Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Polityka prywatności – Connect UŚ

19.03.2021 - 15:24 aktualizacja 19.03.2021 - 15:24
Redakcja: GG

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Connect UŚ

określa zasady ochrony prywatności, ochrony danych osobowych Użytkowników aplikacji mobilnej Connect UŚ, tj. absolwentów, studentów, doktorantów, uczestników, pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  1. Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji mobilnej jest Uniwersytet Śląski w Katowicach (ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, administrator.danych@us.edu.pl), zwany dalej Uczelnią.

Aplikacja mobilna jest dostępna do pobrania w sklepie z aplikacjami Google Play (Android) lub App Store. Dane użytkowników sklepu nie zostaną pozyskane z aplikacji mobilnej Connect UŚ. Uczelnia nie odpowiada za politykę prywatności oraz ochronę danych osobowych użytkowników sklepu Google Play (Android) lub App Store.

Tworząc konto Użytkownika w aplikacji mobilnej, Uczelnia gromadzi niezbędne dane profilu, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, status oraz dane, których podanie jest obowiązkowe: nazwa kraju, miejscowości. Po założeniu konta mogą Państwo uzupełnić swój profil, tym samym udostępniając uczelni dodatkowe informacje, takie jak: kraj pochodzenia, miasto rodzinne, kierunek studiów na UŚ, rok rozpoczęcia i ukończenia studiów/kursu/programu, informacje o zatrudnieniu (nazwę pracodawcy, miejsce pracy, stanowisko), informacje o innych osiągnięciach, stanowisko i miejsce pracy na Uczelni, zdjęcie profilowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb założenia konta. Akceptacja rejestracji w panelu Administratora nastąpi po weryfikacji przez Uczelnię statusu Użytkownika, dopiero wówczas będzie można skorzystać z aplikacji mobilnej.

Korzystając z naszej aplikacji możecie Państwo zezwolić nam na dostęp do aparatu lub albumu ze zdjęciami, aby dodać swoje zdjęcie profilowe (avatar). Aplikacja zapyta jednorazowo o zezwolenie na dostęp do Pani/Pana aparatu lub albumu ze zdjęciami.

W celu zalogowania się do aplikacji mobilnej możecie Państwo użyć danych do logowania podanych podczas rejestracji albo swoich danych do logowania, za pośrednictwem: Facebook, Google lub LinkedIn. Jednak muszą Państwo pamiętać o tym, że może to prowadzić to udostępnienia nam pewnych informacji z kont, z których dane logowania są używane,  tj. imię i nazwisko, adres e-mail, avatar, identyfikator social media, ouath_token do autentykacji po stronie aplikacji.

Uczelnia gromadzi również informacje na temat aktywności w usłudze aplikacji mobilnej, tj. data i godzina logowania, wpisy czatowe oraz metod interakcji z innymi użytkownikami aplikacji (aktywność w zakładce Forum, komunikatory – helpy, informacje o wiadomości na czacie, informacje o nowych wpisach na forum; zaplanowane wyjazdy; dostęp do użytkowników zarejestrowanych).

W trakcie korzystania z aplikacji, możemy mieć dostęp do Państwa geolokalizacji, ale wyłącznie do lokalizacji miejscowości, w której Użytkownik aplikacji mobilnej się znajduje. Aplikacja zapyta jednorazowo o zezwolenie na udostępnienie Państwa lokalizacji. W przypadku, gdy Użytkownik nie zezwoli na geolokalizację, będzie miał (każdorazowo) możliwość samodzielnego wprowadzenia miejscowości pobytu.

  1. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?.

Użytkownik instalując aplikację na mobilnym urządzeniu, akceptując Regulamin, po zapoznaniu się z niniejszą Polityką Prywatności, zgadza się na przetwarzanie udostępnionych w niej danych osobowych, w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności aplikacji mobilnej (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania sesji Użytkownika oraz optymalizacji usług gromadzimy automatycznie dane takie jak: dane sesji użytkownika (nazwa urządzenia i wersja systemu), rodzaj urządzenia, system operacyjny, wersja i język. Stanowi to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane są gromadzone, aby zapewnić jak najlepszy sposób wykorzystania udostępnianej Państwu aplikacji mobilnej, tj. dla potrzeb:

–    zarządzania kontem Użytkownika;

–    zapewnienia obsługi konta Użytkownika;

–    kontaktu z Państwem, jeżeli taka konieczność zajdzie, za pomocą aplikacji mobilnej wysyłając powiadomienie lub też drogą mailową na adres e-mail, który został użyty do założenia konta;

–    udzielenia pomocy w zawieraniu znajomości/odnajdywaniu dawnych znajomych innych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Za pomocą wyszukiwarki oraz funkcji filtrowania, konto Użytkownika może być łatwo wyszukane z wykorzystaniem narzędzi filtrujących (łatwość odnalezienia Pani/Pana konta będzie uzależnione od zakresu danych, które zostaną przez Państwa udostępnione);

–    wyświetlania profilów użytkowników innym użytkownikom aplikacji;

–    udoskonalania naszej aplikacji i opracowywania jej nowych funkcji;

–    przeprowadzania analizy zachowań Użytkowników kont aplikacji, aby dostosować usługi naszej aplikacji, udoskonalić jej zawartość;

– zapobiegania oszustwom, nielegalnym lub nieautoryzowanym działaniom, ich wykrywanie i reagowanie;

–    nadzorowania niewłaściwego zachowania Użytkowników w aplikacji oraz
w przypadkach koniecznych wszczynanie odpowiednich postępowań ;

–    współpracy z organami ścigania.

  1. Jakie Prawa Państwu przysługują?

Mają Państwo prawo do: 1) dostępu do swoich danych osobowych, za pośrednictwem aplikacji mobilnej; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany, uzupełnienia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narzędzi dostępnych w aplikacji mobilnej; 3) usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili dokonać usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narzędzi dostępnych w aplikacji mobilnej. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, poprzez usunięcie konta Użytkownik trwale utraci możliwość korzystania z aplikacji mobilnej; 4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 5) wniesienia sprzeciwu, ze względu na Twoją szczególną sytuację, chyba, że wykażemy, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub  dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 6) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, przed jej wycofaniem; 7) prawo do przenoszenia danych, o ile jest to technicznie możliwe; 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 9) Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tym profilowaniu.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (patrz. pkt 1) lub z Inspektorem Ochrony Danych (ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, iod@us.edu.pl).

Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie usunąć swoje konto (za pomocą przycisku z menu „Usuń konto”), lub poprosić Administratora o jego usunięcie, wysyłając prośbę na adres e-mail: absolwent@us.edu.pl. Wówczas dane osobowe Użytkownika aplikacji mobilnej zostaną automatycznie usunięte w panelu administracyjnym, a w bazie danych zostaną zanonimizowane. Aplikację można odinstalować, lecz samo jej odinstalowanie nie usuwa danych, które zostały podane przez Użytkownika podczas rejestracji. Konieczne jest usunięcie konta.

  1. Czy będziemy udostępniać Państwa dane osobowe.

Głównym zamierzeniem naszej aplikacji mobilnej jest pomoc w nawiązywaniu znajomości jak i odnowienie starych znajomości wśród absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.  Mogą Państwo zobaczyć kto przebywa w danej miejscowości, oglądać ich profile i ewentualnie z nimi się skontaktować na czacie. Tym samym, aby zrealizować ww. cel Państwa dane są widoczne dla innych użytkowników kont. Państwa dane będą udostępnianie innym użytkownikom, gdy dobrowolnie je Pani/Pan ujawni w trakcie uzupełnienia profilu (ten proces nie jest obowiązkowy). Dane, które są obowiązkowe to wyłącznie: imię i nazwisko, adres e-mail, status, nazwa kraju oraz miejscowości. Uzupełniając swój profil proszę pamiętać, że jest to dobrowolne. Muszą Państwo wiedzieć, że udostępnione w profilu dane będą dostępne do publicznego wyświetlania dla zalogowanych Użytkowników aplikacji. Dzięki uzupełnieniu Państwa profilu będzie go łatwiej wyszukać, za pomocą wyszukiwarki oraz narzędzi filtracji poprzez np. podanie nazwy kierunku, roku ukończenia studiów, miejsca zatrudnienia.

Państwa dane są również widoczne dla podmiotów świadczących usługi serwisowe dla aplikacji mobilnej, tj. zostały powierzone do przetwarzania firmie BPROG Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 18/1, 05-091 Ząbki. Korzystamy z pomocy innego podmiotu w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji jak i udoskonalania jej usług. Przed rozpoczęciem współpracy z ww. podmiotem przeprowadziliśmy proces weryfikacji. Podmioty, z którymi współpracujemy muszą godzić się na przestrzeganie wszelkich zobowiązań dotyczących ochrony danych osobowych oraz zachowaniu ich w poufności danych. Z usługowcami współpracujemy na podstawie zawartych umów powierzenia Państwa danych osobowych. Zawierając taką umowę podmiot zobowiązał się do zapewnienia ochrony, bezpieczeństwa oraz poszanowania wszelkich danych osobowych, z którymi będzie miał styczność w trakcie świadczenia usługi.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom lub organom publicznym, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, tj. w celu zastosowania się do postępowania sądowego, nakazów sądowych, wezwań sądowych, nakazów przeszukań czy też dochodzenia organów ścigania, udzielenia pomocy w zapobieganiu lub wykrywaniu przestępstw lub w  celu ochrony bezpieczeństwa innej osoby.

  1. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres korzystania z funkcjonalności aplikacji mobilnej, do czasu usunięcia konta Użytkownika w aplikacji mobilnej.

  1. Transgraniczny transfer danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. Zmiana Polityki Prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani, za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Aktualna jej wersja jest dostępna poprzez stronę informacyjną aplikacji w sklepie Google Play lub App Store , w menu samej aplikacji  oraz na stronie internetowej aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmian, powinien trwale usunąć konto oraz odinstalować aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

return to top