Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Mirosława Siuciak

18.02.2020 - 09:49, aktualizacja 23.06.2021 - 13:36
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ

Kontakt: miroslawa.siuciak@us.edu.pl

doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Instytucie Językoznawstwa, przez lata zawiązana z Zakładem Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół problematyki historycznojęzykowej, chociaż ma w swoim dorobku także prace poświęcone współczesnej polszczyźnie, a także włącza się w toczącą się aktualnie dyskusję na temat sytuacji językowej na Górnym Śląsku. W swoich badaniach zajmuje się różnymi aspektami używania języka polskiego w przeszłości, szczególnie fascynuje ją XVII stulecie. Poświęciła temu okresowi wiele uwagi, opisując zarówno przemiany systemu językowego, jak również kształtowanie się standardów komunikacyjnych. W swoich dociekaniach naukowych próbuje łączyć różne metodologie, często adaptuje dla potrzeb opisu diachronicznego metody wypracowane na gruncie współczesnej genologii lingwistycznej, stylistyki i socjolingwistyki. Sięga także do tradycyjnych metod wypracowanych przez jej naukowe Mistrzynie – Irenę Bajerową i Alinę Kowalską. Włącza się aktywnie w nurt badań śląskoznawczych, łącząc ogląd współczesny z historycznym.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Językoznawstwa PAN w Katowicach, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Śląskiego Towarzystwa Historycznoliterackiego.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9770-6605

Wybrane publikacje:

Polszczyzna XX wieku w perspektywie diachronicznej – propozycja badawcza. „Język Polski” XCIX, z. 2, 2019, s. 118-127, doi.org/10.31286/JP.99.2.8.

Nowe perspektywy i zadania historii języka polskiego. W: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Red. M. Pastuch, M. Siuciak. Katowice 2018, s. 55-64.

Wykorzystanie metod i wyników badań historycznojęzykowych w ustalaniu współczesnej normy językowej. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXIII (nr 73), 2017, s. 131-142.

Archiwalne akta miejskie jako źródło badań historycznojęzykowych. „Język Polski” XCVII, z. 4, 2017, s. 68-77.

Ciągłość i zmienność jako problem badań diachronicznych, „LingVaria” X (2015), nr 2 (20), s. 149-158. doi: 10.12797/LV.10.2015.20.01

Znaczenie badań historycznojęzykowych dla interpretacji zjawisk współczesnej polszczyzny, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 22 (42), nr 1, 2015, s. 223-234.

Czy w najbliższym czasie powstanie język śląski? W: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 19 (39), z.2, Poznań 2012, s.31-44.

Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2002 [współautorstwo]

Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864-1922, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.

 

Biogram rozszerzony.

Mirosława Siuciak, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

Deputy Director of the Institute of Linguistics

 

miroslawa.siuciak@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9770-6605

https://www.researchgate.net/profile/Miroslawa-Siuciak

https://scholar.google.pl/citations?user=rfWdptYAAAAJ&hl=pl

https://silesian.academia.edu/MirosławaSiuciak

 

Research interests:

The superordinate area of her research interests is diachronic linguistics, especially language changeability in two particular aspects: changes in Polish grammatical structure and changes in communication caused by social and cultural transformations. Describing changes in Polish grammatical structure, she employs the structural method — her greatest achievement in this domain is the monograph presenting the construction of the Polish category of numeral. Presenting changes in communication, especially in public and official discourse, she uses the methods of text linguistics, linguistic genology, stylistics and sociolinguistics. In her research, she combines various research methods to present the history of the Polish language in different communicative situations. The majority of her publications deal with the Middle Polish period (17th—18th centuries), but they also investigate the normalization of the Polish language in the 20th century and the question of modern Polish norm (inflection in particular).

She also focuses on the description of the linguistic situation in Upper Silesia, both historical and contemporary. She contributes to Silesian Studies, extending the research area by including new sociolinguistic and discursive approaches. In the present linguistic and social situation, she speaks about the emancipation and standardization of the Silesian ethnolect.

 

Selected publications:

 1. Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim [Constructing the grammatical category of numeral in Polish], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
 2. Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia [The Polish language of the 17th century. Its condition and transformations], Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2002 [co-author]
 3. Czy w najbliższym czasie powstanie język śląski? [Will the Silesian language appear soon?], “Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, Vol. 19 (39), issue 2, Poznań 2012, pp. 31-44.
 4. Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864-1922 [The language of Silesian drama texts from the years 1864-1922], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
 5. Ciągłość i zmienność jako problem badań diachronicznych [Continuity and changeability as a problem of diachronic research], “LingVaria” X (2015), no. 2 (20), pp. 149-158. doi: 10.12797/LV.10.2015.20.01
 6. Znaczenie badań historycznojęzykowych dla interpretacji zjawisk współczesnej polszczyzny [The significance of historical-linguistic research for the interpretation of modern Polish], “Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, Vol. 22 (42), no. 1, 2015, pp. 223-234.
 7. Archiwalne akta miejskie jako źródło badań historycznojęzykowych [Municipal archive records as a source of historical-linguistic research], “Język Polski” XCVII, issue 4, 2017, pp. 68-77.
 8. Wykorzystanie metod i wyników badań historycznojęzykowych w ustalaniu współczesnej normy językowej [The use of historical-linguistic research methods and results in determining the modern language norm], “Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXIII (no. 73), 2017, pp. 131-142.
 9. Nowe perspektywy i zadania historii języka polskiego [New prospects and tasks of the history of the Polish language], in: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, eds. M. Pastuch, M. Siuciak, Katowice 2018, pp. 55-64.
 10. Polszczyzna XX wieku w perspektywie diachronicznej – propozycja badawcza [The Polish language of the 20th century in a diachronic perspective], “Język Polski” XCIX, issue 2, 2019, pp. 118-127, doi.org/10.31286/JP.99.2.8.

 

zdjęcie portretowe_Mirosława Siuciak

return to top