Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

O nas

Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych stanowi ogólnouczelnianą, interdyscyplinarną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która prowadzi działalność naukową i badawczą w zakresie najistotniejszych problemów i wyzwań regulacyjnych, należących do sfery polityk publicznych. W Centrum są inicjowane, koordynowane i wspierane przedsięwzięcia badawcze wspomagające podnoszenie jakości rozwiązań i decyzji składających się na regulacyjno-prawne aspekty polityk publicznych, w szczególności w zakresie polityki regionalnej, miejskiej i metropolitalnej, regulacyjnych wyznań bioetyki, rozwiązań i polityk antykorupcyjnych w administracji, a także organizacji i funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Do misji Centrum należy nawiązywanie szerokiej i ścisłej współpracy z otoczeniem instytucjonalnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym z organami administracji publicznej, gospodarczej i samorządowej odpowiadającymi za praktyczne rozwiązanie problemów, składających się na prowadzone przez nie segmenty polityki publicznej. Podejmowane i prowadzone przez Centrum badania naukowe są ukierunkowane na kluczowe potrzeby i problemy pojawiające się w działalności podmiotów prowadzących politykę publiczną, co ma przyczyniać się do intensyfikacji wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce publicznej oraz podnoszenia jakości polityki publicznej zgodnie ze standardami nowoczesnej evidence-based, science-informed policy-making.

W ramach realizowanych działań Centrum współpracuje z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz uczonymi z innych jednostek naukowych zajmujących się problematyką polityk publicznych. Dąży do integracji badaczy o różnorodnych kompetencjach, a także włączania doktorantów i młodszych pracowników nauki do projektów kierowanych i prowadzonych przez doświadczonych badaczy.

Centrum działa od 2018 roku na mocy zarządzenia rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. Powstało z inicjatywy prof. dr. hab. Tomasza Pietrzykowskiego, prorektora ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, który pełni funkcję kierownika Centrum.

Strona archiwalna: www.cbpr.us.edu.pl

return to top