Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zasady współpracy z tutorami

Zasady współpracy tutorów naukowych ze studentami Kolegium (w tym również zasady wyboru, tryb pracy i rozliczenia indywidualnej pracy) reguluje Regulamin studiowania w Kolegium ISM, dostępny w naszej zakładce Akty prawne.

Nawiązanie współpracy

Nawiązanie współpracy między pracownikiem a studentem jest potwierdzane w każdym semestrze poprzez złożenie Deklaracji opieki tutora naukowego. Formularz jest dostępny dla studenta w systemie USOSweb w zakładce Podania. Złożenie dokumentu poprzedza ustna rozmowa studenta z pracownikiem i jego wstępna zgoda. Zachęcamy, by każdy tutor zapoznał się najpierw z Regulaminem studiowania w Kolegium ISM oraz zasadami rozliczania pracy tutora. Na każdym etapie współpracy można zwrócić się również z pytaniami do pracowników Kolegium.

Jeśli warunki współpracy są akceptowane i ustalone przez obie strony (tutor- student), student uzupełnia dane w formularzu Deklaracji i przesyła ją poprzez system do Sekretariatu. Po weryfikacji kandydatury pracownika Sekretariat dodaje pracownika jako osobę opiniującą podanie w USOSweb. Pracownik w treści opinii wyraża zgodę na podjęcie opieki. W razie konieczności, uzupełnia brakujące dane (np. numer komputerowy pracownika). Może również dodać własne uwagi, dotyczące podejmowanej współpracy.

Zatwierdzenie Deklaracji w USOSweb oznacza, że dane o współpracy ze studentem są wprowadzone do systemu. W tym samym momencie pracownik dostaje dostęp do Portalu ISM, który jest przeznaczony do komunikacji między studentami, tutorami a Kolegium.

Portal ISM

Portal jest dostępny pod adresem: https://ismportal.us.edu.pl

Do portalu można zalogować się za pośrednictwem Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Śląskiego, a więc nie jest potrzebne zakładanie nowych loginów i haseł.

Za pośrednictwem portalu:

  1. Student tworzy własny indywidualny semestralny plan studiów, zakładając edycję na konkretny semestr i dodając z listy przedmioty, które go interesują, a które znajdują się w bazie USOS. Przedmioty spoza bazy USOS (np. realizowane na innej uczelni) będą uzupełniane przez Dziekanat na podstawie wcześniej złożonych podań studenckich. Zatwierdzając plan, student kieruje dokument d sprawdzenia przez tutora. Mechanizm działa analogicznie do APD, tj. proceduje plan do kolejnych etapów akceptacji. Zmiany są widoczne po kilku minutach, nie obowiązuje dobowa migracja danych. W przypadku konieczności wprowadzenia korekt, plan wraca do etapu wcześniejszego. Po przesłaniu przez studenta planu tutor ma możliwość sprawdzenia planu i podjęcia stosownych działań (akceptacja planu lub odrzucenie planu z komentarzem). Po akceptacji planu przez tutora, dokument trafia do akceptacji Kolegium ISM. W przypadku koniecznych zmian, plan może być odrzucony i trafia wówczas na początkowy etap do edycji przez studenta.

W danym semestrze obowiązują ściśle określone terminy składania planu. Edycja planu jest możliwa tylko w obrębie tych terminów (wyświetlają się w portalu przy edycji konkretnego planu). W przypadku, gdy student i tutor przekroczą termin złożenia planu, niezbędne jest złożenie podania z prośbą o przedłużenie terminu złożenia planu wraz z wyjaśnieniem. Przypominamy, że niezłożenie planu w terminie i brak zaakceptowanego podania o wydłużenie może skutkować wszczęciem procedury skreślenia studenta z uwagi na brak postępów w nauce. Terminy umożliwiają studentom Kolegium wybór i zapisanie się na zajęcia po rozpoczęciu roku akademickiego i dostosowanie harmonogramu do studiów na kilku kierunkach, jednak wydłużanie tego okresu poza wyznaczone ramy może oznaczać, że student będzie miał braki w realizacji zajęć, na które zapisuje się z opóźnieniem. Prosimy zarówno studentów jak i tutorów o przestrzeganie terminów, w trosce o zabezpieczenie studentów przed potencjalnymi trudnościami w realizacji planu.

  1. Student może wysłać elektronicznie swoją pracę z tutorem i przekazać ją do recenzji.

Druga funkcja w Portalu pozwala na wprowadzanie prac do recenzji, a następnie gromadzenie ich w systemie (np. w celu zapoznania się nowego tutora z poprzednimi pracami studentów). Tutor tworzy elektroniczną recenzję do przesłanej przez studenta pracy (zgodnie z formularzem oceny). Tutor może mieć wgląd zarówno do wszystkich prac i recenzji wgranych przez swoich podopiecznych, jak i do recenzji swoich podopiecznych, które wgrali ich poprzedni tutorzy (archiwum prac jest aktualnie w opracowaniu). Wprowadzenie przez studenta dokumentów jest sygnalizowane tutorowi poprzez automatyczną informację, wysyłaną przez system na pocztę służbową. Po wprowadzeniu przez tutora recenzji i jej zatwierdzeniu, jest ona rozpatrywana przez Kolegium. W przypadku konieczności wprowadzenia korekt, recenzja może być również zwrócona tutorowi do poprawy.

Współpraca studenta z tutorem, zakończona zrealizowaniem wspólnej pracy lub projektu naukowego jest realizowana w programie studiów w postaci modułu Tutoring naukowy (w nazwie odpowiednio numer semestru, w którym student realizuje współpracę) w wymiarze 15h i z liczbą punktów 3 ECTS. Moduł jest realizowany zgodnie z harmonogramem semestru i finał w postaci recenzji na podstawie pracy musi być złożony w Portalu przed upływem końca sesji poprawkowej danego semestru.

Ocena wprowadzona przez tutora w Portalu ISM w recenzji jest później uzupełniana w USOS przez Sekretariat i widnieje później w przebiegu studiów studenta. Tutorzy nie mają dostępu do protokołu w USOSweb, z uwagi na zbiorczy charakter przedmiotu.

Rozliczenie współpracy

Wystawienie recenzji i dopełnienie obowiązków związanych z akceptacją planu studenta daje podstawę do rozliczenia pracy tutora naukowego. Mimo iż Tutoring naukowy jest modułem w programie studiów w ramach ISM, realizacja tych obowiązków nie jest wliczana do pensum pracownika. Zgodnie z § 22 Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Załącznik do zarządzenia nr 103 Rektora UŚ z dnia 14 lipca 2020 r.) godziny te są wypłacane według stawek jak za godziny ponadwymiarowe na zajmowanym przez opiekuna studenta stanowisku. Po akceptacji recenzji w Portalu ISM pracownicy Sekretariatu sporządzają listę dodatków, które po podpisie Dyrekcji są przekazywane bezpośrednio do głównych płac (dla danego wydziału) i rozliczane z najbliższą wypłatą pracownika. Poza dopełnieniem obowiązków w Portalu ISM tutorzy nie musza składać żadnych dodatkowych dokumentów w związku z wypłatą.

return to top