Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Teologiczny

Doktorant WTL

ADMINISTRACJA ADMINISTRACJA

Kierownik studiów doktoranckich:
ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk

Sekretariat studiów doktoranckich (pokój 001/1) jest czynny:
wtorek: 12.00-15.00
czwartek: 8.00-12.00

specjalista: mgr lic. Ludmiła Lach-Bartlik
e-mail: doktoranckie@wtl.us.edu.pl
tel. 32 356 90 56

TREŚCI I ORGANIZACJA STUDIÓW TREŚCI I ORGANIZACJA STUDIÓW

Szczegółowy program studiów doktoranckich z teologii na WTL UŚ od roku akademickiego 2014/2015
Plan zajęć na bieżący semestr
Pensum dydaktyczne doktorantów
Formularz hospitacji zajęć dydaktycznych
Ankieta prowadzenie 2019
Ankieta współprowadzenie 2019

Terminy zajęć doktorantów w roku akademickim 2019/2020:
II semestr:
Marzec 2020: 3, 10, 17, 24
Kwiecień 2020: 7, 21
Maj 2020: 5, 12, 26
Czerwiec 2020: 2

Lista wykładów zakresowych 2019/2020:
Semestr zimowy
1. Ponowożytność obszarem badawczych zainteresowań teologii (fundamentalnej) – Ks. dr hab. Sławomir Zieliński
2. Misja duszpasterska Kościoła w postmodernistycznym świecie – Ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary

Semestr letni
1. Dialogi ekumeniczne – bilans historyczny – Ks. prof. dr hab. Józef Budniak
2. Dojrzałość ludzka jako temat teologii dogmatycznej – Ks. dr hab. Jacek Kempa
3. Historia jako wydarzenie, narracja i interpretacja w teologii – Ks. prof. dr hab. Artur Malina

Regulamin studiów doktoranckich – od 1.10.2017 roku

LICENCJAT KANONICZNY LICENCJAT KANONICZNY

Procedura zmierzająca do uzyskania licencjatu kanonicznego z teologii w ramach studiów doktoranckich, prowadzonych w Wydziale Teologicznym UŚ, od roku akad. 2019/2020
1. Napisanie artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii z zakresu teologii, zgodnie z wymaganiami art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a lub b Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy;
monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, albo rozdział w takiej monografii;
2. Uzyskanie co najmniej potwierdzenia o przyjęciu do druku artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii;
3. Złożenie tekstu artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii, już opublikowanego bądź przyjętego do druku, w sekretariacie studiów doktoranckich w Wydziale Teologicznym, podpisanego przez opiekuna naukowego;
4. Wyznaczenie przez Dziekana Wydziału Teologicznego dwóch recenzentów artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii: promotora oraz samodzielnego pracownika Wydziału Teologicznego;
5. Podejście do egzaminu licencjackiego po otrzymaniu pozytywnych recenzji opracowania naukowego oraz uzyskaniu wszystkich zaliczeń z modułów przewidzianych na I i II roku studiów doktoranckich.

 

Tezy egzaminu licencjackiego

 

Osoby posiadające dyplom licencjata proszone są o dostarczenie do sekretariatu oryginału dyplomu.

Wzory druków:

Szablon strony tytułowej
Szablon drugiej strony

PRZEDŁUŻENIE STUDIÓW PRZEDŁUŻENIE STUDIÓW

Kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:
1. konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata – wniosek
2. z przyczyn zdrowotnych i rodzinnych – wniosek
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
— łącznie nie dłużej niż o rok.
3. urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego – wniosek

REKRUTACJA REKRUTACJA

Od roku akad. 2019/2020 Uczenia nie prowadzi naboru na studia doktoranckie. Kształcenie doktorantów przejęła Szkoła Doktorska.

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. (art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018 poz. 1669).

STYPENDIA STYPENDIA

Stypendium doktoranckie

Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 (…). Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor (art. 285 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).
Stypendium doktoranckie mogą otrzymać doktoranci realizujący terminowo program studiów i wykazujący się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uczelni, którzy w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazali się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (RMNiSW z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich).
Doktoranci starający się o stypendium doktoranckie składają w sekretariacie wniosek wraz z uzasadnieniem skierowany do Kierownika studiów doktoranckich.

Wniosek powinien zawierać:
– dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, rok studiów),
– opis postępów w pracy naukowej,
– opis postępów w pracy nad rozprawą doktorską,
– opinię opiekuna naukowego lub promotora,
– zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowo-dydaktyczne.

Dotacja projakościowa

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
Doktoranci, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art.200a ust.1 ustawy uchylanej w art.169 pkt3, na zasadach dotychczasowych (art. 286 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).
Zwiększenie stypendium doktoranckiego mogą otrzymać doktoranci studiów stacjonarnych wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej. Doktoranci starający się o zwiększenie stypendium doktoranckiego składają w sekretariacie wniosek wraz z uzasadnieniem skierowany do Kierownika studiów doktoranckich.
Wniosek powinien zawierać:
– dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, rok studiów),
– opis postępów w pracy naukowej,
– opis postępów w pracy nad rozprawą doktorską,
– opinię opiekuna naukowego lub promotora,
– zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowo-dydaktyczne.

Akty prawne:

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz wytyczne w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Stypendium doktoranckie i projakościowe WTL – od 2020-2021

 

Wnioski można składać do 20 września w godzinach pracy sekretariatu.
Doktoranci starający się jednocześnie o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium składają dwa osobne wnioski z uzasadnieniami i jeden komplet zaświadczeń (oryginały, do wglądu).

 

Stypendia z funduszu świadczeń

Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, doktorant może się ubiegać w uczelni o następujące świadczenia przyznawane ze środków funduszu stypendialnego:
• stypendium socjalne;
• stypendium dla osób niepełnosprawnych;
• stypendium rektora;
• zapomogę.
Przepisy regulujące wszystkie kwestie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów UŚ określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego.
https://us.edu.pl/student/wzory-drukow-dla-studentow/

STOPIEŃ DOKTORA STOPIEŃ DOKTORA

Zgodnie z art.179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r., poz. 1669):
przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.1, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych.
– postępowania, o których mowa w ust.1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

OPŁATY OPŁATY

Odpłatność za studia niestacjonarne III stopnia: 1600 zł za semestr. Formularz do pobrania: Zobowiązanie do wnoszenia opłat za niestacjonarne studia III stopnia Opłata za studia doktoranckie wnoszona jest przez doktoranta semestralnie: jednorazowo lub w dwóch równych częściach. Opłata wnoszona jednorazowo jest niższa od opłaty wnoszonej w częściach. Wyboru sposobu wniesienia opłaty dokonuje doktorant poprzez złożenie kierownikowi studiów doktoranckich przed rozpoczęciem każdego semestru pisemnego oświadczenia o sposobie uiszczania opłat. Niezłożenie przez doktoranta oświadczenia oznacza, że opłata wnoszona jest jednorazowo. Doktorant zobowiązany jest wnieść opłatę za studia doktoranckie w następujących terminach: Opłatę jednorazową:
a) do 30 września za semestr zimowy,
b) do 15 marca za semestr letni. Opłatę w ratach:
a) za semestr zimowy:
— do 30 września I rata,
— do 15 listopada II rata,
b) za semestr letni:
— do 15 marca I rata,
— do 15 kwietnia II rata. Uchwała Senatu UŚ w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczenia edukacyjne w zakresie studiów niestacjonarnych trzeciego stopnia z 2006 roku Uchwała Senatu UŚ z 22.09.2009 roku wprowadzająca zmiany do poprzedniej Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wpłacają wszelkie należności na indywidualne numery rachunków bankowych generowanych z numeru PESEL studenta, dokładnie wpisując tytuł opłaty. Numer rachunku należy sprawdzić na stronie: http://student.us.edu.pl/studenckie_konto Doktoranci, którzy dokonali opłaty semestralnej proszeni są o niezwłoczne przedłożenie dowodu wpłaty w Sekretariacie Studiów Doktoranckich.

Zaliczenie roku akad. 2020/2021 Zaliczenie roku akad. 2020/2021

Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich w UŚ okresem zaliczeniowym jest rok akademicki. Doktorant zalicza rok najpóźniej do dnia 20 września 2021 r.

W tym celu doktorant jest zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Uzupełnione i podpisane sprawozdanie z postępów w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akad. 2020/2021 (wzór sprawozdania);

2) Opinię opiekuna naukowego/promotora o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

3) Formularz hospitacji zajęć dydaktycznych: godziny hospitowane zdalnie proszę wykazać potwierdzeniem prowadzącego zajęcia o wpisaniu się do grupy zajęciowej; 

 

Wszystkie ww. dokumenty proszę przesłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Teologicznego – ul. Jordana 18, 40-043 Katowice (dokumenty własnoręcznie podpisane) lub dostarczyć osobiście.

 

Proszę również o dopilnowanie, aby wykładowcy wpisali Państwu oceny do elektronicznych protokołów (USOS), na tej podstawie będą Państwo rozliczani z roku akad. 2020/2021. Nie uzupełniamy wpisów w indeksach!

 

return to top