuski” (Uniwersytet Śląski, 2010), doktor nauk humanistycznych (dyscyplina: językoznawstwo, Uniwersytet Śląski, 2015), autor monografii Itérativité dans la traduction automatique. Analyse orientée objets des verbes de mouvement français traduits en polonais par jechać/jeździć (sur la base des formes du présent) (2016).
Prowadzone przeze niego badania koncentrują się wokół problematyki przekładu automatycznego z języka francuskiego na język polski i z polskiego na francuski. Metodologia badań oparta jest zasadniczo na założeniach ujęcia zorientowanego obiektowo Wiesława Banysia – koncepcji leksykograficznej, za cel stawiającej sobie taki opis języka naturalnego, który byłby informatycznie implementowalny tzn. w pełni zrozumiały dla komputera. Perspektywa traduktologiczna determinuje typowo synchroniczny, komparatystyczny (polsko-francuski) charakter analiz. Poruszane zagadnienia sytuują się przede wszystkim na płaszczyźnie szeroko rozumianej semantyki z uwzględnieniem idiosynkratycznych uwarunkowań składniowych i morfologicznych. Zakres tematyczny prowadzonych badań jest szeroki i obejmuje m.in.: analizę iteratywności czasowników ruchu, zagadnienie negacji w języku polskim i francuskim (w tym przede wszystkim tzw. ne explétif), kontrastywną analizę prefiksacji polskiej i francuskiej, formalizmy opisowe stosowane w ujęciu zorientowanym obiektowo. Ponadto w latach 2018-2020 uczestniczył (wraz z językoznawcami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Université Grenoble Alpes) w projekcie badawczym Polonium Pragmatèmes en contraste : de la modélisation linguistique au codage lexicographique, którego celem było stworzenie francusko-włosko-polskiego słownika wyrażeń ekspresywnych.
W 2016 r. uzyskał Nagrodę Rektora UŚ za najlepszą rozprawę doktorską, w 2017 r. – Nagrodę Indywidualną Rektora III Stopnia za działalność naukowo-badawczą, a w 2019 r. został odznaczony Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5477-8211

Wybrane publikacje:

Hrabia M., 2019 : « Formes préfixées du verbe polonais pić et leurs équivalents français. Analyse contrastive pour les besoins de la traduction automatique ». Linguistica Silesiana, 40, 321-339.

Hrabia M., 2019 : « Noms de perception olfactive dans l’approche orientée objets – description lexicographique franco-polonaise pour les besoins de la traduction automatique ». Prace Językoznawcze, XXI/2, 71-88.

Hrabia M, 2018 : « Verbe remettre et ses équivalents polonais. Désambiguïsation et analyse sémantico-préfixale pour les besoins de la traduction automatique ». Neophilologica, 30, 109-120

Hrabia M., 2018 : « Le rôle de l’héritage sémantique dans la traduction automatique ». Romanica Cracoviensia 3/2018, 135-145.

Hrabia M, 2018 : « Rupture temporelle dans le texte en tant que facteur de délimitation des emplois itératifs et sémelfactifs des verbes de mouvement. Analyse pour les besoins de la traduction automatique ». In : Krzyżanowska A., Rachwalska von Rejchwald J. (éds): Texte, Fragmentation, Créativité I. Penser le fragment en linguistique, 217-228. Berlin, Peter Lang.

Hrabia M., 2016 : Itérativité dans la traduction automatique. Analyse orientée objets des verbes de mouvement français traduits en polonais par jechać/jeździć (sur la base des formes du présent). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Hrabia M., 2016 : « Le ne explétif dans la traduction automatique ». Neophilologica, 28, 109-121.

Hrabia M., 2014: «Wstęp do obiektowej analizy czasownika aller w konstrukcjach z określnikami temporalnymi dla celów tłumaczenia automatycznego ». LingVaria, 2 (18), 43-54.

Hrabia M., 2011: « La grammaire à base sémantique: une conception bâtie et non pas donnée. Quelques remarques sur le changement de la compréhension de certaines notions fondamentales dans la théorie de Stanisław Karolak ». Neophilologica, 23, 273-289.

Hrabia M., 2011: « Désambiguïsation des sens du prédicat adjectival farouche dans le cadre d’une approche orientée objets ». Neophilologica, 23, 150-167.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

return to top