Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English
search
Faculty of Social Sciences
Logo European City of Science 2024

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

(Polski) Uniwersytet Śląski poszukuje kandydata/kandydatki(...) (Polski) Uniwersytet Śląski poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko stypendysty - doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym pn. „Polscy „grey voters”

(Polski) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko stypendysty – doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym pn. „Polscy „grey voters”. Wpływ zmian demograficznych na rynek wyborczy w Polsce. Studium cyklu wyborczego lat 2023-2025” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

finansowanego ze środków Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 21

 

Miejsce pracy: Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
w Katowicach

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 

 1. koordynowanie prac zespołu terenowego prowadzącego badania przedwyborcze i powyborcze,
 2. pośrednictwo pomiędzy kierownikiem projektu a zespołem terenowym,
 3. prowadzenie dokumentacji i archiwizacja danych zespołu badawczego i zespołu terenowego: zbieranie danych od poszczególnych członków, transmisja zbiorczych plików.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. doświadczenie w badaniach prowadzonych za pomocą kwestionariusza wywiadu
 2. obsługa plików służących do kodowania danych jakościowych
 3. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 4. wysoka motywacja do pracy
 5. status doktoranta lub uczestnika studiów doktoranckich

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy stypendialnej na czas określony tj. do 31.11.2025
 • wynagrodzenie 1000,00 zł miesięcznie
 • pracę o charakterze badawczym
 • udział w szkoleniach z zakresu prowadzenia badań

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • List motywacyjny;
 • CV z opisem dorobku naukowego i danymi do kontaktu;
 • Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta;
 • Skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • Wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych;
 • List referencyjny opiekuna naukowego, promotora lub innego samodzielnego pracownika naukowego.

 

Dokumenty należy składać drogą e-mailową na adres:    agnieszka.turska-kawa@us.edu.pl
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 03.05.2024 roku (godz. 23:59), wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie, przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Ogloszenie Doktorant wersja PL

(Polski) Postępowania o nadanie stopnia doktora - kontakt (Polski) Postępowania o nadanie stopnia doktora - kontakt

(Polski)

 • nowa procedura (doktoranci po szkole doktorskiej oraz  tryb eksternistyczny)
 • procedura przejściowa (uczestnicy studiów doktoranckich)
 • przewody doktorskie

 

mgr Magdalena Kosa
Koordynator
Biura Ewaluacji i Obsługi Instytutów
Wydziału Nauk Społecznych
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, p. 31
tel. 32 359 1863 (dyżur wtorki, środy, piątki)
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, p. 31
tel. 32 359 9735 (dyżur poniedziałki, czwartki)
e-mail:  magdalena.kosa@us.edu.pl

 

Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej
Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej | Szkoła Doktorska (us.edu.pl)

 

Uzyskanie stopnia doktora (procedury)
Uzyskanie stopnia doktora: Ustawa 2.0 | Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym
Doktorant w trybie eksternistycznym | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl)

(Polski) Komunikat dotyczący przewodów doktorskich wszczę(...) (Polski) Komunikat dotyczący przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

(Polski) Zgodnie z brzmieniem art. 179 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji i niezakończone do
31 grudnia 2023 r. odpowiednio umarza się albo zamyka
.

Zakończenie przewodu doktorskiego oznacza podjęcie przez właściwy organ podmiotu doktoryzującego, czyli przez Radę Naukową danego instytutu, uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).

Mając na uwadze zarówno ramy czasowe wynikające z procedury (między przedłożeniem rozprawy doktorskiej przez kandydata a podjęciem powyższej uchwały zostaje wykonana w ramach przewodu doktorskiego sekwencja czynności, o których mowa w § 5–10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – Dz. U. z 2018 r. poz. 261), jak też możliwości organizacyjne i techniczne wynikające z liczby postępowań, proszę osoby, które wszczęły przewody doktorskie przed dniem 30 kwietnia 2019 r. o złożenie rozpraw doktorskich, zgodnie z załączoną procedurą, w terminie umożliwiającym przeprowadzenie przewodu, po uprzednim kontakcie z koordynatorem Biur Ewaluacji i Obsługi Instytutów WNS  mgr Magdaleną Kosą magdalena.kosa@us.edu.pl, tel.:  32 359 1863 lub 32 359 9735 (do 2 czerwca 2023 r.).

Z uwagi na ww. okoliczności rekomenduje się złożenie rozprawy do dnia 15 czerwca 2023 r.

Złożenie pracy po wskazanym terminie może spowodować, że przewód doktorski nie zostanie zakończony podjęciem stosownej uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przed dniem 31 grudnia 2023 r., a tym samym zostanie umorzony albo zamknięty (bez względu na etap postępowania).

Procedurę składania rozpraw doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych UŚ stanowi załącznik nr 1 dołączony do Komunikatu.

 

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ

 

Komunikat dot. przewodów doktorskich wszczętych do 30.04.2019 r_

Załącznik nr 1 Procedura WNS

(Polski) Informacja (Polski) Informacja

(Polski) Informujemy, że w lipcu 2022 roku odbędzie się online, klika szkoleń organizowanych przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL:

 • 8 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: PODSTAWOWE TESTY PORÓWNAŃ W SPSS – testowanie założeń oraz wykonywanie analiz, które poprowadzi Andrzej Jankowski
 • 9 lipca 2022 roku- tytuł szkolenia: PODSTAWOWE TESTY PORÓWNAŃ W JAMOVI – testowanie założeń oraz wykonywanie analiz, które poprowadzi Andrzej Jankowski
 • 15 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: ANALIZA EFEKTÓW POŚREDNICZĄCYCH W SPSS – prosta analiza mediacji i supresji z makro PROCESS Andrew F. Hayesa, które poprowadzi Paweł Iwankowski
 • 16 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: TWORZENIE WŁASNYCH NARZĘDZI BADAWCZYCH – podstawy tworzenia testów psychometrycznych, które poprowadzi Marta Formela
 • 23 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: ANALIZA EFEKTÓW POŚREDNICZĄCYCH W JAMOVI – prosta analiza mediacji i supresji z pakietem jAMM Marcello Galluciego, które poprowadzi Paweł Iwankowski.

Szkolenia przeznaczone są dla osób, które chcą nauczyć się wykonywania podstawowych testów porównań (testy t Studenta dla prób zależnych oraz niezależnych, test Manna-Whitneya oraz test Wilcoxona), a także dla tych, którzy posiadają te umiejętności w podstawowym zakresie, ale chcą uzupełnić je o wiedzę dotyczącą wyboru właściwego testu do posiadanych danych, nauczyć się raportować uzyskane wyniki w standardzie APA lub nauczyć się wykonywać te testy w programie SPSS lub w programie jamovi. Szkolenia przeznaczone są dla osób, które są zainteresowane psychometrią i chciałyby nauczyć się jak od podstaw stworzyć test psychometryczny, a także do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie interpretacji wskaźników psychometrycznych raportowanych w artykułach naukowych.

Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej:  https://fundacja-tygiel.pl/szkolenia/

(Polski) Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (Polski) Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

(Polski) Szanowni Państwo
25 listopada 2021 roku (czwartek) o godzinie 17:15 odbędzie się spotkanie wyborcze Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Wybrani zostaną członkowie Rady na nową kadencję oraz przedstawiciel doktorantów w Senacie UŚ.
Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej w katowickim kampusie Uniwersytetu, w budynku przy ul. Bankowej 14 w Sali 213 (Aula Kopernika).
W wyborach w formie czynnej i biernej mogą brać udział wszyscy doktoranci, zarówno ze Szkół Doktorskich UŚ, jak również osoby realizujące doktorat w ramach studiów doktoranckich w Uniwersytecie.
Udział w spotkaniu wyborczym (zarówno czynny i bierny) nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
Zachęcamy do czynnego udziału w wyborach doktorantów na wszystkich latach kształcenia – Rada złożona z doktorantów na różnym etapie kształcenia oraz reprezentujących różne obszary będzie najbardziej kompetentna, żeby działać na rzecz środowiska.
Szczegóły dotyczące wyborów zamieszczone są w Regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego i Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do regulaminu (http://bip.us.edu.pl/regulamin/regulamin-samorzadu-dokt).
W razie wystąpienia pytań zapraszamy do kontaktu: doktoranci@us.edu.pl

(Polski) Stypendia - kryteria (Polski) Stypendia - kryteria

(Polski) Kryteria do uzyskania stypendium doktoranckiego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego dla dyscyplin: pedagogika, psychologia, socjologia oraz nauki polityce.

Kryteria do uzyskania stypendium doktoranckiego

 

Kryteria do uzyskania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego dla dyscyplin: pedagogika, psychologia, socjologia oraz nauki polityce.

Kryteria do uzyskania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej

return to top