Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Robert Bońkowski

07.02.2020 - 14:08, aktualizacja 25.11.2020 - 14:15
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Robert Bońkowski, prof. UŚ

Kontakt: robert.bonkowski@us.edu.pl

Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia pragmatyki językowej (zwłaszcza chorwackiej, czarnogórskiej, bośniackiej i serbskiej), południowosłowiańskiej socjolingwistyki, słowotwórstwa słowiańskiego, etymologii oraz aspektów glottodydaktycznych w nauczaniu języków chorwackiego i serbskiego jako obcego. Jest redaktorem kilku południowosłowiańskich czasopism naukowych (w Chorwacji, Czarnogórze i Serbii).

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8115-3222

Wybrane publikacje:

Bońkowski R.: Problem učenja pozajmljenica u srpskom jeziku kao stranom na primeru germanizama (u odnosu na sportsku leksiku), [w:] Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontekstu, glavni i odgovorni ur. S. Marinković, Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Užicu, Užice 2020, s. 269–280.
Bońkowski R.: Język chorwacki jako język mniejszościowy w ustawach zasadniczych wybranych państw byłej Jugosławii, [w:] „Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja”, god. XII/2, br. 24, Cetinje, 2019, s. 47-56.
Bońkowski R.: Koncepcje nazwy języka urzędowego w Czarnogórze (przed uchwaleniem konstytucji w 2007 roku), [w:] Area Slavica 2. Slovanské jazyky ve světle terminu, vědecká redakce: I. Bogoczová, Z. Nedomová, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2018, s. 41–51.
Bońkowski R.: Hungaryzmy w żargonie serbskim, [w:] W podróży za słowem. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Emila Tokarza, red. M. Warchał, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2014, s. 101-107.
Bońkowski R.: Etapy standaryzacji języka bośniackiego, [w:] „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, nr 2/2013, red. K. Rikev, P. Złotkowski, L. Frolak, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, Biała Podlaska 2013, s. 34-44.
Bońkowski R.: Nazwy pierwszego miesiąca roku o źródłosłowie prasłowiańskim we współczesnych językach słowiańskich, [w:] Bałkański folklor jako kod interkulturowy. Tom 1, red. J. Rękas, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 413-420.
Bońkowski R.: Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język – Religia – Naród – Państwo, Agencja Artystyczna PARA – Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, ss. 351.
Bońkowski R.: Czarnogórcy i ich język, [w:] „Naučni trudove” t. 44, knjiga 1, zbornik A, Paisijevi četenija, Ezikoznanije, Plovdivski Universitet „Paisij Hilendarskij”, Plovdiv 2006, s. 349-357.
Bońkowski R.: Prefiksacja czasowników chorwackich o znaczeniu przestrzennym, [w:] Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze, red. L. Miodyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 272-279.
Bońkowski R.: Chorwackie słownictwo sportowe, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999, ss. 161.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

return to top