Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Paulina Pycia-Košćak

07.02.2020 - 14:12, aktualizacja 30.11.2020 - 13:03
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Paulina Pycia-Košćak

Kontakt: paulina.pycia@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego (w latach 2009-2019 w Instytucie Filologii Słowiańskiej), pracownik naukowo-dydaktyczny. W obszarze jej zainteresowań naukowych mieszczą się: językoznawstwo kontrastywne, szczególnie chorwacko-polskie, socjolingwistyka, a także ekwiwalencja przekładowa i glottodydaktyka. Jest autorką jednej monografii pt. „Płeć a język (na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego)” na podstawie rozprawy doktorskiej (2011.) i ponad 30 artykułów naukowych oraz współredaktorką dwóch tomów zbiorowych o Chorwacji lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym w kraju i zagranicą. Była dwukrotnie stypendystką chorwackiego Ministerstwa nauki, edukacji i sportu (2010., 2013.). Pełniła funkcję zastępcy Dyrektora ds. Dydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (2009.-2012.), była członkiem Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Filologii Słowiańskiej (2015.-2019.), obecnie jest członkiem Rady Kierunku filologia słowiańska / rosyjska (od 2020.). Jest członkiem Komisji Językoznawstwa PAN, o. Katowice (od 2011.). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z praktycznej nauki języka chorwackiego i szerokiego bloku przedmiotów z zakresu językoznawstwa, a także seminaria dyplomowe, licencjackie i magisterskie.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7886-7566

Wybrane publikacje:

Pycia-Košćak P.: Zvuk u prijevodu: onomatopeje u Tuwimovoj pjesmi „Lokomotiva” i njezinom hrvatskom prijevodu. „Przekłady Literatur Słowiańskich”: Przekład i peryferie. T. 10, cz. 1. Red. L. Małczak, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020, s. 191-206
Pycia-Košćak P.: Konceptualizacja pojęcia „kobieta” w chorwackiej gwarze miejskiej. W: Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich. Red. A. Piotrowicz, K. Skibski, M. Witaszek-Samborska. Poznań, Nauka i innowacje, 2018, s. 273-285.
Pycia-Košćak P.: Ekvivalentnost u okviru glagola „moći“ / „móc“, „morati“ / „musieć“, „smjeti“ / „śmieć“ i „trebati“ / „trzeba“ u hrvatskom i poljskom jeziku. W: XIII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup. Zbornik radova. Red. S. Blažetin, Pečuh, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2017, s. 471-484.
Pycia P.: Stereotyp kobiety – dramat „Sve o ženama” Miro Gavrana i jego polski przekład. „Przekłady Literatur Słowiańskich”: Stereotypy w przekładzie literackim. T.4, cz.1. Red. B. Tokarz, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 101-114.
Pycia P.: Primjedbe uz poljski i engleski prijevod Andrićeva romana „Na Drini ćuprija”. W: Andrićeva ćuprija. Andrić-Initiative 6. Red. B. Tošović. Graz-Beograd-Banjaluka, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Beogradska knjiga, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Svet knjiga, 2013, s. 835-849.
Pycia P.: Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw. „Przekłady Literatur Słowiańskich”: Bariery kulturowe w przekładzie literackim. T.3., cz.1. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 135-148.
Pycia P.: „Odpowiednie dać rzeczy słowo“, czyli świat Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie. „Przekłady Literatur Słowiańskich” Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. T.2. , cz.1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 144-160.
Pycia P.: Płeć a język (na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo GNOME, 2011.
Pycia P.: Kategorija roda kod imenica u hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku. W: Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen / Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Grammatik. Red. B. Tošović. Wien, LIT Verlag, 2010, s. 117-131.

 

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Dodatkowe informacje

return to top