Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

O jednostce

Jak było kiedyś?

Kolegium ISM powstało z połączenia i rozwinięcia istniejących wcześniej na Uniwersytecie Śląskim jednostek prowadzących kształcenie interdyscyplinarne: Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

 

schemat indywidualnych studiów międzyobszarowych

MISH został powołany decyzją Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 4 marca 1997 roku. Powołanie tej jednostki miało na celu wykształcenie współczesnych humanistów, którzy po ukończeniu studiów byliby lepiej przygotowani do wymogów rynku pracy.

MISH istniejący w latach 1997-2014 współtworzyły:

  • Wydział Filologiczny, oferując kierunki, takie jak: filologia polska, filologia klasyczna, filologie obce, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna,
  • Wydział Nauk Społecznych, oferując kierunki, takie jak: filozofia, historia, socjologia i politologia,
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii, oferujący pedagogikę i psychologię,
  • Wydział Prawa i Administracji, oferujący prawo i administrację,
  • Wydział Teologiczny, oferujący teologię.

Studenci MISH mogli także uczestniczyć w zajęciach na innych wydziałach UŚ, innych uczelniach oraz w Polskiej Akademii Nauk.

 

Dyrekcję Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych stanowili:

prof. UŚ dr hab. Olga Wolińska (dyrektor w latach 1997-2011)

prof. dr hab. Ryszard Koziołek (dyrektor w latach 2011-2014)

prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (zastępca dyrektora w latach 1997-2002)

prof. dr hab. Wojciech Kaute (zastępca dyrektora w latach 2002-2005)

dr hab. Zbigniew Oniszczuk (zastępca dyrektora w latach 2005-2012)

dr hab. Tomasz Nawrocki (zastępca dyrektora w latach 2012-2014).

 

Dyrekcję Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych stanowili:

prof. dr hab. Karol Kołodziej (dyrektor w latach 1998-2014)

prof. dr hab. Lesław Teper (zastępca dyrektora w latach 1998-2014).

 

Jak jest dziś?

21 stycznia 2014 r. Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pozytywnie zaopiniował utworzenie międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jak pisał ówczesny Dyrektor Kolegium, prof. dr hab. Ryszard Koziołek, „w 2014 roku połączyliśmy działające w Uniwersytecie Śląskim od 16 lat MISH
i MISM-P w jedno, czyli w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Podział na dwa wielkie obszary wiedzy: matematyczno-przyrodniczy
i humanistyczno-społeczny wydawał nam się od początku nieuzasadniony, sprzeczny z ideą uniwersytetu jako uniwersum wiedzy, wreszcie niezgodny
z naturą rzeczywistości, która nie dzieli się na części odpowiadające fakultetom akademickim. Ale powód zasadniczy był inny i wciąż ten sam, jaki przyświecał powstaniu indywidualnych studiów interdyscyplinarnych – chcieliśmy kształcić studentów inaczej.”

Kolegium ISM jest jednostką dydaktyczną, w której student sam buduje swój program kształcenia. Może wybierać zajęcia na prawie wszystkich kierunkach Uniwersytetu Śląskiego, wskazując jeden lub więcej kierunków wiodących, na których zdobędzie dyplom, a swój rozwój naukowy i zawodowy wzbogaca
o dowolnie wybrane zajęcia na innych kierunkach.

Przez cały okres studiów studentem opiekuje się wybrany przez niego tutor naukowy. W ten sposób w każdym semestrze student realizuje indywidualny moduł o nazwie Tutoring naukowy. Rozwinięciem pracy pod opieką ekspertów jest również praca zespołowa dla studentów ISM II stopnia w ramach modułu Problemy niejednorodne, a także unikalna oferta modułów ISM, tworzona co semestr z myślą o najbardziej nowatorskich i intrygujących tematach oraz wyjątkowych prowadzących.

Od 2020 roku Kolegium organizuje również kształcenie na nowym kierunku – Indywidualne Studia Nauczycielskie. Oferta ta skierowana jest do osób, które myślą o zawodzie nauczyciela i są zainteresowane równoległym uzyskaniem uprawnień nauczycielskich (w wybranym przedmiocie szkolnym z dostępnej oferty) oraz pedagogicznych (na specjalności opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej). Daje to szersze spojrzenie na pracę w przestrzeni edukacji oraz poszerzone uprawnienia i szansę na budowanie własnych pomysłów na międzyobszarową dydaktykę.

Dzięki takiej konstrukcji studiów tworzy się niepowtarzalna, czasem bardzo nietypowa ścieżka rozwoju studenta. Dzięki temu absolwent tych studiów posiada unikalne wykształcenie, łączące w sobie profesjonalizm ukończonego kierunku z dodatkowymi umiejętnościami i wysokimi kompetencjami
w zakresie samodzielności w działaniu.

 

Szczegółowa oferta dostępnych dla studentów ISM i ISN kierunków studiów i zajęć akademickich jest przygotowywana co roku dla danego rocznika rekrutacji – szczegóły są każdorazowo dostępne w ogólnouczelnianym systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

 

Dyrektorzy oraz zastępcy Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych:

prof. dr hab. Ryszard Koziołek (dyrektor w latach 2014-2020)

prof. UŚ dr hab. Edyta Skierka (zastępca dyrektora w latach 2018-2020, dyrektor od 2020 roku)

prof. dr hab. Grażyna Chełkowska (zastępca dyrektora w latach 2014-2018)

dr hab. Tomasz Nawrocki (zastępca dyrektora w latach 2014-2020)

prof. UŚ dr hab. Grzegorz Olszański (zastępca dyrektora od 2020 roku).

prof. UŚ dr hab. Maciej Fic (dyrektor kierunku Indywidualne Studia Nauczycielskie od 2020 roku).

return to top