Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Olga Przybyla

18.02.2020 - 09:44, aktualizacja 23.06.2021 - 11:04
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Olga Przybyla, prof. UŚ

kontakt: olga.przybyla@us.edu.pllogopediasilesiana@us.edu.pl

OLGA PRZYBYLA, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła filologię polską i językoznawcze studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest logopedą i terapeutą integracji sensorycznej. Jej naukowa droga od lat profiluje się w kierunku interdyscyplinarnej perspektywy i analizy tak złożonych zjawisk jak język, jego nabywanie oraz funkcjonowanie w umyśle. W naukowych dociekaniach – obok problemów dydaktyki języka, organizacji procesu dydaktycznego oraz pragmalingwistyki – podejmuje tematykę dotyczącą diagnozy i terapii logopedycznej z elementami integracji sensorycznej oraz surdologopedii, ze szczególnym uwzględnieniem audiogennych uwarunkowań zaburzeń mowy i badaniu złożonych spostrzeżeń słuchowych. Badania obejmują także zagadnienia pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym aspektów wczesnej interwencji logopedycznej czy oceny kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej dzieci z obniżoną normą intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Była koordynatorem w międzynarodowym projekcie NetQues (2010-2013), którego wiodącym zadaniem był opis kluczowych kompetencji wspólnych dla uniwersyteckich programów logopedycznego kształcenia w Europie. Od lat zainteresowania naukowe wiążą się z działalnością dydaktyczną badaczki, między innymi powołanie Polonistycznego Koła Młodych Dydaktyków i naukowa opieka nad jego działalnością (2003-2010) oraz pełnienie funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu w latach 2008-2017 i rozwinięcie struktury studiów o nowe specjalności: neurologopedię oraz surdologopedię.
Od 2011 r. jest członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie.
Redaktor naczelna wydawanego w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego czasopisma „Logopedia Silesiana”.
Członkini Rady Redakcyjnej „Logopedii”, Komitetu Redakcyjnego cyklicznej monografii logopedycznej „Głos-Język-Komunikacja” oraz Komitetu Naukowego „Biuletynu Logopedycznego”. Należy także do grona członków Komisji Językoznawstwa PAN oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8924-3102

Wybrane publikacje:

Akty mowy w języku nauczycieli. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004.
Zagadnienia fonetyki w wybranych podręcznikach dla klas IV-VI szkoły podstawowej. W: H. Synowiec (red.), Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język (s. 244–259). Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne 2007.

Dyskurs pytajny i jego uwarunkowania w komunikacji dydaktycznej. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2009, t. 20,114–129.

Dźwiękowe funkcje języka w kształcenia kompetencji językowych uczniów – problemy, uwagi i postulaty. W: B. Niesporek-Szamburska (red.), Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów (s. 299–316). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.
Giełkot w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Logopedia 2012, t. 41, 25–37.

Analiza dźwiękowej realizacji mowy w antropomotorycznej perspektywie opisu. Forum Logopedyczne 2013, nr 21, 63–79.

Postępowanie logopedyczne w przypadku noworodków i niemowląt. W: S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki (555–599). Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2015.

Motoryczne zdolności koordynacyjne w świetle badań nad mową. W: K. Kaczorowska-Bray i S. Milewski (red.), Metodologia badań logopedycznych (s. 322–363). Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia Universalis 2015.

Zaburzenie rozwoju koordynacji – dyspraksja. Przegląd badań. Logopedia Silesiana 2016, t. 5, 227–248.

W trosce o stan rozwoju wyższych funkcji słuchowych u dzieci – propozycja przesiewowych diagnoz na podstawie platformy APD Medical. Logopedia 2017, t. 46, s. 111–123.

Olga Przybyla, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

olga.przybyla@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8924-3102

https://www.researchgate.net/profile/Olga-Przybyla

https://scholar.google.com/citations?user=T4wPQ18AAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

OLGA PRZYBYLA holds a DLitt degree in Humanities (Linguistics), she graduated in Polish Studies  and in Linguistics (doctoral studies) from the University of Silesia in Katowice. She is also a speech therapist and a sensory integration therapist. Her research interests focus on language as a complex phenomenon, its acquisition and functioning in the mind in an interdisciplinary perspective. In addition to language didactics, organization of the didactic process and pragmalinguistics, her areas of research also include logopedic diagnosis and therapy with elements of sensory integration and surdologopedics, with audiogenic conditioning of speech disorders in particular, and complex auditory perceptions. Her research interests also involve working with children and teenagers with special educational needs, including aspects of early logopedic intervention or the evaluation of the linguistic and communicative competence of children with decreased intellectual norm, developmental coordination disorders and generalized development disorders.

She was the coordinator in the international project NetQues (2010-2013), the tutor of Polonistyczne Koło Młodych Dydaktyków (2003-2010), the head of the Postgraduate Studies of Logopedics and Media Voice Emission (2008-2017) and the Head of the Logopedic Center (2013-2019). Since 2011, she has been a member of the General Board of  the Polish Logopedics Society in Lublin.

She is the editor-in-chief of the journal “Logopedia Silesiana”, published by the Publishing House of the University of Silesia, a member of the editorial board of “Logopedia”, a member of the editorial committee of the periodical logopedic monograph “Głos-Język-Komunikacja”, and a member of the academic committee of “Biuletyn Logopedyczny”. She is also a member of the Linguistics Committee of the Polish Academy of Sciences and the Society of Aficionados of the Polish Languages.

 

Selected publications:

Akty mowy w języku nauczycieli. [Speech acts in the language of teachers]. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004.

Dyskurs pytajny i jego uwarunkowania w komunikacji dydaktycznej. [Questioning discourse and its conditioning in didactic communication) Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2009, Vol. 20,114–129.

Gatunek listu a kompetencja lingwistyczna i komunikacyjna dzieci upośledzonych umysłowo. [The genre of letter and the linguistic and communicative competence of mentally retarded children]. In: Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a komunikacja społeczna. ed. D. Ostaszewska in collaboration with J. Przyklenk. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011, Vol. 4, pp. 343–355.

Dźwiękowe funkcje języka w kształcenia kompetencji językowych uczniów – problemy, uwagi i postulaty. [Sound functions of language in developing pupils’ linguistic competence – problems, remarks and postulates]. In: B. Niesporek-Szamburska (ed.), Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów (pp. 299–316). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.

Giełkot w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi [Cluttering in the psycho-motoric hypererethism syndrome with the deficit of attention]. Logopedia 2012, Vol. 41, 25–37.

Analiza dźwiękowej realizacji mowy w antropomotorycznej perspektywie opisu. [An analysis of speech realization in the anthropomotoric perspective of the description). Forum Logopedyczne 2013, no. 21, 63–79.

Postępowanie logopedyczne w przypadku noworodków i niemowląt. [The standard of logopedic treatment in newborns and infants]. In: S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (eds.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki (555–599). Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2015.

Motoryczne zdolności koordynacyjne w świetle badań nad mową. [Motor coordination in the light of studies on speech]. In: K. Kaczorowska-Bray and S. Milewski (eds.), Metodologia badań logopedycznych (pp. 322–363). Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia Universalis 2015.

Zaburzenie rozwoju koordynacji – dyspraksja. Przegląd badań. (Developmental coordination disorder – dyspraxia. The State of Research. Logopedia Silesiana 2016, Vol. 5, 227–248.

W trosce o stan rozwoju wyższych funkcji słuchowych u dzieci – propozycja przesiewowych diagnoz na podstawie platformy APD Medical. [Out of concern for the state of the development of higher auditory functions in children – a proposal for screening diagnoses based on the APD Medical Platform). Logopedia 2017, Vol. 46, pp. 111–123.

 

Fellowships and grants:

2005–2007 Badania nad komunikatywnością i funkcjami podręczników do kształcenia językowego w zreformowanej szkole (KBN grant, no. 1H01D 007 26)

2009–2012 Wiedza o języku ojczystym we współczesnej szkole (MNiSW grant, no. NN 104 175636).

2010–2013 Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes for Speach and Language Therapists in Europe (NetQues, 177075–LLP–1–2010–1–FR–ERASMUS–ENWA),

2019–2021 WCN-LS Logopedia Silesiana (support for journals; MNiSW grant, no. 425239)

zdjęcie portretowe_Olga Przybyla

return to top