Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Instytut Pedagogiki

Monografia Bogumiły Bobik pt. „Instytucjonalne, środowiskowe i indywidualne uwarunkowania funkcjonowania pedagoga szkolnego”

13.01.2021 - 20:52 aktualizacja 13.01.2021 - 20:52
Redakcja: tomaszhuk

Warto przeczytać. Gratulujemy dr Bogumile Bobik wydania monografii naukowej.
Monografia Bogumiły Bobik pt. „Instytucjonalne, środowiskowe i indywidualne uwarunkowania funkcjonowania pedagoga szkolnego” przedstawia teoretyczne i empiryczne ujęcie uwarunkowań pracy pedagoga szkolnego w kontekście przemian szkoły jako instytucji, zmian w obrębie środowiska wychowawczego oraz wymagań wobec pedagoga jako profesjonalisty i człowieka.
Praca składa się z ośmiu rozdziałów. Trzy pierwsze mają charakter teoretyczny. Przedstawiono w nich instytucjonalny i prawny wymiar pracy pedagoga szkolnego, środowiskowe determinanty jego pracy, zdefiniowano jego zasoby osobowe. Rozdział czwarty obejmuje koncepcję badań własnych. Opisuje ogólne założenia metodologiczne pracy oraz zastosowaną procedurę badań diagnostyczno-opisowych. Do badania wykorzystano sondaż diagnostyczny i metodę szacowania. Kolejne rozdziały (V-VII) zawierają analizę wyników badań. Prezentację rozpoczęto od opisu próby badawczej oraz analizy danych w zakresie planowania i organizacji pracy pedagogów. Następnie przedstawiono opinie pedagogów na temat środowiska wychowawczego, w którym funkcjonują uczniowie i które określa kierunki pomocy pedagogicznej. Dalej analizie poddano wybrane zasoby osobowości pedagogów, do których należą: kompetencje pedagogicznych, ocena własnych preferencji zawodowych, umiejętności interpersonalne, skuteczność własną, strategie radzenia sobie ze stresem. Ostatni rozdział to próba modelowego ujęcia działań pedagoga szkolnego.
Proponowana praca wpisuje się w badania nad profesją pedagoga szkolnego, przybliża specjalistom z zakresu pedagogiki szkolnej i opiekuńczo-wychowawczej oraz praktykom czynniki decydujące o stylu jego pracy. Uzyskane wyniki mają duże znaczenie społeczne, mogą przyczynić się podnoszenia jakości przygotowania zawodowego przyszłych pedagogów oraz poprawy warunków organizacyjnych ich pracy.
img
return to top