Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej

Kształcenie doktoranta w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Rozprawę złożyć należy do organu prowadzącego postępowanie o nadanie stopnia doktora. Organami prowadzącymi postępowanie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach są rady naukowe instytutów, a dla doktoratów dziedzinowych – komisja interdyscyplinarna. Rozprawy doktorskiej nie należy składać do biura Szkoły Doktorskiej.

Złożenie rozprawy doktorskiej jest częścią postępowania o nadanie stopnia doktora. Doktorant składa rozprawę po jej zatwierdzeniu w systemie APD, w postaci wydruku dokumentu wygenerowanego z APD.

Etap I – zgłoszenie chęci wszczęcia postępowania w Biurze Ewaluacji i Obsługi właściwego instytutu

Doktorant, chcący złożyć rozprawę doktorską powinien zgłosić się w Biurze Ewaluacji i Obsługi Instytutu (BEOI) odpowiednim dla dyscypliny naukowej doktoranta (uwaga – w przypadku Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Społecznych zajmują się tym wyznaczone na wydziale osoby, a nie pracownicy obsługujący sprawy instytutów: link do strony WH, link do strony WNS). Tam pozyskać można informacje o niezbędnych dokumentach i o terminach na ich złożenie, związanych z terminami posiedzeń rady naukowej instytutu.

W BEOI doktorant otrzymuje także dostęp do systemu APD, do którego ma wgrać rozprawę doktorską. W APD rozprawa będzie poddana kontroli antyplagiatowej.

Etap II – realizacja programu kształcenia i obowiązków wynikających z Regulaminu SD

Przed zakończeniem kształcenia należy zweryfikować, czy doktorat zrealizował wszystkie obowiązki wynikające z programu kształcenia i Regulaminu Szkoły Doktorskiej. Biuro Szkoły Doktorskiej weryfikuje to za pomocą listy kontrolnej – dla ułatwienia udostępniamy ją tutaj (na dole strony).

Obok rozliczenia się z zajęć i innych obowiązków należy także upewnić się, czy doktorat nie ma sprzętu lub książek, które powinien zwrócić, a także czy złożył oświadczenie o przypisaniu do dyscypliny i przekazał wykaz swoich osiągnięć naukowych (https://us.edu.pl/szkola-doktorska/osiagniecia-naukowe-doktorantow-a-ewaluacja-dyscyplin/).

Po weryfikacji, biuro SD wydaje doktorantowi (wymagana obecność osobista):

 • zaświadczenie o uzyskaniu efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • potwierdzoną kopię wyznaczenia promotora

– te dokumenty będą niezbędne do złożenia rozprawy doktorskiej.

Doktorant planujący zakończenie kształcenia i złożenie rozprawy doktorskiej informuje biuro SD o tym co najmniej na 2 tygodnie przed terminem, w którym chce uzyskać zaświadczenie o 8 PRK.

Etap III – złożenie rozprawy doktorskiej

Doktorant składa rozprawę doktorską we właściwym BEOI w terminie nie późniejszym niż termin złożenia rozprawy podany w Indywidualnym planie badawczym.

W celu wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, doktorant Szkoły Doktorskiej kontaktuje się z właściwym Instytutem i składa stosowne dokumenty (listę należy potwierdzić w BEOI):

 • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie właściwego tytułu zawodowego (PSWiN art. 186 ust. 1 pkt 1);
 • informację o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (PSWiN art. 186 ust. 1 pkt 2) – zaświadczenie wystawione przez Szkołę Doktorską o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
 • informację o znajomości nowożytnego języka obcego (potwierdzoną certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów lub dokumentem wydanym przez podmiot doktoryzujący, po przeprowadzonym egzaminie), poświadczającą znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (PSWiN art. 186 ust. 1 pkt 2);
 • wykaz swoich prac naukowych wraz z informacją o posiadaniu właściwego dorobku naukowego, uprawniającego do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (PSWiN art. 186 ust. 1 pkt 3);
 • informację o wyznaczeniu promotora – poświadczona przez Szkołę Doktorską decyzja o wyznaczeniu promotora, uchwała rady naukowej (od 2023 r.);
 • rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów (PSWiN art. 189);
 • podpisany przez promotora raport ze sprawdzenia rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, w przypadku gdy rozprawa jest pracą pisemną;
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku, gdy rozprawa doktorska nie stanowi pracy pisemnej, dołącza się jej opis w językach polskim i angielskim.

W przypadku braku certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, o których mowa z pkt. 3, przeprowadza się egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2. Warto pamiętać, że komisja egzaminacyjna powoływana jest przez organ przeprowadzający postępowanie, na kolejnym posiedzeniu organu. Oznacza to, że ta ścieżka będzie wydłużona czasowo w porównaniu do pozostałych. Postępowanie w tej sprawie opisuje Pismo okólne nr 5 Rektora UŚ z dnia 29 marca 2023 roku.

Etap IV – dalsze postępowanie

BEOI weryfikuje dokumenty i wystawia zaświadczenie o złożeniu przez doktoranta rozprawy doktorskiej. To zaświadczenie BEOI przekazuje bezpośrednio do SD.

SD po otrzymaniu zaświadczenia zakańcza kształcenie doktoranta z datą zgodną z datą złożenia rozprawy. Następnie przesyła do BEOI informację o zakończeniu kształcenia, która jest podstawą do tego, żeby finansowanie postępowania było po stronie uczelni. Dalej postępowanie prowadzone jest w BEOI.

Informacje dotyczące stypendium doktoranckiego

Za miesiąc, w którym doktorant zakończył kształcenia stypendium doktoranckie wypłacane jest w pełnej stawce, niezależnie od dnia miesiąca, w którym zakończono kształcenie. Jeżeli doktorant ukończył kształcenie wcześniej niż przewiduje program kształcenia (tj. zwykle wcześniej niż po 48 miesiącach kształcenia), zgodnie z art. 209 ust. 8 ustawy PSWiN doktorant „otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy” (do tych 6 miesięcy nie wlicza się miesiąca, w którym zakończono kształcenie).

Dokumenty i podstawa prawna

lista kontrolna – weryfikacja obowiązków doktoranta:

Pismo okólne nr 3 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora – link do pisma

załącznik do zarządzenia nr 150 z 2022 rektora UŚ – lista certyfikatów uznawanych na Uniwersytecie Śląskim

Zarządzenie nr 197 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania rozpraw doktorskich oraz weryfikacji samodzielności ich przygotowania – link do zarządzenia

Uchwała nr 488/2024 Senatu UŚ w przedmiocie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – link do uchwały

Regulamin Szkoły Doktorskiej – uchwała nr 343/2022 z dnia 20-12-2022 Senatu UŚ – link do uchwały.

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce – link do ustawy

return to top