Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bibliografia Prawa Kanonicznego (śp. ks. prof. Remigiusza Sobańskiego)

Ks. Remigiusz SobańskiWykaz publikacjiI. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA (Pominięto teksty o charakterze wyłącznie sprawozdawczym oraz – zasadniczo – artykuły w prasie tygodniowej. Stan z 15.12.2003).

Książki

Normy ogólne Kodeksu Prawa Kanonicznego, Warszawa 1969. (rec.: L.Echeveria, Rev. Espan. de Derecho Can. 27 (1971) 250).

Chrzest jako podstawa jedności Kościoła, Warszawa 1971. (rec.: L.Echeveria, Rev. Espan. de Derecho Can. 28 (1972) 218; L.Skowronek, Th.Revue 68 (1972) 489; M.Żurowski, Śl.Studia Hist.Teol. 5 (1972) 308-313).

Zarys teologii prawa kościelnego, Warszawa 1973. (rec.: G.Delgado, Ius Can. 14 (1974) n. 28, 416; J.Sobiepan, Życie i Myśl 24 (1974) n.6, 145-148; K.Wypler, Pr.Kan. 18 (1975) n. 1-2, 317-320).

Kościół – prawo – zbawienie, Katowice 1979. (rec.: J.Salij, Tyg.Powsz. 34, 1980, n.13; T.Jimenez Urresti, Rev. Espan. de Derecho Can. 37 (1981) 558-559; A.Stankiewicz, Mon.Eccl. 105 (1981) 135-137; F.Pasternak, Pr.Kan. 24 (1981) n. 3-4, 387-391).

Kościół jako podmiot prawa. Elementy eklezjologii prawnej, Warszawa 1982. (rec.: A.Stankiewicz, Mon.Eccl. 108 (1983) 389-392).

Grundlagenproblematik des katholischen Kirchenrechts, Wien-Köln 1987. (rec.: P.Krämer, Archiv f.kath.Kirchenrecht 156 (1987) 285-287; M.Wegan, Apollinaris 61 (1988) 882-884; J.Hirnsperger, Theol.prakt.Quartalschr. 136 (1988) 390; R.Puza, Theol.Quartalschr. 168 (1988) 172-173; H.Pree, Österr.Archiv f.Kirchenrecht 35 (1989) 356-367; L.Velpe, Nouv.Revue Theol. 102 (1990) 109; A.Cattaneo, Ius Can. 30 (1990) n. 59, 350-353).

Teoria prawa kościelnego, Warszawa 1992. (rec.: P.Majer, Ius Can. 35 (1995) n.70, 346-352; S.Kaźmierczyk, Roczn. Prawnicze 6 (1994) 110-115).

La Chiesa e il suo diritto. Realta teologica e giuridica del diritto ecclesiale, Torino 1993. (rec.: E.Molano, Ius Can. 34 (1994) 393-397; D. Le Tourneau, Studia Can. 29 (1995) n. 1, 272-274; A.M.Punzi Nicolo, Il Diritto Eccl. 106 (1995) n. 1, 208-222).

Collegialita e primato. La suprema autorita della Chiesa, Bologna 1993 (współautor).

Kultura prawna Europy, Warszawa 1997 (skrypt).

Prawa człowieka w państwie ekologicznym, Warszawa 1998 (redakcja).

Nauki podstawowe prawa kościelnego. I: Teoria prawa kościelnego, II: Teologia prawa kościelnego, Warszawa 2001.

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. I: Księga I, Normy ogólne, Poznań 2003 (współautor J.Krukowski. Sobański komentarz do kan. 1-34, 94-203).

Bibliografie

J.R. Bar, R. Sobański, Polska bibliografia teologii i prawa kanonicznego na lata 1949 – 1968, Warszawa 1972. (rec.: M.Marzin, Ius Can. 13 (1973) n. 26,467).

Polska bibliografia nauk kościelnych za rok 1971. Praca zbiorowa pod redakcja J.R. Bara i R. Sobańskiego, Warszawa 1973. (rec.: G.Delgado, Ius Can. 14,1974 (28) n.422).

Polska bibliografia nauk kościelnych za lata 1972 – 1973, Warszawa 1979. (rec.: J.I.Arrieta, Ius Can. 20 (1980) n.39, 372).

Bibliografia kościelnego prawa publicznego (1972-1973), Pr.Kan. 18 (1975) n.3-4, 275-313 (z K.Czerwińską).

Bibliografia kościelnego prawa publicznego (1974), Pr.Kan. 19 (1976) n.3-4, 285-303 (z H.Typańską).

Bibliografia kościelnego prawa publicznego (1975 – 1976), Pr.Kan. 21 (1978) n.3-4, 255-273 (z H.Typańską).

Bibliografia kościelnego prawa publicznego (1976-1977), Pr.Kan. 22 (1979) n.1-2, 287-304 (z H.Typańską).

Bibliografia kościelnego prawa publicznego (1977-1978), Pr.Kan. 23 (1980) n.1-2, 263-276 (z H.Typańską).

Bibliografia kościelnego prawa publicznego (1978), Pr.Kan. 25 (1981) n.3-4, 299-327 (z H.Typańską).

Bibliografia zagadnień fundamentalnych prawa kościelnego (1979-1981), Pr.Kan. 26 (1983) n.3-4, 284-310 (z H.Typańską).

Bibliografia zagadnień fundamentalnych prawa kościelnego (1982-1983), Pr.Kan. 28 (1985) n.1-2, 257-299 (z H.Typańską).

Bibliografia zagadnień fundamentalnych prawa kanonicznego (1984), Pr.Kan. 31 (1988) n.1-2, 271-316 (z H.Typańską).

Bibliografia zagadnień fundamentalnych prawa kanonicznego (1985-1987), Pr.Kan. 33 (1990) n.1-2, 243-314 (z H.Typańską).

Artykuły

Współczesne tendencje w prawie kanonicznym, Aten.Kapł. 62 (1961) 175-192.

Synod Rzymski, Aten.Kapł. 63 (1961) 64-71.

Instrukcja o małżeństwach mieszanych, Wiad.Diec. 34 (1966) 99-102.

Motu proprio „Ecclesiae sanctae”, Wiad.Diec. 34 (1966) 133-142.

Nowe normy o uprawnieniach biskupów do udzielania dyspens od prawa powszechnego, Wiad.Diec. 35 (1967) 54-60.

Nowe normy o odpustach, Wiad.Diec. 35 (1967) 109-115.

Niektóre wnioski prawne dotyczące Kościoła wynikające z konstytucji „Lumen gentium”, Śl.Studia Hist.Teol. 1 (1968) 81-91.

Osobowość prawna Kościoła katolickiego w świetle konstytucji „Lumen gentium”, Pr.Kan. 11 (1968) n.3-4, 3-18.

Powierzenie parafii zakonnikom wg motu proprio „Ecclesiae sanctae”, Pr.Kan. 11 (1968) n.1-2, 61-80.

Symulacja częściowa w ujęciu kan. 1086 § 2 a nauka o małżeństwie konstytucji „Gaudium et spes”, Śl.Studia Hist.Teol. 2 (1969) 33-52.

Czy jeszcze obowiązuje prawo kanoniczne?, Homo Dei 38 (1969) 206-211.

Charakterystyka prawna Rady Kapłańskiej, Wiad.Diec. 37 (1969) 6-9.

Nowe przepisy o małżeństwach mieszanych, Aten.Kapł. 75 (1970) 449-459. (Przedruki: Wiad.Diec. 38 (1970) 134-141; Gorz.Wiad.Kość. 13 (1971) 152-159).

Chrzest jako czynnik konstytuujący Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Śl.Studia Hist.Teol. 3 (1970) 137-164.

Sakramentalne podstawy pozycji prawnej wiernych w Kościele, Pr.Kan. 13 (1970) n.1-2, 143-158.

O nową koncepcję kościelnego prawa publicznego wewnętrznego, Śl.Studia Hist.Teol. 4 (1971) 143-159.

Stanowisko proboszcza w świetle wskazań soborowych, Wiad.Diec. 39 (1971) 36-43. (Przedruk: Wiad.Arch.Gnieźn. 27 (1972) 43-46) .

Miejsce i rola Kościoła lokalnego w Kościele powszechnym, Śl.Studia Hist.Teol. 5 (1972) 255-261.

Problem prawnego ujęcia struktur Kościoła, Pr.Kan. 15 (1972) n.1-2, 55-60.

Teologia prawa jako nauka o ontologicznych podstawach prawa kościelnego, Śl.Studia Hist.Teol. 5 (1972) 59-70.

Refleksje o kościelnym prawie fundamentalnym, Śl.Studia Hist.Teol. 5 (1972) 43-57.
La „Loi fondamentale” de l’Eglise. Quelques réflexions, Nouv.Revue Theol. 94 (1972) 251-268.

Słowo i sakrament jako czynniki kształtujące prawo kościelne, Pr.Kan. 16 (1973) n.1-2, 3-15.

Posoborowy wykład kościelnego prawa publicznego, Pr.Kan. 16 (1973) n.3-4, 79-109.

Prawo kościelne na tle trendów antyjurydycznych, Coll.Theol. 43 (1973) f.4, 37-46.

Monachijski projekt prawa fundamentalnego, Śl.Studia Hist.Teol. 6 (1973) 279-281.

Uwagi o strukturze Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Aten.Kapł. 81 (1973) 133-141.

Glossa do zasad dokształcania kleru, Wiad.Diec. 41 (1973) 168-174.

La parole et le sacrament en tant que facteurs formant la loi ecclésiastique, Nouv.Revue Theol. 95 (1973) 515-526.

Zbawcza funkcja prawa kościelnego, Śl.Studia Hist.Teol. 6 (1973) 157-169.

Prawo partykularne Diecezji Katowickiej, Śl.Studia Hist.Teol. 7 (1974) 29-142.

Zagadnienie wstępu do nauki prawa kanonicznego, Pr.Kan. 17 (1974) n.1-2, 3-30.

Prawo i duszpasterstwo. Uwagi o prawnym i pastoralnym charakterze synodów diecezjalnych, Wiad.Diec. 42 (1974) 17-27.

Źródła poznania prawa partykularnego Diecezji Katowickiej, Śl.Studia Hist.Teol. 7 (1974) 25-28.

O niektórych problemach kościelnego prawa karnego (Uwagi na marginesie reformy), Coll.Theol. 44 (1974) f.4, 173-177.

RIC z perspektywy pięcioletniej, Chrześcijanin w Świecie 6 (1974) n.32, 78-85.
Wprowadzenie do zagadnienia roli prawa w Kościele, Pr.Kan. 18 (1975) n.1-2, 3-22.

Cechy charakterystyczne katowickiego prawa diecezjalnego, Śl.Studia Hist.Teol. 8 (1975) 167-180.

Inspiracje dla zagadnienia rozwoju wypływające z kanonicznego pojęcia communio, Śl.Studia Hist.Teol. 8 (1975) 259-269.

Das erste polnische Plenarkonzil – seine Bedeutung für den Integrationsprozess der Bevölkerung Polens zwischen den beiden Weltkriegen, Österr.Archiv f.Kirchenrecht 26 (1975) 143-158.

De constitutione Ecclesiae et de natura iuris in mysterio divino intelligendis, Mon.Eccl. 100 (1975) 269-294.

Kościół – jego konstytucja i prawo w tajemnicy zbawienia, Analecta Cracoviensia 8 (1976) 217-246.

„Salus animarum” jako cel prawa kanonicznego. Wszczęta przez Jana XXIII reforma K.P.K w świetle dyskusji o celu prawa kościelnego, w: W kierunku prawdy, Warszawa 1976, 201-217.

Recht und Seelsorge. Erwägungen über den pastoralen und rechtlichen Charakter der Diözesansynoden, Coll.Theol. 46 (1976) 141-152.

Modell des Kirche-Mysteriums als Grundlage der Theorie des Kirchenrechts, Archiv f.kath.Kirchenrecht 145 (1976) 22-44.

El lugar y las funciones de la canonistica en la vida de la Iglesia, Ius Can. 16 (1976) n.32, 293-305.

Prawo i wolność osoby odrodzonej we chrzcie, Pr.Kan. 20 (1977) n.3-4, 47-65.

Dokąd zmierza prawo kościelne, Coll.Theol. 47 (1977) f.3, 5-13.

Obecność chrześcijanina w świecie jako element struktur Kościoła, Chrześcijanin w Świecie 1977 n.56-57, 120-125.

Wpływ idei konstytucyjnych na rozwój struktur kościelnych, Pr.Kan. 20 (1977) n.1-2, 41-51.

Präliminarien zum Problem der Heilsfunktion des Kirchenrechts, Coll.Theol. 47 (1977) f. spec., 77-92.

De theologicis et sociologicis principiis theoriae iuris ecclesialis elaborandae, Periodica 66 (1977) 657-681.

Note sulla questione della collocazione scientifica della canonistica, Communio 36 (1977) 70-81.

Ustawa kościelna – ordinatio rationis czy ordinatio fidei?, Coll.Theol. 48 (1978) f.1, 27-53.

Miejsce i zadania kanonistyki w życiu Kościoła, Studia Płockie 6 (1978) 315-328.

Merytoryczne i metodologiczne problemy wykładu podstaw prawa kościelnego, w: W kierunku chrześcijańskiej kultury, Warszawa 1978, 149-169.

O teologicznych i socjologicznych przesłankach teorii prawa kościelnego, Analecta Cracoviensia 10 (1978) 369-386.

De organisatione studii iuris canonici in Polonia contemporanea, Il Diritto Eccl. (1978) n.1-2 (To samo: Ius Can. 17 (1977) n. 34, 363-368).

I problemi sostanziali e metodologici dell’insegnamento dei fondamenti di diritto canonico, Apollinaris 51 (1978) 81-113.

Der Mensch – Subjekt der Rechte und der Pflichten in der kirchlichen Gemeinschaft, Coll.Theol. 48 (1978) f.spec., 151-173.

Die methodologische Lage des katholischen Kirchenrechts, Archiv f.kath.Kirchenrecht 147 (1978) 345-376.

Model Kościoła-tajemnicy jako podstawa teorii prawa kościelnego, Pr.Kan. 21 (1978) n.1-2, 39-60.

Człowiek – podmiot praw i obowiązków we wspólnocie Kościoła, w: Człowiek we wspólnocie Kościoła, red. L.Balter, Warszawa 1979, 66-86.

Sytuacja metodologiczna prawa kościelnego, Pr.Kan. 22 (1979) n.1-2, 3-22.

Historia prawa kościelnego miejscem realizacji Kościoła, Coll.Theol. 49 (1979) f.1, 13-21.

Kanonistik als theologische Wissenschaft. Einige Bemerkungen zu „Trattato di Diritto Canonico” von P.A. d’Avack, Archiv f.kath.Kirchenrecht 148 (1979) 447-457.

Recht und Freiheit des in der Taufe wiedergeborenen Menschen, w: La norma en el Derecho Canonico. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canonico…, Pamplona 1979, 877-896 (To samo: Theol.Jahrbuch 1979, 256-276).

Akademia Teologii Katolickiej w ciągu dwudziestopięciole­cia, Studia Theol.Vars. 18 (1980) n.2, 183-196.

Annotationes de competentiae Ecclesiae in matrimonium, Mon.Eccl. 105 (1980) 301-305.

Kryzys czy odrodzenie nauki prawa kościelnego, Pr.Kan. 24 (1981) n.1-2, 23-36.

Ökumenismus und Verwirklichung der Grundrechte der Getauften, w: Les Droits Fondamentaux du Chrétien dans l’Eglise et dans la Société. Actes du IVe Congres International de Droit Canonique Fribourg 6 – 11.X.1980, publié par E.Corecco (i i.), Fribourg – Freiburg – Milano 1981, 713-737.

La riforma del CIC: punto di vista polacco, Concilium 17 (1981) 1052-1058 (we wszystkich mutacjach językowych).

„Jako zaczyn i niejako dusza społeczności ludzkiej” (Obecność jako zasada stosunku Kościoła do państwa), Pr.Kan. 25 (1982) n.1-2, 31-42.

„Communio” als Formalprinzip des Kirchenrechts, Theol.u.Glaube 72 (1982) 175-188.

Problem samookreślenia się osoby w ramach struktur Kościoła, Kościół i Prawo 2 (1982) 101-122.

Kontakty Diecezji Katowickiej z Archidiecezją Krakowską w okresie rządów kard. Sapiehy, w: Księga Sapieżyńska, red. A.Wolny, t.1, Kraków 1982, 481-490.

„Velut Ecclesia domestica” et la forme civile du mariage, Studia Can. 16 (1982) 353-366.

Geist und Funktion des Kirchenrechts, Archiv f.kath. Kirchenrecht 151 (1982) 369-394.

Die Methoden des Rechts im Leben der Kirche, Archiv f.kath. Kirchenrecht 151 (1982) 3-24.

Uwagi o miejscu prawa kanonicznego w kulturze prawnej, w: W kierunku religijności, Warszawa 1983, 268-282.

Nowa kodyfikacja jako zjawisko kościelne (Dyskusja nad promulgacją nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego), Pr.Kan. 26 (1983) n.1-2, 1-12.

Wspomnienie o prof. P.A. d’Avack, Pr.Kan. 26 (1983) n.3-4, 213-216.

„Velut Ecclesia domestica” a cywilna forma zawarcia małżeństwa, Rocz.Teol.Kan. 30 (1983) n.2, 27-40.

Kanonische Norm – ethische Norm. Grundlegende Vorbemerkungen zum Problem, Coll.Theol. 55 (1983) f.spec., 95-100.

Remarques sur la place du droit ecclesial dans la culture juridique, Mon.Eccl. 108 (1983) 313-333.

Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Tyg.Powsz. (1983) n.12 (1760).

Rechtstheologische Vorüberlegungen zum neuen kirchlichen Gesetzbuch, Theol. Quartalschr. 163 (1983) 178-188.

De iure in Ecclesia animadversiones praeviae, Coll.Theol. 53 (1983) f.spec., 55-60.

„Comme le levain et en quelque sorte l’ame de la communauté humaine” (La presence en tant que principe de l’attitude de l’Eglise envers l’Etat), Coll.Theol. 54 (1984) f.spec., 5-16.

Duch i funkcja prawa kościelnego, Pr.Kan. 27 (1984) n.1-2, 15-39.

Prawno-teologiczne uwagi o nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, Pr.Kan. 27 (1984) n.1-2, 3-14.

Idee przewodnie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, Pr.Kan. 27 (1984) n.3-4, 223-234. (Przedruki: WDPodl. 52 (1983) 333-345; WDKość. Białostockie 9 (1983) 4,55-64).

Les idées maitrises du nouveau Code de Droit canon, w: Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, a cura di G. Barberini, Perugia 1984, 279-294.

Normy ogólne KPK, Aten.Kapł. 102 (1984) 192-204.

Braucht die Kirche ein Gesetzbuch?, Zur Debatte (1984) 14,1, 9-10.

Norma kanoniczna – norma etyczna, Coll.Theol. 54 (1984) f.3, 5-10.

Eklezjologia nowego Kodeksu na przykładzie pierwszej księgi, Pr.Kan. 27 (1984) n.3-4, 235-248.
Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego jako zjawisko kościelne i prawne, w: Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, Warszawa 1985, 24-43.

Eklezjologia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, Pr.Kan. 28 (1985) n.1-2, 3-38.

Das Gesetz im Dienst der Liebe (Erwägungen zur Eigenart des Kirchenrechts), w: Ministerium Iustitiae. Festschrift für H.Heinemann zum 60.Geburtstag, hg. A.Gabriels, H.J.F.Reinhardt, Essen 1985, 27-34.

Der neue Codex des kanonischen Rechts als ein kirchliches und rechtliches Ereignis, Österr.Archiv f.Kirchenrecht 31 (1985) 5-24.

„Iura propter officia”? Remarques lieés aux en-tetes des Ier et IIe titres du livre I du nouveau CIC, w: Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti (Utrumque ius 13), Roma 1986, 221-233.

L’ecclésiologie du nouveau Code de Droit Canon, w: Le nouveau Code de Droit Canonique. Actes de Ve Congres international de droit canonique organisé par l’Université Saint-Paul et tenu a l’Université d’Ottawa 19 – 25.8.1984, publiés sous la direction du M.Theriault, J.Thorn, Ottawa 1986, 243-270.

Zur Verbindlichkeit der kirchlichen Gesetze, w: Recht im Dienste des Menschen. Festgabe für Hugo Schwendenwein zum 60.Geburtstag, hg. K. Lüdicke (i i.), Graz 1986, 533-545.

„Iura propter officia”? Uwagi związane z nagłówkami I i II tytułu I księgi nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, Pr.Kan. 29 (1986) n.3-4, 3-12.

Erwägungen zum Ort des Kirchenrechts in der Rechtskultur, Archiv f.kath. Kirchenrecht 155 (1986) 3-15.

Śp. Ks. Dr Stanisław Bista (1929 – 1985), Wiad.Diec. 54 (1986) 35-48.

O procesach prawotwórczych w Kościele, Śl.Studia Hist.Teol. 19/20 (1986/87) 93-102.

Kilka uwag do tematu „prawo a miłosierdzie”, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. B.Bejze, t. 17, Warszawa 1987, 149-155.

W sprawie zasady formalnej prawa kanonicznego, Pr.Kan. 30 (1987) n.1-2, 3-30.

„Communio” – principe de dynamisation du droit ecclesial, Il Diritto Eccl. (1987) 1039-1061.

Wpływ Soboru Watykańskiego II na kanonistykę w Polsce, Pr.Kan. 30 (1987) n.1-2, 47-59.

Wprowadzenie do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Coll.Theol. 57 (1987) f.4, 5-13.

Bemerkungen zur Theorie des Kirchenrechts, Zeitschr.f.evang.Kirchenrecht 32 (1987) 535-545.

Uwagi o interpretacji prawa kościelnego, Pr.Kan. 30 (1987) n.1-2, 31-45.

Prawo kościelne a prawo świeckie, Pr.Kan. 30 (1987) n.3-4, 63-74.

Urząd Kurii Diecezjalnej, Wiad.Diec. 55 (1987) 476-481.

Quelques remarques sur le droit et la miséricorde, Coll.Theol. 57 (1987) f.spec., 107-111.

Die Normfindung im kanonischen Recht, Archiv f.kath.Kirchenrecht 156 (1987) 501-514.

Społeczny kontekst nauk kościelnych (Wykład inauguracyjny 5.10.1987), Przegląd Katolicki (przedruk: Biul.Inf.ATK), (1987) n.6, 11-19.

Teoria prawa kościelnego, Pr.Kan. 31 (1988) n.1-2, 3-12.

Władza moderatorów stowarzyszeń kościelnych, Pr.Kan. 31 (1988) n.3-4, 3-14.

La theologia y el statuto iuridico de las Conferencias Episcopales en el Concilio Vaticano II, w: Naturaleza y futuro de las Conferencias Episcopales. Actas del Coloquio Internacional de Salamanca 3 – 8. enero 1988, ed. H.Legrand (i i.), Salamanca 1988, 99-129.

La théologie et le statut juridique des conférences episcopales au concile Vatican II, w: Les conférences episcopales …, Paris 1988, 99-146.

La teologia e lo statuto giuridico delle conferenze episcopali nel concilio Vaticano II, w: Natura e futuro delle conferenze episcopali…, Bologna 1988, 89-116.

The Theology and the Juridic Status of Episcopal Conferences at the Second Vatican Council, The Jurist 48 (1988) 68-106.

La potesta dei moderatori delle associazioni ecclesiali, Mon.Eccl. 113 (1988) 525-540.

Bemerkungen zur epistemologischen Problematik des Begriffes des Kirchenrechts, Archiv f.kath.Kirchenrecht 157 (1988) 430-441.

Persona und christifidelis im CIC 1983. Rechtsanthropolo­gische Erwägungen, w: Sein und Handeln in Christus. Perspekti­ven einer Gnadenmoral, hg. K.H.Kleber, J.Piegsa, St. Ottilien 1988, 87-99 (Moraltheol. Studien 15).

Die finanziellen Grundlagen des Wirkens der katholischen Kirche in Polen, w: Kirchliches Finanzwesen in Österreich. Geld und Gut im Dienst der Seelsorge, hg. H. Paarhammer, Thaur 1989, 409-412.

Kościół partykularny jako podmiot prawa, Kościół i Prawo 6 (1989) 9-22.

La mission et le pouvoir de l’Eglise vis-a-vis de l’ordre temporel, w: Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del P.Lombardia, Madrid 1989, 1085-1093.

Die Rezeption der kanonischen Norm, w: Festschrift für Louis Carlen zum 60. Geburtstag, hg. L.C.Morsak, M.Escher, Zürich 1989, 397-407.

Der Entwurf der römischen Bischofskongregation im Licht der Konzilsdebatte des II. Vaticanums, w: Die Bischofskonferenz. Theologischer und juridischer Status, hg. H.Müller, H.J.Pottmeyer, Düsseldorf 1989, 36-43.

C. 753 et 754: problemes choisis, Studia Can. 23 (1989) 285-298.

Methodologische Gemeinsamkeiten der deutschen und polnischen Kanonistik, w: Deutsch-polnische Universitätstage. Vorträge, Reden und Ansprachen eines Symposiums im November 1988, Mainz 1989, 96-104.

Poseminaryjna formacja intelektualna kleru, Wiad.Diec. 57 (1989) 18-24.

Kan. 753 oraz 754: Zagadnienia wybrane, Pr.Kan. 32 (1989) n.3-4, 61-73.

Grundsätzliches zu den Grundlagen des Kirchenrechts, w: Recht als Heilsdienst. Matthäus Kaiser zum 65. Geburtstag, hg. W. Schulz, Regensburg 1989, 28-41.

Verbandsgewalt und Jurisdiktionsgewalt, w: Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht München 14 – 19.9.1987, hg. W.Aymans (i i.), St. Ottilien 1989, 223-241.

Rezygnacja biskupa z urzędu z powodu podeszłego wieku w dyskusji soborowej, Śl.Studia Hist.Teol. 22 (1989) 325 – 330.

Wolność jako paradygmat teologii, Wiad.Diec. 57 (1989) 161-164.

Kirchenrechtliche Implikationen bei der Verwendung des Begriffes „Kollegialität” im theologischen Kontext offizieller kirchlicher Dokumente, Concilium 26 (1990) 292-298 (we wszystkich mutacjach językowych).

Z zagadnień normy kanonicznej, Pr.Kan. 33 (1990) n.1-2, 3-20.

Epistemologiczne problemy pojęcia prawa kościelnego, Pr.Kan. 33 (1990) n.3-4, 47-59.

Zum Dialog Kirchenrecht – Theologie, w: Zugänge zum „Recht der Gnade”. Studien zu Kirchenrecht und Theologie II, hg. H.Forster, Heidelberg 1990, 123-130.

Zu den Interpretationsregeln des kirchlichen Gesetzbuches, w: Iustus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann zum 75. Geburtstag, hg. K.Lüdicke (i i.), Essen 1990, 693-707.

Zu diskussionswürdigen Thesen im Bereich der Grundlagenproblematik des katholischen Kirchenrechts, Österr.Archiv f.Kirchenrecht 39 (1990) 393-398.

Recepcja normy kanonicznej, Śl.Studia Hist.Teol. 23-24 (1990-91) 77-85.

Opinia o asystowaniu przy małżeństwach emigrantów, Wiad.Diec. 58 (1990) 481-482.

Diritto canonico e cultura giuridica, w: Scienza giuridica e diritto canonico, a cura di R.Bertolino, Torino 1990, 121-150.

Podstawy prawa kościelnego, Pr.Kan. 34 (1991) n.1-2, 13-24.

Zasięg normy kanonicznej, Pr.Kan. 34 (1991) n.3-4, 27-50.

Synodalność – temat VII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego, Pr.Kan. 34 (1991) n. 3-4, 259-264.

Uniwersytet, Więź 24 (1991) n.7-8 (393-394) 98-107.

Questions pour l’Eglise en Pologne, Etudes 375 (1991) n.3, 247-251.

Czy od dekretu kolegium zatwierdzającego dekret przewodniczącego odrzucający skargę powodową przysługuje prawo rekursu do drugiej instancji, Pr.Kan. 34 (1991) n.3-4, 211-213.

L’ecclesiologie du nouveau Codex Iuris Canonici d’apres le livre I, w: Scritti in memoria di Pietro Gismondi, II, 2, Milano 1991, 267-282.

Kulturelle Faktoren im kirchlichen Verfassungsrecht, Archiv f.kath.Kirchenrecht 160 (1991) 464-475.

Prawo kanoniczne a kultura prawna, Pr.Kan. 35 (1992) n.1-2, 15 -33.

Iurisprudentia – vera, non simulata philosophia (Uwagi o formacji filozoficznej prawników), w: Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 11 i 13 czerwca 1991 r. w Katowicach, red. B.Czech, Katowice 1992, 173-178.

Hauptprobleme kirchenrechtlicher Grundlagenforschung, Europäische Theologie Bulletin 3 (1992) 52-66.

Prawo w prawie kościelnym, Wiad.Diec. 60 (1992) 325-334 (To samo: Pr.Kan. 36 (1993) n.1-2, 7-17).

Das Recht im Kirchenrecht, Archiv f.kath.Kirchenrecht 161 (1992) 103-114.

Nie ideologia, lecz człowiek, Wiad.Diec. 60 (1992) 407-417.

Das Verhältnis von Kirche und Staat in Theorie und Praxis, Theol.Quartalschr. 172 (1992) 285-294.

Problem stosunku Kościoła do państwa w teorii i w praktyce, Pr.Kan. 35 (1992) n.3-4, 9-23.

Ruchy kościelne: problemy kanoniczne, Wiad.Archidiec. 61 (1993) 128 – 138.

Kościół i demokratyczne państwo, Lithuania 1992, n.2-3 (7-8), 72 – 74.

Prawa chrześcijanina w praktyce duszpasterskiej, Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Kościelne 21 (1993) n.10-12, 35-46 (To samo: Wiad.Archidiec. 62 (1994) 390 – 403).

Teoria prawa kościelnego wśród nauk teologicznych i prawnych, w: Rozważania o państwie i prawie. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Nowackiemu, Katowice 1993, 177-185.

Problem Kościół-państwo a egzystencja chrześcijańska, Wiad.Archidiec. 61 (1993) 588 – 597.
O czym dyskutujemy? Jeszcze o konkordacie, Tyg.Powsz. z 3.4.1994.

Uwagi o ewentualnym kodeksie etycznym pracownika nauki, w: Etyka w środowisku akademickim. Materiały sympozjum…, red. J.Zieliński, L.Tyszkiewicz, Warszawa 1994, 48-52.

Le norme canoniche e la „salus animarum”, w: Atti del Congresso Internazionale Incontro fra canoni d’Oriente ed’Occidente, a cura di R.Coppola, Bari 1994, II,17-22.

Charisma et norma canonica, w: Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici (…) diebus 19 – 34. Aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati, Citta del Vaticano 1994, 75-90.

Universitas = in unum versum, Więź 37 (1994) n.6 (428) 10-20.

Kościół a państwo demokratyczne, Więź 27 (1994) n.7 (429) 78-91.

Sens polskiego konkordatu, Państwo i Prawo 49 (1994) n.7-8, 3-12 (To samo w: Konkordat Polski 1993. Wybór materiałów źródłowych z lat 1993-1996, Warszawa 1997, 668-675).

Autonomiczność i niezależność Kościoła i państwa, w: Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej, Warszawa 1994, 70-77 (To samo: Przegl. Powsz. (1994) n.9; Konstytucja i transformacja, oprac. P.Kaczanowski, Warszawa 1995, 59-69).

Can. 210 als Rechtssatz, w: Iuri Canonico promovendo. Festschrift für Heribert Schmitz zum 65. Geburtstag, hg. W.Aymans (i i.), Regensburg 1994, 57-73.

Kanonizacja prawa „cywilnego” w prawie kanonicznym, w: Z zagadnień współczesnego prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tomasza Dybowskiego, Warszawa 1994, 305-311 (Studia Iuridica 21).

Kanonistyka wśród nauk prawnych, Pr.Kan. 37 (1994) n.1-2, 249-258.

Wolność a prawo, Pr.Kan. 37 (1994) n.3-4, 21-38 (To samo: Śl.Studia Hist. Teol. 29 (1996) 129-141).

Zaświadczenie o spowiedzi przedślubnej?, Pr.Kan. 37 (1994) n.3-4, 259-266 (To samo: Wiad.Archidiec. 63 (1995) 358 – 365).

Przesłanki polskiego konkordatu, Analecta Cracoviensia 26 (1994) 605-616.

Charyzmat i norma kanoniczna, Studia Warmińskie 31 (1994) 65-79.

Wolność a prawo demokratycznego państwa, Więź 38 (1995), n.1 (435), 58-78.

Wolność i równość – podstawowy problem demokratycznego państwa, w: Psycho-medycyna ‘95. Suplement, Katowice 1995, 5-13.

Uwagi o konkordacie podpisanym 28 lipca 1993 roku przez Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie i Ministra Spraw Zagranicznych RP, Wiad.Archidiec. 63 (1995) 23-31. Przedruk w: Konkordat Polski 1993. Wybór materiałów źródłowych z lat 1993 – 1996, Warszawa 1997, 431-439.

Uwagi dotyczące odpowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych udzielonej na pytania Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu, Wiad.Archidiec. 63 (1995) 38-42 (To samo: Stow. Kan. Polskich Biuletyn 5 (1995) n.1(8), 32-38. Przedruk w: Konkordat Polski 1993…, 442-447).

Konkordat z roku 1993 a Konstytucja RP, Wiad.Archidiec. 63 (1995) 43-46 (Przedruk w: Konkordat Polski 1993…, 472-475).

Uwagi na marginesie dekretu o tzw. intencjach zbiorowych, Wiad.Archidiec. 63 (1995) 294-298 (To samo: Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiad.Kość. 23 (1995) n.10-12, 84-88; Warmińskie Wiad.Archidiec. 51 (1996) n.25, 106-109).

Vertreibung: Recht gegen Recht – Unrecht gegen Unrecht?, w: Vertreibung: Recht gegen Recht – Unrecht gegen Unrecht?, Münster (1995) 10-24.

Diecezja a wymagania nowego Kodeksu. Uwagi o prawodawstwie (Archi)Diecezji Katowickiej 1983-1993, Śl.Studia Hist.Teol. 27/28 (1994-95) 25-46 (To samo: Pr.Kan. 38 (1995) n.1-2, 139-162).

Der Mensch und die Umwelt in der Entwicklungspolitik, w: I diritti fondamentali dell’uomo e del ambiente nei cambiamenti dell’Europa Centro-Orientale, a cura di R. Sobański, Warszawa 1995, 105-114.

Verkündigung und Recht, w: Theologia et Ius Canonicum. Festgabe für Heribert Heinemann zur Vollendung seines 70. Lebensjahres, hg. H.J.F.Reinhardt, Essen 1995, 93-109.

Trybunał metropolity (uwagi o stosowaniu k.1438 n.1 oraz 1441), Pr.Kan. 38 (1995) n.1-2, 71-77.

Uczony i mistrz, w: Wstępujący na wzgórze. Wspomnienia o ks. Januszu St. Pasierbie, red. M.Wilczek, Pelplin 1995, 79-81.

Prawo europejskie a Kościoły, Państwo i Prawo 51 (1996) z.4-5, 24-30.

Człowiek i środowisko w polityce dla rozwoju, Pr.Kan. 38 (1995) n. 3-4, 11-25.

De los Obispos coadjutores y auxiliares, w: Comentario exegético al Codigo de Derecho Canónico, Pamplona 1996, II, 820-837.

Niezależność i autonomia Kościoła i państwa podstawową przesłanką konkordatu, Aten.Kapł. 127 (1996) z. 1(524), 16-27.

Nowy periodyk kanonistyczny, Pr.Kan. 39 (1996) n.1-2, 205-206.
Die „christlichen Werte” im politischen Diskurs in Polen 1989-1995, w: Wege der Theologie: an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. Festschrift für Hans Waldenfels zur Vollendung des 65. Lebensjahres, hrsg. G.Risse (i i.), Paderborn 1996, 995-1004

Prawo moralne a procesy prawotwórcze demokratycznego państwa prawnego, Śl.Studia Hist.Teol. 29 (1996) 256-266.

Baza finansowa Kościołów w perspektywie zintegrowanej Europy, Pr.Kan. 39 (1996) n.3-4, 9-23 (To samo w: Europa i Kościół, red. H.Juros, Warszawa 1997, 227-241).

Przyjęcie skargi o orzeczenie nieważności małżeństwa, Ius Matrimoniale 1 (6-7) (1996) 143-152.

Teoretické základy a praktické uskutecnování vztahu státu a církve v nekterých evropských zemích, Revue Církevního Práva 4 (1996) 83-94.
Wyznaczniki kanonicznego prawa małżeńskiego, w: Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 13 i 13 maja 1994 roku w Katowicach, red. B.Czech, Katowice 1996, 183-193 (To samo: Śl.Studia Hist.Teol. 30 (1997) 113-123).

Immutabilita e storicita del diritto della Chiesa: diritto divino e diritto umano, Ius Ecclesiae 9 (1997) 19-43 (To samo w: Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico, a cura di J.I.Arrieta, G.P.Milano, Citta del Vaticano 1999, 464-486).

Niezmienność i historyczność prawa w Kościele: Prawo Boże i prawo ludzkie, Pr.Kan. 40 (1997) n.1-2, 23-44.

Der Bürger, die Gesellschaft und der Staat im Projekt der polnischen Verfassung, w: Iustitia in caritate. Festgabe für Ernst Rößler zum 25-jährigen Dienstjubiläum als Offizial der Diözese Rottenburg-Stuttgart, hg. R. Puza, A. Weiß, Frankfurt a/M 1997, 747-754.

Zum Problem der Geltung der Normen des (staatlichen und kanonischen) Rechts, w: Unterwegs zu einem Glauben. Festschrift für Lothar Ullrich zum 65. Geburtstag, hg. W. Beinert (i i.), Leipzig 1997, 188-195 (Erfurter Theol.Studien 74).

Prawo: przez człowieka, dla człowieka, w imię człowieka, Kontrola Państwowa 42 (1997) n.3 (254), 6-14 (To samo: Chrześcijanin w Świecie 26 (1997) n.3 (204) 90-99).

Prawo: Wyzwolenie czy ucisk?, Chrześcijanin w Świecie 26 (1997) n.3 (204) 42-52.

Opinia o zgodności konkordatu podpisanego 28.7.1993 przez Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Nuncjusza Apostolskiego w Polsce z Konstytucją RP uchwaloną 2.4.1997 przez Zgromadzenie Narodowe, Wiad.Archidiec. 65 (1997) 325-333.

Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa, Ius Matrimoniale 2(8) (1997) 125-144.

Wartości a projekt Konstytucji RP, Aten. Kapł. 129 (1997) z.2-3 (531-532) 185-199.

Profesor Dr Josef Isensee, Laudacja… w: Doktorat honoris causa prof. dra Józefa Isensee, Warszawa 20.10.1997, Warszawa 1997, 3-25 (To samo: Chrześcijanin w Świecie 26 (1997) n. 4 (205), 124-132; Pr.Kan. 41 (1998) n. 1-2, 3-11; Kroniki ATK 1998, z.1-3 (6) 15-23.

Kanoniczne prawo małżeńskie stosowane w działalności misyjnej, Nurt SVD 31 (1997) n.3 (78) 44-67.

Uwagi o zmianach w prawie polskim postulowanych art. 10 Konkordatu z 28 lipca 1993 roku, w: Czy potrzebna jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuńczego? Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 21 i 22 września 1995 roku w Katowicach, red. B.Czech, Katowice 1997, 281-290.

Znaczenie pojęcia osoby w kanonicznym porządku prawnym, Pr.Kan. 40 (1997) n. 3-4, 3-13.

Das unerläßliche Vertrauen. Gewissenswahrheit und Rechtswahrheit. Überlegungen zur Spannung zwischen c.1684 und c.1644 §1, CIC, w: Die Gnadenmoral in der Polarität von Vernunft und Glaube. Festschrift für Josef Georg Ziegler zum 80. Geburtstag, St.Ottilien 1998, 194-206 (Moraltheol. Studien 23).

Rechtsfragen in der Kontroverse um das polnische Konkordat vom 28. Juli 1993, w: Iustitia et Modestia. Festschrift für Hubert Socha zur Vollendung seines 65. Lebensjahres, hg. P.Boekholt, I.Riedel-Spangenberger, München 1998, 306-318.

Uniwersalność i interkulturalność praw człowieka a globalizacja świata, w: Prawa człowieka w państwie ekologicznym, red. R.Sobański, Warszawa 1998, 21-40.

Prawa człowieka a ekologia, w: Prawa człowieka w państwie ekologicznym, red. R.Sobański, Warszawa 1998, 301-347.

Kultura prawna Europy, Studia Europejskie n. 3(7) 1998, 117-129 (Przedruk w: Europa. Drogi integracji, red. A. Dylus, Warszawa 1999, 73-84).

Urząd w tradycji europejskiej, w: Europa – zadanie chrześcijańskie. Księga pamiątkowa z okazji 65 rocznicy urodzin księdza profesora Helmuta Jurosa, red. A.Dylus, Warszawa 1998, 184-189.

Uwagi o funkcji sędziego w procesie o nieważność małżeństwa, Ius Matrimoniale 3 (1998) 45-59.

Problematyka osobowości prawnej uzyskiwanej przez sakrament chrztu świętego, w: Kapłaństwo powszechne a kapłaństwo hierarchiczne. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego, Katowice-Panewniki 16 kwietnia 1998 roku, red. A.Kaczor, Lublin 1998, 21-31.

Prawo w Europie, Śl.Studia Hist.Teol. 31 (1998) 145-156.

Prawo naturalne wśród przesłanek myśli kanonistycznej ks.Mariana Żurowskiego, Pr.Kan. 41 (1998) n. 3-4, 47 – 57.

Uwagi o teleologii kontroli, Kontrola Państwowa 44 (1999) n. 1(264) 33-39.

Iudex veritatem de matrimonio dicit, Ius Matrimoniale 4 (1999) 181 – 196.

Prawo kanoniczne a krajowy porządek prawny, Państwo i Prawo 54 (1999) z.6 (640) 3-17.

Derecho natural y sus implicaciones prácticas, w: Escritos de Derecho Canonico. Homenaje al prof. Javier Hervada, Pamplona 1999, 69-80.

Prawo i moralność, Śl.Studia Hist.Teol. 32 (1999) 161-172.

Prawo jako wartość, Czasopismo Prawno-Hist. 51 (1999) 37-50 (To samo: Pr.Kan. 42 (1999) n. 3-4, 11-26).

Uwagi o zamierzonym utworzeniu Wydziału Teologiczno-Kanonicznego, Pr.Kan. 42 (1999) n. 3-4, 245-248.

„Omnis institutio ecclesiasticarum legum ad salutem referenda sit animarum”. Uwagi o zbawieniu dusz jako celu prawa kościelnego, Aten.Kapł. 134 (2000) 206-218.

Obraz człowieka w prawie, Kontrola Państwowa 45 (2000) n. 1(270) 88-94.

Orzekanie nieważności małżeństwa z dwu (lub więcej) tytułów wadliwego konsensu, Ius Matrimoniale 5 (2000) 139-150.

Das polnische Konkordat 93: Text und Kontext, w: Polnische Impressionen. Ökumenisch-theologische Fragen im Europa nach der Wende, hg. U. Link-Wieczorek, Frankfurt 2000, 114-126.

Transseksualizm a zdolność do zawarcia małżeństwa. Quaestio disputanda, w: Plenitudo legis – dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof.dr.hab.Bronisławowi W.Zubertowi z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A.Dębiński, E.Szczot, Lublin 2000, 653-664.

Die Veränderungen in der Religiosität Polens im Blick auf die Einigung Europas, w: Die Einigung Europas als Herausforderung für die Kirche, hg. W.Bołoz, G.Höver, Baden-Baden 2000, 101-113.

Prawo naturalne i jego praktyczne implikacje, w: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza, red. R.Mikosz, Katowice 2000, 285-297.

Kulturowe uwarunkowania prawa, w: Starożytne kodyfikacje prawa, red. A.Dębiński, Lublin 2000, 23-44.

Relacja prawna spowiednik – penitent, w: Ex plenitudine cordis. Materiały z Międzynarodowej Konferencji (…) KUL 11 maja 2000, red. E.Szczot, Lublin 2000, 37-47.

Przemiany w religijności Polski w perspektywie zjednoczenia Europy, w: Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła, red. W.Bołoz, G.Höver, Warszawa 2001, 134-150.

Kościół – państwo, w: Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989 – 1999, Warszawa 2001, 827-829.

Państwo, prawo, urząd, człowiek, Prawo Administracja Kościół 1/5 (2001) 91-102.

Das Recht als Wert, w: Communio in Ecclesiae Mysterio. Festschrift für Winfried Aymans zum 65. Geburtstag, hrsg. K.T.Geringer, H.Schmitz, St.Ottilien 2001, 593-608.

Słuszność w prawie, Państwo i Prawo 56 (2001) z.8 (666), 3-12.

Czy prawo kościelne jest dziwne?, Wiad.Archidiec. 69 (2001) 242-247.

Prolegomena do metodologii prawa kościelnego, w: Czcić sprawiedliwość w miłości. Księga pamiątkowa w 20 rocznicę posługi prymasowskiej od UKSW dla Księdza Kardynała Józefa Glempa, Warszawa 2001, 131-151.

Tradycja judeochrześcijańska a początki „prawa Europy”, w: Wokół problematyki cywilnoprocesowej. Studium teoretycznoprawne. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Korzana, red. A.Nowak, Katowice 2001, 223-233.
Zrozumieć człowieka (aspekty prawnicze), w: „Zrozumieć człowieka”. Materiały z konferencji naukowej (Oświęcim/Harmęże, 6-7 grudnia 2001 r.), red. B.Szlachta, Oświęcim 2001, 94-104.

Ius fori – ius poli, Forum Iuridicum 1 (2002) 11-20.

Das Verhältnis von Gesellschaft, Staat und Kirche in Polen, w: Zwischen nationaler Identität und europäischer Harmonisierung. Zum Grundspannung des zukünftigen Verhältnisses von Gesellschaft, Staat und Kirche in Europa, hrsg. B.Kämper und M.Schlagheck, Berlin 2002, 25-46 (Staatskirchenrechtliche Abhandlungen 36).

Das Verhältnis von Staat und Kirche als Testfall europäischer Demokratie am Beispiel Polens, w: 13 Leutherheider Forum, (Krefeld 2002), 37-44.

Valeat aequitas, Śląskie Studia Hist.-Teol. 35 (2002) z.1, 156-160.

Rechtliche Stellung der theologischen Fakultäten in Polen, Bulletin Europäische Theologie 13 (2002) H.1, 112-119.

Polityka i Ewangelia, Tyg. Powsz., n.39 (2777) z 29.9.2002, s.19.

La declaración de la nulidad del matrimonio por dos o más capítulos del consentimiento defectuoso, w: Iuri Canonico Quo sit Christi ecclesia felix. Estudios canónicos en homenaje al Prof. Dr. D. Julio Manzanares Marijuán, Salamanca 2002 (Bibliotheca Salmanticensis Estudios 244).

Polityczne implikacje niepolitycznego orędzia Ewangelii, w: Modernizacja i wiara. Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej, Gliwice 2002, 25-33.

Pedagogika państwa, w: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M.Matey-Tyrowicz, L.Nowacki, B.Wagner, Warszawa 2002, 112-128.

La imagen del hombre en el derecho, Revista Española de Teologia, 62 (2002) 401-416. To samo w: In Communione Ecclesiae. Miscelánea en honor del Cardenal Antonio M.Rouco Varela, con ocasión del XXVº aniversario de su consagración episcopal, ed. A.Carrasco, J.Prades, Madrid 2003, 357-271.

Kanonista na trzech wydziałach, Prawo Kan. 45 (2002) nr 1-2, 21-31.

Uwagi o tożsamości sędziego kościelnego, Prawo Kan. 45 (2002) nr 3-4, 3-22.

Normatywność godności człowieka, w: Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga Jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) 2003, 19-35.

Das Staat-Kirche-Verhältnis in Polen nach dem Konkordat von 1993, w: Ius Canonicum in Oriente et Occidente. Festschrift f. Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag, hrsg. H.Zapp, A.Weiß, S.Korta, Frankfurt a.M. 2003, 1063-1077.

Uwagi o etyce zawodów prawniczych, w: XI Ogólnopolskie Dni Prawnicze Katowice 22-25 maja 2003. Materiały konferencyjne, Katowice 2003, 79-90. To samo w wersji poszerzonej: Palestra 48 (2003) nr 7-8 (547-548) 45-56. To samo: Radca Prawny 16 (2003) nr 4(67), 27-36.

U początków idei europejskiej, w: Minister verbi. Liber sollemnis Exc. Domino H.Muszyński … dedicatus, red. P.Podeszwa, W.Szczerbiński, Gnesnae 2003, 1007-1028.

Zaświadczenie urzędu stanu cywilnego a przesłanki małżeństwa „konkordatowego”, Państwo i Prawo, 58 (2003) z.5 (687) 30-33.

Kanoniczny obowiązek starania się o prowadzenie życia świętego, Śląskie Studia Hist.-Teol., 36 (2003) nr 1,

Kanonistyka na uniwersytecie, w: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, red. P.Hofmański, K.Zgryzek, Katowice 2003, 374-389.

Czy dokumenty prywatne zdobyte w sposób niegodziwy są dopuszczalne jako dowody w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa?, Ius Matrimoniale 8/14 (2003) 133-145.

Dobro wspólne w definicji ustawy Tomasza z Akwinu, w: Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, red. I. Bogucka, Z.Tobor, Kraków 2003, 151-160.

Hasła encyklopedyczne

Prawo kościelne, w: Katolicyzm A-Z, Poznań 1982, 320-322.
Diecezja, w: Katolicyzm A-Z, Poznań 1982, 75-76.
Stolica Apostolska, w: Katolicyzm A-Z, Poznań 1982, 345-347.
Prawo kościelne, w: Bóg – człowiek – świat, Katowice 1991, 227.
Bista Stanisław Mikołaj, w: Słownik biograficzny duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, Katowice 1996, 35.
Infułat, w: Encyklopedia katolicka, t.7, Lublin1997, 200.

Ius quaesitum, w: Encyklopedia katolicka, t.7, Lublin 1997, 557-558.

Kanonistyka, w: Encyklopedia katolicka, t.8, Lublin 2000, 600-607.

Recenzje

J.R.Kaeting, The Bearing of Mental Impairment on the Validity of Marriage. An Analysis of Rotal Jurisprudence, Roma 1964: Śl.Studia Hist.Teol. 2 (1969) 230-234.

Ius sacrum. Klaus Mörsdorf zum 60. Geburtstag, Paderborn – München – Wien 1969: Pr.Kan. 14 (1971) n.3-4, 320-329.

J.Kölbel, Regimen christianum. Weg und Ergebnisse des Gewaltenverhältnisses und des Gewaltenverständnisses, Berlin 1970: Coll.Theol. 41 (1971) f.4, 226-227.

Acta Conventus Internationalis Canonistarum Romae diebus 20 – 25 maii 1968 celebrati, Typis Polyglottis Vaticanis 1970: Śl.Studia Hist.Teol. 5 (1972) 315-319.

Zukunft der Theologie. Theologie der Zukunft, Wien 1971: Śl.Studia Hist.Teol. 5 (1972) 293-296.

A.Martini, Il Diritto canonico nella realta ecclesiale, Roma 1969: Pr.Kan. 16 (1973) n.3-4, 416-419.

Z.Grocholewski, De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione. Considerationes super recentiores sententias rotales, Neapoli 1973: Pr.Kan. 18 (1975) n.1-2, 279-282.

De Lege Ecclesiae fundamentali condenda, Salamanca 1974: Pr.Kan. 18 (1975) n.1-2, 266-278.

Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973: Śl.Studia Hist.Teol. 8 (1975) 351-352.

O.Saier, „Communio” in der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, München 1973: Pr.Kan. 19 (1976) n.1-2, 285-288.

P.Krämer, Theologische Grundlegung des kirchlichen Rechts, Trier 1976: Pr.Kan. 22 (1979) n.1-2, 263-267.

G.Feliciani, Le basi del diritto canonico, Bologna 1979: Pr.Kan. 23 (1980) n.3-4, 299-300.

H.Schwendenwein, Rechtsfragen in Kirche und Staat, Graz 1979: Pr.Kan. 23 (1980) n.3-4, 301-303.

H.Schmitz, Auf der Suche nach einem neuen Kirchenrecht. Die Entwicklung von 1959 bis 1978, Freiburg 1979: Pr.Kan. 23 (1980) n.3-4, 300-301.

G.Barberini, L’ordinamento della Chiesa e il pluralismo dopo il Vaticano II, Perugia 1979: Pr.Kan. 27 (1981) n.1-2, 281-283.

P.A.d’Avack, Trattato di diritto canonico, Milano 1980: Pr.Kan. 24 (1981) n.3-4, 291-295.

R.Winling, La théologie contemporaine (1945-1980), Paris 1983: Coll.Theol. 54 (1984) f.1, 183-185.

W.Schulz, Der neue Codex und die kirchlichen Vereine, Paderborn 1985: Pr.Kan. 30 (1987) n.1-2, 217-218.

A. Cattaneo, Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mörsdorf, Pamplona 1986: Pr.Kan. 31 (1988) n.1-2, 31.

R.Astorri, Gli statuti delle Conferenze episcopali. I: Europa, Padova 1987 (Pubblicazioni della Universita di Pavia. Studi nelle scienze giuridiche e sociali NS 52): Pr.Kan. 32 (1989) n.3-4, 279-281.

F.Falchi, I chierici nel processo di formazione del Codice pio-benedettino, Padova 1987 (Pubblicazioni della Universita di Pavia. Studi nelle scienze giuridiche e sociali NS 51): Pr.Kan. 32 (1989) n.3-4, 269-270.

W.Schulz, Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren, Paderborn 1988: Pr.Kan. 32 (1989) n.3-4, 293-294.

F.Falchi, I chierici nel processo di formazione del Codice pio-benedettino, Padova 1987: Pr.Kan. 32 (1989) n.3-4, 269-270.

R.Astorri, La Conferenza episcopale svizzera. Analisi storica e canonica, Friburgo 1988: Pr.Kan. 33 (1990) n.1-2, 199-200.

H.Schwendenwein, Die Universität im Spannungsfeld von Kirche und Staat, Wien 1988: Pr.Kan. 33 (1990) n.1-2, 223-224.

St.Haering, Die Bayerische Benediktinerkongregation, St.Ottilien 1989: Pr.Kan. 33 (1990) n.3-4, 207-210.

Episcopal Conferences. Historical, Canonical and Theological Studies. Ed. by Th.J.Reese, Washington 1989: Pr.Kan. 34 (1991) n.3-4, 217-219.

G.Bier, Psychosexuelle Abweichungen und Ehenichtigkeit, Würzburg 1990: Pr.Kan. 34 (1991) n.3-4, 225-228.

L.Wächter, Gesetz im kanonischen Recht, St.Ottilien 1989: Pr.Kan. 35 (1992) n.1-2, 260-261.

Encyklopedia katolicka, t.5, Lublin 1989: Pr.Kan. 35 (1992) n.1-2, 261-262.

Kalde F., Die Paarformel „fides – mores”…, St.Ottilien 1991: Pr.Kan. 35 (1992) n.1-2, 267-269.

H.Schwendenwein, Österreichisches Staatskirchenrecht: Pr.Kan. 36 (1993) n.3-4, 206-209.

Encyklopedia katolicka, t.6, Lublin 19: Pr.Kan. 37 (1994) n.3-4, 287-288.

J.Gowin, Kościół po komunizmie: Przegląd Powszechny (1996) n.3(895) 367-372.

A.Czochara, Stosunki państwo – Kościół. Belgia, Francja, Hiszpania, Italia: Pr.Kan 38 (1995) n.1-2, 210-211.

T.Gałkowski, Il „quid ius” nella realta umana e nella Chiesa, Roma 1966: Pr.Kan. 40 (1997) n.1-2, 289-293.

L.Gerosa, Das Recht der Kirche, Paderborn 1995: Pr.Kan. 40 (1997) n.1-2, 294-298.

Th.A.Amann, Laien als Träger vom Leitungsgewalt?: Pr.Kan. 40 (1997) n.1-2, 301-307.

R.Rapacz, Personalita e soggettivita nell’ordinamento canonico, Roma 1995: Pr.Kan. 40 (1997) n. 3-4, 263-265.

E.D.Menges, Die kirchliche Stiftung in der Bundesrepublik Deutschland, St. Ottilien 1995: Pr.Kan. 40 (1997) n. 3-4, 279-281.

G.Dzierżon, Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna, Warszawa 2002 – Prawo Kan. 45 (2002) nr 3-4, 285-297 (ukazało się w październiku 2003).

Wywiady i głosy w dyskusji

La Norma en el Derecho Canonico, Pamplona (1979) I, 1194-1195; II, 514-516.

Chrześcijańska interpretacja kultury, Ład n.30 z 26.12.1981 (przedruk: Biul. Inf. ATK 6/82).

Problem uczelni i jej studentów, Słowo Powsz. n.248 z 11-13.12.1981.

W służbie polskiego Kościoła, Katolik z 16.10.1983 (przedruk Biul. Inf. ATK 3/84).

Zamiast uroczystości ku codziennej pracy, Kierunki n.41 z 7.10.1984 (przedruk: Biul. Inf. ATK 2/85, 17 – 23).

Sens teologii, Tygodnik Polski z 15.12.1985.

Żywe myślenie, Życie Katolickie (1984) n.10, 45-53 (przedruk: Biul. Inf. ATK 2/85, 23 – 30).

By człowiek zrozumiał świat, Za i Przeciw n.51/52 z 24.12.1986.

Służyć Kościołowi nauką, Przegląd Kat. z 23.3.1986 (przedruk: Biul. Inf. ATK 5/86, 3 – 10; Za i Przeciw n.12 z 20.3.1983).

Miejsce w krajobrazie nauki polskiej, Życie Warszawy z 27.4.1987.

Opcje chrześcijaństwa, Gość Niedzielny 6 i 13.6.1990.

Kościół – świat. Propozycje tematyczne na kongres, Przegląd Uniwersytecki 4 (1992) n.2, 13.

Konkordat, Powściągliwość i Praca (1994) n.3.

Konkordat to nie „zawarcie pokoju”, Gość Niedzielny (1994) n.8.

Dzieło ludzkie dla ludzi, Gazeta Pomorska z 9.7.1994.

Konkordat zagrożeniem czy szansą?, Tyg.Powsz. 1994 n.6 (2325) 6.
W poszukiwaniu trudnego humanizmu, Więź 38 (1995) n.2 (436) 31-45.

Konstytucja kiedy i jaka, Przegląd Powszechny (1995) n.4 (884) 11-30.

Być człowiekiem sumienia, Więź 38 (1995) n.7 (441) 25-26.

Konkordat…, w: Konkordat Polski 1993. Wybór materiałów źródłowych z lat 1993-1996, Warszawa 1997, 133ns; 154ns; 157; 685ns; 694ns; 722.

Ekskomunika…, Tyg. Powsz. 1997 n.7 (2484) 10.

W sprawie konstytucji trzeba być realistą, Biuletyn Prasowy, KAI n. 40 z 20.5.1997.

Małżeństwo ważne, nieważne, Tyg. Powsz. 1998 n.50 (2579) 10.

Wolność tronu i ołtarza, Dziennik Zachodni z 30.1.1998.

Wywiad…, Emmanuel, n. 33 z 13.6.1998.

Większa autonomia czy zależność uniwersytetu, Tyg.Powsz. 1999 n. 36 (2617) 10.

Rybnik? Czemu nie!, Gazeta Wyborcza (Katowice) z 8.10.1999.

Państwo – Kościół, dyskusja redakcyjna, Civitas 1999, n.3, 193 ns.

„Być teologiem – kochać teologię”, Initium 33 (2000/2001) 14-17.

Dlaczego Kościół broni nierozerwalności małżeństwa?, Tyg. Powsz. 2002 n.10 (2748) 10.

Mocny gracz w Europie (wywiad), Gazeta Wyborcza n.212 z 11.9.2002, s.16.

Ustawy jak sztandary, Dziennik Zachodni nr 50 z 28.2.2003.

Przemówienia

Na inauguracji roku akademickiego 1981/82, Biul. Inf. ATK (1982) n.2, 6-13 oraz Słowo Powszechne n. 43/1981 z 30-31.10.1981.

W Mainz w 10-lecie współpracy, Biul. Inf. ATK (1982) n.3, 4-7.

Ekumenizm i realizacja podstawowych praw ochrzczonych, Pr.Kan. 25 (1982) n.3-4, 293-296.

Na inauguracji 1982/83, Biul. Inf. ATK (1983) n.2, 6-10.

Na rozpoczęcie sympozjum w 100 rocznicę urodzin M.Lutra, Biul. Inf. ATK (1983) n.2,22 .

W pierwszą rocznicę śmierci kard. S.Wyszyńskiego, Biul.Inf.ATK (1983) n. 4,6.

Słowo wstępne na ogólnopolskim sympozjum kanonistów w ATK w dniu 2 maja 1983 r., Pr.Kan. 27 (1984) n.1-2, 241-245.

Na pogrzebie ks. prof. I.Subery, Biul. Inf. ATK (1984) n.1, 31-33.

(Eröffnungswort) Martin Luther in ökumenischer Reflexion, Warszawa 1984, 11-13.

Na inauguracji roku akadem. 1983/84, Biul. Inf. ATK (1984) n.2, 8-13.

Przemówienie podczas promocji dra h.c. J.G.Zieglera, Biul. Inf. ATK (1984) n.2, 31-34.

Przemówienie do studentów I roku (1.10.1983), Biul. Inf. ATK (1984) n.3, 6-9.

Przemówienie noworoczne u Prymasa Polski 23.1.1984, Biul. Inf. ATK (1984)
n.6, 3-4.

Przemówienie podczas „opłatka” w ATK 21.12.1983, Biul. Inf. ATK (1984) n.6, 5-8.

Przemówienie podczas jubileuszu Ateneum Kapłańskiego, At.Kapł 104 (1985) n.455-456, 49-51.

Przemówienie na inauguracji roku akadem. 1984/85, Biul. Inf. ATK (1985) n.2, 5-11.

Przemówienie noworoczne u Prymasa Polski, Biul. Inf. ATK (1985) n.4, 8-9.

Przemówienie podczas „opłatka” 1984, Biul. Inf. ATK (1985) n.4, 9-10.

Przemówienie na inauguracji roku akadem. 1985/86, Biul. Inf. ATK (1986) n.2, 5-6.

Przemówienie w ambasadzie Austrii, Biul. Inf. ATK (1986) n.4, 4-6.

Przemówienie na sympozjum w 20-lecie zakończenia Soboru, St.Theol.Vars. 25 (1987) n.2, 201-203.

Przemówienie na inauguracji roku 1986/87, Biul. Inf. ATK (1987) n.1, 6-10.

Przemówienie na inauguracji kursu homiletyczno-liturgiczno-katechetycznego 1986, Biul. Inf. ATK (1987) n.2, 3-6.

Przemówienie opłatkowe 1986, Biul. Inf. ATK (1987) n.3, 5-8.

Laudacja wygłoszona podczas nadania doktoratu honoris causa ks. kard. Józefowi Tomko, Kroniki ATK (1995) n.1, 24-28. To samo w: Missionis causa …, Warszawa 1995, 16-20.

Laudacja na cześć Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, z okazji nadania mu tytułu doktora nauk prawnych honoris causa, Kroniki UKSW (2000), n.3, Warszawa 2001, 19-29.

Homilie

Praca środkiem uświęcenia, Współczesna Ambona 9 (1958) 297 – 300.

Wymowa odpustu o Wniebowzięciu, Współczesna Ambona 9 (1958) 544 – 547.

W trosce o dobro naszych rodzin, Współczesna Ambona 9 (1958) 794 – 798.

Przysięga wierności małżeńskiej, Współczesna Ambona 9 (1958) 419 – 421.

„W służbie rodzinie”, Biul. Inf. ATK (1983) n.3, 32-35.

W dniu nadania Prymasowi Polski tytułu dra honoris causa, Biul. Inf. ATK (1983) n.1, 7-10.

„Nie przyszedłem sądzić, lecz zbawić”, Wiad.Diec. 59 (1991) 184-188.

Z okazji złotego jubileuszu ks. Ludwika Wrzoła, Wiad.Arch. 65 (1997) 319-323.

Z okazji 25-lecia pracy s.Honoraty Typańskiej w Sądzie Metropolitalnym, Wiad. Arch. 67 (1999) 252-254.

Homilia podczas eksportacji zwłok śp. ks. Wiktora Sojki w kościele Nawiedzenia NMP w Brzezince, 30.01.2003 r., Wiad. Archidiec. 71 (2003) 58-60.

Homilia wygłoszona podczas pogrzebu ks. Ludwika Wrzoła, 13.8.2003 w Popielowie, Wiad. Archidiec. 71 (2003) 479-482.

Homilia wygłoszona podczas pielgrzymki kapłanów i kleryków Archidiecezji Katowickiej, 6.9.2003, Wiad. Archidiec. 71 (2003) 518-526.

Wyroki c.Sobański ogłoszone drukiem

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Wiad.Diec. 59 (1991) 93-95.

Wykluczenie małżeństwa, Wiad.Diec. 59 (1991) 190-195.

Podstępne wprowadzenie w błąd, Wiad.Diec. 59 (1991) 232-236.

Podstępne wprowadzenie w błąd, Entscheidungen kirchlicher Gerichte. Leitsätze, Bonn 1991, p.8.

Podstępne wprowadzenie w błąd, Entscheidungen kirchlicher Gerichte. Leitsätze, Bonn 1992, p.29.

Błąd co do przymiotu osoby, Ius Matrimoniale 4 (1993) 92-97.

Wykluczenie istotnego elementu małżeństwa, Ius Matrimoniale 4 (1993) 98-106.

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Wiad.Diec. 61 (1993) 300-302.

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Wiad.Arch. 62 (1994) 211-215.

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Ius Matrimoniale 5 (1994) 103-109.

Podstępne wprowadzenie w błąd, Ius Matrimoniale 5 (1994) 111-119.

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Ius Matrimoniale 1 (6-7) (1996) 221-242.

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Ius Matrimoniale 2(8) (1997) 221-232.

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (biseksualizm), Ius Matrimoniale 2(8) (1997) 233-241.

Brak rozeznania i niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Ius Matrimoniale 3 (9) (1998) 207-216.

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich oraz błąd co do osoby, Ius Matrimoniale 3 (9) (1998) 217-227.

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Ius Matrimoniale 4 (10) (1999) 273 – 283.

Choroba psychiczna, Ius Matrimoniale 4 (10) (1999) 249 – 255.

Brak rozeznania oceniającego oraz niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Ius Matrimoniale 4 (10) (1999) 257 – 264.

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Ius Matrimoniale 4 (10) (1999) 265 – 271.

Wykluczenie nierozerwalności małżeńskiej, Ius Matrimoniale 4 (10) (1999) 291 – 297.

Wykluczenie potomstwa, Ius Matrimoniale 4 (10) (1999) 285 – 289.

Podstępne wprowadzenie w błąd („małżeństwo muzułmanina”), Ius Matrimoniale 5 (11) (2000) 241-250.

Brak formy kanonicznej, Ius Matrimoniale 6 (12) (2001) 203-205.

Symulacja (absentia consensus), Ius Matrimoniale 7 (13) (2002) 207-212.

Błąd co do przymiotu osoby, podstępne wprowadzenie w błąd, niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (anoreksja), Ius Matrimoniale 7 (13) (2002) 213-225.

Błąd co do przymiotu bezpośrednio i zasadniczo zamierzonego, Ius Matrimoniale 7 (13) (2002) 227-231.

Podstępne wprowadzenie w błąd, Ius Matrimoniale 7 (13) (2002) 233-237.

Symulacja (absentia consensus), Ius Matrimoniale 7 (13) (2002) 207-212.

Błąd co do przymiotu osoby, podstępne wprowadzenie w błąd, niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (anoreksja), Ius Matrimoniale 7 (13) (2002) 213-225.

Błąd co do przymiotu bezpośrednio i zasadniczo zamierzonego, Ius Matrimoniale 7 (13) (2002) 227-231.

Podstępne wprowadzenie w błąd, Ius Matrimoniale 7 (13) (2002) 233-237.

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Ius Matrimoniale 8/14 (2003) 221-230.

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

(Oprócz recenzji, charakterystyk w podręcznikach zagranicznych oraz analiz mieszczących się w charakterystykach „szkół kanonistycznych”).

H. Kahler, J.Schmitz-Wienke, Le Droit Canonique en Pologne, Praxis Juridique et Religion 1 (1987) n.1, 77-87.

L.Müller, Kirchenrecht – analoges Recht?, St.Ottilien 1991 (r. IV, 61-94: Kirchenrecht als Recht des Glaubens und der Liebe bei Remigiusz Sobański).

C.R.M. Redaelli, Il concetto di diritto della Chiesa, Milano 1991 (§4, 110-130: Remigiusz Sobański).

R.Bertolino, Presentazione, w: R.Sobański, La Chiesa e il suo diritto, Torino 1993, VII-XIX.

Chr.Gorski, Theorie des Kirchenrechts bei Remigiusz Sobański, Linz 1993 (dysertacja).

A.M.Punzi Nicolo, Il compito dei canonisti e la lotta per il diritto, Il Diritto Eccl. 100 (1995) n.1, 208-222.
M.Biskup, Teologia moralności i prawa, Wrocław 1996.

Z.Janczewski, Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański, Pr.Kan. 42 (1999) n.3-4, 3-5.

J.Kużaj, Czterdzieści lat pracy naukowej ks. prof. dr hab. Remigiusza Sobańskiego, Śl.Studia Hist.-Teol. 34 (2001) 29-34.

J.Myszor, Ks. prof. Remigiusz Sobański, redaktor „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” (1968-1975), Śl.Studia Hist.-Teol. 34 (2001) 35-40.

S.M. Honorta Typańska, Ksiądz prof. Remigiusz Sobański za granicą, Śl.Studia Hist.-Teol. 34 (2001) 41-45.

W. Góralski, Teoria prawa kościelnego jako dyscyplina naukowa w ujęciu ks. prof. Remigiusza Sobańskiego, Prawo Kan. 45 (2002) nr 1-2, 7-20.

Drukowane bibliografie:

Śl.Studia Hist.-Teol. 8 (1975) 239-240.

Śl.Studia Hist.-Teol. 29 (1996) 397-408.

Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, red. M.Pazdan, Katowice 2000, 9-28.

Prawo Kan. 43 (2000) nr 3-4, 9-34 (wybór).

Śl.Studia Hist.-Teol. 34 (2001) 7-27.

return to top