Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uzyskanie stopnia doktora po wejściu w życie Ustawy 2.0

Szanowni Państwo,

informujemy, że na mocy art. 35 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), zmianie uległo dotychczasowe brzmienie art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Art. 35. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 179:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia
2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”;


Procedura uzyskania stopnia doktora zasadniczo zmieniła się wraz z wejściem w życie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. W obecnej sytuacji prawnej jest kilka równoległych ścieżek, którymi dotrzeć można do celu, jakim jest stopień naukowy. Wszyscy kandydaci na doktorów stawać będą przed nowymi organami uprawnionymi do przyznawania stopnia doktora, czyli przed radami naukowymi instytutów lub przed komisją interdyscyplinarną. Zanim jednak staną przed tą komisją, przejdą bardzo różne ścieżki.

Osoby, które rozpoczęły przygotowywanie pracy doktorskiej przed 1 października 2019 roku częściowo lub w całości podlegają nowej procedurze. Ci doktoranci, którzy otworzyli wcześniej przewód doktorski, teraz mogą go dokończyć, ale nie później niż do 31 grudnia 2022 roku. Po tym dniu wszystkie niedokończone przewody będą z mocy ustawy zamknięte. Nie oznacza to jednak przekreślenia dotychczasowych starań, a tylko przejścia do nowego trybu, co w dużej mierze oznacza zmianę procedur i wymagań, a nie zatrzymanie biegu pracy naukowej. Natomiast osoby, które na studiach doktoranckich rozpoczętych przed 1 października 2019 roku nie otworzyły przewodu oraz te osoby, które chcą uzyskać stopień w trybie eksternistycznym (zwanym kiedyś „doktorantem z wolnej stopy”) zasadniczo podlegają tej samej procedurze, co doktoranci w szkołach doktorskich otwartych po wejściu w życie Ustawy 2.0. Różnica widoczna jest tylko na pierwszych etapach, przede wszystkim przy powoływaniu promotora.

return to top