Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Oferta

Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych jest jednostką badawczą służącą współpracy pomiędzy najwyższej klasy specjalistami z podmiotami realizującymi zadania publiczne wymagające odpowiednio przygotowanych diagnoz i badań oraz opartych na nich rekomendacji i wskazań opartych na rzetelnie zgromadzonych i zbadanych danych (evidence-based policy). Centrum jest gotowe do podjęcia współpracy i realizacji wspólnie z zainteresowanymi podmiotami zewnętrznymi przedsięwzięć wymagających badań empirycznych, sporządzanie ekspertyz i analiz, a także opracowań problemów regulacyjnych, służących wspieraniu i podnoszeniu jakości procesów decyzyjnych w administracji, gospodarce, samorządzie oraz innych sferach prowadzenia polityk publicznych.

Centrum oferuje dostęp do najwyższej klasy specjalistów o różnorodnym dorobku naukowym i doświadczeniu praktycznym, w szczególności w dziedzinie prawa, nauk społecznych, nauki administracji, psychologii i etyki. Współpraca Centrum z podmiotami zewnętrznymi jest zorientowana na połączenie wartościowych poznawczo badań naukowych z praktyczną użytecznością i realnym wsparciem w rozwiązywaniu istotnych problemów pojawiających się w funkcjonowaniu podmiotów administracji, samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego, instytucji regulacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym zwłaszcza świadczących usługi o charakterze użyteczności publicznej.

Centrum specjalizuje się w projektowaniu i realizacji badań empirycznych problemów polityki publicznej, łączących ilościowe i jakościowe metody badawcze, a tym samym zapewniających możliwość sformułowania pogłębionych wniosków i rekomendacji. Przedmiotem badań będących podstawą do zdefiniowania optymalnych rozstrzygnięć decyzyjnych są w szczególności badania opinii i postaw wybranych grup społecznych lub populacji terytorialnych, a także badania komparatystyczne wskazujące do możliwe spektrum rozwiązań danego problemu wraz z analizą wad, zalet i ryzyk związanych z poszczególnymi wariantami rozstrzygnięcia danego problemu decyzyjnego, w tym możliwych sposobów regulacji mającej służyć osiąganiu określonych efektów w życiu publicznym, społecznym lub gospodarczym.

Oferta współpracy z Centrum skierowana jest do podmiotów otoczenia instytucjonalnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym organów administracji publicznej, gospodarczej, samorządowej, odpowiadających za praktyczne rozwiązywanie problemów składających się na prowadzoną przez nie politykę publiczną i rozwiązywane problemy decyzyjne i regulacyjne.

Ostateczny kształt, zakres i warunki współpracy ustalane są każdorazowo w trakcie rozmów z udziałem właściwych ekspertów Centrum.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

return to top