Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Monika Grotek

22.01.2020 - 14:24, aktualizacja 21.06.2021 - 10:25
Redakcja: am

Monika Grotek, dr

– stopień magistra filologii angielskiej uzyskany w 2001 roku w Uniwersytecie Śląskim; tytuł pracy: Learning a foreign language in late adulthood – overcoming memory problems;

– stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: językoznawstwo, uzyskany w 2014 roku w Uniwersytecie Śląskim; tytuł rozprawy: Anglicyzmy w języku polskiej młodzieży akademickiej – studium socjolingwistyczne;

– w latach 2002-2019 zatrudniona w Instytucie Języka Angielskiego UŚ w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego kolejno na stanowiskach: asystenta, wykładowcy i adiunkta;

– w latach 2016-2019 – Zastępca Dyrektora Instytutu Języka Angielskiego ds. Dydaktycznych UŚ;

– na kierunku Filologia Angielska UŚ prowadzi zajęcia z modułu kształcenia nauczycieli języków obcych (obecnie – Wstęp do andragogiki z elementami językoznawstwo stosowanego), praktycznej nauki języka angielskiego (obecnie – fonetykę praktyczną j . angielskiego) oraz seminarium magisterskie dla grup specjalności nauczycielskiej;

– od roku 2000 współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy UŚ jako lektor j. angielskiego, gdzie prowadzi badania naukowe nad specyfiką uczenia się języków obcych w okresie późnej dorosłości;

– zainteresowania badawcze: procesy uczenia się i przyswajania języka obcego w późnej dorosłości; socjolingwistyczne aspekty kontaktu kulturowego i językowego; optymalizacja procesu doskonalenia wymowy w języku angielskim u uczniów dorosłych.

 

Publikacje:

 • Grotek, M. (2003). Rozwój strategii pamięciowych na lektoratach w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2/2003, 42-50.
 • Grotek, M. (2003). Wpływ wcześniejszych doświadczeń związanych z nauką języka obcego na styl i strategie uczenia się oraz preferowane metody i techniki nauczania u dorosłych. In Zeszyty naukowo-dydaktyczne (Vol. 1) (pp. 55-63). Zabrze: NKJO w Zabrzu – MStudio Zabrze.
 • Grotek, M. (2005). Learning a foreign language in late adulthood – overcoming memory problems. In Zeszyty naukowo-dydaktyczne NKJO w Zabrzu (Vol. 3) (pp. 7-22). Zabrze: NKJO w Zabrzu – MStudio Zabrze.
 • Grotek, M. & Kiliańska-Przybyło, G. (2012). Rola czynników afektywnych w procesie nauki języka obcego przez osoby w wieku senioralnym. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 3(59), 111-124.
 • Grotek, M. & Kiliańska-Przybyło, G. (2013). Specyfika motywacji, doświadczeń i autonomii ucznia oraz wyboru technik uczenia się języka obcego na lektoracie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku – refleksje słuchaczy. Kwartalnik Pedagogiczny, 3(229), 51-66.
 • Grotek, M. (2014). Learner perception of the effectiveness of language awareness activities used in teaching practical phonetics and phonology to 1st year students of English philology. In A. Łyda & K. Szcześniak (Eds.) Awareness in action: The role of consciousness in language acquisition (pp. 85-102). Berlin: Springer-Verlag.
 • Grotek, M. & Kiliańska-Przybyło, G. (2014). Społeczne aspekty uczenia się języków obcych w późnej dorosłości – doświadczenia uczestników lektoratów w UTW. In M. Krystoň, M. Šerák, M. Szyszka & Ł. Tomczyk (Eds.) Nowe tendencje w edukacji osób starszych (pp. 197-214). Banska Bystrica-Praga-Oświęcim: Wyd. Wyższej Szkoły Humanistycznej w Sosnowcu.
 • Grotek, M. (2018). Etymologia polskich nazw postaci ludzkich rodzaju żeńskiego i męskiego parających się magią. In I. Kida (Ed.) Historical issues in Hamito-Semitic and Indo-European languages (pp. 75-84). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Grotek, M. (2018). Student needs and expectations concerning foreign language teachers in the Universities of the Third Age. In D. Gabryś-Barker (Ed.) Third age learners of foreign languages (pp. 127-144). Bristol/Blue Ridge Summit: Multilingual Matters/Channel View Publications.
 • Grotek, M. & Ślęzak-Świat, A. (2018). Balance and coordination vs reading comprehension in L2 in late adulthood. In D. Gabryś-Barker (Ed.) Third age learners of foreign languages (pp. 91-107). Bristol/Blue Ridge Summit: Multilingual Matters/Channel View Publications.

Monika Grotek, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

monika.grotek@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6846-2784

https://www.researchgate.net/profile/Monika-Grotek

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=SE6w6ooAAAAJ

Research interests:

– learning and acquisition of a foreign language in late adulthood

– eye-tracking research into the processes of reading in L1 and L2

– foreign language teacher training

– sociolinguistic aspects of cultural and language contact

– optimizing pronunciation  in English as L2 in adult learners

Selected publications:

 • Grotek, M. (2018). Student needs and expectations concerning foreign language teachers in Universities of the Third Age. In D. Gabryś-Barker (Ed.) Third age learners of foreign languages (pp. 127-144). Bristol: Channel View Publications Ltd/Multilingual Matters.
 • Grotek, M. & A. Ślęzak-Świat (2018). Balance and coordination vs reading comprehension in L2 in late adulthood. In D. Gabryś-Barker (Ed.) Third age learners of foreign languages (pp. 91-107). Bristol: Channel View Publications Ltd/Multilingual Matters.
 • Grotek, M. (2018). Etymologia polskich nazw żeńskich i męskich postaci ludzkich parających się magią [The etymology of Polish feminine and masculine names of humans dealing with magic]. In I. Kida (Ed.) Historical issues in Semitic and Indo-European languages (pp. 75-84). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego
 • Grotek, M. & G. Kiliańska-Przybyło (2014). Społeczne aspekty uczenia się języków obcych w późnej dorosłości – doświadczenia uczestników lektoratów w UTW [Social aspects of foreign language learning in late adulthood — the experiences of the UTW course participants]. In M. Krystoň, M. Šerák, M. Szyszka & Ł. Tomczyk (Eds.) Nowe tendencje w edukacji osób starszych (pp. 197-214). Banska Bystrica-Praga-Oświęcim: Wyd. Wyższej Szkoły Humanistycznej w Sosnowcu.
 • Grotek, M. (2014). Learner perception of the effectiveness of language awareness activities used in teaching practical phonetics and phonology to 1st year students of English philology. In: A. Łyda & K. Szcześniak (Eds.) Awareness in Action – The Role of Consciousness in Language Acquisition (pp. 85-102). Berlin: Springer-Verlag.
 • Grotek, M. & G. Kiliańska-Przybyło (2013). Specyfika motywacji, doświadczeń i autonomii ucznia oraz wyboru technik uczenia się języka obcego na lektoracie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku – refleksje słuchaczy [The specificity of the student’s motivation, experiences and autonomy, and the selection of foreign language learning techniques in the Third Age University course], Kwartalnik Pedagogiczny, 3(229), 51-66.
 • Grotek, M., & G. Kiliańska-Przybyło (2012). Rola czynników afektywnych w procesie nauki języka obcego przez osoby w wieku senioralnym [The role of affective factors in the process of foreign language learning by elderly persons], Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 3(59), 111-124
 • Grotek, M. (2005). Learning a foreign language in late adulthood: Overcoming memory problems, Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne NKJO w Zabrzu, 3, 42-50.
 • Grotek, M. (2003). Wpływ wcześniejszych doświadczeń związanych z nauką języka obcego na styl i strategie uczenia się oraz preferowane metody i techniki nauczania u dorosłych [The impact of previous experiences related to foreign language learning on the learning style and strategies, and preferred adult teaching methods and techniques]. Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne NKJO w Zabrzu, 1, 55-63.
 • Grotek, M. (2003). Rozwój strategii pamięciowych na lektoratach w Uniwersytetach Trzeciego Wieku [Memory strategies development in Third Age University courses], Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 3, 42-50.

 

Monika Grotek - zdjęcie portretowe

return to top