Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Teologiczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nauki o rodzinie


Studia stacjonarne, I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie)

Język wykładowy: polski

W ramach studiów na kierunku: nauki o rodzinie student zdobywa wszechstronną, interdyscyplinarną wiedzę na temat rodziny. Wykształcenie na tym kierunku, charakteryzuje się znaczącym akcentem aksjologicznym. Bazą dla zapoznania się z tego typu wiedzą jest integralna koncepcja antropologiczna. Student zdobywa zatem wiedzę z zakresu biologicznych podstaw rozwoju człowieka oraz wiedzę na temat jego psychospołecznego funkcjonowania. Z racji tego, iż studia odwołują się do światopoglądu chrześcijańskiego, wiedza o człowieku i o rodzinie pogłębiona jest o wymiar duchowo-religijny. Spośród wielu obszarów funkcjonowania rodziny student ma możliwość zdobyć pogłębioną wiedzę z zakresu ludzkiej seksualności, prokreacji, w tym szczególnie metod naturalnego planowania rodziny. Student zapoznaje się z miejscem nauk o rodzinie w systemie nauk. Zdobywa uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny oraz szczegółową wiedzę z dziedziny prawa cywilnego i kanonicznego w zakresie instytucjonalno-prawnych aspektów funkcjonowania rodziny.
img

Zapisz się na studia

O kierunku O kierunku

Kierunek: nauki o rodzinie realizowany jest w formie dwustopniowych studiów stacjonarnych. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów. Student osiąga podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz o relacjach między nimi. Dzięki wiedzy zdobytej na kierunku nauki o rodzinie student potrafi analizować konkretne procesy i zjawiska społeczne oraz posługiwać się systemem normatywnym, wynikającymi z nauki Kościoła katolickiego, w celu rozwiązania konkretnego zadania wiążącego się z funkcjonowaniem rodziny.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają cztery semestry. Studia pozwalają na zdobycie uporządkowanej, pogłębionej, prowadzącej do specjalizacji, szczegółowej wiedzy z zakresu pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania rodziny. Wśród wielu szczegółowych zagadnień student zdobywa pogłębioną wiedzę na tematy bioetyczne, a także dotyczące problematyki uzależnień, przemocy w rodzinie.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?
left img

Niekwestionowanym atutem naszego Wydziału jest kameralna i przyjazna atmosfera. Sąsiedztwo Katedry Chrystusa Króla, Biblioteka zawierająca bogate i unikatowe zbiory kościelne, bliskość innych instytucji zajmujących się misją chrześcijańską stwarzają niepowtarzalny klimat zgłębiania najważniejszych prawd o człowieku i rodzinie.

Nierzadko studia na naszym Wydziale podejmują studenci 30+, dlatego oferujemy im szczególne wparcie naszych pracowników – indywidualnych opiekunów naukowych, którzy pomogą w godzeniu obowiązków zawodowych, rodzinnych i uczelnianych.

Specjalności Specjalności

Ukończenie specjalności poradnictwo małżeńskie i rodzinne (studia I stopnia) na kierunku: nauki o rodzinie przygotowuje absolwentów do pracy w ośrodkach i placówkach, wielorako służących rodzinie.

Studia II stopnia umożliwiają zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności, dotyczących istoty i przebiegu mediacji rodzinnej oraz wykonywania zawodu: asystent rodziny.

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Studia pierwszego stopnia (licencjackie):

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego.

  • Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1.
  • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika będzie korzystniejszy dla kandydata.
  • Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały.
  • O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie uzyskanych punktów procentowych z przedmiotu maturalnego.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Studia drugiego stopnia (magisterskie):

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą), uzyskany na kierunku w zakresie: nauk teologicznych, nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.
Kryterium kwalifikacji: o zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.
Absolwentom studiów pierwszego stopnia na kierunku: nauki o rodzinie średnia studiów zostanie pomnożona x 1,2.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Opłaty Opłaty
Opłata rekrutacyjna 85 złotych
Opłata semestralna dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia stacjonarne brak opłat semestralnych
Opłata semestralna dla cudzoziemców aplikujących na studia stacjonarne na zasadach odpłatności zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta – więcej informacji na stronie 
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Kierunek: nauki o rodzinie charakteryzuje interdyscyplinarność i szerokie spojrzenie na zgłębiane zagadnienia. Zajęcia prowadzą nie tylko badacze-naukowcy, lecz również wyspecjalizowana kadra praktyków (psycholodzy, pedagodzy, lekarze). Nasz Wydział współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi rodziny. Są to m.in.: Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Katowicach i Rudzie Śląskiej, Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Mysłowice, Caritas Archidiecezji Katowickiej, z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Katowicach, z Archidiecezjalną Poradnią Psychologiczną, z Fundacją Drachma, z Apostolstwem Chorych, z Chorzowskim Hospicjum, z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka. Interesariusze zewnętrzni podkreślają profesjonalne przygotowanie do zawodu naszych absolwentów.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Nasz kierunek charakteryzuje się szerokim spojrzeniem i interdyscyplinarnością. Wśród zgłębianych dziedzin znajdują się: psychologia, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, filozofia i nauki medyczne. Dyscypliną wiodącą na kierunku jest teologia.

Dajemy również możliwość rozwijania kompetencji językowych w zakresie języków nowożytnych (angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański). Bogato wyposażona biblioteka, usytuowana w sąsiedztwie Wydziału, stanowi niezastąpione „miejsce” poszerzania swoich horyzontów.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Nasi studenci odbywają praktyki w wymiarze 150 godzin (studia I stopnia, semestr piąty) oraz 60 godzin (studia II stopnia, semestr drugi) w takich instytucjach jak: Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii MOPS w Katowicach, Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy GNIAZDO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej. Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach i organizacjach pomocowych, są to m. in.: Dzienny Ośrodek Wsparcia Dziennego Dziupla w Wodzisławiu Śląskim, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zabrzu, Akademia Małżeństw i Rodzin – Centrum Rozwoju i Terapii w Katowicach.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?
left img

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Jordana 18
40-043 Katowice

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Naszych absolwentów cechuje duża doza empatii i chęć niesienia pomocy najsłabszym, wykluczonym, czy po prostu osobom i rodzinom w kryzysie. Wielu absolwentów znajduje zatrudnienie w poradniach rodzinnych, Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej czy Ośrodkach „Caritas”.

   
Mgr … zajmuje stanowisko asystenta usług dla rodziny w Stowarzyszeniu Nereusza w Rudzie Śl., pracuje głównie z rodzinami zmagającymi się z różnymi trudnościami, prowadzi spotkania rozwojowe dla mam, warsztaty dla całych rodzin, wyjazdy terapeutyczne. Mgr Aneta Góralska pracuje w Uniwersyteckiej Bibliotece Specjalistycznej na Wydziale Teologicznym. Zajmuje się krajową i międzynarodową wymianą międzybiblioteczną oraz dorobkiem naukowym pracowników Wydziału.

 

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – dr Weronika Juroszek: weronika.juroszek@us.edu.pl

return to top