Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stypendysta – doktorant

21.03.2023 - 11:20 aktualizacja 21.03.2023 - 11:23
Redakcja: Marcin Łaciak

Kierownik projektu dr hab. Magdalena Tarnacka, prof. UŚ ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta (1 pozycja) do realizacji projektu badawczego pt. Korelacja między ograniczoną rozmiarowością i  odziaływaniami z powierzchnią i ich wpływ na dynamikę molekularną materiałów ograniczonych przestrzennie dwuwymiarowo. Czy rozmiar zastosowanego ograniczenia przestrzennego ma znaczenie?.

Kandydat zostanie wyłoniony na podstawie konkursu. Na wniosek Kierownika Projektu zostanie on zatrudniony przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Procedura naboru przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wymagania:

 • w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera w dziedzinach nauk ścisłych (fizyka, chemia lub pokrewne),
  • doświadczenie w zakresie prowadzenie badań z użyciem spektroskopii w podczerwieni i/lub Ramana);
  • zainteresowanie działalnością naukową, w tym zwłaszcza pracą eksperymentalną;
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie specjalistycznych prac naukowych,
 • dobra organizacja, systematyczność, sumienność i umiejętność pracy zespołowej;
  • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

Powinien ponadto spełniać wymagania formalne dotyczące stypendiów zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Stypendium zostanie przyznane osobie wyłonionej w konkursie, która w dniu rozpoczęcia zadań badawczych w Projekcie będzie miała status doktoranta w szkole doktorskiej.

Opis zadań:

Doktorant będzie zaangażowany w prowadzenie badań FTIR i Ramana w układach ograniczonych przestrzennie, aby uzyskać wgląd w wewnątrzcząsteczkową dynamikę i interakcję między substratem a matrycą.

Szczegółowy zakres zadań:

 • Realizacja zadań badawczych przewidzianych w projekcie OPUS17 pt. „Korelacja między ograniczoną rozmiarowością i odziaływaniami z powierzchnią i ich wpływ na dynamikę molekularną materiałów ograniczonych przestrzennie dwuwymiarowo. Czy rozmiar zastosowanego ograniczenia przestrzennego ma znaczenie?”.
 • Czynny udział w pracach projektu w standardowych godzinach (dyspozycyjność);
  • Zaangażowanie w prace eksperymentalne nad zachowaniem materiałów porowatych;
  • Aktywne uczestnictwo w planowaniu badań, analizie wyników oraz przygotowywaniu manuskryptów publikacji, a także prezentacja wyników na konferencjach naukowych;

Termin składania ofert: 29 marca 2023, 23:59

Forma składania ofert: email na adres: magdalena.tarnacka@us.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce pracy: Instytut Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
  • Data rozpoczęcia: kwiecień 2023 r.
 • Stypendium naukowe: 12 miesięcy od momentu podjęcia pracy w projekcie.
 • Wysokość stypendium: 3 500,00 zł/m-c

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny do kierownika projektu określający zainteresowania badawcze oraz kompetencje do realizacji zadań w projekcie
 • Życiorys (CV) zawierający w szczególności informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, w tym o publikacjach, wyróżnieniach, stypendiach, nagrodach, doświadczeniach naukowych zdobytych poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za wystąpieniach na konferencjach naukowych; oraz o wcześniejszym udziale w projektach badawczych wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”;
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zaświadczenie o statusie uczestnika studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej.

Dodatkowe informacje:

Perspektywy rozwoju zawodowego:

1) Praca w aktywnym środowisku naukowym

2) Realizacja tematyki badawczej konkurencyjnej na arenie międzynarodowej.

3) Możliwość powiększenia dorobku naukowego.

Dokumenty proszę przesyłać na adres mailowy kierownika projektu: magdalena.tarnacka@us.edu.pl w postaci plików PDF. W tytule prosimy o wpisanie: „Konkurs na doktorant”. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: do 29.03.2023 r.

return to top