Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bibliografia gnostycka

Bibliografia zawiera prace ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora na temat gnozy i polskie tłumaczenia koptyjskich tekstów z Nag Hammadi.

Apokalipsa Pawła, wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 10,1 (1972), s. 163-170.

Ewangelia według Tomasza, wstęp, przekład z koptyjskiego, przy współpracy A. Szczudłowskiej, SSHT 5(1972), s. 19-42.

Pradzieje biblijne w tekstach z Nag Hammadi, [w:] J. Frankowski, B. Widła (red.),Warszawskie Studia Biblijne, Warszawa, ATK 1976,s. 148-160.

Ewangelia Marii, wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 13,2 (1975), s. 149-160.

Na tropach tajemnej wiedzy, Znak 152, Tom 27 (1975) 655-687. Przedruk [w:] G.Quispel, Gnoza, Warszawa, Pax 1988, s. 11-51

Gnostycyzm w tekstach z Nag Hammadi, Studia Antiquitatis Christianae 1,2, Warszawa, ATK 1977, s.121-266.

Apokryficzny list Jakuba, wstęp, przekład z koptyjskiego, Znak 275, tom 29(1977), s. 568-578.

Dzieje Piotra, wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 15,2 (1977), s. 169-175.

Poimandres, wstęp, przekład z greckiego, Studia Theologica Varsaviensia 15,1 (1977), s. 205-216.

Corpus Hermeticum IV, wstęp, przekład z greckiego, Studia Theologica Varsaviensia 16,1 (1978), s. 184-196.

Corpus Hermeticum VI i VII, wstęp, przekład z greckiego, Studia Theologica Varsaviensia 16,2 (1978), s. 241-247.

Testy z Nag Hammadi, Warszawa, ATK 1979, ss.332 (wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego, komentarze, przy współpracy A.Dembskiej [Zawiera polskie tłumaczenia: Apokryficzny List Jakuba, Ewangelia prawdy, Wypowiedź o zmartwychwstaniu, Ewangelia Tomasza, Ewangelia Filipa]; część przedrukowana [w:] Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, tom I, Lublin 1980, s. 121-137).

Corpus hermeticum XIII, wstęp, przekład z greckiego, Studia Theologica Varsaviensia 17,1 (1979), s. 245-256.

Wstęp i komentarz, w: Herakleon, Fragmenty (tł. S. Kalinkowski), Studia Theologica Varsaviensia 18,2(1980), s. 265-298.

Le paradis perdu et retrouvé dans le Tractatus Tripartitus, Folia Orientalia 21(1980), s. 149-160.

Ewangelia Jana a niektóre teksty z Nag Hammadi, w: Orygenes, Komentarz do Ewangelii św.Jana, Warszawa, ATK 1981, PSP 28, s. 5-19.

Zagadnienie modlitwy gnostyków, Tarnowskie Studia Teologiczne 8(1981), s. 35-44.

Koptyjska biblioteka z Nag Hammadi, Przegląd Orientalistyczny 120(1981), s. 377-385.

Anapausis w teologii chrześcijańskich gnostyków, Studia Antiquitatis Christianae 5, Warszawa, ATK 1984, ss. 287.

Melchizedek w tekstach gnostyków, Studia Theologica Varsaviensia 22,1(1984), s. 203.

Blisko ognia (Logion 82 Ewangelii Tomasza), Vox Patrum 6/7 (1984), s. 268-271.

Oikonomia w gnostyckim Tractatus Tripartitus z I kodeksu z Nag Hammadi, Studia Theologica Varsaviensia 23,2(1985), s. 197-215.

Das Schweigen in den gnostischen Texten,Studia Antiquitatis Christianae 7, Warszawa, ATK 1986, s. 203-221.

Oda o Norei, wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 24,1(1986), s. 197-203.

Melchizedek, wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 24,2(1986), s. 209-225.

Chrzest jako milczenie. Z gnostyckiej teologii chrztu w Tractatus Tripartitus, Collectanea Theologica 56,1 (1986)25-28 (=Die Taufe als Schweigen, Zur Theologie der Taufe im Tractatus Tripartitus, Collectanea Theologica 56,Specialis(1986), s. 89-92.).

Eucharystia w problematyce doketyzmu i gnostycyzmu, [w:] W. Myszor, E. Stanula, Pokarm nieśmiertelności, praca zbiorowa, Katowice Księgarnia św. Jacka 1987, s. 50-56.

Świadectwo prawdy, wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 25,1(1987), s. 199-233.

Sprzedawca pereł w „Dziejach Piotra i Dwunastu Apostołów” z VI kodeksu Nag Hammadi, Vox Patrum 7,12/13(1987), s. 303-305.

Wprowadzenie i wybór tekstów gnostyckich w: G.Quispel, Gnoza, przekład.B.Kita, Warszawa, Pax 1988, s. 11-51; s. 155-196.

Teonasa Aleksandryjskiego list przeciw manichejczykom, Pap.Rylands 486, wstęp i przekład, Vox Patrum, 15(1988), s. 1023-1026.

Antonius-Briefe und Nag Hammadi – Texte, Jahrbuch für Antike unt Christentum 39(1989)72-88 [= wersja polska: Listy św. Antoniego Pustelnika a niektóre teksty z Nag Hammadi, SSHT 25/26(1992/93), s. 29-44].

Hieratike diakonia” według Klemensa Aleksandryjskiego i gnostyków, SSHT 22(1989), s. 251-259.

Nag Hammadi : Gnosis und Mönchtum, Vox Patrum 19(1990), s. 695-702.

Rozwój manicheizmu w Afryce Północnej, [w:] Augustyn, Pisma antymanichejskie, tł. J. Sulowski, Warszawa, ATK 1990/91, PSP 54-56, s. 5-45.

Ewangelia Tomasza, Tekst koptyjski, tłumaczenie polskie, wstęp i indeks ważniejszych pojęć (przy współpraca A. Dembskiej, Katowice, Verbum 1992, ss. 67.

Symbolika perły w utworach gnostyków i manichejczyków, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 36(1992), s. 42-46.
Znaczenie tekstów z Nag Hammadi w badaniach pierwotnego chrześcijaństwa, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27 – Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 284, Toruń 1992, s. 159-164.

Kurt Rudolph jako badacz gnozy, [w:] K. Rudolph, Gnoza, Kraków: Nomos 1995, 8-10 (konsultacja naukowa polskiego tłumaczenia).

Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów (NHC VI,1 p.1,1-12,22). Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz, SSHT 29(1996), s. 296-302.

Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza, Materiały Sympozjum (17 października 1996) redakcja Wincenty Myszor, Studia Antiquitatis Christianae 12, Warszawa 1996, ss.119.

Orygenes i gnostycy, w: Gnostycyzm antyczny Studia Antiquitatis Christianae 12, 1996, s. 22-29.

Elementy gnostyckie w nowej religijności , [w:] Gnostycyzm antyczny…, Studia Antiquitatis Christianae 12, 1996, s. 70-83.

Medycyna holistyczna a neognoza, [w:] Gnostycyzm antyczny …, Studia Antiquitatis Christianae 12,1996, s. 99-104.

Gnostycka motywacja ascezy i walki ze złem, w: Drogi doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa pod redakcją ks. F. Drączkowkiego, Ks. J. Pałuckiego, Ks. M. Szrama, Lublin 1997, s. 21-30

Księga Tomasza, Nag Hammadi II,7, wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz, SSHT 30(1997), s. 221-231.

Maryja w wypowiedziach chrześcijańskich gnostyków, Warszawskie Studia Teologiczne 10(1997), s. 211-217.

List Piotra do Filipa, Epistula Petri ad Philippum, Nag Hammadi Codex VIII,2, Vox Patrum 17(1997) z.32-33, s. 419-423.

Biblioteka z Nag Hammadi: Formy literackie, Vox Patrum 18 z.34-35, s. 321-334.

Gnostycyzm jako faktor rozwoju teologii w II wieku, Communio 4(106) 1998, s. 75-91.

Apokalipsa Piotra (Nag Hammadi Codex VII,3, p. 40,13-84,14) wstęp przekład z koptyjskiego, komentarz, SSHT 31(1998), s. 315-329.

Polskie badania nad gnostycyzmem, Vox Patrum 19 (1999) t. 36-37, s. 187-192.

Nauka o grzechu w przekazach gnostyckich, [w:] Grzech pierworodny, Augustyn, Dzieje procesu Pelagiusza, Źródła myśli teologicznej, 12, Kraków, Wyd. WAM 1999, s. 9-23.

Stwórca świata i szatan w pismach gnostyków, [w:] Demonologia w nauce Ojców Kościoła, Hipolit, O antychryście, z języka łacińskiego przełożył i przypisami opatrzył S. Kalinkowski, Źródła myśli teologicznej 17, Kraków, Wyd. WAM 2000, s. 23-38.

Chrystologia gnostyków (Podstawowe problemy), Vox Patrum 20 (2000) t.38-39, s. 83-92.

Pierwsza i Druga Apokalipsa Jakuba z V Kodeksu z Nag Hammadi, SSHT 33(2000) s. 57-76.

Apokalipsy gnostyckie z Nag Hammadi, [Apokalipsa Pawła: Nag Hammadi V, 2; Apokalipsa Piotra: Nag Hammadi VII, 3]; [w:] Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i apokalipsy chrześcijańskie, pod red. M. Starowieyskiego, Kraków 2001, „WAM”, s. 210-224

Apokryf Jana, (wstęp i tłumaczenie z kopyjskiego wersji z NHC II,1). SSHT 35,1(2002), s. 73-89.

Gnostycyzm, Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 3(2002)s. 805-808.

Gnoza, Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 3(2002), s. 808-813.

Dialog zbawcy, wstęp i tłumaczenie utworu z biblioteki z Nag Hammadi (Nag Hammadi Codex III,5), SSHT 36,2 (2003) s.490-503.

Egzegeza o duszy, wstęp, tłumaczenie i komentarz, Nag Hammadi II,6, SSHT 37,2 (2004) s.179-190.

„Ekklesia” i „Kościół” w ujęciu gnostyków II i III wieku, Verbum Vitae 6(2004), s. 185-204.

Ewangelia Judasza, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz Wincenty Myszor, Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 3, Katowice, Księgarnia św. Jacka 2006, 95 ss.

Origene et les gnostiques. Etat de la question, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 38 (Specjalny) 2005, s.48-57.

Kreuz, Leib Christi und Kirche (Excerpta ex Theodoto 42 und „Die Auslegung der Erkenntnis”, NHC XI,1), w: Coptica-Gnostica-Manichaica, Mélanges offerts à Wolf-Peter Funk, ed. Par L. Painchaud et P.H.Poirier, Bibliothèque Copte de Nag Hammadi, Section Études 7, Québec 2006, s.607-617.

Nag Hammadi, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Tom 7, (2006), s. 475-476.

Eugnostos, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego Nag Hammadi Codex III,3), Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39 (2006), z. 1, s. 44-52.

Jezus w Ewangelii Judasza, Vox Patrum 26(2006) tom 49, s. 439-444.

Ewangelia Judasza, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz, Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova 3, Katowice 2006, ss. 95 [tekst tłumaczenia i komentarz także= w] Apokryfy Nowego Testamentu, Apostołowie, red. M. Starowieyski, Kraków 2007, s. 895-906].

Gnostycyzm, manicheizm i mandaizm, w: Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, red. K. PILARCZYK, J. DRABINA, Kraków 2008, s. 523-563

SSHT= Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne (Katowice); PSP= Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy

return to top