Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

NOWA EWANGELIZACJA – WYBÓR BIBLIOGRAFII

(opr. Eugeniusz Sakowicz, uzupełnienie i aktualizacja ks. Bogdan Biela)

Aparecida. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie. Dokument końcowy V Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2014.

Bastos de Avila F., Pluralizm kulturowy a ewangelizacja, w: Nowa ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 358-366.

Bądźmy uczniami Chrystusa. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006/2010, Poznań 2007.

Biela B. Potrzeba nowej ewangelizacji wobec nowych wezwań, „Wiadomości Diecezji Katowickiej” 62(1994) nr 3, s. 144-153.

Biela B., Koinonia a nowa ewangelizacja, „Roczniki Teologiczne” 8(2005), s. 309-327.

Biela B., Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce – zasady i sposoby działania, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011, s. 449- 497.

Biela B., Rodzina jako podmiot ewangelizacyjnej misji Kościoła, w: Familiaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i Kościoła (Studia teologiczne i humanistyczne 1/2), red. A. Bartoszek, Katowice 2011, s. 210-225.

Biela B., Uwarunkowania i punkt ciężkości nowej ewangelizacji w Polsce, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011, s. 135- 178.

Biela B., Świat gospodarki a wyzwanie nowej ewangelizacji, w: I. Celary, G. Polok (red.), Homo oeconomicus w pastoralno-społecznej przestrzeni, Katowice 2013, s. 38-58.

Biela B., August Hlond – prekursor nowej ewangelizacji w Polsce, Studia Pastoralne 2013, nr 9, s. 278-289.

Biela B., Skuteczna ewangelizacja na przykładzie życia i działalności św. Eugeniusza de Mazenoda (1782-1861), Studia Pastoralne 2013, nr 9, s. 137-161.

Blachnicki F., Ewangelizacja w procesie budowania nowej parafii, w: Charyzmat „Światło- Życie”. Teksty podstawowe, red. G. Wilczyńska, Lublin 1996, s. 98-101.

Bolewski J., Od-Nowa z Maryją, Kraków 2000.

Bortkiewicz P., Chrystus jako centrum nowej ewangelizacji, „Zeszyty Katechetyczne” 1(1997) nr 4, s. 11-25.

Bratti P., Aktualne wyzwania ewangelizacji, „Communio” 2(1982) nr 6, s. 13-26.

Calster S., Nowa ewangelizacja. Metoda prospektywna a Nowa Ewangelizacja, w: Nowa ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 350-357.

Celary I., Rezurekcyjny wymiar nowej ewangelizacji i główne „miejsca” jej urzeczywistniania, Opole 2004.

Charytański J., Katecheza jako forma nowej ewangelizacji, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, t. I, Warszawa 1985, s. 193-207.

Colombo P., Ewangelizacja a promocja ludzka, „Communio” 2(1982) nr 6, s. 60-74.

Cordes P.J., „Ducha nie gaście. Charyzmaty i nowa ewangelizacja, Gorzów Wlkp. 1990.

Cordes P.J., Czynne uczestnictwo w Eucharystii. Sprawowanie Eucharystii w małych wspólnotach, Warszawa 1998.

Cybulska T., Zadany dar. Poszukiwania homiletyczne, Poznań 2004.

Czekalski R., Nowe formy ewangelizacji w środowisku szkolnym, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robek, Sandomierz 2011, s. 159-177.

Danneels G., Kościół „drugiej ewangelizacji”, „Communio” 6(1986) nr 3, s. 22-30.

Degrijse O., Od „Ad gentes” przez „Evangelii nuntiandi” do „Redemptoris missio”. Czy inna definicja misji?, w: Nowa ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 108-132.

Dembowski B., Samoświadomość ruchów w Kościele lokalnym i w społeczeństwie, w: Dziś i jutro ruchów kościelnych, red. W. Nowacki, J. Czaplicki, Pelplin 2005, s. 17-27.

Domingues M.P., Parafia jako miejsce ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001, Katowice 2000, s. 135-149.

Doświadczenie wiary osób konsekrowanych a nowa ewangelizacja, Kraków 2013.

Drobot P., Nowa ewangelizacja a przekaz wiary chrześcijańskiej, „Homo Dei” 2012 nr 4, s. 34-53..

Dubel J., Jak nie mówić i jak mówić o nowej ewangelizacji, „Homo Dei” 2013 nr 2, s. 122- 126.

Dudzic J., Spór o nowość Nowej Ewangelizacji, „Studia Gdańskie” 20(2007), s. 97-108.

Dyduch J., Wezwani do winnicy i wszczepieni w Chrystusa. Komentarz do adhortacji apostolskiej „Christifideles laici”, Kraków 1989.

Dziekoński S., Ewangelizacja w podstawowych środowiskach katechetycznych, w: Ewangelizować czy katechizować, red. tenże, Warszawa 2002, s. 213-233.

Dziekoński S., Rodzina chrześcijańska w katechezie ewangelizacyjnej, w: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 33-36.

Dziewiecki M., Ponowoczesność, media i ewangelizacja, „Życie Konsekrowane” 6(2008), s. 8-33.

Ewangelia a ewangelizacja, Pelplin 2012.

Ewangelizacja, red. J. Krucina, Wrocław 1999.

Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robek, Sandomierz 2011.

Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła, red. E. Szczotok, A. Lisowacka, Katowice 1994.

Ferreira de Farias J.J, Nowa ewangelizacja a kultura, w: Nowa ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 133-143.

Fiałkowski M., Świat kultury, polityki i gospodarki a wyzwania nowej ewangelizacji, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robek, Sandomierz 2011, s. 207-226.

Figura M., Nowa ewangelizacja jako centralne zadanie Kościoła, „Communio” 13(1993) nr 8, s. 7-18.

Forest T., Nowa ewangelizacja 2000, „L’Osservatore Romano”. Wydanie Polskie 10(1989) nr 5-6, s. 31.

Forrest T., Modlitewnik Nowej Ewangelizacji, Łódź 1994.

Franciszek Papież, Evangelii gaudium. Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (24.11.2013).

Franciszek Papież, Pasterze słuchający ludu. Przemówienie podczas audiencja dla biskupów wyświęconych w ciągu ostatniego roku, OR 35(2013) nr 11, s. 37.

Fucek I., Sens i znaczenie „Nowej Ewangelizacji”, w: Nowa ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 21-33.

Glemp J., Nowa ewangelizacja i życie polityczne, w: Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. K. Góźdź, Lublin 1993, s. 18-19.

Głowa W., Współpraca duchowieństwa z laikatem w ewangelizacji parafii przez liturgię, „Liturgia Sacra” 4(1998) nr 2, s. 227-242.

Godnarski A. Potrzebujemy ognia Ducha Świętego! w: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele, red. P. Sowa, K. Kaproń. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2012 s. 6-8.

Górski J., Jan Paweł II Misjonarz Świata. Misyjny wymiar posługi Papieża Jana Pawła II, Katowice 2006.

Górski J., Nowa ewangelizacja zadaniem teologii, „Wiadomości Diecezjalne Katowickie” 58(1990) nr 10, s. 550-554.

Górski J., Nowa wiosna Ewangelii. Z zagadnień misyjnych, Kraków 1993.

Gubała W., Misja świeckich w Kościele i w świecie, „Homo Dei” 55(1986) nr 4, s. 241-249.

Jak świętować niedzielę, red. B. Dróżdż, Legnica 2012.

Jan Paweł II – Apostoł jedności, red. J. Kędzierski, Pelplin 2003.

Jan Paweł II, Kształt nowej ewangelizacji, „L’Osservatore Romano”. Wydanie Polskie 9(1988) nr 7, s. 24-26.

Jan Paweł II, Nowa ewangelizacja a godność człowieka. Orędzie Jana Pawła II na IX Światowy Dzień Chorego A.D. 2001, Poznań 2001.

Jan Paweł II, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska, „L’Osservatore Romano”. Wydanie Polskie 13(1992), s. 23-27.

Jaworski R., Postawa formatorów seminaryjnych wobec potrzeby nowej ewangelizacji, „Ateneum Kapłańskie” 92(2000) nr 3, s. 262-282.

Jesteśmy przy ścianie. Wywiad z bp. Grzegorzem Rysiem
. „Więź” 2013 nr 4 s. 91-101.

Jeżyna K., Maryjny wymiar nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” 5(2003), s. 278-298.

Jeżyna K., Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła i świata, Lublin 2002.

Jeżyna K., Rodzina podmiotem i przedmiotem nowej ewangelizacji, w: Człowiek, Miłość, Rodzina. „Humanae Vitae” po 30 latach, red. J. Nagórny, J. Jeżyna, Lublin 1999, s. 281- 316.

Jeżyna K., Wezwanie do ewangelizacji w perspektywie Jubileuszu Roku 2000 w świetle nauczania Jana Pawła II, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 50(1998) z. 2, s. 63-90.

Jóźwiak S., Formacyjna rola ruchów religijnych w perspektywie nowej ewangelizacji, „Ełckie Studia Teologiczne” 3(2002), s. 163-173.

Kalbarczyk A., Kierowanie grupami parafialnymi, „Teologia Praktyczna” 2(2001), s. 81-88.

Kamecki F., Ku ewangelizacyjnej katechezie, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 32(1977) nr 11-12, s. 398-407.

Kamiński R., Małe grupy religijne a odnowa Kościoła, „Homo Dei” 64(1995) nr 4, s. 37-47.

Kaproń K., Kościół, który się nawraca, „Więź” 2013 nr 4, s. 84-90.

Koch K., Szanse i problemy „Nowej Ewangelizacji” na Zachodzie jako animacja i ostrzeżenie dla Polski, w: Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. K. Góźdź, Lublin 1993, s. 55-59.

Kokott N., Odnowa w Duchu Świętym w misji Kościoła, Kraków 2012.

Kopiczko T., Ewangelizacja odpowiedzią na potrzeby współczesnego Kościoła, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4(2012), s. 307-322.

Kudasiewicz J., Nowa ewangelizacja po polsku, „Homo Dei” 62(1993) nr 4, s. 63-74.

Kudełka M., „System parafialnych komórek ewangelizacyjnych” jako nowa propozycja dla duszpasterstwa, Katowice 2008.

Kulbat W., Na czym polega nowa ewangelizacja, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 72(1992) nr 9, s. 273-275.

Kuligowski R., Nowa ewangelizacja rodziny, „Kronika Diecezji Przemyskiej” 83(1993) nr 6, s. 477-478.

Langer W., Nowa ewangelizacja? Problemy dotyczące pojęcia i programu, w: Służbie człowiekowi, red. Z. Marek, Kraków 1991, s. 21-32.

Lehmann K., Czym jest nowa ewangelizacja Europy?, w: Nowa Ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 67-74.

Lewek A., Mass-media w służbie ewangelizacji, „Studia Theologica Varsaviensia” 36(1998) nr 2, s. 89-98.

Lewek A., Nowa Ewangelizacja, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński i in., Lublin 2006, s. 575-579.

Lewek A., Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. I-II, Katowice 1999.

Łabendowicz S., Katecheza w służbie ewangelizacji, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 41(1989) z. 6, s. 129-145.

Łuczak M., Nowa ewangelizacja w perspektywie socjologicznej, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011, s. 401-413.

Macchioni G., Ewangelizacja w parafii, Kraków 1997.

Maciejewski Z.P., Ewangelizacja w szkolnej katechezie, w: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 217-232.

Majka J., Konieczność nowej ewangelizacji, „Colloquium Salutis” 20(1988), s. 13-25.

Marin J., Ogień i radość. Ewangelizacja w Duchu Świętym, Warszawa 2012.

Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II, oprac. A. Lewek, Warszawa 2008.

Michalik J., Rok wiary. Ku nowej ewangelizacji, Kraków 2012.

Misiurek J., Popławski J.M., Kierownictwo duchowe w służbie nowej ewangelizacji, Lublin 2000.

Misja Kościoła w świecie – „Akcja Katolicka” dzisiaj, red. I. Dec, Wrocław 1995.

Misje u progu trzeciego tysiąclecia, Katowice 2002.

Młodzież a ewangelizacja w perspektywie wyzwań XXI wieku, red. W. Nowak, Olsztyn 2000.

Morcinek J., Program nowej ewangelizacji Ruchu Dzieci Maryi w świetle encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”, Katowice 2001.

Müller K., W trosce o głoszenie Ewangelii, Warszawa 2002.

Murawski R., Katecheza-ewangelizacja, „Studia Theologica Varsaviensia” 23(1985) nr 2, s. 272-278.

Narecki Z., Parafia miejscem ewangelizacyjnej odnowy Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 42(1995) z. 6, s. 89-107/

Nauki o rodzinie w służbie ewangelizacji, red. K. Majdański i in., Warszawa 1995.

Nie możemy biernie czekać. Wywiad z abp. Victorem Manuelem Fernandezem, „Więź” 2013 nr 4 s. 67-72.

Nolywajka M., Posługa diakona stałego w misji nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011,s. 265-291.

Nonis P., Ewangelizacja a katecheza, w: Nowa ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 96-100.

Nowa ewangelizacja, red. L. Balter i in., Poznań 1993.

Nowa ewangelizacja, red. P. Sowa, K. Kaproń, Gubin 2012.

Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary, Rzeszów 2012.

Nowa ewangelizacja dzisiaj, t. I-III, Legnica 2010-11.

Nowa Ewangelizacja – hobby zapaleńców czy obowiązek Kościoła?, „Studia Gdańskie” 20(2007), s. 15-377.

Nowa ewangelizacja i Rok Nowenny przed rokiem 2000, Katowice 1990.

Nowa Ewangelizacja i Trzecie Millenium, Lublin 1998.

Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele, red. P. Sowa, K. Kaproń. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2012.

Nowa Ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. K. Góźdź, Lublin 1993.

Nowa Ewangelizacja. Oto ja poślij mnie, t. I-V, Kraków 2009-2010 .

Nowa Ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii: materiały z sympozjum w Obrze, 19-20 kwietnia 2001 r., Poznań 2001.

Nowa ewangelizacja w duszpasterstwie powołań. Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań, Jasna Góra, 16-18 października 2009 r., Gniezno 2010.

Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011.

Nowacki W., Formacyjny wymiar ewangelizacji w dokumentach Magisterium Kościoła, w: Ewangelizować czy katechizować?, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 145-159.

Nowacki W., Nowa ewangelizacja w formacji do kapłaństwa, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011, s. 243-263.

Odwaga świadectwa, Pelplin 2012.

Offmański A., Katecheza jako ewangelizacja, „Horyzonty Wiary” 7(1996) nr 3, s. 9-20.

Offmański A., Nowa ewangelizacja duszą współczesnej katechezy, w: Katecheza w kontekście nowej ewangelizacji, red. tenże, Szczecin 1995, s. 6-11.

Olszewski G., Posłannictwo świeckich w ewangelizacji świata, cz. 1-2, Gdańsk 2008.

Olszewski M., Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000, Białystok 2005.

Pałyga J., Jak ewangelizować dzisiaj?, „Duszpasterz Polski Zagranicą” 42(1990) nr 4, s. 583- 584.

Papieski siew, Katowice 2000.

Parzyszek Cz., Nowa ewangelizacja – droga Kościoła do nadziei. Refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II, Ząbki 2010.

Parzyszek Cz., Treść pojęcia „nowa ewangelizacja” według Jana Pawła II, „Kultura – Media – Teologia” 2(2010), S. 40-50.

Parzyszek Cz., Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata, Ząbki 2012.

Poupard P., Teologia ewangelizacji kultur, w: Nowa ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 144-165.

Pawlina K., Apostołowie nowej ewangelizacji, Warszawa 1996.

Pawlina K., Katechizacja narzędziem ewangelizacji, „Znak” 65(2000) z. 9, s. 28-37.

Pawlina K., Kto, komu, po co i jak ma głosić Ewangelię – o nowej ewangelizacji, „Spojrzenia” 6(1994) nr 10, s. 4-6.

Pawlina K., Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 roku, Warszawa 1995.

Pawlina K., Nowa ewangelizacja w szkole, Warszawa 1994.

Pawlina K., Nowa generacja i stara Ewangelia – Jak ewangelizować dzisiaj?, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011, s. 111- 133.

Petrowa-Wasilewicz A., Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, Warszawa 2000.

Piesiur M., Kościół katowicki dla misji: misyjne dzieło Kościoła katowickiego w świetle dokumentów papieskich od „Maximum illud” do „Redemptoris missio”, Katowice 2009.

Pietrasik M., Ewangelizacja w katechizacji, „Zeszyty Katechetyczne” 8(1997) nr 4, s. 58-62.

Pietrzyk T., Katechizacja w procesie ewangelizacji, „Katecheta” 28(1984) z. 2, s. 60-64.

Piłat J., „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci…” (Mt 18,3), Warszawa 2001.

Pisula R., Kerygmat apostolski dzisiaj: Biblijno-teologiczna synteza dla nowej ewangelizacji, Lublin 2005.

Piwowarski W., Tło społeczno-polityczne i religijno-kościelne punktem wyjścia „Nowej Ewangelizacji”, w: Nowa ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 63-72.

Pizzolato F., Adhortacja „Christifideles laici” potwierdzeniem drogi soborowej, w: Być świeckim, red. R. Dudek, Kraków 1993, s. 173-191.

Plech J., Ewangelizacja i nowa ewangelizacja młodzieży polskiej jako nowe wyzwania dla kościoła w Polsce, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011, s. 315-337.

Polskie drogi nowej ewangelizacji, red. K. Święs, D. Lipiec, Lublin 2014.

Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III tysiąclecia chrześcijaństwa, w: II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001, s. 9-28.

Powołanie i posłannictwo ludzi świeckich w świetle dokumentów kościelnych, oprac. E. Weron, red. R. Tabaka, Poznań 1989.

Pójść na drugi brzeg. Wezwanie z Aparecidy, „Więź” 2013 nr 4, s. 73-83.

Półtorak K., Kierunki odnowy ewangelizacji w parafii i w diecezji, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011, s. 181-218.

Przybyłowski J., Organizacja duszpasterstwa młodzieżowego w perspektywie nowej ewangelizacji, „Studia Włocławskie” 2(1999), s. 213-228.

Przybyłowski J., Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne, Lublin 2001.

Przyczyna W., Teologia ewangelizacji, Kraków 1992.

Puchalski G., Katecheza w kontekście nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II, Olsztyn 2002

Puchalski G., Model katechezy ewangelizacyjnej w nauczaniu Jana Pawła II, w: Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2004, s. 23-26.

Rey D., Definicja nowej ewangelizacji i wyzwania stojące na jej drodze, w: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościelele, red. P. Sowa, K. Kaproń, Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2012 s. 40.

Rey D.: Parafio obudź się! Wyzwania nowej ewangelizacji. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2014.

Ryś G., Nawrócenie pastoralne, w: Polskie drogi nowej ewangelizacji, red. K. Święs, D. Lipiec, Lublin 2014, s. 11-19.

Rodriguez J., Nowa ewangelizacja Europy w nauczaniu Jana Pawła II, w: Nowa ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 166-186.

Rogalski A., Szkoły ewangelizacji – zapowiedź wiosny chrześcijaństwa?, „Forum Duszpasterskie” 4(1994) nr 14, s. 56-59.

Ruini C., Nowy „Katechizm” a nowa ewangelizacja, w: Nowa ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 101-107.

Rzeszowski W., Odnowa katechezy w świetle ewangelizacyjnych zadań Kościoła nakreślonych w encyklice Jana Pawła II Redemptoris Missio, Warszawa 2001.

Sadowski R., Formowanie do wspólnoty z Bogiem w ruchu Odnowy w Duchu Świętym jako realizacja powołania do nowej ewangelizacji, „Seminare” 12(1996), s. 55-77.

Salij J., Ewangelizacja. Uwagi elementarne, „Znak” 47(1992) z. 10, s. 4-16.

Sepioło A., Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II, Kraków 2001.

Seremak W., Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja, Lublin 2001.

Silvestrini A., Nowa ewangelizacja w świecie współczesnym, w: Nowa ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 185-193.

Siwek G., Ewangelizacyjna funkcja homilii, „Homo Dei” 62(1993) nr 4, s. 84-97.

Skiba P., Katecheza ewangelizacyjna w nowych ruchach i wspólnotach kościelnych, Lublin 2006.

Skorulski K., Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego w kontekście wezwania Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, Warszawa 1997.

Socha J., Katolicy świeccy a nowa ewangelizacja, „Studia Gdańskie” 20(2007), s. 125-137.

Stala J., Kościół jako podmiot misji ewangelizacyjnej, Communio” 19(1999) nr 6, s. 50-65.

Strojny J., Ewangelizacja w misterium Kościoła, „Annales Missiologicae Posnanienses” 12(2001), s. 27-50.

Suquia A., Nowa ewangelizacja: niektóre zadania i niebezpieczeństwa doby obecnej, w: Nowa ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 34-57.

Szafrański A., Ewangelizacja w Polsce w świetle „znaków czasu”, w: Nowa ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 79-86.

Szewczyk L., Kaznodziejstwo w służbie nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011, s. 293-313.

Szkoła katolicka na przełomie wieków, Szczecin 2001.

Szorc A., Wezwani do nowej ewangelizacji, „Homo Dei” 1991 nr 4, s. 10.

Śmigiel W, Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, „Roczniki Teologiczne” 61(2014) z. 6, s. 40-55.

Śmigiel W., Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła – wspólnoty, Lublin 2010.

Świadectwo w służbie ewangelizacji, red. W. Przygoda, Lublin 2012

Świerzawski W., Kapłan nowej ewangelizacj. Listy do moich kapłanów, Sandomierz 1998.

Teklak Cz., Nowa ewangelizacja w krajach postkomunistycznych, „Zeszyty Naukowe KUL” 37(1994) nr 1-2, s. 66-95.

Trujillo A.L., Wokół nowej ewangelizacji w Ameryce Łacińskiej, „Animator” 3(1992), s. 207- 209.

W Miłosierdziu Bożym ku nowej ewangelizacji, Częstochowa 1999.

Wal J., Nowa ewangelizacja w dobie współczesnego neopogaństwa, w: New Age Pseudoreligia., red., S. Dobrakowski, Kraków 1994, s. 79-87.

Warmiak M., Rola muzyki chrześcijańskiej w nowej ewangelizacji, „Studia Gdańskie” 20(2007), s. 139-153.

Wąsowicz J., Dziesięć lat w służbie Nowej Ewangelizacji. Bibliografia Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych 1991-2001, Ląd 2002 .

Wdzięczność i nadzieja: Kościół katolicki w Polsce na przełomie tysiącleci, red. A. Kobyliński, Płock 2000.

White M., Corcoran T., Odbudowana. Czyli jak przebudzić wiernych, dotrzeć do zagubionych i nadać Kościołowi znaczenie, Gubin 2013, s. 18-20.

Widenka M., Kerygmatyczne Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce jako praktyczna realizacja wezwania Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, Katowice 2010 (mgr BUŚ).

Widenka M., Nowa ewangelizacja w nauczaniu Jana Pawła II, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011, s. 25-75.

Wodarczyk A., Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki prekursorem nowej ewangelizacji w Polsce, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011, s. 77-110.

Wons K., Strategie Apostołów, „Pastores” 2014 nr 2, s. 9-12.

Woronowski F., Chrześcijańska pedagogia w nowej ewangelizacji, Łomża 2002.

Woronowski F., Stała formacja duszpastersko-apostolska. Czynnik przyspieszania nowej ewangelizacji, Łomża 2001.

Z Maryją na drogach nowej ewangelizacji, Kraków 1994.

Zając M., Nowa ewangelizacja, w: Encyklopedia katolicka, t. XIV, Lublin 2010, kol. 13-14.

Zimoń D., Nowa ewangelizacja w nauczaniu Jana Pawła II, w: w: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001, Katowice 2000, s. 25-36.

return to top