Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Mirosława Siuciak

18.02.2020 - 09:49, aktualizacja 03.11.2020 - 09:01
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ

Kontakt: miroslawa.siuciak@us.edu.pl

doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Instytucie Językoznawstwa, przez lata zawiązana z Zakładem Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół problematyki historycznojęzykowej, chociaż ma w swoim dorobku także prace poświęcone współczesnej polszczyźnie, a także włącza się w toczącą się aktualnie dyskusję na temat sytuacji językowej na Górnym Śląsku. W swoich badaniach zajmuje się różnymi aspektami używania języka polskiego w przeszłości, szczególnie fascynuje ją XVII stulecie. Poświęciła temu okresowi wiele uwagi, opisując zarówno przemiany systemu językowego, jak również kształtowanie się standardów komunikacyjnych. W swoich dociekaniach naukowych próbuje łączyć różne metodologie, często adaptuje dla potrzeb opisu diachronicznego metody wypracowane na gruncie współczesnej genologii lingwistycznej, stylistyki i socjolingwistyki. Sięga także do tradycyjnych metod wypracowanych przez jej naukowe Mistrzynie – Irenę Bajerową i Alinę Kowalską. Włącza się aktywnie w nurt badań śląskoznawczych, łącząc ogląd współczesny z historycznym.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Językoznawstwa PAN w Katowicach, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Śląskiego Towarzystwa Historycznoliterackiego.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9770-6605

Wybrane publikacje:

Polszczyzna XX wieku w perspektywie diachronicznej – propozycja badawcza. „Język Polski” XCIX, z. 2, 2019, s. 118-127, doi.org/10.31286/JP.99.2.8.

Nowe perspektywy i zadania historii języka polskiego. W: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Red. M. Pastuch, M. Siuciak. Katowice 2018, s. 55-64.

Wykorzystanie metod i wyników badań historycznojęzykowych w ustalaniu współczesnej normy językowej. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXIII (nr 73), 2017, s. 131-142.

Archiwalne akta miejskie jako źródło badań historycznojęzykowych. „Język Polski” XCVII, z. 4, 2017, s. 68-77.

Ciągłość i zmienność jako problem badań diachronicznych, „LingVaria” X (2015), nr 2 (20), s. 149-158. doi: 10.12797/LV.10.2015.20.01

Znaczenie badań historycznojęzykowych dla interpretacji zjawisk współczesnej polszczyzny, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 22 (42), nr 1, 2015, s. 223-234.

Czy w najbliższym czasie powstanie język śląski? W: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 19 (39), z.2, Poznań 2012, s.31-44.

Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2002 [współautorstwo]

Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864-1922, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.

return to top