Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bibliografia zawartości ``Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych`` 1 (1968) - 30 (1997)

Ks. Stefan Cichy – INDEKS ZAWARTOŚCI TRZYDZIESTU TOMÓW „ŚLĄSKICH STUDIÓW HISTORYCZNO-TEOLOGICZNYCH” 1 (1968) – 30 (1997)

Publikacja trzydziestego tomu „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” była okazją do sporządzenia indeksu zawartości wszystkich wydrukowanych dotąd tomów tego rocznika. Indeks ten ma ułatwić szybkie odszukanie opublikowanych artykułów i materiałów. Pominięto w nim krótkie słowa od redakcji wprowadzające w niektóre tomy, przegląd publikacji o Śląsku, krótkie informacje i recenzje.

·Abdank-Kozubski Andrzej, Bóg – człowiek – przyroda we współczesnych koncepcjach rozwoju nauki ….. 25/26 (1992-93) s. 163-169

·Aymans Winfried, Rozważania o wewnętrznych cechach istotnych integralnego pojęcia ustawy…..25/26 (1992-93) s. 197-204

·Bajerowa Irena, Niedostatki i nadmiar wolności w badaniach humanistycznych ….29 (1996) s. 142-146

· Bajerowa Irena, Piękno contra piękno …..30 (1997) s. 180-184

· Balwierz Marian, Aspekt misyjny teologicznego wymiaru ruchów migracyjnych….. 14 (1981) s. 205-218

· Balwierz Marian, Duchowość misyjna jako istotny element osobowości współczesnego misjonarza…..15 (1982) s. 31-41

· Balwierz Marian, Idea misji Boskiej jako faktu eklezjalnego w doktrynie encyklik misyjnych papieży przedsoborowych…..16 (1983) s. 99-118

· Balwierz Marian, Przyjmowanie orędzia wiary na przykładzie afrykańskich ludów Tanzanii….. 17 (1984) s. 109-132

· Bartnicki Roman, Ewangelia dziecięctwa Jezusa w aspekcie kerygmatycznym…..13 (1980) s. 203-231

· Bartnik Czesław, Pastoralna teologia pracy…..13 (1980) s. 91-104

· Bartnik Czesław, Teologia partykularna w Kościele? …..9 (1976) s. 9-17

· Basista Władysław, Program i metodyka nauczania homiletyki w wyższych seminariach duchownych…..11 (1978) s. 139-150

· Bednorz Herbert, Co myślą katolicy zachodnioniemieccy o Kościele i problemach, które go nurtują….. 7 (1974) s. 279-287

· Bednorz Herbert, Duszpasterstwo robotników w parafii. Zjazd pastoralny w Wiedniu w grudniu 1978 roku…..12 (1979) s. 147-154

· Bednorz Herbert, Jan XXIII – inicjator nowych czasów w Kościele….. 3 (1970) s. 5-10

· Bednorz Herbert, Katecheza dorosłych…..5 (1972) s. 5-18

· Bednorz Herbert, Katecheza dorosłych w diecezji katowickiej…..13 (1980) s. 19-24

· Bednorz Herbert, O większe zastosowanie dialogu w duszpasterstwie współczesnym….. 4 (1971) s. 5-14

· Bednorz Herbert, Odbywający się synod zapoczątkowaniem nowego apostolstwa….. 7 (1974) s. 263-277

· Bednorz Herbert, Słowo wstępne…..1 (1968) s. 5-6

· Bednorz Herbert, Słowo wstępne…..2 (1969) s. 5-8

· Bednorz Herbert, Słowo wstępne….. 9 (1976) s. 5-7

· Bednorz Herbert, Słowo wstępne….. 10 (1977) s. 5

· Bednorz Herbert, Synod holenderski….. 6 (1973) s. 283-300

· Bednorz Herbert, Taizé – na tle osobistych przeżyć, obserwacji i studiów….. 9 (1976) s. 111-120

· Bednorz Herbert, Wprowadzenie do wykładów z teologii liturgii…..11 (1978) s. 41-43

· Bednorz Herbert, Zadania parafii miejskiej na tle zagadnienia obecności Kościoła w świecie….. 8 (1975) s. 7-17

· Bednorz Herbert, Życie i działalność biskupa Juliusza Bieńka…..10 (1977) s. 9-14

· Bernhardt Jadwiga, Średniowieczny moralitet w śląskim piśmiennictwie ludowym XIX w. ….. 2 (1969) s. 169-182

· Biela Adam, Psychologiczne aspekty pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 r. ….. 13 (1980) s. 233-278

· Biela Bogdan, Bibliografia publikacji ks. Franciszka Blachnickiego….. 25/26 (1992-93) s. 223-231

· Biela Bogdan, Ks. Franciszek Blachnicki – uwarunkowania jego poglądów teologiczno-pastoralnych….. 25/26 (1992-93) s. 205-221

· Bista Stanisław, Instytucja niższych seminariów duchownych diecezjalnych przykładem wpływu prawa partykularnego na kościelne prawo powszechne ….. 4 (1971) s. 161-186

· Bista Stanisław, Kodeksowa koncepcja formacji kandydatów do kapłaństwa…..14 (1981) s. 165-173

· Bista Stanisław, Kongres Teologów Polskich 21-23. IX. 1971 r. (Refleksje) …..5 (1972) s. 227-231

· Bista Stanisław, Nauka katolicka – kultura – ewangelizacja …..13 (1980) s. 81-89

· Bista Stanisław, Papieskie Dzieła Misyjne dzisiaj…..16 (1983) s. 119-127

· Bista Stanisław – Holubars Henryk, Próba przystosowania programu katechezy parafialnej do wymogów katechezy posoborowej…..3 (1970) s. 121-135

· Bista Stanisław, Przyczynek do historii genezy dekretu Soboru Trydenckiego o seminariach diecezjalnych…..3 (1970) s. 165-170

· Bista Stanisław, Synod pastoralny – niebezpieczeństwo dewiacji czy przejaw dojrzalszej samoświadomości Kościoła? [Refleksje na marginesie I Synodu Diecezji Katowickiej]…..6 (1973) s. 171-183

· Bista Stanisław, W poszukiwaniu właściwego kształtu posługi kapłańskiej. Z prac podkomisji kapłańskiej I Synodu Diecezji Katowickiej…..8 (1975) s. 271-284

· Bista Stanisław, Z prac nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego…..3 (1970) s. 287-301

· Bista Stanisław, Zarys rozwoju instytucji naukowo-wychowawczych kleru diecezjalnego…..1 (1968) s. 51-66

· Bista Stanisław, Zarys rozwoju instytucji naukowo-wychowawczych kleru diecezjalnego…..2 (1969) s. 83-100

· Blachnicki Franciszek, Idea Kościoła we współczesnej literaturze teologiczno-pastoralnej…..4 (1971) s. 39-141

· Blachnicki Franciszek, Odnowa katechezy eucharystycznej w świetle instrukcji z 25.V.1967…. 2 (1969) s. 205-213

· Blachnicki Franciszek, Problem metody w teologii pastoralnej…..6 (1973) s. 145-155

· Błoch Bernard G. OFM, Fenomenologiczne ujęcie antropogenezy u Teilharda de Chardin (Pewne aspekty epistemologiczno-metodologiczne) …..7 (1974) s. 207-214

· Bober Andrzej, Kronika Sulpicjusza Sewera…..19/20 (1986-87) s. 183-210

· Bogucki Janusz, Sacrum i sztuka…..17 (1984) s. 133-148

· Bolczyk Henryk, Eksperyment wielkopostnych rekolekcji młodzieżowych…..5 (1972) s. 243-254

· Bombik Mieczysław, Sprawa stosowania dzisiejszej logiki we współczesnej teologii…..23/24 (1990-91) s. 165-172

· Borkowicz Jacek, Duszpasterska i charytatywna działalność biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gawliny w latach 1939-1945 (część 1.)…..19/20 (1986-87) s. 213-228

· Borkowicz Jacek, Duszpasterska i charytatywna działalność biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gawliny w latach 1939-1945 (część 2.)…..21 (1988) s. 191-213

· Buchta Paweł, Znaczenie nauki o charyzmatach Soboru Watykańskiego II dla kanonistyki…..14 (1981) s. 151-163

· Budniak Józef, Męczeństwo bł. Jana Sarkandra…..13 (1980) s. 309-328

· Burzywoda Urszula – Myszor Jerzy, Pieśni pątnicze ze zbioru Jana Kupca …..15 (1982) s. 243-271

· Cęckiewicz Witold, Między tradycją a współczesnością. Strefy zagrożenia piękna…..30 (1997) s. 147-150

· Chmiel Jerzy, Kategorie biblijne encykliki Evangelium vitae…..29 (1996) s. 267-270

· Chojecka Ewa, Czy piękno może być zagrożone? Pomiędzy obiektywnym a subiektywnym pojmowaniem dzieła sztuki …..30 (1997) s. 143-146

· Chorąży Mieczysław, Biologia molekularna – problemy i granice…..29 (1996) s. 221-226

· Chorzępa Andrzej, Znaczenie i funkcja metod aktywnych w procesie katechizacji dorosłych…..19/20 (1986-87) s. 133-166

· Chrostek Stanisław, Rozwój podziału administracyjnego diecezji katowickiej po II wojnie światowej…..8 (1975) s. 191-198

· Chwila Stanisław – Skrzypiec Adam – Szymecki Stanisław, Program kursu wstępnego w seminariach duchownych…..6 (1973) s. 301-308

· Cichy Stefan, Bibliografia profesorów i wykładowców Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach do końca 1995 roku….. 29 (1996) s. 354-422

· Cichy Stefan, Bibliografia profesorów i wykładowców Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach za rok 1996…..30 (1997) s. 339-353

· Cichy Stefan, Ks. prałat dr Walery Jasiński (1904-1981). Szkic biograficzny i bibliografia za lata 1933-1939….. 27/28 (1994-95) s. 229-233

· Cichy Stefan, Modlitewne czuwanie na lotnisku w Katowicach-Muchowcu oraz w katedrze śląskiej w dniu spotkania z Ojcem świętym Janem Pawłem II w poniedziałek, dnia 20 czerwca 1983 r. …..16 (1983) s. 219-247

· Cichy Stefan, Troska o liturgię w Kościele katowickim w latach 1985-1995…..27/28 (1994-95) s. 359-395

· Cichy Stefan, Zasady improwizacji w odnowionej liturgii…..11 (1978) s. 62-66

· Cichy Stefan, Zgromadzenie liturgiczne podstawowym znakiem odnowy…..11 (1978) s. 43-52

· Cogiel Marceli, Katechizacja jako miejsce interpretacji doświadczenia i formacji religijnej…..30 (1997) s. 125-136

· Cogiel Marceli, Kontrowersje wokół wychowania. Dylematy teorii i praktyki edukacyjnej…..27/28 (1994-95) s. 53-63

· Cogiel Marceli, Problematyka regionalna Górnego Śląska w katechezie…..23/24 (1990-91) s. 221-231

· Cogiel Marceli, Świadomość i praktyka odnowy katechetycznej w diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II…..21 (1988) s. 31-55

· Cuda Jerzy, Bóg nadziei w miejscu grozy? …..30 (1997) s. 203-208

· Cuda Jerzy, Nadzieja w strukturze „ludzkiego świata” …..10 (1977) s. 45-71

· Cuda Jerzy, Od Odkupienia do stworzenia? …..30 (1997) s. 83-95

· Cuda Jerzy, Prawda ludzkiego życia: ja = my = Bóg…..12 (1979) s. 119-143

· Cuda Jerzy, Problematyka wolności w antropologii teologicznej…..29 (1996) s. 203-210

· Cuda Jerzy, Przyszłość uwarunkowana tradycją….. 22 (1989) s. 267-280

· Cuda Jerzy, Tajemnica prawdy ludzkiego życia. Siedemdziesiąt lat wierności objawionej prawdzie…..27/28 (1994-95) s. 159-172

· Cuda Jerzy, Teologiczna i duszpasterska motywacja potrzeby polskiego przekładu dzieła H. Waldenfelsa O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj ….. 25/26 (1992-93) s. 393-396

· Cuda Jerzy, W stronę społeczno-dynamicznej koncepcji chrześcijańskiego Objawienia…..14 (1981) s. 129-150

· Cuda Jerzy, Wiarygodność objawionego sensu ludzkiej pracy. Fundamentalno-teologiczny aspekt papieskiej Ewangelii pracy…..16 (1983) s. 61-86

· Czakański Tadeusz, Działalność naukowa Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1980-1995…..27/28 (1994-95) s. 239-271

· Dadaczyński Jerzy, Elementy filozofii przyrody Georga Cantora…..23/24 (1990-91) s. 135-145

· Dadaczyński Jerzy, Koncepcja nieskończoności w matematyce i filozofii antycznej…..30 (1997) s. 35-49

· Dadaczyński Jerzy, Poznanie istnienia Boga według ekumenicznego katechizmu dla dorosłych „Neues Glaubensbuch” ….. 17 (1984) s. 27-50

· Dadaczyński Jerzy, Swoistość matematyki w ujęciu Georga Cantora…..30 (1997) s. 51-81

· Domin Czesław, Problem rodziny wielodzietnej na I Synodzie Katowickim…..10 (1977) s. 113-128

· Drabina Jan, Kontakty Wrocławia z papieżem Pawłem II…..5 (1972) s. 131-150

· Drabina Jan, Legaci apostolscy na Śląsku w latach 1471-1479…..6 (1973) s. 257-276

· Drabina Jan, Stosunek wrocławskich zakonów do króla Jerzego z Podiebradu….. 4 (1971) s. 249-266

· Drabina Jan, Wrocławska kapituła katedralna i jej stosunek do politycznych wydarzeń lat 1453-1471…..2 (1969) s. 183-204

· Dreja Antoni, Biblijne początki jubileuszu Odkupienia…..30 (1997) s. 5-23

· Dreja Antoni, Ks. Konrad Marklowski (1912-1990) jako biblista…..27/28 (1994-95) s. 235-238

· Dreja Antoni, XIII Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (Leuven 27 VIII-1 IX 1989) …..23/24 (1990-91) s. 315-317

· Drob Jan – Pluta Jerzy, Bibliografia drukowanych prac ks. bp. Herberta Bednorza (1938-1985) …..22 (1989) s. 63-77

· Drogosz Marek, Cyprian, biskup Kartaginy wobec swego kleru (w świetle jego listów)….. 18 (1985) s. 149-167

· Dronszczyk Piotr, Światopogląd religijny jako przedmiot badań socjologicznych…..11 (1978) s. 319-331

· Drozd Alojzy, Przepisy dyscyplinarne dla kleru w prawie partykularnym diecezji katowickiej…..7 (1974)143-185

· Drozd Alojzy – Sobański Remigiusz, Źródła poznania katowickiego prawa diecezjalnego…..7 (1974) s. 25-28

· Duży Ludwik, Polemika Celsusa z chrześcijaństwem jako inwektywa…..18 (1985) s. 169-180
· Dziurok Adam, Postawy moralne ludności powiatu rybnickiego w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945…..30 (1997) s. 273-276

· Dziwoki Julia, Akcja Katolicka w diecezji katowickiej (1925-1939) …..25/26 (1992-93) s. 271-292

· Dziwoki Julia – Kowalczyk Halina, Kancelaria biskupa Stanisława Adamskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach…..27/28 (1994-95) s. 435-483

· Emeis Dieter, Rodzice jako katecheci…..13 (1980) s. 59-64

· Emeis Dieter – Schmitt Karl Heinz, Dyskusje i rozmowy jako metody religijnego kształcenia dorosłych…..13 (1980) s. 179-193

· Enichlmayr Johann, Antropologia rozwodów i sposoby zapobiegania im…..19/20 (1986-87) s. 255-267

· Enichlmayr Johann, Nowa ewangelizacja katechumenalna małżeństwa i rodziny…..23/24 (1990-91) s. 239-246

· Exeler Adolf, O potrzebie wiary zdolnej do dialogu…..13 (1980) s. 153-170

· Filipiak Marian, Natura refleksji sapiencjalnej Koheleta w świetle historii mądrości starotestamentalnej…..7 (1974) s. 187-196

· Filipowska Krystyna, Piękno a kontemplacja…..30 (1997) s. 151-153

· Fitych Tadeusz, Trynitarny egzemplaryzm w nauce o św. Józefie u Bernarda Rosy i jego kontynuatorów (część 1.) …..18 (1985) s. 57-79

· Fitych Tadeusz, Trynitarny egzemplaryzm w nauce o św. Józefie u Bernarda Rosy i jego kontynuatorów (część 2.) …..19/20 (1986-87) s. 103-131

· Floss Pavel, Etická sféra skutečnosti a reálnost svobody…..29 (1996) s. 185-187

· Floss Pavel, Etyczna sfera rzeczywistości a realność wolności…..29 (1996) s. 188-191

· Gembalski Julian, Piękno zintegrowane – organy jako synteza sztuk…..30 (1997) s. 175-179

· Gibiński Kornel, Wizja tajemnicy w wierze, nauce i sztuce…..30 (1997) s. 141-142

· Gibiński Kornel, Wprowadzenie…..29 (1996) s. 213-214

· Gibiński Kornel, Zagajenie…..29 (1996) s. 127-128

· Glemp Józef, Pod opieką Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej…..22 (1989) s. 25-29

· Głazek Dorota, Kilka uwag o sztuce sakralnej w diecezji katowickiej…..17 (1984) s. 179-183

· Głomb Józef, Czas przemian: wolność i ograniczenia w działalności technicznej…..29 (1996) s. 150-155

· Goczoł Rufin, Ogólne założenia ireniczne Andrzeja Frycza Modrzewskiego…..5 (1972) s. 107-130

· Górecki Jan, Pobożność pielgrzymkowa Górnoślązaków w nowo powstałej diecezji katowickiej….. 27/28 (1994-95) s. 397-413

· Górecki Jan, Treści religijne w twórczości Karola Miarki…..15 (1982) s. 79-90

· Górka Marek, Proces kanoniczny w sprawach małżeńskich wobec nierozerwalności małżeństwa sakramentalnego…..27/28 (1994-95) s. 173-180

· Górka Marek – Typańska M. Honorata, Sąd biskupi (metropolitalny) w Katowicach 1923-1994…..27/28 (1994-95) s. 317-323

· Górski Jan, Obowiązek misyjny ludu Bożego…..19/20 (1986-87) s. 167-182

· Górski Jan, Trynitarne uzasadnienie misyjnej natury Kościoła…..25/26 (1992-93) s. 57-68

· Górski Jan, Znaczenie kontekstu w misji Ad gentes…..29 (1996) s. 79-96

· Grajewski Andrzej, Kościół na Górnym Śląsku wobec powstania NSZZ „Solidarność”….. 27/28 (1994-95) s. 139-151

· Gruszka Franciszek, Koncepcja bytu w filozofii Edyty Stein…..22 (1989) s. 165-195

· Gryglewicz Feliks, Dwa lata polskiej biblistyki…..4 (1971) s. 267-285

· Gryglewicz Feliks, Redakcja Łk 8, 15…..8 (1975) s. 19-24

· Grzesica Jan, Rozwój a ochrona środowiska…..22 (1989) s. 313-323

· Grzesica Jan, W stronę etyki ekologicznej…..13 (1980) s. 139-151

· Grzesica Jan, Wolność jako zadanie (w świetle encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor) ….. 29 (1996) s. 197-202

· Grzesiuk Stanisław, Duszpasterstwo chorych w szpitalach…..12 (1979) s. 61-70

· Gwóźdź Hilary, Kwestia jurysdykcji kanonicznej w diecezji katowickiej w latach 1939-1945…..18 (1985) s. 27-33

· Gwóźdź Hilary, Udział duchowieństwa śląskiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919-1921) …..15 (1982) s. 171-230

· Halemba Andrzej, Zagadnienia inkulturacji w Afryce w okresie powstania orędzia Africae terrarum Pawła VI…..25/26 (1992-93) s. 69-98

· Hałaczek Bernard, „Oddolna” antropologia filozoficzna P. Teilharda de Chardin i J. Monoda…..22 (1989) s. 197-209

· Hałaczek Bernard, Człowiek w statycznym i dynamicznym poglądzie na świat…..7 (1974) s. 197-206

· Hałaczek Bernard, Filozofia – nauką zadumy i rozumienia, szkołą teologicznego myślenia…..30 (1997) s. 25-34

· Hałaczek Bernard, Wspólnota problemów ekologiczno-bioetycznych…..25/26 (1992-93) s. 149-161

· Heller Michał, Związki Zofii Kossak-Szatkowskiej ze Śląskiem Cieszyńskim…..23/24 (1990-91) s. 269-275

· Herman Zbigniew, Granice wolności w naukach medycznych…..29 (1996) s. 147-149

· Herman Zbigniew, Jakość życia z punktu widzenia medycznego…..29 (1996) s. 227-230

· Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Bibliografia prac Jadwigi Kucianki…..4 (1971) s. 299-308

· Heszen-Niejodek Irena, Jakość życia w badaniach psychologicznych…..29 (1996) s. 251-255

· Holubars Henryk – Bista Stanisław, Próba przystosowania programu katechezy parafialnej do wymogów katechezy posoborowej…..3 (1970) s. 121-135

· Holubars Henryk, Religijne kształtowanie czasu wolnego w wieku pedagogicznym…..3 (1970) s. 303-308

· Horyna Břetislav, Svoboda člověka v polyparadigmatické společnosti…..29 (1996) s. 166-168

· Horyna Břetislav, Wolność człowieka w społeczeństwie poliparadygmatycznym…..29 (1996) s. 169-172

· Jacher Władysław OP, Cel i obowiązek pracy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu…..6 (1973) s. 11-32

· Jacher Władysław OP, Koncepcja pracy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu…..3 (1970) s. 65-76

· Jakimowicz Magdalena, Prawo natury jako źródło prawa kanonicznego w Kodeksie Jana Pawła II…..29 (1996) s. 97-124

· Jan Paweł II, Przyjmijcie od Waszego Rodaka i Następcy Piotra Ewangelię Pracy, Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Homilia podczas nabożeństwa Maryjnego. Katowice, 20 czerwca 1983 r. …..16 (1983) s. 7-12

· Jan Paweł II, Słowo do inwalidów i głuchoniemych w katedrze Chrystusa Króla…..16 (1983) s. 13

· Jan Paweł II, Słowo do pielgrzymów na Jasnej Górze po powrocie z Katowic…..16 (1983) s. 14

· Jankowski Augustyn OSB, Dynamika wiary według Czwartej Ewangelii…..8 (1975) s. 25-42

· Jankowski Augustyn OSB, Sens trzech przenośni Pawłowych: „pierwsze dary” – „zadatek” – „pieczętowanie” (Rz 8, 23; 2 Kor 1, 22; 5, 5; Ef 1,13n; 4, 30) …..4 (1971) s. 23-37

· Jeziorski Herbert, Wkład duchownych rzymskokatolickich i sióstr zakonnych w rozwój szkolnictwa na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939…..22 (1989) s. 139-154

· Jędraszewski Marek, Dramat wolności i prawdy…..29 (1996) s. 160-162.

· Kaszowski Michał, Tytuł „Matka sprawiedliwości i miłości społecznej” w Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny…..16 (1983) s. 15-21

· Kiedos Józef, Działalność oświatowo-wychowawcza sióstr de Notre Dame w Bielsku i Strumieniu …..25/26 (1992-93) s. 299-305

· Kiedos Józef, Historia Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej na terenie diecezji katowickiej w latach 1922-1933…..14 (1981) s. 239-252

· Kiedos Józef, Jezuici i ich udział w katolickiej reformie kościelnej na Śląsku Cieszyńskim w XVII i XVIII w. …..23/24 (1990-91) s. 247-254

· Kiedos Józef, Kardynał Karol Wojtyła – uczestnik pielgrzymek mężów i młodzieńców do Piekar Śląskich…..16 (1983) s. 171-193

· Kiedos Józef, Ks. Józef Bańka…..18 (1985) s. 279-286

· Kiedos Józef, Ks. Józef Matuszek…..17 (1984) s. 223-235

· Kiedos Józef – Olszar Henryk, Losy gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach…..15 (1982) s. 43-58

· Kiedos Józef, Organizacja studiów w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym po II wojnie światowej…..22 (1989) s. 155-162

· Kiedos Józef, Zakonne niższe seminaria duchowne na terenie diecezji katowickiej w latach międzywojennych…..19/20 (1986-87) s. 229-241

· Kiedos Józef, Zakony i zgromadzenia zakonne w diecezji katowickiej do roku 1992…..29 (1996) s. 303-316

· Klapuch Gustaw, Centrum a polska mniejszość narodowa na terenie Niemiec w okresie Kulturkampfu…..1 (1968) s. 7-49

· Kloskowski Kazimierz, Zagadnienie ewolucji człowieka. Współczesne koncepcje antropogenezy…..29 (1996) s. 235-239

· Kobielus Stanisław, Romańska kadzielnica z Trzebnicy jako symbol utraconego i odzyskanego raju…..25/26 (1992-93) s. 243-353

· Kołek Andrzej, Przepowiadanie słowa Bożego w opinii mieszkańców śląskiej parafii miejskiej…..17 (1984) s. 89-99

· Komosiński Zdzisław OFM Cap., Założenie klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Nysie…..9 (1976) s. 231-254

· Kondziela Joachim, Gospodarczy aspekt „bonum commune” …..3 (1970) s. 45-64

· Kondziela Joachim, Integralność podzielonego czasu…..3 (1970) s. 77-91

· Kondziela Joachim, Normatywny charakter „bonum commune” …..2 (1969) s. 51-81

· Kondziela Joachim, Podmiotowy charakter pracy ludzkiej a społeczna struktura przedsiębiorstwa…..6 (1973) s. 75-82

· Kondziela Joachim, Pojęcie „bonum commune” na tle współczesnych kierunków teologii katolickiej…..1 (1968)119-142

· Kosiński Stanisław SDB, August Hlond na Śląsku. W 60. rocznicę erygowania diecezji katowickiej…..18 (1985) s. 7-25

· Kosz Stanisław, O dziewiętnastowiecznych korzeniach dwudziestowiecznej antyestetyki w muzyce…..30 (1997) s. 165-168

· Kowalczyk Halina – Dziwoki Julia, Kancelaria Biskupa Stanisława Adamskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach…..27/28 (1994-95) s. 435-483

· Kowalczyk Halina, Listy ks. Emila Szramka do ks. Jana Kudery z lat 1913-1937….. 23/24 (1990-91) s. 285-313

· Kowalczyk Halina – Pawliczek Józef, Wykaz listów pasterskich ks. bp. Herberta Bednorza…..22 (1989) s. 55-62

· Kozyra Józef, Aspekty teologiczne paruzji Chrystusa w 1 Kor 15…..10 (1977) s. 15-44

· Kozyra Józef, Chrystus-Archégos w zmartwychwstaniu na podstawie Dz 3,15; 5,31…..14 (1981) s. 109-128

· Kozyra Józef, Ks. Józef Jelito jako biblista…..27/28 (1994-95) s. 203-220

· Kozyra Józef, Nowe Przymierze – kaine diatheke…..29 (1996) s. 17-39

· Kozyra Józef, Nowe stworzenie – kaine ktisis…..11 (1978) s. 15-40

· Kozyra Józef, Nowotestamentalna nauka o Eucharystii…..22 (1989) s. 225-240

· Kozyra Józef, Pielgrzymki w Biblii…..21 (1988) s. 5-18

· Kozyra Józef, Spotkania z Biblią…..30 (1997) s. 209-220

· Krakowiak Czesław, Sakrament namaszczenia chorych w aspekcie teologicznym i pastoralnym…..12 (1979) s. 71-95

· Krętosz Józef, Bibliografia prac magisterskich powstałych w Studium Pastoralnym w Katowicach…..16 (1983) s. 259-262

· Krętosz Józef, Józefiński proces budowy Kościoła państwowego na terenie monarchii habsburskiej w okresie rządów cesarza Józefa II (1780-1790) …..29 (1996) s. 41-67

· Krętosz Józef, Parafia i kościół w Bronowie w latach 1877-1939….. 11 (1978) s. 233-264

· Krętosz Józef, Studium pastoralne dla księży 1971-1995…..27/28 (1994-95) s. 279-290

· Krętosz Józef, Unia brzeska po czterech stuleciach. Międzynarodowe sympozjum naukowe na KUL (20-21 IX 1995 r.) …..29 (1996) s. 317-322

· Krętosz Józef, Wspomnienia księdza doktora Emila Szramka o księdzu proboszczu Janie Kubocie…..19/20 (1986-87) s. 301-312

· Król Helena, Zbiory Muzeum Diecezjalnego w Katowicach, ich wartość historyczna i artystyczna…..17 (1984) s. 173-178

· Krzysteczko Henryk, Dynamika postaw wobec spowiedzi…..25/26 (1992-93) s. 377-385

· Krzysteczko Henryk, Formacja specjalistów i duszpasterzy w zakresie poradnictwa pastoralnego…..19/20 (1986-87) s. 243-253

· Krzysteczko Henryk, Jaka religijność, taka spowiedź…..30 (1997) s. 317-333

· Krzysteczko Henryk, Koncepcja kontaktu pomocnego według C. Rogersa i możliwość jej zastosowania w duszpasterstwie…..12 (1979) s. 167-196

· Krzysteczko Henryk, Mężczyźni i kobiety o spowiedzi…..25/26 (1992-93) s. 387-391

· Krzysteczko Henryk, Od publicznej praktyki pokutnej do spowiedzi prywatnej…..29 (1996) s. 323-334

· Krzysteczko Henryk, Osobowościowe uwarunkowania postaw penitentów wobec spowiedzi…..29 (1996) s. 335-347

· Krzysteczko Henryk, Postawy młodych katolików wobec małżeństwa a duszpasterstwo….. 9 (1976) s. 121-134

· Krzysteczko Henryk, Próba psychologicznego pomiaru postaw penitentów wobec spowiedzi…..23/24 (1990-91) s. 147-156

· Krzysteczko Henryk, Psychologiczne aspekty spowiedzi…..30 (1997) s. 308-316

· Krzysteczko Henryk, Religijna motywacja sakramentu pokuty…..30 (1997) s. 301-307

· Krzysteczko Henryk, Sposób prowadzenia rozmowy w poradnictwie małżeńskim…..18 (1985) s. 269-278

· Kukołowicz Teresa, Chory w domu i opieka nad nim…..12 (1979) s. 57-60

· Kukołowiczowa Teresa, Czas wolny pracującej zawodowo kobiety zamężnej a jej obowiązki rodzinne…..3 (1970) s. 105-119

· Kumor Bolesław, Projekty reorganizacji Kościoła polskiego w latach 1918-1925…..8 (1975) s. 155-162

· Kumor Bolesław, Prymas Kościoła katolickiego w Polsce.
Znaczenie i rola w dziejach Polski…..16 (1983) s. 157-169

· Kupny Józef, Nauczanie społeczne Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski…..16 (1983) s. 43-60

· Kupny Józef, Problematyka społeczno-moralna w katechezie narodowej Jana Pawła II (Druga pielgrzymka do Polski) …..17 (1984) s. 51-64

· Kupny Józef, Prof. dr hab. Kondziela Joachim (1932-1992). Szkic biograficzny…..29 (1996) s. 348-350

· Laksa Roman, Ojciec Brunon Wolnik prefektem apostolskim na misjach w Rodezji Północnej (1926-1960) …..17 (1984) s. 201-212

· Langkammer Hugolin OFM, Ekspiacyjna śmierć Jezusa w najstarszych formułach wiary…..9 (1976) s. 19-30

· Latawiec Anna, Życie a informacja biologiczna…..29 (1996) s. 231-234

· Libera Piotr, Obraz Matki Bożej w Wykładzie Ewangelii św. Łukasza Ambrożego z Mediolanu…..22 (1989) s. 251-258

· Libera Piotr, Rodzaj literacki oraz treść pastoralno-antropologiczna traktatu O Izaaku i duszy Ambrożego z Mediolanu…..23/24 (1990-91) s. 9-21

· Libera Piotr, Zarys antropologii w nauczaniu św. Ambrożego z Mediolanu …..19/20 (1986-87) s. 25-40

· Libera Piotr, Zasadnicze aspekty metody hermeneutycznej św. Ambrożego z Mediolanu…..25/26 (1992-93) s. 19-27

· Lipiński Hipolit OFM, Bibliografia obejmująca nowsze i najnowsze piśmiennictwo o św. Franciszku…..10 (1977) s. 177-182

· Lipiński Hipolit OFM, Nowa interpretacja ubóstwa, posłuszeństwa i pokory życia w duchu św. Franciszka…..10 (1977) s. 153-168

· Lipiński Hipolit OFM, Zasadnicze idee duchowości św. Franciszka i aktualność franciszkańskiej drogi…..10 (1977) s. 169-175

· Lisczyk Jerzy, Formacja ministrantów w diecezji katowickiej…..15 (1982) s. 7-22

· Lubos Konrad, Ks. bp Herbert Bednorz – protektor duszpasterstwa specjalnego…..22 (1989) s. 41-49

· Lubos Konrad, Metoda obrazkowo-montażowa w katechizacji głuchoniemych oraz opis niektórych katechez…..17 (1984) s. 247-260

· Lulek Andrzej, Problematyka pracy ludzkiej w polskiej literaturze naukowej w latach 1956-1972…..6 (1973) s. 97-108

· Łabno Zbigniew, Teologiczno-moralny problem ochrony środowiska a prawo…..21 (1988) s. 261-264

· Łysik Stefan, Polskie metryki z parafii Kopienica z lat 1607-1611 …..3 (1970) s. 205-242

· Macała Jarosław, Próba mediacji bp. Stanisława Adamskiego w konflikcie między Michałem Grażyńskim a Wojciechem Korfantym 1930/1931…..25/26 (1992-93) s. 293-297

· Macała Jarosław, Stosunek biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego do katolików niepolskiej narodowości Śląska Cieszyńskiego w latach 1938-1939 (Zarys problematyki) …..23/24 (1990-91) s. 255-262

· Majka Józef, Rozwój zagadnienia praw osoby w nauce społecznej Kościoła…..3 (1970) s. 11-44

· Malcher Marian, „Caritas” w archidiecezji katowickiej…..27/28 (1994-95) s. 325-329

· Malcher Marian, Wartość dziecka w świadomości nupturientów (na podstawie badań ankietowych w diecezji katowickiej) …..10 (1977) s. 129-142

· Mandziuk Józef, Ks. Bertold Altaner (1885-1964) – wybitny patrolog wrocławski (Szkic biograficzny) …..18 (1985) s. 107-112

· Mariański Janusz, Motywy chrztu dzieci. Analiza socjologiczno-pastoralna…..13 (1980) s. 119-137

· Maroń Franciszek, Archiwum diecezjalne w Katowicach – jego początki, dzieje i obecny stan…..7 (1974) s. 5-24

· Maroń Franciszek, Dr Alojzy Targ. Szkic biograficzny i bibliografia prac…..7 (1974) s. 251-261

· Maroń Franciszek, Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku. Przypomnienie i uzupełnienie…..13 (1980) s. 279-307

· Maroń Franciszek, Dzieje i ustrój biskupstwa wrocławskiego w ostatnim ćwierćwieczu przed oddzieleniem obszaru obecnej diecezji katowickiej…..11 (1978) s. 163-231

· Maroń Franciszek, Dzieje ośrodków kultu religijnego na Śląsku Cieszyńskim…..8 (1975) s. 79-129

· Maroń Franciszek, Dzieje Pszowa jako mikroregionu górnośląskiego życia parafialnego, pątniczego i narodowego…..9 (1976) s. 177-230

· Maroń Franciszek, Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII wieku…..12 (1979) s. 209-263

· Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. – Dekrety egzekucyjne do protokołów wizytacyjnych z r. 1598…..5 (1972) s. 263-274

· Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. – Protokoły wizytacyjne z 1611 r. …..6 (1973) s. 317-331

· Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. – Protokoły wizytacyjne z 1619 r. …..7 (1974) s. 311-348

· Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. – Protokoły wizytacyjne z 1657 r . …..8 (1975) s. 293-314

· Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. – Protokoły wizytacyjne z 1665 r. …..9 (1976) s. 275-310

· Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. – Protokoły wizytacyjne z 1720 r. …..10 (1977) s. 285-315

· Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. – Protokoły wizytacyjne z 1720 i 1721 r. …..11 (1978) s. 333-370

· Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. – Protokoły wizytacyjne z 1720 i 1721 r. …..12 (1979) s. 291-326

· Maroń Franciszek, Na marginesie książki: Oskara Wagnera, „Mutterkirche vieler Länder. Geschichte der evangelischen Kirche im Herzogtum Teschen 1545-1918/20″…..14 (1981) s. 341-356

· Maroń Franciszek, Parafia górnośląska w pierwszym ćwierćwieczu XVIII w. ….. 5 (1972) s. 151 -225

· Maroń Franciszek, Proces kształtowania się wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydarzeń politycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do genezy ustaleń bulli „De salute animarum” …..4 (1971) s. 187-248

· Maroń Franciszek, Rozwój sieci parafialnej diecezji katowickiej do końca XV w. ….. 2 (1969) s. 101-167

· Maroń Franciszek, Stulecie dekanatu mysłowickiego na tle problemów narodowych i społecznych, związanych z rozwojem przemysłowym…..3 (1970) s. 243-285

· Maroń Franciszek, Szkoła górnośląska w ostatnich dziesięcioleciach przed kulturkampfem (na przykładzie ówczesnego powiatu pszczyńskiego)…..6 (1973) s. 185-255

· Maroń Franciszek, Tematy górnośląskich konwentów dekanalnych w latach między kulturkampfem a I wojną światową…..10 (1977) s. 201-259

· Masarczyk Antoni, Poglądy na Kościół występujące na Śląsku na podstawie „Zwiastuna Górnośląskiego” (1868-1872) …..15 (1982) s. 91-102

· Mazur Czesław, Biskup Arkadiusz Marian Lisiecki (12 I 1880 – 13 V 1930), inicjator serii „Pism Ojców Kościoła” w polskim tłumaczeniu…..18 (1985) s. 113-120

· Mazurczyk Bogumił, Śląski Sacrosong…..27/28 (1994-95) s. 415-424

· Mierzwa Irena, Górny Śląsk jako przedmiot badań teologii praktycznej…..15 (1982) s. 67-78

· Mierzwa Irena, Przemiany postaw wiary i perspektywy ich rozwoju….. 7 (1974) s. 301-310

· Morcinek Jan, Ruch Dzieci Maryi w archidiecezji katowickiej…..27/28 (1994-95) s. 425-429

· Mrukwa Jerzy, Wkład Ignacego Felbigera w reformę szkolnictwa podstawowego w drugiej połowie XVIII w. …..13 (1980) s. 329-339

· Murawski Roman SDB, Kierunki i formy pracy katechetycznej z dorosłymi w parafii….. 13 (1980) s. 65-80

· Musialik Wanda, Szkic do portretu duszpasterza śląskiego…..27/28 (1994-95) s. 153-157

· Musiał Stanisław, Specyfika świętości małżonków w świetle „Gaudium et spes” ….. 9 (1976) s. 31-109

· Muszyński Henryk, Kapłaństwo jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem. Stała formacja kapłanów…..25/26 (1992-93) s. 5-18

· Mykita-Glensk Czesława, Teatr amatorski górnośląskich towarzystw alojzjańskich…..18 (1985) s. 81-105

· Myszor Jerzy – Burzywoda Urszula, Pieśni pątnicze ze zbioru Jana Kupca …..15 (1982) s. 243-271

· Myszor Jerzy, Diecezja katowicka w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Stan badań…..23/24 (1990-91) s. 263-268

· Myszor Jerzy, Ks. Jan Kapica (1866–1930). Karta z dziejów ruchu abstynenckiego na Górnym Śląsku…..22 (1989) s. 129-138

· Myszor Jerzy, Listy ks. Józefa Czempiela z obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen i Dachau (1940-1942). Edycja tekstów źródłowych i komentarz…..25/26 (1992-93) s. 355-376

· Myszor Jerzy, Listy ks. Alojzego Ficka z lat 1850-1861…..19/20 (1986-87) s. 269-299

· Myszor Jerzy, Pielgrzymki Górnoślązaków w XIX i na początku XX w. …..15 (1982) s. 151-169

· Myszor Jerzy, Ruch trzeźwości na Górnym Śląsku w latach 1844-1914…..14 (1981) s. 219-237

· Myszor Jerzy, Sługa Boży ks. Emil Szramek – Proces beatyfikacyjny męczenników II wojny światowej. Nowe pytania i odpowiedzi. Edycja tekstów źródłowych…..30 (1997) s. 249-271

· Myszor Jerzy, Sylwetka polityczna bpa Stanisława Adamskiego w latach 1945-1952…..27/28 (1994-95) s. 113-138

· Myszor Jerzy, Życie i działalność ks. bp. Herberta Bednorza (1908-1989). Szkic biograficzny…..22 (1989) s. 15-23

· Myszor Jerzy, Życie religijno-moralne w dekanacie pszczyńskim w końcu XIX i na początku XX wieku…..11 (1978) s. 265-284

· Myszor Wincenty, „Hieratike diakonia” według Klemensa Aleksandryjskiego i gnostyków…..22 (1989) s. 241-249

· Myszor Wincenty, Ewangelia według Tomasza…..5 (1972) s. 19-42

· Myszor Wincenty, Ad limina Apostolorum. Podróże i pielgrzymki do Rzymu w starożytnym Kościele…..16 (1983) s. 87-97

· Myszor Wincenty, Chrześcijanie wobec świata. Zagadnienie kobiet w życiu pierwotnego Kościoła…..17 (1984) s. 237-245

· Myszor Wincenty, Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów (NHC VI, l, p.l,1-12,22) Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz…..29 (1996) s. 296-302

· Myszor Wincenty, Eucharystia w wypowiedziach Ireneusza z Lyonu …..19/20 (l986-87) s. 13-23

· Myszor Wincenty, Księga Tomasza (Nag Hammadi Codex II, 7 P. 138,1-145.23) …..30 (l 997) s. 221-231

· Myszor Wincenty, Listy św. Antoniego Pustelnika a niektóre teksty z Nag Hammadi…..25/26 (1992-93) s. 29-44

· Myszor Wincenty, Symbolika Krzyża według św. Ireneusza…..30 (1997) s. 97-102

· Myszor Wincenty, Zagadnienie pracy i zawodu w literaturze wczesnochrześcijańskiej…15 (1982) s. 23 1-241

· Myszor Wincenty, Chrześcijanie wobec świata. Małżeństwo i rozwód…..27/28 (1994-95) s. 181-202

· Myszor Wincenty, Chrześcijanie wobec świata. Praca charytatywna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa…..23/24 (1990-91) s. 193-201

· Myszor Wincenty, Chrześcijanie wobec świata. Problem wojny i pokoju w pierwotnym chrześcijaństwie…..16 (1983) s. 249-258

· Nadrowski Henryk, Budowa kościoła Dobrego Pasterza w Drogomyślu (1966-1969). Idea i realizacja…..21 (1988) s. 57-112

· Nagy Stanisław SCJ, Problem stopnia teologicznej pewności nauki encykliki Evangelium vitae…..29 (1996) s. 279-285

· Nakonieczny Rafał, Chrystologiczny tytuł w Komentarzu do Ewangelii św. Jana Orygenesa…..30 (1997) s. 232-240

· Nalepa Edward, Argument patrystyczny w encyklice papieża Jana Pawła II Dominum et Vivificantem . 23/24 (1990-91) s. 43-62

· Narecki Zbigniew, W trosce o pełny rozwój człowieka i społeczności ludzkiej.. 25/26 (1992-93) s, 397-399

· Niemiec Norbert, Uchwała synodalna: ekumenizm w Kościele katowickim na tle rozwoju sytuacji ekumenicznej w Kościele Powszechnym….. 14 (1981) s. 71-78

· Nocoń Jan, Propozycje tematyczne młodzieży szkół ponadpodstawowych różnego typu uczęszczającej na katechizację…..! l (1978) s. 124-128

· Nossol Alfons, Biskup – sługa ludzi dobrej woli…..22 (1989) s. 31-35

· Nowaczyk Józef. Główne nurty tematyczne kazań, odezw i mów okolicznościowych arcybiskupa Józefa Bilczewskiego..,..23/24 (1990-91) s. 203-219

· Nowak Antoni J. OFM, Człowiek – istota religijna. Aspekt psychologiczny…..l 8 (1985) s. 203-208

· Nowak Antoni J. OFM, Eucharystia znaczy dziękczynienie…..21 (1988) s. 175-190

· Nowak Lech, Katolickie książki z Polski w okresie rekatolizacji na Śląsku….. 17 (1984) s. 185-199

· Nowak Lech, Katolickie książki z Polski w okresie rekatolizacji na Śląsku (Teologia praktyczna) …..18(1985) s. 209-228

· Ochot Teresa. Msza św. w modlitewnikach górnośląskich do 1914 r. …..3 (1970) s. 171-204

· Ogrodnik Bogdan, Ontyczne podstawy wolności…..29 (1996) s. 173-175

· Olbrycht Katarzyna, Wychowanie do piękna – koniec czy początek? …..30 (1997) s. 193-196

· Olejnik Stanisław, Chrześcijańska etyka pracy zawodowej. Ewolucja problematyki…..6 (1973) s. 43-61

· Olszar Henryk – Kiedos Józef, Losy gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach…..l 5 (1982) s. 43-58

· Olszewski Daniel, Duszpasterstwo a przemiany społeczno-religijne w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX w. …..8 (1975) s. 131-153

· Ołdziejewska Krystyna, Katechizacja dorosłych w diecezji katowickiej…..18 (1985) s. 35-56

· Ołdziejewska Krystyna. Podstawowe zagadnienia katechizacji dorosłych….. 17 (l 984)s. 73-88

· Orzeł Ludwik, Rezerwaty w sakramencie pokuty w świetle kościelnego ustawodawstwa synodalnego w Polsce przedrozbiorowej….. (1968) s. 67-79

· Osmańczyk Norbert. Ks. Walerian Jasiński, duszpasterz i działacz społeczno-narodowy. (Materiały do biografii) …..17 (1984) s. 213-221

· Pabiasz Władysław, Problematyka małżeńsko-rodzinna na łamach czasopiśmiennictwa kaznodziejsko-katechetycznego w latach 1946-1975…..10 (1977) s. 73-111

· Pastwa Andrzej, Podstępne wprowadzenie w błąd jako wada zgody małżeńskiej w kodeksie Jana Pawła II…..23/24 (1990-91) s. 87-98

· Pawliczek Józef – Kowalczyk Halina. Wykaz listów pasterskich ks. bp. Herberta Bednorza…..22 (1989) s. 55-62

· Pawliczek Józef, Postulaty katechetyczne młodzieży uczęszczającej do liceów ogólnokształcących i zawodowych oraz techników…..! l (1978) s. 112-116

· Pietras Henryk SJ, Jedność wspólnoty kościelnej jako owoc Eucharystii w nauczaniu pierwszych Ojców…..19/20 (1986-87) s. 5-12

· Pietrzyk Tadeusz, Katechumenat przedmałżeński w świetle uchwał l Synodu Diecezji Katowickiej…..l (1982) s. 23-30

· Pisarek Stanisław, „Hypomone” i „hypomenei” w Liście św. Jakuba (1,3.4.12; 5,ll)….,14(1981)s.89-108

· Pisarek Stanisław, Hypomone w Nowym Testamencie. Stan badań…..14 (1981) s. 299-312

· Pisarek Stanisław, Idea „trwania” (proskarteresis) w Dziejach Apostolskich…..22 (l 989) s. 211-223

· Pisarek Stanisław, Katowicka debata nad katechezą dorosłych. Relacja z sympozjum oraz z zebrań przygotowawczych…..l 3 (1980) s. 5-18

· Pisarek Stanisław. Nowe pomoce do studiowania Biblii, szczególnie Nowego Testamentu, w języku greckim…..29 (1996) s. 291-295

· Pisarek Stanisław, Problem Piotra w drugiej połowie XX wieku. Od Oskara Cullmanna (1952) do encykliki Jana Pawła II Ut unum sint (25 V 1995) …..29 (1996) s. 5-16

· Pisarek Stanisław, Rodzaj literacki perykopy o winnym krzewie …..4 (1971) s. 15-22

· Pisarek Stanisław. Rok akademicki 1980-1981 w WŚSD …..14 (l 981) s. 357-358

· Pisarek Stanisław. Śląska seria…..21 (1988) s. 253-259
· Pisarek Stanisław, Bp Teofil Bromboszcz (1886-1933) jako biblista …..27/28 (l 994-95) s. 221-228

· Pisarek Stanisław, Winny krzew w Ewangelii św. Jana (15,1-1 l). Stan badań nad perykopą i jej tekst…..2 (1969) s. 19-30

· Piwosz Zbigniew OFM. Moralna ocena ryzyka i zabezpieczenia pracy…..6 (1973) s. 83-95

· Piwowarczyk Antoni, „Czerwona Księga Mysłowic”. Wybór tekstów źródłowych do dziejów parafii mysłowickiej….. 14 (1981) s. 313-340

· Piwowarski Władysław, Socjalizacja religijna w społeczeństwie rozwiniętym….. 13 (l 980) s. 25-42

· Pluta Jerzy – Drób Jan, Bibliografia drukowanych prac ks. bp. Herberta Bednorza (1938-1985) …..22 (1989) s. 63-77

· Pluta Jerzy, Wkład duchowieństwa pochodzącego ze Śląska Górnego i Cieszyńskiego w nauki teologiczne…..8 (1975) s. 199-258

· Płonka Bogusław, Przedpogrzebowe, pozaliturgiczne obrzędy na Śląsku…..l 5 (l 982)s.273-279

· Pociej Bohdan. O niezbędności piękna…..30 (1997) s. 169-174

· Podleski Czesław, Apostolstwo Chorych…..27/28 (1994-95) s. 331-342

· Podleski Czesław. Charakterystyczne cechy duchowości w „Życiu duchownym czyli doskonałości chrześcijańskiej według najcelniejszych mistrzów duchownych” J. S. Pelczara…..l0 (1977) s. 183-200

· Podleski Czesław, Model prezbitera diecezjalnego według I Synodu Diecezji Katowickiej….. 14 (1981) s. 43-59

· Podleski Czesław, Próba realizacji niektórych duszpasterskich wskazań soborowych na terenie parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Katowicach…..2 (1969) s. 215-224

· Poloczek Edward, „Kancjonał pszczyński” jako źródło poznania polskich pieśni katolickich na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku… .11 (1978) s. 285-317

· Poloczek Edward, Studium Organistowskie Archidiecezji Katowickiej…..27/28 (l 994-95) s. 291-301

· Poloczek Edward, Uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturowe powstania polskich drukowanych śpiewników katolickich na Śląsku Cieszyńskim..,..22 (1989) s. 113-128

· Poloczek Edward. Z dziejów polskich śpiewników katolickich na Śląsku Cieszyńskim-Śpiewniki Antoniego Janusza…..23/24 (1990-91) s. 99-134

· Poloczek Edward, Z dziejów polskich śpiewników katolickich na Śląsku Cieszyńskim – Kancyonal i książka modlitewna na cały rok z 1865 roku…..25/26 (1992-93) s. 249-269

· Przekaziński Andrzej, Muzeum Diecezjalne wczoraj i dziś…..17 (1984) s. 149-162

· Przybyła Józef, „Praca” w kazaniach piekarskich kardynała Karola Wojtyły ….l6 (l983) s. 23-41

· Puchała Stanisław, Rozwój duszpasterstwa akademickiego w diecezji katowickiej…..27/28 (1994-95) s. 303-316

· Pyka Henryk. Mecenat artystyczny ks. Emila Szramka w parafii mariackiej w Katowicach…..25/26 (1992-93) s. 307-316

· Rak Romuald, 50-lecie działalności Apostolstwa Chorych w Polsce. Przemówienie wprowadzające do sympozjum….. 12 (1979) s. 6-8

· Rak Romuald, Biskup Adamski a Volkslista (W odpowiedzi p. Józefoiw Garlińskiemu z Londynu) ….. l 8 (1985) s. 263-267

· Rak Romuald, Eucharystia a maryjne nabożeństwa oraz ich wzajemne relacje w XIX i w pierwszej połowie XX wieku…..25/26 (1992-93) s. 233-240

· Rak Romuald, Eucharystia w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego. Spojrzenie pastoralno-teologiczne…..l6 (1983) s. 129-156

· Rak Romuald, Eucharystia zadatkiem naszego zmartwychwstania…..22 (1989) s. 299-311

· Rak Romuald, Jan Paweł II…..l l (1978) s. 5-12

· Rak Romuald, Mariologic/ny i maryjny kongres w Kevelaer (RFN) 11-20 IX 1987…..19/20(1986-87) s. 313-3 18

· Rak Romuald, Pojęcie liturgii w świetle nauki Soboru Watykańskiego II…..4 (1971) s. 309-324

· Rak Romuald, Przygotowanie Wiedeńskiego Zjazdu Pastoralnego 1978 (Przyczynek do duszpasterstwa robotników) …..12 (1979) s. 155-165

· Rak Romuald, Realizacja duszpasterstwa w archidiecezji katowickiej w latach 1985-1995…..27/28 (1994-95) s. 7-24

· Rak Romuald, Sprawozdanie z „Wiedeńskich Dni Pastoralnych 1984″ (27-29 grudnia)…..18 (1985) s. 287-293

· Rak Romuald, Sprawozdanie z XI Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego i XVIII Kongresu Maryjnego w Huelva (Hiszpania) w dniach 18-27 września 1992 r. …..25/26 Q 992-93) s. 241-247

· Rak Romuald, Stypendium mszalne w całości wychowania eucharystycznego….. l (1968) s. 153-163

· Rak Romuald, Sympozjum poświęcone piątej rocznicy zakończenia l Synodu Diecezji Katowickiej….. 14 (1981) s. 7-11

· Rak Romuald, Śpiew i muzyka w uchwałach Synodu katowickiego…..14 (1981) s. 79-88

· Rak Romuald. Św. Melchior Grodziecki na tle sytuacji religijno-społecznej XVII w. …..30 (1997) s. 103-112

· Rak Romuald, Uwagi na temat instrukcji Kongregacji do Spraw Doktryny Wiały o powołaniu teologa w Kościele z 24.5.1990 r. …..23/24 (1990-91) s. 233-238

· Rak Romuald, Uwagi praktyczne na temat improwizacji…..l l (1978) s. 69-72

· Rak Romuald, Wewnętrzna jedność Eucharystii…..! l (1978) s. 52-61

· Rak Romuald, Znaczenie sanktuarium w Piekarach dla religijno-społecznej integracji ludu górnośląskiego…..l 7 (1984) s. 101-107

· Rechowicz Marian, Apostolstwo Chorych w Polsce i jego pierwszy duszpasterz….. 12 (1979) s. 9-12

· Reginek Antoni, „Gratuletur Ecciesia Laudum” – średniowieczny hymn ku czci św. Barbary…..22 (l 989) s. 331-336

· Reginek Antoni, Formacja kulturalna alumnów w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach w latach 1984-1994,….27/28 (1994-95) s. 273-278

· Reginek Antoni, Pasja chorałowa w odnowionej liturgii…..14 (1981) s. 261-298

· Reginek Antoni, Sprawozdanie z działalności naukowej, dydaktycznej i gospodarczej Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w roku akademickim 1994/95..,..29 (1996) s. 351-353

· Reginek Antoni, Sprawozdanie z działalności naukowej, dydaktycznej i gospodarczej Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w roku akademickim 1995/96…..30,(,1997) s. 335-338

· Rodziński Stanisław, Świat wartości w sztuce w czasie zamętu…..30 (1997) s. 155- 158.

· Rostkowski Marek A. OMI, Kościół wobec procesu laicyzacji szkolnictwa w Polsce I,udowej…..30 (1997) s. 277-291

· Rzeźniczek Krzysztof Biografia św. Patryka. Stan badań…..30 (1997) s. 241-248

· Schittko Reinhard, Zadania Misji Wewnętrznej w świetle miesięcznika „Głos Misji Wewnętrznej” …..15 (1982) s. 125-136

· Schmitt Karl Heinz – Emeis Dieter, Dyskusje i rozmowy Jako metody religijnego kształcenia dorosłych..13 (1980) s. 179-193

· Sieg Jan TJ. Praca zawodowa jako wyraz wiary chrześcijanina obecnego w świecie. 6 (1973) s. 33-41

· Sieg Jan TJ, Problemy cywilizacji wolnego czasu…..3 (1970) s. 93-104

· Sicmianowski Antoni, Wolność a prawda…..29 (1996) s. 156-159

· Skotnica Sławomir, Działalność duszpasterska a polityczno-społeczne postawy robotników w Jastrzębiu-Zdroju w latach 1980-1981…..25/26 (1992-93) s. 121-147

· Skowronek Alfons, Chrystologia 1’icta Schoonenherga…..8 (1975) s. 43-52

· Skowronek Alfons, Chrystologiczne podstawy Kościoła jako prasakramentu…..1 (l 968) s. 93-104

· Skowronek Alfons, Głos w sprawie tzw. katechizacji dorosłych….. 5 (1972) s. 233- 242

· Skowronek Alfons, Marginalia na temat ekumenicznego wychowania parafii…..1 (1968)s. 165-170

· Skowronek Alfons, Sakramenty w ujęciu Karola Bartha i jego szkoły…..6 (1973) s. 109-144

· Skowronek Alfons, Tendencje odnowy pojęcia sakramentu we współczesnej teologii ewangelickiej…..5 (1972) s. 71-105

· Skowronek Alfons, W kierunku teologii pracy…..6 (1973) s. 5-10

· Skowronek Alfons, Wpływ Rudolfa Bullmanna na teologię katolicką …..7 (1974) s. 245-250

· Skrzypiec Adam – Chwila Stanisław – Szymecki Stanisław, Program kursu wstępnego w seminariach duchownych…..6 (1973) s. 301-308

· Skworc Wiktor. Kalendarium przygotowań do wizyty Ojca świętego Jana Pawła II w Katowicach…..16 (1983) s. 195-217

· Skworc Wiktor, Zarys historii budownictwa sakralnego w archidiecezji katowickiej w latach 1930-1990…..27/28 (1994-95) s. 81-112

· Stadek Rufin, Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej według tygodnika „Monika” (1876-1880) …..5 (1982) s. 103-123

· Sławek Tadeusz, Piękno i etyka przyjaźni…..30 (1997) s. 185-191

· Słowik Andrzej SDB, Postulaty katechetyczne młodzieży klas ósmych….. 11 (1978) s. 117-121

· Sobańska Barbara – Sobański Andrzej, Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym…..22 (1989) s. 51-54

· Sobański Remigiusz. Cechy charakterystyczne katowickiego prawa diecezjalnego…..8 (1975) s. 167-180-Dyskusja 8 (1975) s. 181-190

· Sobański Remigiusz, Chrzest jako czynnik konstytuujący Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II…..3′(1970) s. 137-164

· Sobański Remigiusz. Diecezja a wymagania nowego Kodeksu.- Uwagi o prawodawstwie (archidiecezji katowickiej 1983-1993…..27/28 (1994-95) s. 25-46

· Sobański Remigiusz. Inspiracje dla zagadnienia rozwoju wypływające z pojęcia communio…..8 (1975) s. 259-269

· Sobański Remigiusz, Miejsce i rola Kościoła lokalnego w Kościele powszechnym….5 (1972) s. 255-261

· Sobański Remigiusz, Monachijski projekt prawa fundamentalnego…..6 (1973) s. 279-281

· Sobański Remigiusz, Niektóre wnioski prawne dotyczące Kościoła wynikające z konstytucji,.Lumen gentium” …..l (1968) s. 81-91

· Sobański Remigiusz, O nową koncepcję kościelnego prawa publicznego wewnętrznego….4(1971) s. 143-159

· Sobański Remigiusz. O procesach prawotwórczych w Kościele…..19/20 (1986-87) s. 93-102

· Sobański Remigiusz, Prawo moralne a procesy prawotwórcze demokratycznego państwa prawnego…..29 (1996) s. 256-266

· Sobański Remigiusz, Prawo partykularne diecezji katowickiej (1922-1971) …..7 (1974) s. 29-142

· Sobański Remigiusz, Przedmiot normy kanonicznej…..2 l (1988) s. 19-30

· Sobański Remigiusz, Recepcja normy kanonicznej…..23/24 (1990-91) s. 77-85

· Sobański Remigiusz. Refleksje o kościelnym prawic fundamentalnym…..5 (1972) s. 43-57

· Sobański Remigiusz. Rezygnacja z urzędu z powodu podeszłego wieku biskupa w dyskusji soborowej…..22 (1989) s. 325-330

· Sobański Remigiusz, Symulacja częściowa w ujęciu k. 1086 § 2 a nauka o małżeństwie konstytucji Gaudium et spes 2 (1969) s. 3 1-49

· Sobański Remigiusz, Teologia prawa jako nauka o ontologicznych podstawach prawa kościelnego…..5 (1972) s. 59-70

· Sobański Remigiusz, Wolność a prawo…..29 (1996) s. 129-141

· Sobański Remigiusz, Wyznaczniki kanonicznego prawa małżeńskiego…..30 (1997)s. 113-123

· Sobański Remigiusz, Zbawcza funkcja prawa kościelnego…..6 (1973) s. 157-169

· Sobański Remigiusz – Drozd Alojzy, Źródła poznania katowickiego prawa diecezjalnego…..7 (1974) s. 25-28

· Sobczyk Michał. Problem narodowości polskiej na Górnym Śląsku w latach II wojny światowej….. 18 (1985) s. 229-262

· Spyra Marek, Elementy teologii chrzcielnej w czwartej i piątej homilii Orygenesa do Księgi Jozuego …. 19/20 (1986-87) s. 41-64

· Stanula Emil CŚSR, „Non possumus” św. Hilarego z Poitiers…..l8 (1985) s. 181-189

· Starosta Bernard, Kształtowanie się pierwszej gminy muzułmańskiej w Mekce…..1 (1968)143-151

· Strzeszewski Czesław. Praca jako podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego…..6 (1973) s. 63-74

· Suchoń Andrzej. Stan etosu pracy górnika śląskiego w okresie rządów totalitarnych…..25/26 (1992-93) s. 99-119

· Szafrański Adam Ludwik, Uchwały l Synodu Katowickiego w świetle teologii pastoralnej…..14 (1981) s. 13-26

· Szafrański Adam Ludwik, Problem cierpienia w teologii…..12 (1979) s. 39-55

· Szczotok Eugeniusz, Kościół a kwestia robotnicza w XIX wieku…..14 (1981) s. 175-196

· Szczudłowska Albertyna, Śmierć Józefa (przekład z koptyjskiego) …..6 (1973) s. 277-278

· Szkróbka Alfred, Postulaty katechetyczne młodzieży zasadniczych szkół zawodowych…..11 (1978) s. 121-124

· Szostek Andrzej, Chrystofanie w apokryfach…..18 (1985) s. 121-148

· Szubert Bogusław, O wewnętrznym poczuciu wolności…..29 (1996) s. 180-184

· Szulc Franciszek, Źródłowa dziejowość wiary a hermeneutyka teologiczna…..22 (1989) s. 259-266

· Szurlej Jan, Pięćdziesiąt lat posługi Apostolstwa Chorych ludziom chorym i cierpiącym w Polsce…..12 (1979) s. 13-37

· Szurlej Jan, Reforma sakramentu chorych…..7 (1974) s. 289-299

· Szwajcok Aleksandra, Pedagogika zabawy w katechezie przedszkolnej…..30 (1997) s. 293-300

· Szymecki Stanisław – Chwila Stanisław – Skrzypiec Adam, Program kursu wstępnego w seminariach duchownych…..6 (1973) s. 301-308

· Szymecki Stanisław, Rola wychowawcy kursowego w wyższych seminariach duchownych…..4 (1971) s. 325-336

· Szymik-Iwanecka – Bożena Szymik Jerzy, Trójjedyny Bóg, Jezus Chrystus, człowiek. Teologiczno-psychologiczne podstawy rozumienia komunikacji…..29 (1996) s. 69-78

· Szymik Jerzy, Relacja „teologia – literatura piękna” w ujęciu historycznym…..23/24 (1990-91) s. 63-75

· Szymik Jerzy, Relacja „teologia – literatura piękna” we współczesnej refleksji metodologicznej…..25/26 (1992-93) s. 171-177

· Szymik Jerzy, Teologia i literatura – miejsca wspólne. O odnawianiu przymierza, czyli pochwała trudu budowania mostów…..30 (1997) s. 197-202

· Szymik Jerzy, Topika teologiczna wczoraj i dziś…..23/24 (1990-91) s. 157-164

· Szymik Jerzy – Szymik-Iwanecka Bożena, Trójjedyny Bóg, Jezus Chrystus, człowiek. Teologiczno-psychologiczne podstawy rozumienia komunikacji…..29 (1996) s. 69-78

· Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. Profil rocznika i zamierzenia (Dyskusja redakcyjna)…..8 (1975) s. 163-166

· Ślipko Tadeusz SJ, Kara śmierci w encyklice Evangelium vitae i w etyce filozoficznej…..29 (1996) s. 271-278

· Świątkiewicz Wojciech, Człowiek podmiotem życia społecznego (Postacie społecznego przyzwolenia dla zniewolenia) …..29 (1996) s. 192-196

· Świątkiewicz Wojciech, Sam z rodziny uchodźców uchodźcom poświęca swoje życie. –Wykład laudacyjny wygłoszony przez profesora Uniwersytetu Śląskiego doktora habilitowanego Wojciecha Świątkiewicza – w dniu 12 lutego 1996 roku – z okazji nadania Jego Ekscelencji arcybiskupowi doktorowi Szczepanowi Wesołemu, delegatowi Prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji, tytułu: honorowy obywatel miasta Katowice…..29 (1996) s. 287-290

· Świerczek Józef, Krzyże pokutne na terenie diecezji katowickiej…..23/24 (1990-91) s. 277-284
· Tabor Dariusz, Późnogotycka monstrancja w kościele parafialnym św. Filipa i Jakuba w Żorach…..17 (1984) s. 163-171
· Targ Alojzy, Organizacje polsko-katolickie na Górnym Śląsku pod koniec XIX wieku….. 4 (1971) s. 287-297

· Tarnowski Janusz, Egzystencjalne wprowadzenie do małżeństwa…..8 (1975) s. 53-61

· Tarnowski Janusz, Jak młodzi wierzą? (Materiały duszpasterskie) …..21 (1988) s. 163-173

· Tarnowski Janusz, Nowy model katechezy młodzieżowej (Wprowadzenie)…..11 (1978) s. 111-112

· Tarnowski Janusz, Potrzeby młodzieży jako antropologiczna podstawa katechezy…..10 (1977) s. 143-150

· Tarnowski Janusz, Powołanie kapłańskie i zakonne – problem wychowania egzystencjalnego…..8 (1975) s. 63-77

· Tarnowski Janusz, Problem komunikacji interpersonalnej w katechezie dorosłych…..13 (1980) s. 43-58

· Tarnowski Janusz, Próba oceny polskiego programu katechetycznego (w zakresie szkół ponadpodstawowych)…..9 (1976) s. 165-175

· Tarnowski Janusz, Rola dzieci w dialogu homiletycznym…..11 (1978) s. 151-161

· Tarnowski Janusz, Zarys modelu katechezy młodzieżowej…..11 (1978) s. 128-138

· Tomecki Karol, Ks. Franciszek Śniegoń – pierwszy biskup cieszyński. Edycja tekstów źródłowych i komentarz…..25/26 (1992-93) s. 317-342

· Tomecki Karol, Organizacja kościelna na Śląsku austriackim w drugiej połowie XVIII wieku…..27/28 (1994-95) s. 431-433

· Tum Janusz, Pierwotna tradycja i redakcja w przypowieści o synu marnotrawnym – Łk 15,11-32 (analiza słownictwa) …..17 (1984) s. 7-25

· Tum Janusz, Próby analizy struktur oraz tradycja i redakcja przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32)…..18 (1985) s. 191-202

· Turek Krystyna, Filip Gotschalk – kompozytor z Jasnej Góry…..14 (1981) s. 253-260

· Typańska M. Honorata – Górka Marek, Sąd biskupi (metropolitalny) w Katowicach 1923-1994…..27/28 (1994-95) s. 317-323

· Tyszkiewicz Leon, Ochrona życia ludzkiego w prawie karnym i naukach penalnych…..29 (1996) s. 240-245

· Uciecha Andrzej, Rodzina miejscem wychowania w traktacie pedagogicznym O wychowaniu dzieci św. Jana Chryzostoma …..19/20 (1986-87) s. 65-92

· Udział katolików świeckich w życiu publicznym. (Materiały sympozjum)…..21 (1988) s. 113-162

· Uglorz Manfred, Alberta Schweitzera etyka czci dla życia…..29 (1996) s. 246-250

· Usowicz Aleksander CM, Sapientia Christiana…..2 (1969) s. 9-18

· Waldera Romuald, Przepowiadanie wczoraj i dziś…..12 (1979) s. 197-208

· Waloszek Joachim, Psallite sapienter. Wymóg „trzeźwości” w muzyce liturgicznej…..30 (1997) s. 159-163

· Weiner January, Istota i pochodzenie życia – spojrzenie ekologa…..29 (1996) s. 215-220

· Wencel Henryk, Uwagi o zagadnieniu odpowiedzialności w życiu Kościoła na tle soborowej deklaracji „O wolności religijnej” …..1 (1968) s. 105-118

· Widuch Justyn H. OFM, Współuczestnictwo w świętych czynnościach w świetle dekretu „O Kościołach Wschodnich katolickich” Soboru Watykańskiego II…..12 (1979) s. 265-290

· Wieczorek Krzysztof, Rozum w poszukiwaniu prawdy o wolności…..29 (1996) s. 163-165

· Wilczek Szczepan, Miłosierdzie Boże w Starym i Nowym Testamencie według encykliki Jana Pawła II Dives in misericordia …..23/24 (1990-91) s. 23-41

· Winkler Krzysztof, Zagadnienia teologiczne w komentarzu Orygenesa do perykopy o Przemienieniu Pańskim (część 1)…..23/24 (1990-91) s. 173-191

· Winkler Krzysztof, Zagadnienia teologiczne w komentarzu Orygenesa do perykopy o Przemienieniu Pańskim (część 2)…..25/26 (1992-93) s. 179-195

· Wodarczyk Adam, Ruch Światło-Życie. Osoba założyciela, historia ruchu i rozwój w archidiecezji katowickiej…..27/28 (1994-95) s. 343-357

· Wojaczek Krystian, Naturalny i religijny wymiar wspólnoty rodzinnej według Karty Praw Rodziny…..17 (1984) s. 65-72

· Wojaczek Krystian, O eklezjologię doczesnej pracy ludzkiej…..13 (1980) s. 105-118

· Wojaczek Krystian, Teologia pracy czy pracowania? …..14 (1981) s. 197-204

· Wojciech Jacek, La theologie de Joseph Ratzinger: De l’ouverture ŕ la contre reforme?…..25/26 (1992-93) s. 45-56

· Wojciech Jacek, Les éléments de la conception dialogale de l’homme dans la théolo- gie de J. Ratzinger…..22 (1989) s. 281-298

· Wojciech Jacek, Słowo wprowadzające do sympozjum: Piękno zagrożone…..30 (1997) s. 139

· Wojciechowski Tadeusz, Teilhardowska koncepcja transcendencji duszy ludzkiej i jej wpływ na chrześcijańską antropologię filozoficzną…..7 (1974) s. 215-244

· Wojciechowski Tadeusz, Telewizja a życie rodzinne…..3 (1970)309-327

· Wojciechowski Tadeusz, Teoria ewolucji i wiara…..12 (1979) s. 99-117

· Wojtczak Jerzy Andrzej, (De Beata Virgine Maria )…..16 (1983) s. 6

· Woleński Jan, Wolność, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność…..29 (1996) s. 176-179

· Woźnica Benedykt, Ks. bp Bednorz Herbert w obronie społecznych interesów świata pracy…..22 (1989) s. 37-40

· Wójcik Walenty, Zagadnienia prawno-kanoniczne w tekstach I Synodu Diecezji Katowickiej…..14 (1981) s. 27-42

· Wrzoł Ludwik, Kan. 1086 § 2 a bierność woli kontrahenta przy zawieraniu małżeństwa…..9 (1976) s. 255-274

· Wuttke Krystian, Katecheza dorosłych w parafii Wisła Mała …..3 (1980) s. 195-202

· Wycisło Janusz, Teoria mutualizmu a katolicka działalność społeczna na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku…..22 (1989) s. 97-111

· Wycisło Janusz, Główne nurty katolickiej myśli i działalności społecznej w Europie w XIX wieku…..21 (1988) s. 215-252

· Wycisło Janusz, Model robotnika chrześcijańskiego w ujęciu górnośląskiego czasopisma „Praca” (1890-1891) …..15 (1982) s. 137-150

· Wycisło Janusz, Poszukiwanie doktrynalnej motywacji walki o język polski na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku…..22 (1989) s. 81-96

· Wycisło Janusz, Tworzenie się parafii w wielkim mieście na przykładzie Tychów…..27/28 (1994-95) s. 65-80

· Zauner Wilhelm, Świętowanie niedzieli jako forma katechezy dla społeczności ludzkiej…..13 (1980) s. 171-178

· Zimoń Damian, Improwizacja czy rubrycystyka…..11 (1978) s. 66-69

· Zimoń Damian, Katechumenat wobec potrzeb współczesnego katolicyzmu w Polsce…..27/28 (1994-95) s. 47-52

· Zimoń Damian, Liturgia w diecezji katowickiej w 5 lat po Synodzie…..14 (1981) s. 61-69

· Zimoń Damian, Odnowiona liturgia sakramentu bierzmowania…..8 (1975) s. 285-292

· Zimoń Damian, Odpowiedzialność za prawdę…..23/24 (1990-91) s. 5-7

return to top