Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bibliografia zawartości „Studiów Pastoralnych” (2005-2014)

Ks. Bogdan Biela – INDEKS ZAWARTOŚCI DZIESIĘCIU TOMÓW „STUDIÓW PASTORALNYCH” 1(2005) – 10(2014)

Publikacja dziesiątego tomu „Studiów Pastoralnych” była okazją do sporządzenia indeksu zawartości wszystkich wydrukowanych dotąd tomów tego rocznika. Indeks ten ma ułatwić szybkie odszukanie opublikowanych artykułów i materiałów. Pominięto w nim słowa od redakcji wprowadzające w poszczególne tomy, recenzje, omówienia i sprawozdania.

Adamczyk Dariusz, Katecheza o grzechu Kaina na podstawie perykopy z Rdz 4,1-16 (Catechesis about Cain’s sin upon periscope from Gen 4,1-16) …6(2010) s. 183-202

Adamczyk Dariusz, Miłość ojczyzny w perspektywie chrześcijańskiego powołania do świętości (Love of one’s homeland in perspective of the Christian vocation to holiness) …5(2009) s. 234-249

Adamczyk Dariusz, Quotations from the Book of Malachi in synoptic Gospels (Cytaty z Księgi Malachiasza w Ewangeliach synoptycznych) … 8(2012) s. 261-272

Bałabuch Adam, Recepcja nauczania Jana Pawła II o zbawczym sensie cierpienia w kaznodziejstwie polskim (Reception of the Teachings of John Paul II on the Redemptive Sense of Suffering in Polish Sermons) … 7(2011) s. 93-99

Bańka Aleksander R., Wiara w porządku ratio (Faith in the order of ratio) …9(2013) s. 13-32

Bartoszek Antoni, Moralne przesłanie Jana Pawła II do pielęgniarek (John Paul II’s moral message to nurses) …2(2006) s. 247-257

Bartoszek Antoni, Sakrament namaszczenia chorych a dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu, oraz osoby od urodzenia upośledzone umysłowo (The Sacrament of the Anointing of the Sick for children who haven’t reached the use of reason (and for the mentally disabled from birth)) … 6(2010) s. 168-182

Bełch Kazimierz, Nowa ewangelizacja w kulturze postmodernistycznej (The new evangelization In postmodern culture ) … 7(2011) s. 336-350

Biela Bogdan, August Hlond – prekursor nowej ewangelizacji w Polsce (August Hlond – the precursor of the new evangelization in Poland) …9(2013) s. 278-289

Biela Bogdan, „Cura pastoralis” w świetle eklezjologii pastoralnej ks. Franciszka Blachnickiego („Cura pastoralis” in the light of a pastoral ecclesiology of father Franciszek Blachnicki ) … 1(2005) s. 45-67

Biela Bogdan, Eucharistic gathering as the heart of celebrating „the eighth day” in a parish (Zgromadzenie eucharystyczne sercem świętowania „ósmego dnia” w parafii ) … 8(2012) s. 184- 195

Biela Bogdan, Prezbiterat w służbie komunii w świetle posoborowego nauczania Kościoła (The presbyteriat in service of a communion in light Of the post-council teachings of the church) … 6(2010) s. 33-45

Biela Bogdan, Przygotowanie dalsze i bliższe do sakramentu pokuty i pojednania (Indirect and Direct Preparation for the Sacrament of Penance and Reconciliation) … 3(2007) s. 36-53

Biela Bogdan, Przygotowanie do sakramentu bierzmowania: czy wykorzystana szansa? (Preparation for the sacrament of Confirmation: lost opportunity?) …4(2008) s. 41-53

Biela Bogdan, Rodzina jako komunia życia i miłości w Domowym Kościele Ruchu Światło–Życie (Family as communion of life and love in the home church of light movement) …5(2009) s. 69-88

Biela Bogdan, Skuteczna ewangelizacja na przykładzie życia i działalności św. Eugeniusza de Mazenoda (1782–1861) (Effective evangelisation exemplified in life and activity of saint Eugene de Mazenod (1782–1861)) …9(2013) s. 137-161

Biela Bogdan, Uwarunkowania psychologiczno-społeczne przepowiadania słowa Bożego (Psychological and social conditions in preaching the Word of God) … 7(2011) s. 100-118

Biela Bogdan, Zasada katechumenalna w duszpasterstwie akademickim (Katechumenal principles In the academical, pastoral service) …2(2006) s. 258-267

Borcz Henryk, Fundacja szpitala dla wysłużonych i chorych kapłanów w Przemyślu w roku 1760 przez biskupa przemyskiego, nominata arcybiskupa lwowskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego (The Funding of a Hospital for Retired and Sick Priests in Przemysl in 1760 by the Bishop of Przemysl, Archbishop of Lviv Wenceslas nominee Jerome Sierakowski) …10(2014) s. 538-550

Böntert Stefan, Ein Ausdruck des Staunens – Ein Ausdruck des Menschseins. Anbetung als Grundhaltung im Glauben (Poczucie zachwytu – miarą poczucia bycia człowiekiem. Adoracja jako zasadnicza postawa w wierze) …6(2010) s. 203-216

Broński Włodzimierz, Kaznodzieja jako autor homilii. Aspekty homiletyczno-prawne (A preacher as an author of a homily. Homiletic and legal aspects) … 7(2011) s. 119-130

Broński Włodzimierz, Nowa ewangelizacja w służbie przekazu prawd wiary chrześcijańskiej (The new evangelization in the service of the Christian faith) …9(2013) s. 127-136

Buchta Roman, Biblijny wymiar katechezy w teorii i w praktyce (Aspect biblique de la catéchèse en téorie et en pratique) … 1(2005) s. 89-97

Buchta Roman, Orędzie papieża Benedykta XVI na XXIII Światowy Dzień Młodzieży w Sydney (2008) aktualnym wskazaniem dla katechezy wprowadzającej do misji (Die Botschaft Papst Benedikts XVI zum XXIII Weltjugendtag in Sydney (2008) – ein aktueller Hinweis für eine Katechese die zur Mission hinführt) …4(2008) s. 251-267

Buchta Roman, Organizacja pedagogicznych badań empirycznych dla potrzeb katechezy (Organisation des etudes empiriques pedagogiques pour les besoins de la catechese) …2(2006) s. 298-314

Buchta Roman, Przygotowanie do życia sakramentami we wspólnocie parafialnej w Roku Wiary (Preparation to living in accordance with sacraments in a parish community in the Year of Faith) …9(2013) s. 217-229

Buttiglione Rocco, Curarsi della vita portando la speranza sugli odierni aeropaghi (Taking care for life introducing hope to the contemporary Areopaguses ) … 8(2012) s. 301-306

Buttiglione Rocco, Otaczać troską życie, niosąc nadzieję na współczesne areopagi (Das Leben mit Sorge umfassen in der Tat des Hoffnungsvertiefens auf den zeitgenössischen Areopage) …5(2009) s. 317-322

Ceglarek Roman, Il compito dei genitori nell’annuncio della parola di Dio second l’esortazione apostolica Verbum Domini di Benedetto XVI (Parents duties connected with preaching God`s Word in their family on the basis of Benedict XVI`s apostolic exhortation Verbum Domini) … 9(2013) s. 271-277

Celary Ireneusz, Domowy Kościół fundamentalnym obszarem katechezy rodzinnej (Die Hauskirche als grundlegendes Gebiet der Familienkatechese) …5(2009) s. 59-68

Celary Ireneusz, Dzieło nowej ewangelizacji w ujęciu papieża Jana Pawła II (Das Werk der Neuevangelisation in der Sichtweise von Johannes Paul II) …2(2006) s. 182-192

Celary Ireneusz, In Sorge um ein religiöses Klima in der Familie (W trosce o religijny klimat w rodzinie) … 8(2012) s. 108-118

Celary Ireneusz, Troska o stałą formację intelektualną młodych prezbiterów w kontekście nowej ewangelizacji (Care of permanent intellectual formation of young presbyters in the context of The New Evangelization) …10(2014) s. 146-161

Chałupniak Radosław, Terapeutyczny wymiar katechezy szkolnej (Die therapeutische Dimension der Katechese in der Schule) … 3(2007) s. 143 – 166

Cyrek Olga, Praca fizyczna we wczesnośredniowiecznych wspólnotach monastycznych na podstawie reguł Augustyna z Hippony, Benedykta z Nursji, Cezarego z Arles, Kolumbana Młodszego i Izydora z Sewilli (Physical work in the early medieval monastic communities on the basis of the rules of Augustine of Hippona, Benedict of Norcia, Caesar of Arles, Columbanus the Young and Isidore of Sevilla) …9(2013) s. 290-305

Dębowska Maria, Rewindykacja pojezuickiego kościoła i klasztoru we Włodzimierzu Wołyńskim w 1921 r oku (The Reclamation of the Former Jesuit Church and Monastery in Volodymyr-Volynsky in 1921) …10(2014) s. 497-510

Dola Kazimierz, Niedoszła fundacja klasztoru franciszkanów reformatów w Oleśnie (Die nicht zustande gekommene Fundation eines Franziskanerklosters in Rosenberg) …10(2014) s. 133-136

Dola Kazimierz, Szkolnictwo w rejencji opolskiej w XIX wieku (Das Schulwesen in der oppelner Regenstchaft im 19. Jahrundert) …1(2005) s. 206-215

Drożdż Alojzy, Bierzmowanie w całokształcie chrześcijańskiej moralności (Die Firmung im Gesamtbild der christlichen Moral) …4(2008) s.207-221

Drożdż Alojzy, Homo supermercatus poważnym wyzwaniem moralnym dla kaznodziejstwa (Homo supermercatus – a major moral challenge for preaching) … 7(2011) s. 131-147

Drożdż Alojzy, Historia i przeżywanie ludzkiej moralności (Morality and living through a historic time) …10(2014) s. 200-221

Drożdż Alojzy, Jan Paweł II jako nauczyciel moralności (Johannes Paul II – der Lehrer der Moral) ….2(2006) s. 234-246

Dyk Stanisław, Dorobek naukowy księdza Jana Twardego (Academic achievements of Father Jan Twardy) … 7(2011) s. 22 – 40

Dyk Stanisław, Duch Święty jako podmiot i treść przepowiadania homilijnego (Lo Spirito Santo come soggetto e contenuto della predicazione omiletica) …4(2008) s. 148-170

Dyk Stanisław, Hermeneutyka słowa Bożego w liturgii (Hermeneutics of the Word of God in liturgy) … 7(2011) s. 148-165

Dyk Stanisław, Homilia w celebracji obrzędu pokuty i pojednania (L’omelia nella celebrazione del rito delia riconciliazione e penitenza … 3(2007) s.78 – 93

Dyk Stanisław, Kaznodziejstwo – misja, która wypływa z kapłańskiej tożsamości (Il rapporto fra la predicazione della parola di Dio e l’indentità sacerdotale) … 6(2010) s. 75-86

Dziadosz Dariusz, Religijny i społeczny status kobiet w tradycjach o Abrahamie (Rdz 11,27–25,18) (Religious and social status of women in the story of Abraham (Gen 11:27–25:18)) … 7(2011) s. 351-367

Dziekoński Stanisław, Katecheza wprowadzająca dziecko w sakramenty pokuty i Eucharystii w świetle posoborowych dokumentów Kościoła (Catechesis Introducing the Child to the Sacraments of Penance and o fthe Eucharist in the Light of the Post-Vatican II Documents of the Church) … 3(2007) s. 116 – 132

Dziekoński Stanisław, Tajemnica Ducha Świętego w katechezie sakramentu bierzmowania (The Mystery of the Holy Spirit in the Catechesis for the Sacrament of Confirmation) …4(2008) s. 90- 104

Ernesti Jörg, Forschungsbericht: „Geschichte der Ökumene”. Ein Beitrag zum 100. Jubiläum der ökumenischen Bewegung (Sprawozdanie naukowo-badawcze: „Historia Ekumenizmu”. Przyczynek do obchodów 100-ej rocznicy ruchu ekumenicznego) … 6(2010) s. 304-311

Goliszek Piotr Tomasz, Communicating faith through catechesis (Przekaz wiary w katechezie) … 9(2013) s. 62-74

Grossmann Stanisław, Badania ks. prof. Józefa Krętosza nad najnowszymi dziejami Kościoła rzymskokatolickiego na kresach w odbiorze katowickiego środowiska kresowego (Research of the Reverend Professor Joseph Krętosz on the recent history of the Roman Catholic Church in the Borderlands as perceived by the Katowice Borderlands Community) …10(2014) s. 71-77

Höver Gerhard, End-of-life care in Germany. An overview (Troska o terminalnie chorych w Niemczech. Ogólny zarys problematyki ) … 8(2012) s. 130-140

Ignatowski Grzegorz, Polityczny, międzyreligijny, ekumeniczny i pokutny charakter pielgrzymki Pawła VI do Ziemi Świętej w Jordanii i Izraelu (Der politische, interreligiose, ökumenische und Buβcharakter der Wallfahrt von Paul VI in das Heilige Land nach Jordanien und Israel) … 3(2007) s. 301 -310

Ignatowski Grzegorz, Potrzeba dyplomatycznej cierpliwości – wizyta Jana Pawła II w Arabskiej Republice Syrii z perspektywy relacji katolicko-żydowskich (The need of diplomatic patience – John Paul II’s visit to the Arab Republic of Syria from the perspective of Catholic – Jewish dialogue) … 7(2011) s. 368-376

Galek Czesław, Rola cierpienia w życiu człowieka w świetle listów Zygmunta Krasińskiego (The role of suffering in man’s life in light of Zygmunt Krasiński’s letters) …9(2013) s. 202-215

Galek Czesław, Wychowanie religijne dzieci i młodzieży szkolnej na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku w świetle literatury pięknej i pamiętnikarskiej (Religious education of school children and students in the territory of Poland in the late 19th and early 20th centuries in the light of literature and memoir Wrtings) …5(2009) s. 213-233

Galek Czesław, Wychowawcza rola Kościoła katolickiego i religii w twórczości Bolesława Prusa (Die erzieherische Rolle der katholischen Kirche und der Religion im Wirken von Bolesław Prus) …4(2008) s. 282-292

Garhammer Erich, Unsichtbare Gestalten am Ambo. Kon-texte für den Prediger (Niewidoczne faktory oddziaływania przy ambonie. Istotne elementy bogatego kontekstu dla kaznodziejów) … 7(2011) s. 166-189

Gasiński Stanisław, Ks. Prof. Stanisław Grzybek – twórca biblijnej szkoły przepowiadania (Pfr. Prof. Stanisław Grzybek als Gründer der biblischen Schule des Predigens) …6(2010) s. 104-112

Giglok Marta, Kilka uwag o teologii ikony „Chrystusa Wielkiego Arcykapłana” w świetle pnuematologiczno-sakramentalnej koncepcji ikony Paula Evdokimova (Einige Bemerkungen über die Theologie der Ikone: „Christus der Hohepriester” im Licht der pneumatologisch – sakramentalen Konzeption der Ikone von Paul Evdokimov) … 6(2010) s. 235-240

Grocholewski Zenon, Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Homilia (By standing firm you will gain life. Homily) … 8(2012) s. 313-317

Grocholewski Zenon, Związek wolności z prawdą (Relationship between freedom and truth) … 8(2012) s. 13-24

Górecki Jan, Pobożność pielgrzymkowa Górnoślązaków na przełomie XIX i XX wieku (Die Frömmigkeit der Oberschlesichen Pilger an der Wende des XIX und XX Jahrhunderts) …2(2006) s. 193-202

Hartmann Richard, Kirche als freizeitunternehmen? Kriterien einer pastoral der freizeit (Kościół jako podmiot angażujący w wolnym czasie? Kryteria pastoralne czasu wolnego) …6(2010) s. 217-233

Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Przyczynek do działalności ks. Emila Szramka jako mecenasa sztuki (A Discussion of the Activities of Fr. Emil Szramka as a Patron of the Arts) …10(2014) s. 516- 521

Hudek Wiesław, Udział muzyków piekarskich w nabożeństwie papieskim w Katowicach w czasie II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (Die Teilnahme der Musiker von Piekary in der Papstandacht in Katowice während der II Pilgerfahrt von Johannes Paul II nach Polen) … 2(2006) s. 203-211

Janiga Waldemar, Blaski katechezy szkolnej (Advantages of catechesis at school) … 7(2011) s. 543- 554

Kalbarczyk Adam, Trema u kaznodziejów. Specyfika i sposoby opanowania (Preacher’s stage freight. Characteristics and how to control it) … 7(2011) s. 190-204

Kamiński Ryszard, Teologia pastoralna. Istota i zadania (Pastoralthelogie. Ihr Wesen Und ihre Aufgaben) … 1(2005) s. 9-20

Kapias Michał, [i]Polok Grzegorz , Religijno-społeczny kontekst integralnego personalizmu Jacques’a Maritaina (Religious and social context of Jacques Maritain’s integral personalism) …10(2014) s. 453-464

Karkosz Albert, Pełtwią naszeptane (Poltova River Whispers) …10(2014) s. 78-81

Karl Katharina Maria, Geistliche Kompetenz – die correctio fraterna bei Augustinus von Hippo und die révision de vie bei Jaime Bonet (Duchowna kompetencja – „correctio fraterna” u św. Augustyna z Hippony oraz „révision de vie” Jaimiego Boneta) … 6(2010) s. 155-167

Klausnitzer Wolfgang, Ist das Christentum allen anderen Religionen überlegen?( Czy chrześcijaństwo przewyższa wszystkie inne religie?) … 8(2012) s. 25-79

Kluz Marek, Postawa Kościoła wobec przejawów cywilizacji śmierci u początków ludzkiego życia (The church’s response to the signs of the civilization of death in the beginnings of the human life) …9(2013) s. 162-177

Kochel Jan, Hagiograficzny klucz nowej ewangelizacji (Hagiographic Key to the New Evangelism) …10(2014) s. 162-172

Kochel Jan, Katecheza narracyjna o Miłosierdziu Bożym w Ewangelii św. Łukasza (La catechesis narrativa sulla misericordia di Dio secondo il Vangelo di Luca) … 3(2007), [i]s. 133 – 142

Koperek Stefan, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma hymnem i źródłem miłości (The divine liturgy of Saint John Chrysostom as a hymn and source of love) …10(2014) s. 363-373

Kopiec Jan, Beatyfikacja Jana Sarkandra w ołomunieckich relacjach „Ad limina” (Beatification of Jan Sarkander in „Ad limina” relations from Olomouc) …10(2014) s. 511-515

Kozubek Mariola Teresa, Formacja do wspólnotowości – kapłani i seminarzyści w Ruchu Focolari (La formazione alla vita comunitaria – i sacerdoti e seminaristi nel Movimento dei Focolari) …6(2010) s. 113-133

Kozyra Józef, Jezus Chrystus – Pierworodny w historii dzieciństwa według Łukasza (Jesus Christ the First Born in the history of childhood acc. to the Gospel of St. Luke) …10(2014) s. 173-191

Kozyra Józef, Kapłani Kościoła jako słudzy Chrystusa i szafarze tajemnic Bożych (1 Kor 4,1) (I sacerdoti della Chiesa come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio (1 Cor4,1)) … 6(2010) s. 13-22

Kranemann Benedikt, Christliche Festkultur und kulturelle Identität Europas – Kontinuität und Diskontinuität (Chrześcijańska kultura świętowania i kulturowa tożsamość Europy – kontynuacja i zerwanie) … 8(2012) s. 80-94

Kreczmański Sebastian, Sakramentarze źródłami kolekt w Mszale rzymskim Pawła VI (Sacramentaries: Sources of the Opening Prayers in the Roman Missal of Paul VI) … 7(2011) s. 377-385

Krzysteczko Henryk , Aktywność kulturalna w kontekście życia rodzinnego, społeczno-politycznego i zasad moralnych (Cultural Activity in the Context of Family Life) … 3(2007) s. 210 – 231

Krzysteczko Henryk, Homilie podczas Mszy św. w domu chorego, umierającego (Homilies during Mass celebrated at home for a terminally ill patient) … 7(2011), s. 205-217

Kucza Grzegorz, Antropologiczny kontekst w teologii sakramentu pokuty i pojednania (The Anthropological Aspect of the Theology of the Sacrament Of Penance and Reconciliation) … 3(2007), s. 9 –18

Kuczyński Łukasz, Narracyjna rola ciała w liturgii (Die narrative Rolle des Körpers in der Liturgie) …5(2009) s. 291-303

Kudełka Magdalena, „System parafialnych komórek ewangelizacyjnych” sposobem na odnowioną parafię („Das System der evangelisierenden Zellen in der Pfarrei” – eine Moglichkeit zu einer erneuerten Pfarrei) … 3(2007) s. 294-300

Kudasiewicz Józef, Eucharystia pokarmem ludzi utrudzonych w drodze (J 6,51-70) (Eucharistie – Nahrung für erschöpfte Menschen auf ihrem Weg) …1(2005) s. 227-232

Kudełka Magdalena, Stowarzyszenie Niniwa nową wspólnotą w Kościele katolickim (Vereinigung Niniwa, eine neue Gemeinschaft in der Katholischen Kirche) …2(2006) s. 315-323

Kulbacki Piotr, Family catechumenate in the domestic Church (Katechumenat rodzinny w Kościele domowym ) … 8(2012) s. 95-107

Kulbacki Piotr, Katechumenat przedmałżeński narzeczonych (Catechumenate for marriage) …5(2009) s. 133-147

Kuligowski Roman, Duch Święty a moralność chrześcijańska w nauczaniu św. Pawła (Der Heilige Geist und die Morallehre des Hl. Paulus) …4(2008) s. 138-147

Kuligowski Roman, Duszpasterska troska o penitenta (Diepastorale Sorgefur den Beichtenden) … 3(2007) s. 54 – 62

Kuligowski Roman, Małżeństwo i rodzina a przemiany w kulturze dzisiaj (Ehe und Familie und die Wandlungen in der Kultur von heute) …5(2009) s. 13-21

Kuligowski Roman, Moralny wymiar troski o piękno liturgii (Die moralische Dimension der Sorge um die Schönheit der Liturgie) …1(2005) s. 174-181
Kuligowski Roman, „Oczyszczenie pamięci” a nowy humanizm w myśli Jana Pawła II („Gedächtnisreinigung” und der neue Humanismus im Sinne von Johannes Paul II) … 2(2006) s. 222-233

Kupis Barbara, Różaniec modlitwą kontemplacji (Der Rosenkranz als ein Gebet der Kontemplation) … 3(2007) s. 193 – 209

Kurosz Jolanta , Działalność lwowskiego koła księży prefektów w II Rzeczypospolitej.„Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” 1919–1939 (The activity of the Lviv Circle of Priests-Prefects in the period of IInd Republic of Poland. „Catechetical and Educational Monthly Magazine” 1919– 1939) …10(2014) s. 89-111

Kurosz Jolanta, Przekaz prawd wiary młodemu pokoleniu w II Rzeczypospolitej – „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” 1918-1939 (Transmission of faith to the young generation in the period of IInd Republic of Poland – „Catechetical and Educational Monthly Magazine” 1918– 1939) …9(2013) s. 75-100

Leimgruber Ute, Mit Leidenschaft Theologie studieren. Die Einstellung von Priesterseminaristen aus Fulda zum Theologiestudium (Beobachtungen) (Studiowanie teologii z pasją. Stosunek seminarzystów z Fuldy do studium teologicznego (Obserwacje) … 6(2010) s. 134-142

Lipiec Dariusz, Duszpasterstwo parafialne a marketing (Parish pastoral car and marketing) … 10(2014) s. 251-266

Łuczak Marek, Pielgrzymki Jana Pawła II w świetle sondaży OBOP (Las peregrinaciones de Juan Pablo II a la luz de los sandeos de opinión pública) … 2(2006) s. 145-152

Łuczak Marek, Sakrament pokuty i pojednania w perspektywie pastoralno-socjologicznej (Das Sakrament der Busse in der pastoralen und soziologischen Perspektive) … 3(2007) s. 239 – 246

Łuczak Marek, Socjologia religii jako ancilla theologiae astoralis (Sociología de la religión ancilla teologiae pastoralis) … 1(2005) s. 35-44

Łysy Hubert, Kazania roratnie do dzieci w służbie dziecka i rodziny chrześcijańskiej (Predigten der „Roratemesse” im Dienst des Kindes und der christlichen Familie) …5(2009) s. 279-290

Łysy Hubert, Wartość teorii i twórczości kaznodziejskiej biskupa Tihamera Totha (1889–1939) dla współczesnego kaznodziejstwa (The Value of the Theories and Sermons of Bishop Tihamer Toh) … 7(2011) s.469-484

Maciaszek Paweł, The role of Mary in the life of a priest (Rola Maryi w życiu kapłana) … 8(2012) s. 247-260

Malina Artur, Dobra Nowina pomimo złych wieści (Mk 14,1-11) (The Good News Despite Bad News (Mark 14:1-11)) … 7(2011) s. 386-397

Marek Zbigniew, Katechetyczna służba Kościoła (Der katechetische Dienst der Kirche) … 1(2005) s. 82-88

Marek Zbigniew, Wyzwania dla dzisiejszego duszpasterstwa (Challenges facing ministry today) … 10(2014) s. 236-250

Matwiejuk Kazimierz, Przez sakramentalne małżeństwo ku Kościołowi domowemu (Durch die sakramentale Ehe zur Hauskirche) …5(2009) s. 89-94

Matwiejuk Kazimierz , Ormiańska tradycja liturgiczna (Armenian liturgical tradition) …10(2014) s. 374-395

Matwiejuk Kazimierz, Troska Jana Pawła II o poprawną celebrację Eucharystii i pełne w niej uczestnictwo (Die Sorge von Johannes Paul II um die richtige Feier der heiligen Eucharistie und die volle Teilnahme In ihr) …2(2006) s. 85-94

Mąkosa Paweł, Dynamika ewangelizacji według adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papieża Franciszka (Dynamics of evangelization in the apostolic exhortation „Evangelii gaudium” of pope Francis) …10(2014) s. 327-340

Mierzwiński Bronisław, Le phenomene du chômage en Pologne aujourd’hui et son influence sur la vie du couple et de la famille. Esquisse d’analyse de théologie pratique (Zjawisko bezrobocia w Polsce współczesnej i jego wpływ na życie małżeńskiei rodzinne. Analiza teologiczno-pastoralna) … 8(2012) s. 119-129

Mierzwiński Bronisław, Teologia ciała jako istotny aspekt małżeństwa w świetle katechez środowych Jana Pawła II (La théologie du corps comme l’aspect essentiel du mariage d’après Jean Paul II) …5(2009) s. 35-44

Migut Bogusław, Wspólny udział małżonków w Eucharystii (The common participation of spouses in the Eucharist) …5(2009) s. 95-111

Mikołajec Józef, Problem metody teologii pastoralnej (Das Methodenproblem Pastoraltheologie) … 1(2005) s. 21-33

Miławicki Marek, Duszpasterstwo parafialne oo. Dominikanów w archidiecezji lwowskiej w okresie międzywojennym. Rekonesans badawczy (The pastoral activity of the Dominicans in the Archdiocese of Lviv in the interwar period. Reconnaissance of research) …10(2014) s. 112-132

Misiaszek Kazimierz, W poszukiwaniu charakteru języka w katechezie (Nella ricerca della natura della lingua nella catechesi) …2(2006) s. 95-103

Misztal Wojciech, Depozytariusz i Pośrednik Ducha. Misja Kościoła i chrześcijanina według katechez sługi Bożego Jana Pawła II „Duch Święty w życiu wewnętrznym człowieka” (Depositaire et Mediateur de l’Esprit: la mission de l’église et du chretien d’apres les catecheses du serviteur de Dieu Jean Paul II „le saint-esprit dans la vie interieure de l’homme”) …2(2006) s. 60-84

Misztal Wojciech, Spotkania z naturą: przeszkoda czy pomoc w komunii z Bogiem? (Les rencontres avec la nature: l’obstacle ou l’aide à la communion avec Dieu?) …1(2005) s. 189-205

Murawski Roman, Pojęcie „katechetyki” w refleksji współczesnych autorów polskich (Der Begriff der Katechetik in der Reflexion polnischer Autoren der Gegenwart ) …1(2005) s. 68-81

Murawski Roman, Wokół pojęcia katechezy według Jana Pawła II (Attorno alla concezione di catechesi nell’insegnamento di Giovanni Paolo II … 3(2007) s. 167 – 177

Myszor Jerzy, Biskup polowy wojska polskiego Józef Gawlina – niedoszły biskup katowicki (Field bishop of the Polish Army Józef Gawlina – would-be bishop of Katowice) … 8(2012) s. 273-280

Myszor Jerzy, Duchowieństwo patriotyczne – aspekt historyczno-pastoralny (The Patriotic Catholic Clergy – historical and pastoral factors) …10(2014) s. 137-145

Myszor Wincenty, Ewangelia prawdy (NHC I,3) – gnostycka homilia? (Gospel of truth (NHC I, 3) – a gnostic homily?) … 7(2011) s. 218- 223

Noszczyk Grzegorz, Katolicy świeccy wobec wyzwań społeczeństwa obywatelskiego (Katholische Laien angesichts der Herausforderungen der Bürgergesellschaft) …1(2005) s. 182-188

Nowicki Andrzej Stefan, Synkretyzm mistyczny jako zagrożenie wiary (Mystical syncretism as a threat to faith) …9(2013) s. 191-201

Ochwat Magdalena , Paradoksy wiary w poezji księdza Jana Twardowskiego (The paradoxes of faith in the poetry of Priest Jan Twardowski) …9(2013) s. 257-270

Ochwat Magdalena, Poetyckie autoportrety kapłanów (Poetische Selbstporträts von Priestern) … 6(2010) s. 241-256

Odorkiewicz-Sikocińska Hanna, Wspomnienie (Rememberence) …10(2014) s. 82

Olszar Henryk, Praca ks. prof. dra hab. Józefa Krętosza na rzecz rozwoju intelektualnego księży w ramach Diecezjalnego Studium Pastoralnego w Katowicach (The thesis of the Reverend Professor Joseph Krętosz on the topic of the intellectual development of Priests within their Diocesan Pastoral Studies in Katowice) …10(2014) s. 63-70

Osewska Elżbieta, Reflections on religious education and catechesis in catholic schools in England (Refleksjedotyczące edukacji religijnej i katechezy w szkołach katolickich w Anglii) … 8(2012) s. 173-183

Osewska Elżbieta, Wprowadzenie dzieci w tajemnicę Ducha Świętego w środowisku rodzinnym (Introduction of Children into the Mystery of Holy Spirit in the Family Environment) …4(2008) s. 54-64

Osewska Elżbieta, Znaczenie szkół katolickich dla formacji katolików w Anglii i Walii (The meaning of catholic schools in the formation of catholics in England and Wales) …9(2013) s.119-126

Osewska Elżbieta, Stala Józef, Éducation religieuse et morale dans une école polonaise dans le contexte des transformations socio-politiques (Przemiany społeczno-polityczne a wychowanie religijno-moralne w polskiej szkole) … 8(2012) s. 141-148

Osial Wojciech, Wychowanie do wspólnoty parafialnej jako zadanie szkolnej lekcji religii (Formation Towards Parish Community as the Goal of Religious Education in Schools) …4(2008) s. 193-205

Ostafiński Witold, Ksiądz profesor Jan Twardy jako głosiciel słowa Bożego (Father Professor Jan Twardy as a preacher of the Word of God) … 7(2011) s. 79-91

Ostrowski Maciej, Jan Paweł II o świętej przestrzeni pielgrzymowania (John Paul II on the sacred space of pilgrimage) … 2(2006) s. 135-144

Ostrowski Maciej, Rodzina środowiskiem przyjaznym człowiekowi (Family as a friendly environment for a human being) …5(2009) s. 22-34

Pacholak Paweł, Ku duszpasterstwu Kościoła domowego (Toward the ministry of the „domestic Church”) …5(2009) s. 45-58

Paliński Jerzy, Adoracja Eucharystii (Die Anbetung der Eucharistie) …1(2005) s. 217-226

Paliński Jerzy, Pobożność eucharystyczna dzisiaj (Eucharistische Frömmigkeit heute) … 1(2005) s. 143-157

Panuś Kazimierz, Katedra wawelska w kazaniach biskupa i kardynała Karola Wojtyły (La cathédrale de Wawel dans les homélies de l’évêque et cardinal Karol Wojtyla) …2(2006) s. 9-23

Panuś Kazimierz, Pierwsza konferencja Henri Lacordaire’ a w katedrze paryskiej (The first Henri Lacordaire conference in the Paris Cathedral) … 7(2011) s. 224-238

Pastwa Andrzej, Pastoralny wymiar prawa kanonicznego. Uwagi na kanwie przemówień do Roty Rzymskiej z 2006 i 2011 roku (Pastoral dimension of the Canon Law. Comments based on Addresses to the Tribunal of the Roman Rota of the years 2006 and 2011) …10(2014) s. 222-235

Pastwa Andrzej, Promocja rodziny w prawie kanonicznym. Uwagi na kanwie § 1 kan. 226 KPK (Promotion of the family in canon law. Comments in light of § 1 can. 226 of Code of Canon Law) … 7(2011) s. 398-408

Pawiński Sławomir, Cisza i milczenie w przepowiadaniu słowa Bożego (Silence and concentration in preaching the Word of God) … 7(2011) s. 239-254

Pawiński Sławomir, Otoczmy troską życie małżeńskie w przepowiadaniu (Umringen wir mit Fürsorge das Eheleben in der Voraussagung) …5(2009) s. 163-174

Pawłowicz Weronika, Bibliografia publikacji księdza Józefa Krętosza (Bibliography of works published by Father Józef Krętosz) …10(2014) s. 28-52

Pawłowicz Weronika, Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem księdza Józefa Krętosza (List of dissertations supervised by Father Józef Krętosz) …10(2014) s. 53-62

Pawłowiczowa Maria, Dziewięć katolickich kościołów Stanisławowa oraz ich losy (Nine Catholic Churches in Stanisławów and their History) …10(2014) s. 478-496

Petrík Ľubomír, Homília ako dialog (Homilia jako dialog) … 7(2011) s. 457-468

Pierskała Rudolf, Celebracja Mszy szkolnej (Die Zelebration der Schulmesse) …5(2009) s. 182-197

Płusa Sławomir, Przepowiadanie słowa Bożego w kontekście nowej ewangelizacji (Preaching the word of God in the context of new evangelization) … 7(2011) s. 495-511

Podhorecki Norbert, Słowo Boże – słowo wiary – słowo przepowiadania. Dogmatyka w relacji do egzegezy i homiletyki (The word of God – the word of faith – the word of preaching. Dogmatic theology in relation to the exegesis and homiletics) … 7(2011) s. 255-265

Polak Mieczysław, Bliższe przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie (Die nähere Vorbereitung auf das Leben in der Ehe und Familie) …5(2009) s. 148-162

Polak Mieczysław, Pastoralna posługa Kościoła w szkole (Der pastorale Dienst der Kirche in der Schule) … 3(2007) s. 275 – 293

Polok Grzegorz, Członek rodziny jako autorytet (Der Familienglied als Autorität. Eine Analyse der Forschungsresultaten) …5(2009) s. 269-278

Polok Grzegorz, Formy pomocy pastoralnej studentom pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym (Forms of pastoral support to students from families with alcohol problem) … 10(2014) s. 280-295

Polok Grzegorz, Nauka o obecności i działaniu Ducha Świętego w Kościele w świadomości uczestników Odnowy w Duchu Świętym (Die Lehre über die Gegenwart und die Wirkung des Heiligen Geistes in der Kirche im Bewusstsein der Mitglieder der Erneuerung im Heiligen Geist) …1(2005) s. 246-256

Polok Grzegorz , Preferencje aksjologiczne studentów wezwaniem dla nauczycieli akademickich do świadczenia o wierze w środowisku uczelnianym (Aksiologische Präferenzen der Studenten – ein Aufruf an die akademischen Lehrer, Zeugen des Glaubens in ihrem akademischen Umfeld zu sein) …4(2008) s. 268-281

Prajsnar Joanna, Osoba prezbitera w nauczaniu Jana Pawła II na podstawie jego homilii Wygłoszonych podczas święceń prezbiteratu (The Person of Presbyter in the Teaching of John Paul II on the Basis of His Homilies Delivered During the Holy Ordination of the Presbyterate) … 3(2007) s. 178 – 192

Prijatelj Erika, Kapłan ze znamieniem posługi (A Priest with the Seal of his Ministry of Service) … 6(2010) s. 46-55

Prijatelj Erika, New approaches to adult catechesis (Nowe ujęcia katechezy dorosłych ) … 8(2012) s. 161-172

Przybyłowski Jan, Ekologia w powołaniu chrześcijańskim. Refleksja pastoralna z inspiracji nauczania Jana Pawła II (Die Ökologie in der christlichen Berufung. Eine pastorale Reflexion aus der Inspiration der Lehre von Johannes Paul II) … 2(2006) s. 165-181

Przybyłowski Jan, Aumôniers – les compagnons de la foi et de la vie des jeunes en route.La réfléction pastorale (Chaplains – mates of kids in road of the faith and life the pastoral reflection) … 8(2012) s. 281-300

Przybyłowski Jan, Kapłańskie drogi pojednania z Bogiem (Les chemins sacerdotaux de la réconciliation avec Dieu) …6(2010) s. 67-74

Przygoda Wiesław, Posługa charytatywna Kościoła w okresie pontyfikatu Jana Pawła II (Der karitative Dienst der Kirche in der Zeit des Pontifikats von Johannes Paul II) …2(2006) s. 153- 164

Rak Bernard, Eucharystia źródłem nadziei w przesłaniu Jana Pawła II (Die Eucharistie als Quelle der Hoffnung in der Botschaft Johannes Paul des II) … 6(2010) s. 288-303

Rayzacher-Majewska Aneta, Wspomagająca rola czasopism katolickich w wychowaniu w wierze dzieci (Supporting role of catholic magazines in raising children in the faith) …10(2014) s. 432- 452

Reginek Antoni, Polskie adaptacje hymnu do Ducha Świętego (Adaptations polonaises de l’hymne au Saint Esprit) …4(2008) s. 171-180

Reginek Antoni, Psalm pokutny (51) jego wydźwięk tekstowy i muzyczny w polskich śpiewach Religijnych (The Text and Musical Overtone of Penitential Psalm no. 51 in Polish Religious Songs) …3(2007) s. 107- 115

Reginek Antoni, Teologiczne treści w pieśniach ku czci Świętej Rodziny (Die theologischen Leitgedanken in den Liedern zu Ehren der Heiligen Familie) …5(2009) s. 175-181

Reginek Antoni, Tradycja śpiewów przed kazaniem i po kazaniu w zbiorach pieśni kościelnych na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (Tradition of singing before and after a sermon in collections of church hymns in Upper Silesia in the 19th and 20th Century) … 7(2011) s. 266-276

Reginek Antoni, Unikatowe nabożeństwo jutrzni na uroczystość Bożego Narodzenia ( The unique Devotion of the Morning Prayer of Christmas) …10(2014) s. 405-420

Reginek Antoni, Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na rozwój społecznego ruchu muzycznego na Górnym Śląsku (Der Einfluss des Pontifikats von Johannes Paul II auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Musikbewegung in Oberschlesien aus der Geschichte der esangsvereinigung in Oberschlesien) …2(2006) s. 212-221

Robek Edmund, Kapłan w służbie jedności wspólnoty kościelnej (Der Priester im Dienst der Einheit der kirchlichen Gemeinde) … 6(2010) s. 23-32

Rusiecki Tomasz, Eucharystia pokarmem na życie (Eucharistie – Nahrung für das Leben) … 1(2005) s. 233-236

Sakowicz Eugeniusz, Kościół katolicki wobec niewierzących (The Catholic Church towards non- believers) …9(2013) s. 246-256

Sakowicz Eugeniusz, Nowa ewangelizacja – wybór bibliografii (The New Evangelization – select bibliography) …10(2014) s. 551-559

Seweryn Tomasz, Kapłan i Maryja w dziele nawrócenia chrześcijanina (Priester und Maria im Werk der Umkehr eines Christen) …5(2009) s. 304-316

Sielepin Adelajda, Kapłan przewodnikiem ludu Bożego (The priest as a leader of God’s people) …6(2010) s. 56-66

Sikora Jerzy, Intertekstualne przepowiadanie bpa Józefa Zawitkowskiego (Bishop Jozef Zawitkowski’s intertextual preaching) … 7(2011) s. 485-494

Sitnik Aleksander Krzysztof, Informator o pseudonimie „Kazek”, 1959–1960 (Informant under the pseudonym „Kazek”, 1959–1960) …10(2014) s. 522-537

Siwak Wacław, O poprawną teologicznie ikonę Maryi w kaznodziejstwie (For a theologically correct icon of Mary in preaching) … 7(2011) s. 277-291

Siwek Gerard, Homiletyka w relacji do teologii pastoralnej (L’omiltica in relazione con la teologia pastorale) … 1(2005) s. 107-127

Siwek Gerard, Posługa słowa w epoce mediów (Ministry of the Word in the Media Era) … 7(2011) s. 292-309

Siwek Gerard, Profetyczny charakter posługi słowa Jana Pawła II (Il carattere profetico del servizio della parola di Giovanni Paolo II) …2(2006) s. 37-59

Skreczko Adam, Znaczenie świadectwa wiary rodziców w wychowaniu religijnym ich dzieci (The importance of the faith of parents in religious education of children) …9(2013) s. 33-48

Sławiński Henryk, Odmienne koncepcje homilii, ich egzemplifikacja i komparatywna analiza (Different concepts of the homily, examples and comparative analysis) …5(2009) s. 198-212

Sławiński Henryk, Wkład księdza Jana Twardego w działalność Sekcji Homiletów Polskich (Contribution of Father Jan Twardy to the activity of the Polish Homilists’ Section) … 7(2011) s. 71-78

Słomka Jan, Posługa biskupa jako officium (The Bishop’s ministry as officium) … 7(2011) s. 409- 417

Słotwińska Helena, Duch Święty w Programie nauczania religii (The Holy Spirit in the Programme of Religious Education) …4(2008) s. 105-121

Słotwińska Helena, Katecheza o Ojczyźnie według nauczania Jana Pawła II (Katechese über die Heimat nach der Lehre von Johannes Paul II) …2(2006) s. 104-119

Słomka Jan, Krytyka żydów w najstarszych pismach chrześcijańskich tradycji antiocheńskiej i azjatyckiej (Criticism of Jews in the Early Christian Writings of the Antiochian and Asian Traditions) …10(2014) s. 396-404

Słomka Jan, Męczennicy i przebaczenie grzechów (Martyrs and the Forgiveness of Sins) …3(2007) s. 94 – 106

Słotwińska Helena, Wychowanie do pokuty (Ueducazione alla penitenta) …3(2007), s. 19- 35

Sobeczko Helmut Jan, Z problematyki teologiczno-pastoralnej sakramentu bierzmowania (Von der theologisch-pastoralen Problematik der Firmung) …4(2008) s. 29-40

Sodi Manlio, L’ordo paenitentiae: „manuale” di spiritualità per la comunità cristiana. Dai contenuti alle metodologie (Ordo paenitentiae:„podręcznik” duchowości dla wspólnoty chrześcijan. Od treści do metodologii) … 8(2012) s. 196-210

Sosna Krzysztof, Problematyka osób niepełnosprawnych we współczesnych podręcznikach katechetycznych (Die Problematik behinderter Personen in den katechetischen Lehrbüchern der Gegenwart) … 1(2005) s. 98-106

Sosna Krzysztof , Sakrament bierzmowania osób z niepełnosprawnością umysłową (Das Sakrament der Firmung bei geistig Behinderten) … 4(2008) s. 122-137

Stala Józef, Charyzmat rodziny i realizowana przez nią edukacja religijna (Das Charisma der Familie und die von ihr erfüllte religiöse Erziehung) …5(2009) s. 112-121

Stala Józef, Internet – Church – Communications (Internet – Kościół – komunikacja) … 7(2011) s. 566-574

Stala Józef, Recepcja pedagogicznych postulatów Jana Fryderyka Herbarta w systemie wychowawczym ks.Walentego Gadowskiego ( Die Aufnahme der pedagogischen Postulate von Johann Friedrich Herbarts in der Erziehungssystematik von Walenty Gadowski … 3(2007) s. 232 – 238

Stala Józef, Społeczno-kulturowy kontekst współczesnych zagrożeń edukacji religijnej w rodzinie (Der gesellschaftlich-kulturelle Kontext der gegenwärtigen Bedrohung der religiösen Erziehung in der Familie) …4(2008) s.181-192

Staroszczyk Paweł, Siedem słów o Maryi (Sieben Worte über Maria) …2(2006) s. 289-297

Strzelczyk Grzegorz, Monofizytyzm praktyczny? O problemach z wyznawaniem integralnego człowieczeństwa Chrystusa (Monofisismo pratico? Riflessione sui problemi nella confessione dell’integrale umanità di Cristo) …2(2006) s. 268-280

Suchocka Hanna, Pielgrzymowanie Kardynała Karola Wojtyły do Piekar Śląskich (The pilgrimage of Cardinal Karol Wojtyła to Piekary Śląskie ) … 8(2012) s. 307-312

Surmiak Wojciech, Idem velle atque idem nolle. Amor amicitiæ w początkach nauczania papieża Benedykta XVI („Idem velle atque idem nolle”. Amor amicitiæ in the beginning of the papal teaching of Benedict XVI) …10(2014) s. 314-326

Swędrowski Jerzy, Wskazania pastoralne Prymasa Polski Władysława Łubieńskiego na tle epoki świecenia (Pastoral recommendations of the Primate of Poland Władysław Łubieński in Perspective of the Enlightenment) … 7(2011) s. 529-542

Szałanda Tomasz, Exemplum w kaznodziejstwie z przełomu XIX i XX wieku (An Example of Sermons at the turn of the 19th and 20th centurie) … 7(2011) s. 447-456

Szewczyk Leszek, Bibliografia publikacji księdza Jana Twardego (Bibliography of works published by Father Jan Twardy) … 7(2011) s. 41 – 62

Szewczyk Leszek, Chrystocentryzm w teorii i praktyce przepowiadania słowa Bożego (Christocentrism in theory and practice of preaching the Word of God) … 7(2011) s. 310-319

Szewczyk Leszek, Mistagogiczne aspekty w przepowiadaniu piekarskim kardynała Karola Wojtyły (Mystagogical aspects in preaching of cardinal Karol Wojtyła in the sanctuary of Our Lady of Piekary) …2(2006) s. 24-36

Szewczyk Leszek, Przekaz treści biblijnych i katechizmowych w kaznodziejstwie. Postulaty na Rok Wiary (Transmission of biblical and catechismal content in preaching. Postulates for the Year of Faith) …9(2013) s. 230-245

Szewczyk Leszek, Treść przepowiadania kaznodziejskiego według adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium (The content of preaching according to the apostolic exhortation „Evangelii gaudium”) …10(2014) s. 341-350

Szewczyk Leszek, Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem księdza Jana Twardego (List of dissertations supervised by Father Jan Twardy as on April 1, 2011) … 7(2011) s. 63 – 70

Szymański Florencjan Piotr, Perykopa Łk 10,38-42 w przepowiadaniu (Pericopes of Luke 10:38-42 in preaching) … 7(2011) s. 512-523

Szymik Jerzy „Przebudź się serce moje i pomyśl …” Prawda jako fundament życia („Awake and think, my heart …” Truth as a foundation of life) … 7(2011) s. 524-528

Szymik Jerzy, Theologia benedicta wobec nazizmu i komunizmu. Aspekt pastoralno-historyczno- polityczny (Theologia benedicta versus Nazism and Communism. Pastoral- Historic- and Political Aspect) …10(2014) s. 296-313

Świątkiewicz Wojciech, Deficyty zaufania społecznego w przestrzeniach instytucji świeckich i kościelnych. Przyczynek z badań empirycznych (Deficits of social trust in the spaces of secular and ecclesiastical institutions. A contribution based on empirical research) …10(2014) s. 267- 279

Tarnowski Janusz, Młodzi wobec tajemnicy cierpienia (Jugendliche vor dem Geheimnis des Leidens) …1(2005) s. 237-245

Thiele Michael, Einfalt, zweifalt und Dreifalt religiöser Rede (Prostota, złożoność i trójjedność kazania),( Simplicity, complexity and triple unity of a sermon ) … 7(2011) s. 320-335

Tirpák Peter Podnety pre predmetovú a podmetovú katechézu o sviatosti krstu na slovensku (Przedmiotowe i podmiotowe aspekty katechezy chrzcielnej na Słowacji) … 7(2011) s. 555-565

Tkocz Elżbieta, Duch Święty w katechezie młodzieży ponadgimnazjalnej (Holy Spirit in the catechesis of secondary school students) …4(2008) s. 65-77

Tkocz Elżbieta, Zasadnicze myśli encykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia w zastosowaniu katechetycznym (The main ideas of John Paul II’s encyclical Eclessia de Eucharistia in catechetic application) … 2(2006) s. 120-134

Tomaszek Zofia, Pobożność eucharystyczna. O adoracji Najświętszego Sakramentu (Die Eucharistische Frömmigkeit. Über die Anbetung des Allerheiligsten Altarsakraments) … 2(2006) s. 281-288

Tomaszek Zofia , Powszechne powołanie do świętości (Die allgemeine Berufung zur Heiligkeit) … 3(2007) s. 260 – 274

Tomaszek Zofia, Znaczenie uczestnictwa w Eucharystii dla życia chrześcijańskiego (Die Bedeutung der Teilnahme an der Eucharistie für das christliche Lebens) … 4(2008) s. 222-232

TückJan-Heiner, Verborgene Gegenwart und betrachtendes Verweilen. Zur poetischen Theologie des Hymnus Adoro te devote (Ukryta obecność i dostrzegalne przebywanie. O poetyckiej teologii hymnu „Adoro te devote” ) … 8(2012) s. 226-246

Twardy Jan, Posługa słowa związana z sakramentem pokuty i pojednania (The Ministry of the Word as It Concerns the Sacrament of Penance and Reconciliation) … 3(2007) s.63 – 77

Twardy Jan, Tematyka eucharystyczna w kazaniach pasyjnych (The eucharistic subject-matter in the passion sermons) … 1(2005) s. 128-142

Wierzbicki Mirosław Stanisław, Zadania edukacyjno-pastoralne we współczesnych szkołach katolickich na przykładzie szkolnictwa salezjańskiego (Pastoral-education task in contemporary catholic school on the model of salesian school) …9(2013) s.101-118

Widenka Marek, Fenomen Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji (Das Phänomen der katholisch-kerygmatischen Schulen der Neuevangelisation) … 6(2010) s. 257- 287

Wilgusiewicz Antoni, Tylko prawda nas wyzwoli (Only the Truth Will Set Us Free) …10(2014) s. 465-477

Wilk Janusz, Strategia grzechu według Rdz 4,6-7 (The Strategy of Sin According to the Book of Genesis 4:6-7) …10(2014) s. 192-199

Wiszowaty Edward, Przepowiadanie w ponowoczesności (Preaching in the postmodernisty) … 9(2013) s. 178-190

Wita Grzegorz, Obrzędy pojednania Aszantów z Ghany (Der Versöhnungsritus der Aschanten aus Ghana) … 3(2007) s. 247 – 259

Wojaczek Krystian, Personalistyczno-relacyjny kontekst duszpasterstwa rodzin –subdyscypliny teologii praktycznej (Ein personalistisch-relationischer Kontext der Familienseelsorge – einer Subdisziplin der Pastoraltheologie) …5(2009) s. 251-259

Wolicki Marian, Oznaki prawdziwego opętania (Signs of True Possession) … 7(2011) s. 418-429

Wróblewski Marian, Sakrament pokuty w przekazie kaznodziejskim na przykładzie wybranych tekstów drukowanych w latach 1985–2000 (Das Sakrament der Busse in der homiletischen Überlieferung am Beispiel ausgewählter Texte der Jahre 1985-2000) …4(2008) s. 233-250

Wrzała Elżbieta, Duchowe macierzyństwo wypełnieniem misji kapłaństwa powszechnego (Spiritual motherhood as the fulfillment Of the universal priesthood) … 6(2010) s. 143-154

Volgger Ewald, Zur therapeutischen Dimension des musikalischen Gestaltens in der Liturgie (Terapeutyczny wymiar muzycznej strony celebracji liturgicznej) … 8(2012) s. 211-225

Zellma Anna, Doskonalenie pedagogiczne nauczycieli religii w obliczu zmian edukacyjnych (Pedagogical development of teachers of religious education in the context of educational changes) …10(2014) s. 521-431

Zellma Anna, Obraz kapłana w wypowiedziach wybranych grup katechizowanej młodzieży (studium porównawcze) (The perception of a priest among selected groups Of catechized youth (comparative study)) …6(2010) s. 87-103

Zellma Anna, Przekaz treści wiary jako obszar pracy nauczyciela religii w środowisku szkolnym (The transmission of the essence of faith as an area of religion teacher’s work in school environment) …9(2013) s. 49-61

Zellma Anna, Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania jako kategoria badawcza we współczesnej katechetyce (Preparing young people for the sacrament of Confirmation as a research category in contemporary catechization) …4(2008) s. 78-89

Zellma Anna, Regional studies as part of teaching religion to polish youth in schools (Edukacja regionalna polskiej młodzieży w szkolnym nauczaniu religii. Możliwości, ograniczenia i wyzwania ) … 8(2012) s. 149-160

Zellma Anna, Szkolne nauczanie religii wobec zadania przygotowania młodzieży do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie (The teaching of religion in schools as preparation for young people to constructively solve problems in their future marriage and family) …5(2009) s. 122-132

Żądło Andrzej, Podstawy teologiczne kultu świętych w Kościele (A Theological Basis for the Veneration of the Saints in the Church) … 7(2011) s. 430-446

Żądło Andrzej, Sakrament bierzmowania wczoraj i dziś (Il sacramento della cresima ieri e oggi) … 4(2008) s. 11-28

Żądło Andrzej, Tematy teologiczne liturgii i pobożności ludowej w Adwencie (Temi teologici Della liturgia e della pietà popolore in Avvento) …1(2005) s. 158-173

Żądło Andrzej, Troska o język w liturgii przejawem duchowości chrześcijańskiej (Caring for a language in the liturgy as manifestation of Christian spirituality) …10(2014) s. 351-362

Żurawska Ewa, Rozmowa z księdzem profesorem Józefem Krętoszem (Conversation with the Reverend Professor Joseph Krętosz) …10(2014) s. 83-87

Żywica Zdzisław, Relacje małżeńskie mężczyzny i niewiasty w świetle tajemnicy Chrystusa i Kościoła (Ef 5,21-33) (Ehelichenbeziehungen eines Mannes und einer Frau im Licht des Christi und seiner Kirche Mysteriums (Eph 5,21-33)) … 5(2009) s. 260-268

return to top