Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przewody doktorskie

Temat pracy: Badanie struktury elektronowej wybranych ferroelektryków i innych materiałów aplikacyjnych

Promotor: prof. dr hab. Ewa Talik

Data wszczęcia przewodu: 30.05.2006

Temat pracy: Wybrane aspekty zastosowania urządzenia Gamma Knife w leczeniu radiochirurgicznym zmian nowotworowych obszaru głowy

Promotor: dr hab. Beata Kozłowska

Data wszczęcia przewodu: 15.05.2018

Temat pracy: Wykorzystanie obrazowania termicznego w ocenie efektów wybranych zabiegów neurochirurgicznych

Promotor: dr hab. Armand Cholewka

Data wszczęcia przewodu: 19.03.2019

Temat pracy: Wpływ parametrów pracy akceleratoramedycznego ELEKTA VERSA HD na weryfikację dynamicznych planów leczenia techniką VMAT

Promotor: dr hab. Beata Kozłowska

Data wszczęcia przewodu: 19.02.2019

Temat pracy: Badania własności cząstek uwięzionych w nanorurkach węglowych

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Bródka

Data wszczęcia przewodu: 11.06.2011

Temat pracy: Applications of topos theory in quantum physics

Promotor: dr hab. Jerzy Król

Data wszczęcia przewodu: 10.05.2016

Temat pracy: Badanie promieniowania wtórnego wytworzonego przez wiązki terapeutyczne, generowane przez linowe akceleratory medyczne, w kontekście optymalizacji ochrony radiologicznej osób pracujących w ośrodkach realizujących teleradioterapię

Promotor: dr hab. Adam Konefał

Promotor pomocniczy: dr Andrzej Orlef

Data wszczęcia przewodu: 05.04.2016

Temat pracy: Obrazowanie tomograficzne, mikroskopia konfokalna oraz spektroskopia fluorescencyjna jako wspomagające metody oceniające wydajność elitarnych sportowców

Promotor: prof. dr hab. Zofia Drzazga

Data wszczęcia przewodu: 15.05.2018

Temat pracy: Wpływ struktury barwników porfirynowych na ich właściwości istotne dla fotosensybilizacji i konwersji energii świetlnej

Promotor: prof. dr hab. Leszek Fiedor

Data wszczęcia przewodu: 12.01.2016

Temat pracy: Walidacja oprogramowania GEANT4 w obszarze badań z zakresu radioterapii i ochrony radiologicznej

Promotor: dr hab. Adam Konefał

Data wszczęcia przewodu: 19.02.2019

Temat pracy: Badania własności fizycznych wieloskładnikowych układów zawierających chrom metodą elektronowego rezonansu spinowego (ESR)

Promotor: dr hab. Danuta Skrzypek

Data wszczęcia przewodu: 19.09.2006

Temat pracy: Mikrospektroskopowe badania fluorescencyjne tkanki łącznej i jej patologii

Promotor: prof. dr hab. Zofia Drzaga

Promotor pomocniczy: Jarosław Paluch

Data wszczęcia przewodu: 12.06.2018

Temat pracy: Nowe stopy Heuslera o możliwych zastosowaniach spintronicznych

Promotor: dr hab. Jerzy Goraus

Data wszczęcia przewodu: 23.11.2020

Temat pracy: Różnicowa kalorymetria skaningowa jako nowatorska metoda w ocenie efektów wspomagania treningu sportowego

Promotor: dr hab. Anna Michnik

Data wszczęcia przewodu: 13.11.2018

Temat pracy: Tomograficzna ocena efektów tlenoterapii hiperbarycznej oraz oxybarii-S w leczeniu trudno gojących się ran podudzi

Promotor: dr hab. Armand Cholewka

Data wszczęcia przewodu: 15.01.2019

Temat pracy: Analiza mechanizmów biofizycznych oraz szlaków komórkowych leżących u podstaw terapii fotodynamicznej

Promotor: dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz

Data wszczęcia przewodu: 19.02.2019

Temat pracy: Badanie wpływu izospinu na tworzenie jąder 8Be w procesie zderzeń ciężkich jonów

Promotor: prof. dr hab. Wiktor Zipper

Data wszczęcia przewodu: 11.10.2001

Temat pracy: Protoneutron star model in the relativistic mean field approach

Promotor: dr hab. Ilona Bednarek

Data wszczęcia przewodu: 11.06.2013

Temat pracy: Simulating quantum systems with near-term technologies

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dajka

Promotor pomocniczy: dr Bartłomiej Gardas

Data wszczęcia przewodu: 19.02.2019

Temat pracy: Badanie efektów relatywistycznych i wpływu siły 3-nukleonowej na przekrój czynny reakcji rozbicia deuteronu w zderzeniu z protonem

Promotor: dr hab. Elżbieta Stephan

Promotor pomocniczy: dr hab. Barbara Kłos

Data wszczęcia przewodu: 10.05.2016

Temat pracy: Badanie dynamiki molekularnej cieczy jonowych w warunkach wysokich ciśnień

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Zioło

Promotor pomocniczy:

Data wszczęcia przewodu: 26.06.2012

Temat pracy: Badanie wpływu modyfikacji architektury molekularnej na właściwości dielektryczne prostych cieczy van der Waalsowskich

Promotor: prof. dr hab. Marian Paluch

Data wszczęcia przewodu: 12.06.2016

Temat pracy: Ocena przydatności ilosciowej analizy termicznej w nieinwazyjnej diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej

Promotor: dr hab. Armand Cholewka

Data wszczęcia przewodu: 12.06.2018

Temat pracy: Porównanie mechanizmów tworzenia tlenu singletowego i wolnych rodników przez związki z grupy porfiryn i chloryn

Promotor: prof. dr hab. Alicja Ratuszna

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Szurko

Data wszczęcia przewodu: 06.11.2012

Temat pracy: Designing history and speed of dynamics of finite-dimensional quantum systems

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dajka

Data wszczęcia przewodu: 16.11.2020

Temat pracy: Mikrokalorymetryczne profile denaturacji surowicy krwi ludzkiej poddanej działaniu promieniowania jonizującego

Promotor: dr hab. Anna Michnik

Promotor pomocniczy: dr Kinga Polaczek-Grelik

Data wszczęcia przewodu: 12.06.2018

Temat pracy: Modelowanie oddziaływań mezonów z fotonami oraz symulacja procesów e+e- → e- e+ hadrony

Promotor: prof. dr hab. Henryk Czyż

Data wszczęcia przewodu: 25.09.2017

Temat pracy: Dozymetria portalowa technik dynamicznych – nowa metoda pomiarów in-vivo

Promotor: dr hab. Armand Cholewka

Promotor pomocniczy: Jarosław Paluch

Data wszczęcia przewodu: 19.03.2013

Temat pracy: The structure of the real line: physics vs. Mathematics

Promotor: dr hab. Jerzy Król

Data wszczęcia przewodu: 15.01.2019

Temat pracy: Fenomenologia niestandardowych bozonów Higgsa

Promotor: prof. dr hab. Janusz Gluza

Promotor pomocniczy: dr Bartosz Dziewit

Data wszczęcia przewodu: 12.06.2018

Temat pracy: Transport properties of disordered quantum chains with many-body interactions

Promotor: prof. dr hab. Marcin Mierzejewski

Data wszczęcia przewodu: 15.01.2019

Temat pracy: Widzenie obuoczne u osób krótkowzrocznych z wysoką różnowzrocznością

Promotor: dr hab. n. med. Erita Filipek

Data wszczęcia przewodu: 19.02.2019

Temat pracy: Experimental studies of the three nucleon system dynamics in the proton induced deuteron breakup at 108 MeV

Promotor: dr hab. Elżbieta Stephan

Promotor pomocniczy: dr Andrzej Wilczek

Data wszczęcia przewodu: 19.02.2019

Temat pracy: Correlation between microstructure and magnetism in selected RT5 based intermetallic nanopowders and their composites

Promotor: dr hab. Anna Bajorek

Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Ziółkowski

Data wszczęcia przewodu: 09.04.2019

Łysakowski Bartosz

Temat pracy: Lambda and Anty-Lambda production in p+p interactions at SPS energies

Promotor: dr hab. Seweryn Kowalski

Data wszczęcia przewodu: 23.04.2020

Temat pracy: Badanie wybranych sytuacji radiacyjnych metodą dozymetrii termoluminescencyjnej w praktyce klinicznej

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek

Data wszczęcia przewodu: 30.05.2006

Temat pracy: Możliwości wybranych sekwencji MRI w ilościowej ocenie chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego

Promotor: prof. dr hab. Zofia Drzazga

Data wszczęcia przewodu: 18.09.2018

Temat pracy: Clusters of galaxies in the role of a cosmological test

Promotor: prof. dr hab. Marek Biesiada

Data wszczęcia przewodu: 12.01.2016

Temat pracy: Modification of dielectric properties in selected inorganic-organic hybrid compounds under high-pressure conditions

Promotor: dr hab. Sebastiana Pawlusa

Data wszczęcia przewodu: 16.02.2021

Temat pracy: Własności magnetyczne związków międzymetalicznych na bazie wybranych ziem rzadkich oraz pierwiastków 3d w korelacji z ich strukturą elektronową w układach zróżnicowanych rozmiarowo

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Chełkowska

Data wszczęcia przewodu: 02.12.2014

Temat pracy: Identacja struktur fosfolipidowych za pomocą nanorurek – symulacje komputerowe

Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Gburski

Promotor pomocniczy: dr Przemysław Raczyński

Data wszczęcia przewodu: 14.03.2017

Temat pracy: Badanie uporządkowania orientacyjnego ferroelektrycznych ciekłych kryształów metodą spektroskopii wibracyjnej

Promotor: prof. dr hab. Antoni Kocot

Data wszczęcia przewodu: 24.01.2006

Temat pracy: Badanie własności warstw ciekłokrystalicznych wybranych cyjanobifenyli na powierzchniach nanostruktur węgla i azotku boru metodą symulacji komputerowych MD

Promotor: dr hab. Zbigniew Dendzik

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Górny

Data wszczęcia przewodu: 19.03.2019

Temat pracy: Structural and electrical properties of MBE grown ultra-thin films of Bi2Te3

Promotor: prof. dr hab. Jacek Szade

Data wszczęcia przewodu: 25.09.2017

Temat pracy: Wpływ efektów spinowych na własności magnetyczne i elektryczne w wybranych szeregach spinelowych

Promotor: dr hab. Henryk Duda

Data wszczęcia przewodu: 07.12.2010

Temat pracy: Machine learning approach to selected problems in condensed matter physics

Promotor: prof. dr hab. Maciej Maśka

Promotor pomocniczy: dr Anna Gorczyca-Goraj

Data wszczęcia przewodu: 15.01.2019

Temat pracy: Wpływ wysiłku fizycznego i stanu zdrowia na widma fluorescencyjne i dichroizmu kołowego surowicy krwi ludzkiej

Promotor: prof. dr hab. Zofia Drzazga

Data wszczęcia przewodu: 20.02.2018

Temat pracy: Badanie materiałów nanokrystalicznych dla zastosowań w urządzeniach magazynujących energię i w optoelektronice

Promotor: prof. dr hab. Ewa Talik

Promotor pomocniczy: dr Monika Oboz

Data wszczęcia przewodu: 15.10.2013

Temat pracy: Non-equilibrium transport in microscale systems

Promotor: dr hab. Marcin Kostur

Promotor pomocniczy: dr Jakub Spiechowicz

Data wszczęcia przewodu: 26.06.2018

Temat pracy: Poszukiwanie uogólnień Modelu Standardowego w oscylacjach neutrin

Promotor: prof. dr hab. Marek Zrałek

Data wszczęcia przewodu: 12.06.2007

Temat pracy: Symulacje komputerowe nanoukładów węglowych domieszkowanych atomami alkalicznymi

Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Gburski

Data wszczęcia przewodu: 16.09.2006

Temat pracy: Oddziaływania neutrin w detektorze bliskim eksperymentu T2K

Promotor: prof. dr hab. Jan Kisiel

Data wszczęcia przewodu: 11.06.2011

Temat pracy: Badanie dynamiki molekularnej układów nisko- i wysokocząsteczkowych w układach porowatych

Promotor: dr hab. Kamil Kamiński

Promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Tarnacka

Data wszczęcia przewodu: 15.01.2019

Temat pracy: Metoda powrotu radiacyjnego: poprawki radiacyjne NNLO i testy modeli oddziaływań mezonów

Promotor: prof. dr hab. Henryk Czyż

Data wszczęcia przewodu: 04.06.2009

Temat pracy: Wpływ domieszek i międzypowierzchni na właściwości cienkich warstw izolatorów topologicznych otrzymywanych na bazie bizmutu, telluru i selenu

Promotor: prof. dr hab. Jacek Szade

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Balin

Data wszczęcia przewodu: 09.04.2019

Temat pracy: Zrównoleglanie algorytmów obliczeniowych w symulacjach komputerowych rozpraszania światła indukowanego zderzeniami molekuł

Promotor: dr hab. Aleksander Dawid

Data wszczęcia przewodu: 09.06.2015

Temat pracy: Zastosowanie metody nadstruktur w obliczeniach ab initio właściwości elektronowych oraz diagramów stabilności fazowej na przykładzie wybranych stopów międzymetalicznych oraz półprzewodnikowych roztworów stałych

Promotor: dr hab. Józef Deniszczyk

Data wszczęcia przewodu: 11.06.2013

return to top