Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa

Aneta Banaszek-Szapowałowa

07.02.2020 - 12:31, aktualizacja 29.06.2021 - 14:42
Redakcja: am

dr Aneta Banaszek-Szapowałowa

kontakt: aneta.banaszek-szapowalowa@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt, pracownik badawczo-dydaktyczny. Badania prowadzi w ujęciu porównawczym rosyjsko-polskim i sytuuje je w obrębie genologii lingwistycznej, pragmalingwistyki oraz językoznawstwa kognitywnego i etno-socjo-psychologii komunikacji. Obecnie szczególną uwagę poświęca oglądowi naukowemu dyskursów konfliktu. Interesuje się także zagadnieniami neurodydaktyki i nauczania języków obcych. Opublikowała ponad 30 artykułów naukowych oraz monografię. Należy do Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3963-6343

Wybrane publikacje:

 • Eskalacja konfliktu sąsiedzkiego w perspektywie aktów mowy. „Studia Slavica” 2019, nr 23/1, s. 99-108.
 • Słowiański krąg. Słowo – myśl – obraz w tradycji i współczesności. Red. A. Banaszek-Szapowałowa. Katowice 2019.
 • Невербализованная характеристика политического оппонента в выбираемых участниками теледебатов коммуникативных тактиках. W: Kim ty jesteś? Ja kontra Adwersarz w polskiej debacie przedwyborczej. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii. P. Czerwiński, A. Banaszek-Szapowałowa, M. Walczak. Katowice 2019, c. 71-108.
 • Конфликтогенность пространства многоквартирного дома (словарь заряженных конфликтами локусов и объектов). W: Semantyka przestrzeni miejskich w aspekcie relacji międzypersonalnych. Cz. 1. Czynniki konfliktotwórcze. Red. P. Czerwiński i M. Walczak. Katowice 2017, s. 15-62.
 • Документация повседневности в выбранных интернет-ресурсах (о соседских конфликтах с перспективы лингвиста). „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2017, nr 2 (48), s. 38-50.
  Прагматика семантических категорий в обсуждении конфликтной ситуации на вебфорумах. W: Jednostki języka w systemie i w mowie. Red. H. Fontański, A. Charciarek, J. Lubocha-Kruglik. Katowice 2015, s. 168-178.
 • Конститутивные признаки жанра интернет-мема в аспекте преподавания РКИ. „Yearbook of Eastern European Studies” 2015, nr 5, s. 107-119.
 • Стратегия дискредитации противника в блогах лидеров политических партий. W: Oblicza przeciwnika. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii. Red. P. Czerwiński, A. Charciarek. Katowice 2015, s. 75-103.
 • Cпособы характеристики в русских и польских брачных анкетах в Интернете. Katowice 2013
 • Frazemy i stereotypy lingwomentalne jako reprezentacje skojarzeniowe kategorii płci w polskich i rosyjskich ankietach matrymonialnych w Internecie. W: Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie. Red. A.E. Banot, A. Barabasz, R. Majka. Bielsko-Biała 2012, s. 266-271.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Aneta Banaszek-Szapowałowa, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

aneta.banaszek-szapowalowa@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-3963-6343

https://www.researchgate.net/profile/Aneta_Banaszek-Szapowalowa/research

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&pli=1&user=KlGv2OQAAAAJ

Research interests:

She conducts Russian-Polish contrastive studies in linguistic genology, pragmalinguistics, cognitive linguistics and ethno-socio-psychology of communication. She has recently been focussing on the academic image of conflict discourse. She is also interested in neurodidactics and foreign language teaching. She has published over 30 articles and a monograph. She is a member of the Polish Society of Russian Studies.

Selected publications:

 1. Eskalacja konfliktu sąsiedzkiego w perspektywie aktów mowy [Neighbor conflict escalation in a speech act perspective]. “Studia Slavica” 2019, no. 23/1, pp. 99-108.
 2. Słowiański krąg. Słowo – myśl – obraz w tradycji i współczesności [The Slavic circle. Word — thought — image in tradition and modernity]. Ed. A. Banaszek-Szapowałowa. Katowice
 3. Невербализованная характеристика политического оппонента в выбираемых участниками теледебатов коммуникативных тактиках [Non-verbalized characteristics of the political opponent in the tactics used by TV debate participants]. In: Kim ty jesteś? Ja kontra Adwersarz w polskiej debacie przedwyborczej. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii. Czerwiński, A. Banaszek-Szapowałowa, M. Walczak. Katowice 2019, pp. 71-108.
 4. Конфликтогенность пространства многоквартирного дома (словарь заряженных конфликтами локусов и объектов) [The conflictogenity of the multi-family home space (a dictionary of locusts and objects in which conflicts lurk]. In: Semantyka przestrzeni miejskich w aspekcie relacji międzypersonalnych. Part 1. Czynniki konfliktotwó Eds. P. Czerwiński i M. Walczak. Katowice 2017, pp. 15-62.
 5. Документация повседневности в выбранных интернет-ресурсах (о соседских конфликтах с перспективы лингвиста) [Everyday reality record in selected Internet sources (on neighbor conflicts in a linguistic perspective]. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy2017, 2 (48), pp. 38-50.
 6. Прагматика семантических категорий в обсуждении конфликтной ситуации на вебфорумах [The pragmatics of semantic categories in a discussion on conflict situation in Internet fora]. In: Jednostki języka w systemie i w mowie. Eds. H. Fontański, A. Charciarek, J. Lubocha-Kruglik. Katowice 2015, pp. 168-178.
 7. Конститутивные признаки жанра интернет-мема в аспекте преподавания РКИ [Constitutive features of the speech genre of Internet meme in the ‘Russian as foreign language teaching’ context]. “Yearbook of Eastern European Studies2015, 5, pp. 107-119.
 8. Стратегия дискредитации противника в блогах лидеров политических партий [The strategy of opponent discrediting in political party leaders’ blogs]. In: Oblicza przeciwnika. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii. Eds. P. Czerwiński, A. Charciarek. Katowice 2015, pp. 75-103.
 9. Cпособы характеристики в русских и польских брачных анкетах в Интернете [Different ways of characterizing individuals in Polish and Russian Internet matrimonial questionnaires]. Katowice 2013.
 10. Frazemy i stereotypy lingwomentalne jako reprezentacje skojarzeniowe kategorii płci w polskich i rosyjskich ankietach matrymonialnych w Internecie [Phrasemes and linguomental stereotypes as representations of the category of gender in Polish and Russian matrimonial questionnaires in the Internet]. In: Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie. Eds. A.E. Banot, A. Barabasz, R. Majka. Bielsko-Biała 2012, pp. 266-271.

return to top