Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Robert Bońkowski

07.02.2020 - 14:08, aktualizacja 29.06.2021 - 15:16
Redakcja: am

dr hab. Robert Bońkowski, prof. UŚ

kontakt: robert.bonkowski@us.edu.pl

Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia pragmatyki językowej (zwłaszcza chorwackiej, czarnogórskiej, bośniackiej i serbskiej), południowosłowiańskiej socjolingwistyki, słowotwórstwa słowiańskiego, etymologii oraz aspektów glottodydaktycznych w nauczaniu języków chorwackiego i serbskiego jako obcego. Jest redaktorem kilku południowosłowiańskich czasopism naukowych (w Chorwacji, Czarnogórze i Serbii).

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8115-3222

Wybrane publikacje:

 • Bońkowski R.: Problem učenja pozajmljenica u srpskom jeziku kao stranom na primeru germanizama (u odnosu na sportsku leksiku), [w:] Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontekstu, glavni i odgovorni ur. S. Marinković, Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Užicu, Užice 2020, s. 269–280.
 • Bońkowski R.: Język chorwacki jako język mniejszościowy w ustawach zasadniczych wybranych państw byłej Jugosławii, [w:] „Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja”, god. XII/2, br. 24, Cetinje, 2019, s. 47-56.
 • Bońkowski R.: Koncepcje nazwy języka urzędowego w Czarnogórze (przed uchwaleniem konstytucji w 2007 roku), [w:] Area Slavica 2. Slovanské jazyky ve světle terminu, vědecká redakce: I. Bogoczová, Z. Nedomová, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2018, s. 41–51.
 • Bońkowski R.: Hungaryzmy w żargonie serbskim, [w:] W podróży za słowem. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Emila Tokarza, red. M. Warchał, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2014, s. 101-107.
 • Bońkowski R.: Etapy standaryzacji języka bośniackiego, [w:] „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, nr 2/2013, red. K. Rikev, P. Złotkowski, L. Frolak, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, Biała Podlaska 2013, s. 34-44.
 • Bońkowski R.: Nazwy pierwszego miesiąca roku o źródłosłowie prasłowiańskim we współczesnych językach słowiańskich, [w:] Bałkański folklor jako kod interkulturowy. Tom 1, red. J. Rękas, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 413-420.
 • Bońkowski R.: Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język – Religia – Naród – Państwo, Agencja Artystyczna PARA – Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, ss. 351.
 • Bońkowski R.: Czarnogórcy i ich język, [w:] „Naučni trudove” t. 44, knjiga 1, zbornik A, Paisijevi četenija, Ezikoznanije, Plovdivski Universitet „Paisij Hilendarskij”, Plovdiv 2006, s. 349-357.
 • Bońkowski R.: Prefiksacja czasowników chorwackich o znaczeniu przestrzennym, [w:] Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze, red. L. Miodyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 272-279.
 • Bońkowski R.: Chorwackie słownictwo sportowe, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999, ss. 161.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Robert Bońkowski, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

robert.bonkowski@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-8115-3222

https://www.researchgate.net/profile/Robert-Bonkowski

https://publons.com/researcher/4294042/robert-bonkowski/

Research interests:

His research interests include linguistic pragmatics (especially Croatian, Montenegrin, Bosnian and Serbian), South Slavic sociolinguistics, Slavic word-formation, etymology, and glottodidactics of Croatian and Serbian as foreign languages. He is an editor of several South Slavic academic journals (in Croatia, Montenegro and Serbia).

Selected publications:

 1. Chorwackie słownictwo sportowe [Croatian sports terminology], Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999, 161 pages.
 2. Prefiksacja czasowników chorwackich o znaczeniu przestrzennym [Prefixation in the Croatian verbs with spatial meaning], [in:] Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze, ed. L. Miodyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, pp. 272-279.
 3. Czarnogórcy i ich język [Montenegrins and their language], [in:] „Naučni trudove” Vol. 44, knjiga 1, zbornik A, Paisijevi četenija, Ezikoznanije, Plovdivski Universitet „Paisij Hilendarskij”, Plovdiv 2006, pp. 349-357.
 4. Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język – Religia – Naród – Państwo [Middle South Slavs in the turn of the 20th and 21st centuries. Language — Religion — Nation — State], Agencja Artystyczna PARA – Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, 351 pages.
 5. Nazwy pierwszego miesiąca roku o źródłosłowie prasłowiańskim we współczesnych językach słowiańskich [Names of the first month of the year of the proto-Slavic origin in modern Slavic languages], [in:] Bałkański folklor jako kod interkulturowy. Vol. 1, ed. J. Rękas, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, pp. 413-420.
 6. Etapy standaryzacji języka bośniackiego [Standardization stages of the Bosnian language], [in:] “Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, no. 2/2013, ed K. Rikev, P. Złotkowski, L. Frolak, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, Biała Podlaska 2013, pp. 34-44.
 7. Hungaryzmy w żargonie serbskim [Hungarian borrowings in the Serbian jargon], [in:] W podróży za słowem. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Emila Tokarza, ed. M. Warchał, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2014, pp. 101-107.
 8. Koncepcje nazwy języka urzędowego w Czarnogórze (przed uchwaleniem konstytucji w 2007 roku) [Conceptions of naming the official language in Montenegro (before the enactment of the constitution in 2007)], [in:] Area Slavica 2. Slovanské jazyky ve světle terminu, vědecká redakce: I. Bogoczová, Z. Nedomová, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2018, 41–51.
 9. Język chorwacki jako język mniejszościowy w ustawach zasadniczych wybranych państw byłej Jugosławii [Croatian as a minority language in the constitutions of selected states of former Jugoslavia], [in:] „Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja”, god. XII/2, br. 24, Cetinje, 2019, pp. 47-56.
 10. Problem učenja pozajmljenica u srpskom jeziku kao stranom na primeru germanizama (u odnosu na sportsku leksiku), [in:] Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontekstu, glavni i odgovorni ur. S. Marinković, Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Užicu, Užice 2020, pp. 269–280.

Scholarships and grants:

February–June, 1995 — Doctoral Scholarship granted by the Ministry of Science and Technology  of the Republic of Croatia

Grants of the Ministry of Science and Higher Education and NAWA

1/ Sveučilište u Zagrebu (Croatia) 01.06.2001 – 30.06.2001

2/ Univerzitet u Beogradu (Serbia) 01.06.2011 – 30.06.2011

3/ Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Užicu (Serbia) 01.06.2017 – 30.06.2017

4/ Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Užicu (Serbia) 16.06.2019 – 15.07.2019

return to top