Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Laboratoria

Laboratorium Analiz Rentgenowskich BIO-FARMA L114

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Szade, jacek.szade@us.edu.pl

Opiekun:

Lokalizacja: P4, budynek H

W ramach realizowanych projektów badawczych a także interdyscyplinarnej współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi i akademickimi zespół kierowany przez prof. dr hab. Jacka Szade prowadzi badania z zakresu charakteryzacji fizyko-chemicznej różnego typu materiałów. Prowadzone w laboratorium badania obejmują między innymi dyscypliny takie jak: nauki fizyczne, nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, nauki biologiczne, nauki farmaceutyczne, nauki o ziemi i środowisku, nauki medyczne.

Laboratorium Analizy Termicznej

Kierownik: dr Katarzyna Grzybowska, katarzyna.grzybowska@us.edu.pl,

Laboratorium Badania Niskich Aktywności

Kierownik: dr Agata Walencik-Łata agata.walencik@us.edu.pl

Opiekunowie:

Tel/Phone: + 48 32 349 77 39, pracownia: H/-1/11, H/-1/14

W laboratorium prowadzone są badania interdyscyplinarne na pograniczu fizyki, nauk o Ziemi wykorzystujące metody fizyki jądrowej do badania promieniotwórczości w środowisku życia człowieka.

img

Laboratorium badań wolumetrycznych materii skondensowanej

Kierownik: dr hab. Żaneta Wojnarowska

Opiekunowie:

Laboratorium Detektorowe

Kierownik: dr hab. Elżbieta Stephan, elzbieta.stephan@us.edu.pl
Opiekun:

lokalizacja: H/-1/10

Eksperymenty z fizyki jądrowej, w tym projekty badania układów kilku nukleonów prowadzone obecnie z wykorzystaniem  detektora BINA w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN w Krakowie, wymagają odpowiedniego zaplecza do przygotowania i testów nowych elementów układu pomiarowego.

Laboratorium mikroskopii ze skanującą sondą

Kierownik: dr hab. Roman Wrzalik, roman.wrzalik@us.udu.pl

Opiekun:

img

Laboratorium Ochrony Środowiska

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Talik, ewa.talik@us.edu.pl,

Opiekun:

img

Laboratorium preparatyki układów ograniczonych przestrzennie

Kierownik: dr hab. Kamil Kamiński, kamil.kaminski@us.edu.pl

Opiekun:

Tel/Phone: + 48 32 349 76 10, pracownia: F/1/01

W ramach pracy laboratorium zajmujemy się wytwarzaniem materiałów porowatych o zdefiniowanych wielkościach porów wykonanych z tlenku glinu oraz tlenku krzemu i wykorzystywanych w badaniu (1) przejść fazowych oraz dynamiki molekularnej w fazie przechłodzonej i szklistej cieczy mało- i wielkocząsteczkowych, o różnym charakterze oddziaływań między molekularnych, ograniczonych przestrzennie jedno i dwuwymiarowo, oraz (2) przebiegu reakcji chemicznych w warunkach ograniczenia przestrzennego, tj. w środku materiałów porowatych pełniących rolę nanoreaktora. Jest to proste i innowacyjne rozwiązanie oparte na zastosowaniu ograniczenia przestrzennego jako dodatkowego elementu zwiększającego kontrolę nad reakcją i prowadzącego do otrzymania nanomateriałów o wyjątkowej strukturze, morfologii czy właściwościach.

img

Laboratorium Reodielektryczne

Kierownik: prof. dr hab. Marian Paluch, marian.paluch@us.edu.pl,

Opiekunowie:

Laboratorium Spektroskopii Elektronowej L112 BIO-FARMA

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Szade, jacek.szade@us.edu.pl

Opiekun:

Tel/Phone: + 48 32 349 76 20, pracownia: +48 32 349 75 73

W ramach realizowanych projektów badawczych a także interdyscyplinarnej współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi i akademickimi zespół kierowany przez prof. dr hab. Jacka Szade prowadzi badania z zakresu charakteryzacji fizyko-chemicznej różnego typu materiałów. Prowadzone w laboratorium badania obejmują między innymi dyscypliny takie jak: nauki fizyczne, nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, nauki biologiczne, nauki farmaceutyczne, nauki o ziemi i środowisku, nauki medyczne.

img

Laboratorium Spektroskopii Fotoelektronów

Kierownik: dr Michał Pilch michal.pilch@us.edu.pl

Tel/Phone: + 48 32 349 75 64,

Lokalizacja: E/-1/11

Specjalizacja laboratorium obejmuje charakteryzację materiałów funkcjonalnych dla informatyki, elektroniki, ale także próbek środowiskowych (skażenia środowiska). Analizy służą optymalizacji procesów katalizy, adsorpcji  i desorpcji gazów, zabezpieczaniu różnych materiałów przed korozją, badaniu biomateriałów, cienkich warstw i złącz.

Laboratorium spektroskopii molekularnej

Kierownik: dr hab. Roman Wrzalik, roman.wrzalik@us.udu.pl

Opiekun:

img

Laboratorium syntezy organicznej i materiałów polimerowych

Kierownik: dr hab. Kamil Kamiński, kamil.kaminski@us.edu.pl

Opiekun:

Tel/Phone: + 48 32 349 76 10, pracownia: F/1/02

Laboratorium skupia się na otrzymywaniu małocząsteczkowych substancji aktywnych, a także poszukiwaniu nowych dróg syntetycznych, bazujących na zasadach „zielonej chemii”, jonowych i niejonowych materiałów polimerowych o ściśle zaprojektowanych właściwościach. W swoich badaniach wykorzystujemy m.in. kontrolowane metody polimeryzacji inicjowane termicznie oraz fotochemicznie (m.in. ATRP, RAFT), prowadzone w warunkach wysokich ciśnień (p≤2000 MPa) i układów ograniczonych przestrzennie (mezopory z tlenku glinku lub tlenku krzemu) w celu syntezy i modyfikacji materiałów polimerowych o ściśle kontrolowanych właściwościach fizyko-chemicznych, strukturach i topologiach.

img

Laboratorium Szerokopasmowej Spektroskopii Dielektrycznej

Kierownik: prof. dr hab. Marian Paluch, marian.paluch@us.edu.pl

Opiekunowie:

Laboratorium Wysokociśnieniowych Badań Materii Miękkiej

Kierownik: prof. UŚ dr hab. Sebastian Pawlus, sebastian.pawlus@us.edu.pl
img

Pracownia badań elektrycznych i ciśnieniowych właściwości podwójnych tlenków

Kierownik: dr hab. Andrzej Molak, andrzej.molak@us.edu.pl

Lokalizacja: E/0/04

Pracownia biofizyki farmaceutycznej

Kierownik: dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz, anna.mrozek-wilczkiewicz@us.edu.pl

Opiekun:

Tel/Phone: + 32 349 76 69, pracownia: E/1/06

Pracownia biofizyki farmaceutycznej ma na celu prowadzenie szeroko pojętych badań nad potencjalnymi lekami. Głównym celem jej powstania jest współpraca naukowa w ramach Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych realizowana na poziomie wspólnych projektów oraz dydaktyki. Wyposażenie pracowni pozwala na prowadzenie badań z zakresu hodowli komórkowej, badań cytotoksyczności, badań adhezyjnych, mechanizmów działania potencjalnych leków/implantów/materiałów użytkowych.

img

Pracownia biologii molekularnej

Kierownik: dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz, anna.mrozek-wilczkiewicz@us.edu.pl

Opiekun:

Tel/Phone: +32 349 76 69, pracownia: F/1/12

Tematyka prac badawczych realizowanych w pracowni biologii molekularnej obejmuje dogłębną charakterystykę mechanizmu działania potencjalnych związków oraz nanomateriałów o działaniu antynowotworowych. W pracowni wykonywane są pomiary absorbancji, fluorescencji oraz luminescencji, np. testy MTS, ELISA.

img

Pracownia czterokołowego dyfraktometru rentgenowskiego SuperNova z kamerą CCD Atlas

Kierownik: prof. dr hab. Joachim Kusz, joachim.kusz@us.edu.pl

Tel/Phone: + 48 349 38 40,  pracownia: P6, budynek H

Opiekunowie:

W laboratorium prowadzone są badania interdyscyplinarne na pograniczu fizyki, chemii, farmacji, inżynierii materiałowej i nauk o Ziemi, wykorzystujące metody dyfrakcji rentgenowskiej.

Dyfraktometr SuperNova służy do badania struktury krystalicznej metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Urządzenie to pozwala na bezpośrednie wyznaczanie rozmieszczenia atomów w komórce elementarnej kryształu. Aby przeprowadzić takie badania należy dysponować monokryształami o rozmiarach ok. 0.3 mm.

img

Pracownia czterokołowego dyfraktometru rentgenowskiego Xcalibur z kamerą CCD Sapphire 3

Kierownik: prof. dr hab. Joachim Kusz, joachim.kusz@us.edu.pl

Tel/Phone: +48 349 38 40, pracownia: 103 budynek L

Opiekun:

W laboratorium prowadzone są badania interdyscyplinarne na pograniczu fizyki, chemii, farmacji, inżynierii materiałowej i nauk o Ziemi, wykorzystujące metody dyfrakcji rentgenowskiej.

Pracownia RTG posiada czterokołowy dyfraktometr rentgenowski który służy on do badań struktur krystalicznych przy wykorzystaniu zjawiska dyfrakcji rentgenowskiej. Urządzenie to pozwala na bezpośrednie wyznaczanie rozmieszczenia atomów w komórce elementarnej kryształu, tj. w konsekwencji w całym krysztale. Aby przeprowadzić badania przy użyciu tego dyfraktometru należy dysponować monokryształami o rozmiarach ok. 0.3 mm.

img

Pracownia hodowli komórek

Kierownik: dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz, anna.mrozek-wilczkiewicz@us.edu.pl

Opiekun:

Tel/Phone: + 32 349 76 69, pracownia: F/1/06

Prace badawcze realizowane w sterylnej pracowni hodowli komórek obejmują głównie charakterystykę nowych pochodnych z grupy tiosemikarbazonów, chinolin, chinazolin, glikokoniugatów oraz nanomateriałów fullerenowych i cieczy jonowych pod kątem ich zastosowania jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych.

img

Pracownia jądrowa

Opiekun pracowni: dr hab. Elżbieta Stephan, elzbieta.stephan@us.edu.pl
img

Pracownia rentgenowska

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Szade, jacek.szade@us.edu.pl

Opiekun:

Lokalizacja: E/0/01

W laboratorium prowadzone są badania wykorzystujące metody dyfrakcji promieni rentgenowskich. Badane są materiały polikrystaliczne dla różnych dyscyplin: fizyki, chemii, inżynierii materiałowej i farmacji . Prowadzone są także badania interdyscyplinarne.

Pracownia mechanosyntezy

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Talik, ewa.talik@us.edu.pl

Opiekunowie:

img

Pracownia mikroskopowa

Kierownik: dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz, anna.mrozek-wilczkiewicz@us.edu.pl

Opiekun:

Tel/Phone: + 32 349 76 69, pracownia: E/0/05

Prace badawcze realizowane w pracowni mikroskopii obejmują lokalizację nowych pochodnych z grupy tiosemikarbazonów, chinolin oraz fenotiazyn w organellach komórkowych.

img

Pracownia mikroskopowa

Kierownik: dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz, anna.mrozek-wilczkiewicz@us.edu.pl

Osoby odpowiedzialne:

Tel/Phone: + 32 349 76 69, pracownia: H/0/12

Prace badawcze realizowane w pracowni mikroskopii obejmują lokalizację nowych pochodnych z grupy tiosemikarbazonów, chinolin oraz fenotiazyn w organellach komórkowych.

img

Pracownia nanotechnologii

Kierownik: dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz, anna.mrozek-wilczkiewicz@us.edu.pl

Opiekun:

Tel/Phone: + 32 349 76 69, pracownia: F/1/07

Tematyka prac badawczych realizowanych w pracowni nanotechnologii obejmuje oznaczenie stopnia czystości syntezowanych związków małocząsteczkowych. W pracowni wytwarzane są liposomy, które następnie są badane pod względem fizykochemicznym.

img

Pracownia Symulacji Komputerowych

Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Grzybowski, andrzej.grzybowski@us.edu.pl
img

Pracownia syntezy ceramik i hodowli kryształów

Kierownik: prof. dr hab. Krystian Roleder, krystian.roleder@us.edu.pl

Opiekunowie:

Tel/Phone: +32 349 3811, pracownia 006 (budynek L)

W pracowni uzyskuje się złożone materiały tlenkowe w postaci monokrystalicznej, jak również polikrystalicznej. W tym celu wykorzystuje się różne metody syntezy ceramik oraz hodowli kryształów. Prowadzone badania charakteryzuje interdyscyplinarność łącząca wiedzę i umiejętności z pogranicza chemii i fizyki.

img

Pracownia wzrostu monokryształów

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Talik, talik@us.edu.pl

Opiekunowie:

Pracownie: Technologii Suchej i Mokrej

Kierownik: prof. dr hab. Krystian Roleder, krystian.roleder@us.edu.pl

Opiekunowie:

Tel/Phone: +32 349 3811, pracownie: 021, 022 (przyziemie budynek L)

Tematyka prac badawczych realizowanych w pracowniach technologicznych obejmuje syntezę materiałów zarówno w postaci polikrystalicznych ceramik jak i monokryształów oraz wymianę protonową. Synteza prowadzona jest przy zastosowaniu następujących technologii: reakcji w fazie stałej, reakcji w roztworach i hodowli monokryształów ze stopionych soli.

img
return to top