Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Maciej Zubko – ambasador kierunku studiów

13.10.2022 - 13:13 aktualizacja 27.10.2022 - 10:10
Redakcja: katarzynachojnacka

Poznaj ambasadorki i ambasadorów #NaszUniwersytet!

dr

Maciej Zubko

ambasador kierunku:

Lider zespołu badawczego zajmującego się m.in. wytwarzaniem nowych, wysoko-entropowych stopów metalicznych. Interesuje się zastosowaniem nowych metod badań strukturalnych. Jest autorem i współautorem 140 prac naukowych.

Maciej Zubko - zdjęcie portretowe
Fot. Małgorzata Dymowska, mat. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Od 2012 roku jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Materiałowej (wcześniej: Instytut Nauki o Materiałach) na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyplom magistra (2007) i doktora (2012) uzyskałem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalność: fizyka. Pracę doktorską obroniłem z wyróżnieniem.

Moimi podstawowymi technikami badawczymi są transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) oraz dyfrakcja rentgenowska (XRD). Jestem liderem zespołu badawczego zajmującego się wytwarzaniem nowych, wysokoentropowych stopów metalicznych oraz określaniem wpływu wybranych pierwiastków stopowych na mikrostrukturę, właściwości mechaniczne oraz odporność korozyjną otrzymanych materiałów. Zajmuję się także badaniami materiałów inżynierskich, takich jak: stopy z pamięcią kształtu, nanomateriały, nadstopy niklu, kompozyty nanokrystaliczno-amorficzne oraz nanomateriały katalityczne. Moja aktywność naukowa wykracza również poza dyscyplinę inżynierii materiałowej i obejmuje badania nowych minerałów oraz interakcji roślina – nanocząstki.

Interesuję się także zastosowaniem nowych metod badań strukturalnych. Wraz z dr Robertem Albrechtem opracowaliśmy innowacyjny sposób wysokorozdzielczego obrazowania dezorientacji monokryształów, zastrzeżony patentem udzielonym w 2020 roku. Zajmuję się ponadto zastosowaniem metody precesji wiązki elektronowej do badań struktury krystalicznej obiektów o rozmiarach w skali nano (< 0,1 μm). Poza Instytutem Inżynierii Materiałowej UŚ niewiele ośrodków naukowych na świecie dysponuje tą techniką badawczą niezbędną w badaniach nowej generacji materiałów inżynierskich, jakimi są nanomateriały. Jedno z ciekawszych badań było prowadzone we współpracy z Katedrą Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej, jego celem było określenie struktury krystalicznej nowego minerału – Thalliomelane. Minerał ten występuje tylko w formie nanokrystalicznej. Dzięki prowadzonym badaniom nowy minerał został zaakceptowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Mineralogiczne – Komisję Nowych Minerałów, Nomenklatury i Klasyfikacji (w dniu 8 października 2019 roku).

Jestem autorem i współautorem 140 prac naukowych. Odbyłem dwa półroczne staże naukowe: na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Mainz w Niemczech (2012 roku), a na przełomie 2018 i 2019 roku na Uniwersytecie Hradec Kralove w Czechach. Byłem wykładowcą w szkole krystalografii elektronowej Electron Crystallography School – ECS2015 (Poreč, Chorwacja). 

Od 2021 roku jestem członkiem Komisji Krystalografii Elektronowej (Commission on Electron Crystallography) działającej w ramach Międzynarodowej Unii Krystalograficznej (IUCr) zrzeszającej krystalografów z całego świata. Krystalografia elektronowa jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem struktury materiałów z wykorzystaniem wiązki elektronów. Jest ona obecnie jedną z najprężniej rozwijanych gałęzi krystalografii.

Pełnię funkcję zastępcy kierownika w Akredytowanym Laboratorium Mikroskopii Elektronowej (L-TME), które działa w składzie akredytowanego Zespołu Laboratoriów Badawczych (ZLB) w Instytucie Inżynierii Materiałowej. W 2015 roku Byłem sekretarzem XXIII międzynarodowej Konferencji Krystalografii Stosowanej (CAC 2015), której zaproszonym wykładowcą był laureat Nagrody Nobla z chemii z 2011 roku prof. Dan Shechtman. W 2018 roku pełniłem funkcję drugiego sekretarza XXIV międzynarodowej Konferencji Krystalografii Stosowanej (CAC 2018). Obecnie jestem sekretarzem 13th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, która odbyła się w dniach 25–28 września 2022 w Ustroniu.

Zostałem wyróżniony pierwszą nagrodą w międzynarodowym konkursie organizowanym przez konsorcjum PROGRES 3 (stowarzyszenie 13 międzynarodowych uniwersytetów) na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2012 roku. Otrzymałem nagrodę za najlepszą prezentację posterową na XVI Międzynarodowej Konferencji Mikroskopii Elektronowej (2017) oraz na XXII Konferencji Krystalografii Stosowanej (2012). Wielokrotnie byłem też laureatem Nagród JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Wiele twarzy Uniwersytetu Śląskiego

Poznaj inne ambasadorki i innych ambasadorów #NaszUniwersytet!

return to top