Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Zespół

Dyrektor

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski

prof. dr hab. TOMASZ PIETRZYKOWSKI

DYREKTOR

CENTRUM BADAWCZEGO POLITYKI PUBLICZNEJ I PROBLEMÓW REGULACYJNYCH

e-mail: tomasz.pietrzykowski@us.edu.pl

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Śląskiego (1993–1998) oraz studium European and English Law Cambridge University (1996–1998). Stopień doktora otrzymał za wyróżniającą się obronę rozprawy doktorskiej poświęconej zakazowi wstecznego działania prawa (2003). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2012 w oparciu o rozprawę „Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa”, za którą otrzymał I nagrodę w XLIX Konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie w dziedzinie nauk prawnych. Od 2005 roku radca prawny (egzamin z 2. lokatą) w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, przez ponad 20 lat związany z jedną z największych i najbardziej renomowanych kancelarii prawnych w Polsce. W latach 2005–2007 wojewoda śląski, stypendysta US State Department oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W latach 2009–2016 wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie członek tej komisji), od 2010 roku wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a od 2016 roku – wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Członek wielu zespołów eksperckich i ciał doradczych, w tym Rady Konsultacyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Rady Społeczno-Gospodarczej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Uczestnik prac legislacyjnych i eksperckich nad wieloma projektami ustaw i aktów normatywnych. Doradca prezydenta Katowic m.in. w sprawach roszczeń reprywatyzacyjnych spółki Giesche SA (2008–2014) oraz przygotowania i wdrożenia metropolitalnych rozwiązań prawnych. W roku 2016 wybrany na funkcję prorektora do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wybrane publikacje książkowe:

 • „Personhood Beyond Humanism. Animals, Chimeras, Autonomous Agents and the Law”, Springer International Publishers 2018
 • „Naturalizm i granice nauk prawnych”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
 • „Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn” (co-ed. V. Kurki), Springer International Publishers, 2017
 • „Ludzkie, niezbyt ludzkie. Esej o podmiotowości prawnej I wyzwaniach XXI-wieku”, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016
 • „New Approaches to the Personhood in Law” (co-ed. B. Stancioli), Peter Lang, Frankfurt a.M. 2016
 • „Ujarzmianie Lewiatana. Szkice o idei rządów prawa”, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014
 • „Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012
 • „Etyka w administracji publicznej” (współautor – I. Bogucka), Lexis Nexis, Warszawa 2012
 • „Podstawy prawa intertemporalnego. Zmiany przepisów a problemy stosowania prawa”, Lexis Nexis, Warszawa 2011
 • „Etyczne problemy prawa”, Lexis Nexis, Warszawa 2011

Zastępca dyrektora

dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ

dr hab. AGNIESZKA TURSKA-KAWA, prof. UŚ

ZASTĘPCA DYREKTORA

CENTRUM BADAWCZEGO POLITYKI PUBLICZNEJ I PROBLEMÓW REGULACYJNYCH

e-mail: agnieszka.turska-kawa@us.edu.pl

Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka dwóch kierunków – politologii oraz psychologii – które konsekwentnie łączy w ramach prac naukowo-badawczych.

Autorka kilkudziesięciu artykułów podejmujących problematykę zachowań wyborczych, w szczególności ich psychologicznych determinant oraz przywództwa politycznego i kompetencji obywatelskich. Kierownik i wykonawczyni licznych grantów naukowo-badawczych (m.in. Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Narodowego Centrum Nauki czy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Swoje pasje naukowe realizuje również organizacyjnie jako prezes prężnie działającej Sekcji Badań Wyborczych przy PTNP, prezes Fundacji Akademickiej IPSO ORDO podejmującej szeroką współpracę z samorządami czy redaktor naczelna czasopisma „Political Preferences”. Czlonkini European Consortium for Political Research i American Political Science Association. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2018–2019).

Bieżące prace naukowo-badawcze:

 • delegatka Polski w Management Committee COST Akcji CA15207 „Professionalisation and Social Impact of European Political Science”. Prace naukowo-badawcze prowadzone są w ramach grupy „Social impact, media visibility and participation of Political Science in public sphere” (2016–2020)
 • „Psychological determinants of civic competences” – międzynarodowy projekt w ramach współpracy z Babes-Bolyai University (od 2016)
 • Intergovernmental Media Relations and Agenda Building During the Smolensk Airline Crash, University of Florida, College of Journalism and Communications (od 2016)

Wybrane publikacje:

 • „Korupcja polityczna”, współautor: Waldemar Wojtasik, Fundacja Akademicka IPSO ORDO, Katowice 2017
 • „Centrality of Religiosity versus Civic Involvement. The Case of Poland” (2018), „Communist and Post-Communist Studies” vol. 51 (1)
 • „Determinanty chwiejności wyborczej” (2015), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • „Osobowościowe uwarunkowania zachowań wyborczych. Studium województwa śląskiego” (2013), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • „Voters’ Personalities and Ideal Party’s Personality. Evidence from Poland” (2015), „Romanian Journal of Political Science”, vol. 15, no 1 (współautor: Irena Pilch)
 • „The Specificity Of Electoral Volatility In European Parliamentary Elections” (2014), „Political Preferences” nr 9/2014, s. 181–192
 • „Big Five Personality Traits Model in Electoral Behaviour Studies” (2013) „Romanian Journal of Political Science”, vol. 13, no. 2, s. 69–107

Senior Researchers

dr ANNA MUŚ

Instytut Nauk Politycznych

e-mail: anna.mus@us.edu.pl

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, w ramach których obroniła tytuły w dyscyplinach prawo i nauki o polityce. Doktorat dotyczący tożsamości etnicznej oraz zachowań politycznych Górnoślązaków obroniła z wyróżnieniem w 2019 roku. Jeszcze jako studentka brała udział w konkursie 2016 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Swoje zainteresowania naukowe rozwijała także za granicą w ramach mobilności finansowanej przez program Erasmus+, współpracując z NISE (National Movements and Intermediary Structures in Europe w Antwerpii) oraz ECMI (European Centre for Minority Issues we Flensburgu). Jako stypendystka przebywała na Slezská univerzita v Opavě, prowadząc badania naukowe dotyczące ruchu etnoregionalistycznego na Morawach i Śląsku Opawskim.

Publikacje

ORCID

dr ŁUKASZ TREMBACZOWSKI

Instytut Socjologii

e-mail: lukasz.trembaczowski@us.edu.pl

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze obejmują socjologię ekonomiczną, socjologię pracy i sprawiedliwą transformację. Przez wiele lat zajmował się problematyką zaufania i ryzyka. Autor kilkudziesięciu artykułów, autor i współautor pięciu książek i redaktor monografii zbiorowych. Koordynator naukowy Grupy Badawczej Sprawiedliwej Transformacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członek Just Transition Research Collaborative przy UNSDP. Współautor raportu „Propozycje rekomendacji dla obszaru sprawiedliwa transformacja” (2020), przygotowanego dla Ministerstwa Klimatu. Koordynator badań i członek zespołów badawczych w licznych projektach na zlecenie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Katowice i innych jednostek samorządowych i terytorialnych.

ORCID

return to top