Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2024

13.07.2020 - 09:50 aktualizacja 13.07.2020 - 14:11
Redakcja: tomaszhuk

Szanowni Państwo,

Po trudnym okresie spowodowanym ograniczeniami społecznej komunikacji, swoją działalność wznowił Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk działający w nowej kadencji 2020-2024 pod przewodnictwem prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej. Komitet –  w planie pracy na rok 2020-2024 działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Komitet kontynuuje tradycje i czerpie inspirację z działalności Komitetów Nauk Pedagogicznych poprzednich kadencji, z których pierwszy powołany został w 1953 roku. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN jest ciałem doradczym i opiniodawczym, reprezentującym krajowe środowisko  naukowe w zakresie swoich kompetencji merytorycznych. Jako organ przedstawicielski naukowców podejmuje działania na rzecz nauk pedagogicznych, środowiska naukowego oraz oświatowego. W skład prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN  w  bieżącej kadencji  weszli:

prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ) – przewodnicząca KNP

prof. dr hab.  Tadeusz Lewowicki – honorowy przewodniczący

prof. dr hab.  Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej) – wiceprzewodniczący KNP

prof. dr hab. Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ) – wiceprzewodniczący KNP

prof. dr hab. Barbara Kromolicka (Uniwersytet Szczeciński) – członek prezydium KNP

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku) – członek prezydium KNP

prof. dr hab. Marzenna Zaorska(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)-  członek prezydium KNP

Członkami KNP na kadencję 2020 -2024 są:

prof. dr hab. Maria Czerepaniak- Walczak (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski)

dr hab. prof. DSW Bogusława Dorota Gołębniak (Dolnośląska Szkoła Wyższa )

prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska(Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab.  Mirosław Kowalski,prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – sekretarz techniczny KNP

prof. dr hab. Amadeusz Krause (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. dr h.c. Zbyszko Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza )

  1. prof. dr hab. Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

prof. dr hab. Mirosława Nowak- Dziemianowicz (Uniwersytet Opolski)

dr hab. prof. UZ Inetta Nowosad (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Tadeusz Andrzej Pilch

prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki

prof. dr hab. Krzysztof Rubacha (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss (Akademia Pedagogiki Specjalnej )

prof. dr hab. Mirosław Sobecki (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Jolanta Szempruch (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej )

dr hab. prof. APS Maciej Tanaś (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab.  Zbigniew KWIECIŃSKI członek  rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Irena WOJNAR- członek honorowy KNP

W dniu 26 czerwca 2020 r. odbyło się  pierwsze  (zdalne) posiedzenie  plenarne Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.  Po wysłuchaniu  referatów  prof. dra hab. Stefana Kwiatkowskiego (Gospodarcze i  społeczne skutki pandemii koronawirusa COVID 19.  Implikacje dla  edukacji) oraz  mgr Elżbiety Leszczyńskiej – członkini Komisji  Europejskiej (Wezwania edukacyjne dla szkół w kontekście polityki  oświatowej państwa i Unii Europejskiej) odbyła się część  organizacyjna, w której   członkowie posiedzenia zajęli się   ustanowieniem struktury Komitetu: powołaniem sekcji, komisji,  zespołów zadaniowych. Powołano też specjalistów  w zakresie  subdyscyplin i nurtów  badawczych niereprezentowanych przez wybranych członków KNP.   Specjalistami przy KNP PAN z  Instytutu Pedagogiki UŚ zostały  wybrane: Prof. dr hab. Ewa Syrek i Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur.

Zgodnie z Uchwałą nr 21/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia  19 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu  regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych,  KNP  na czerwcowym zebraniu plenarnym powołał sekcje, komisje zespoły zadaniowe. W skład  każdej komisji i  sekcji weszło  nie więcej niż  10 osób powołanych przede wszystkim spośród członków KNP i uzupełniająco  spośród osób spoza Komitetu, tj. z szerokiego grona badaczy samodzielnych jak i doktorów reprezentujących  pedagogikę w  Polsce. Przewodniczącymi sekcji, zostali wyłącznie członkowie KNP.

 

 

na zdjęciu z obrad KNP w dniu 26.06.2020 widoczni są od lewej z góry: prof. Marek Konopczyński, Prof. Zbigniew Kwieciński, Prof. Maciej Tanaś, Prof. Dariusz Kubinowski, prof. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. Tadeusz Pilch, prof. Stefan Kwiatkowski, Prof. krzysztof Rubacha i Prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

return to top