Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Językoznawstwa

Mirosława Siuciak

18.02.2020 - 09:49, aktualizacja 18.02.2020 - 09:49
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Mirosława Siuciak, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Instytucie Językoznawstwa, przez lata zawiązana z Zakładem Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół problematyki historycznojęzykowej, chociaż ma w swoim dorobku także prace poświęcone współczesnej polszczyźnie, a także włącza się w toczącą się aktualnie dyskusję na temat sytuacji językowej na Górnym Śląsku. W swoich badaniach zajmuje się różnymi aspektami używania języka polskiego w przeszłości, szczególnie fascynuje ją XVII stulecie. Poświęciła temu okresowi wiele uwagi, opisując zarówno przemiany systemu językowego, jak również kształtowanie się standardów komunikacyjnych. W swoich dociekaniach naukowych próbuje łączyć różne metodologie, często adaptuje dla potrzeb opisu diachronicznego metody wypracowane na gruncie współczesnej genologii lingwistycznej, stylistyki i socjolingwistyki. Sięga także do tradycyjnych metod wypracowanych przez jej naukowe Mistrzynie – Irenę Bajerową i Alinę Kowalską. Włącza się aktywnie w nurt badań śląskoznawczych, łącząc ogląd współczesny z historycznym.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Językoznawstwa PAN w Katowicach, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Śląskiego Towarzystwa Historycznoliterackiego.

miroslawa.siuciak@us.edu.pl

Najważniejsze publikacje

Książki:
• Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim. Katowice 2008.
• Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia. Katowice 2002 [współautorstwo]
• Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864-1922. Katowice 1998.

Artykuły:
• Nowe perspektywy i zadania historii języka polskiego. W: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Red. M. Pastuch, M. Siuciak. Katowice 2018, s. 55-64.
• Wykorzystanie metod i wyników badań historycznojęzykowych w ustalaniu współczesnej normy językowej. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXIII (nr 73), 2017, s. 131-142.
• Archiwalne akta miejskie jako źródło badań historycznojęzykowych. „Język Polski” XCVII, z. 4, 2017, s. 68-77.
• Polski dyskurs patriotyczny w prasie i w pismach okolicznościowych z drugiej połowy XVIII wieku, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 23 (43), nr 1, 2016, s. 81-93, DOI: 10.14746/pspsj.2016.23.1.6
• Ciągłość i zmienność jako problem badań diachronicznych, „LingVaria” X (2015), nr 2 (20), s. 149-158. doi: 10.12797/LV.10.2015.20.01
• Znaczenie badań historycznojęzykowych dla interpretacji zjawisk współczesnej polszczyzny, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 22 (42), nr 1, 2015, s. 223-234.
• Czy w najbliższym czasie powstanie język śląski? W: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 19 (39), z.2, Poznań 2012, s.31-44.

return to top