Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Misja/ Mission

Idea publikowania czasopisma „Edukacja Międzykulturowa” warunkowana jest postępującą krystalizacją pedagogiki międzykulturowej, która należy do ważniejszych nowych subdyscyplin pedagogiki współczesnej na świecie, a w ostatnim trzydziestoleciu prężnie rozwija się w Polsce. Znaczącymi impulsami do jej rozwoju stały się procesy integracji europejskiej i aktywność polskich pedagogów.

Rocznik, od 2017 roku – półrocznik, a od roku 2022 – kwartalnik nawiązuje do tradycji serii wydawniczej „Edukacja Międzykulturowa”, ukazującej się w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie od 1992 roku i obejmującej aktualnie 95 tomów. Zagadnienia zawarte w kwartalniku przedstawione są w odczytaniach właściwych pedagogice, psychologii, socjologii, filozofii, językoznawstwu, teologii, kulturoznawstwu, historii (i innych dyscyplin szeroko pojmowanych nauk humanistycznych). Badaniom i studiom o charakterze metodologicznym towarzyszy namysł i próby ulepszania metodologii badań oraz sposobów interpretacji wyników badań. Periodyk stanowi zatem forum naukowe, sprzyjające rozwijaniu nauk pedagogicznych i upowszechnianiu pedagogiki międzykulturowej, umożliwiając tym samym przedstawicielom wielu specjalności pedagogicznych i reprezentantom innych dyscyplin – dzielenie się swymi osiągnięciami oraz nawiązanie szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń.

Celem periodyku jest promowanie polskiego dorobku pedagogiki międzykulturowej oraz upowszechnianie jej osiągnięć w wymiarze międzynarodowym. Potwierdza to także międzynarodowy skład Rady Naukowej oraz Zespołu Recenzentów.

 

The idea of publishing 'Intercultural Education’ results from gradual crystallization of intercultural education as one of major new subdisciplines of contemporary world pedagogy as well as from its dynamic development in Poland over the last three decades. This development has been significantly enhanced by the processes of European integration and the activity of Polish educationalists.

The yearly – and since 2017 semiannual and since 2022 – quarterly journal refers to the tradition of the publishing series 'Intercultural Education’, which has been issued by the University of Silesia in Katowice at the Faculty of Arts and Educational Science in Cieszyn since 1992 and which currently comprises 95 volumes. The issues explored in the journal are presented in interpretations characteristic of pedagogy, psychology, sociology, philosophy, linguistics, theology, cultural studies, history (and other disciplines of broadly treated humanities). Methodological studies head for improving both research methodology and the ways of interpreting research results. Therefore, the periodical constitutes a scientific forum which facilitates the development of pedagogical disciplines and popularization of intercultural education. This enables pedagogy experts and the representatives of other sciences to share their achievements, to enter broader cooperation and to exchange experience.

The journal aims at promoting the scientific output of Polish pedagogy and popularization of its achievements internationally. This is also confirmed by the international members of the Scientific Council and the Team of Reviewers.

 

Ewaluacja/ Evaluation

Za publikację w „Edukacji Międzykulturowej” Autorzy uzyskują 140 punktów. Publikacja artykułów jest bezpłatna. Czasopismo jest indeksowane w: Biblioteka Nauki, Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), ERIH Plus, ICI Journals Master List, ICI World of Journals, Most Wiedzy, BazHum i POL-index (PBN).

The Authors receive 140 points for publishing in „Intercultural Education”. The publication is free of charge. The journal is indexed in: Biblioteka Nauki, Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), ERIH Plus, ICI Journals Master List, ICI World of Journals, Most Wiedzy, BazHum and POL-index (PBN) scientific bases.

 

Prawa autorskie i uprawnienia/ Copyright and permission guidelines

Czasopismo w pełni publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND.                  

Redakcja czasopisma przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej czasopisma, a autorzy zobowiązani są w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

We fully publish our journal in Open Access under the license CC BY-NC-ND.

The editors of the journal adopted the principles of publishing ethics in accordance with the guidelines of COPE – the Committee for Publishing Ethics and applies them fully from 2017. The ethical standards of the journal and anti-plagiarism policy of the Editors are explained on the website of the journal, while the authors are obliged in a statement to confirm that their work meets the accepted standards of publication ethics.

 

Strona internetowa Edukacji Międzykulturowej

img
return to top