Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Tabele opłat w roku akademickim 2023/2024 Tabele opłat w roku akademickim 2023/2024

W tabelach zamieszczonych poniżej, podano wysokość ustalonych opłat za następujące usługi edukacyjne:

  • kształcenie na studiach niestacjonarnych;
  • powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym także po wznowieniu studiów;
  • zajęcia nieobjęte programem studiów, w tym kształcenie na drugiej i kolejnej specjalności oraz zajęcia wyrównawcze;
  • kształcenie na kierunkach studiów prowadzonych w języku obcym
  • kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim i angielskim.
Terminy wnoszenia opłat Terminy wnoszenia opłat

Student zobowiązany jest wnieść opłatę za usługi edukacyjne w następujących terminach :
Opłata jednorazowa:

 • do 5 października za semestr zimowy,
 • do 5 marca za semestr letni.

Opłata w trzech częściach:
a) za semestr zimowy:

 • do 15 października, pierwsza część;
 • do 15 listopada, druga część;
 • do 15 grudnia, trzecia część;

b) za semestr letni:

 • do 15 marca, pierwsza cześć;
 • do 15 kwietnia, druga część;
 • do 15 maja, trzecia część.

Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na konto Uniwersytetu.
W przypadku gdy student w wyznaczonym terminie nie wniesie opłaty w całości, uznaje się, że będzie wnosił opłatę w częściach.
Opłata wnoszona jednorazowo jest niższa o 150 zł od opłaty wnoszonej w częściach. Jeżeli student wniesie opłatę jednorazową po wyznaczonym terminie, traci prawo do zniżki.

Numer konta do wpłat Numer konta do wpłat

Opłaty za usługi edukacyjne należy wpłacać na indywidualne konta studenckie.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą sprawdzić numer konta, logując się w serwisie USOSweb.
Numer konta dostępny jest w serwisie USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH.

Studenci, którzy studiują kilka kierunków na różnych wydziałach, posiadają kilka różnych numerów kont, w zależności od liczby wydziałów.

Pomoc w zakresie obsługi serwisu USOSweb można uzyskać kontaktując się z Działem Informatycznej Obsługi Studiów.

Zwrot wniesionej opłaty Zwrot wniesionej opłaty

1. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku:

1) gdy student złoży do kierownika jednostki pisemną rezygnację ze studiów przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych;

2) gdy zajęcia dydaktyczne nie rozpoczęły się;

3) gdy cudzoziemiec z przyczyn niezależnych od siebie nie dokonał wpisu na listę studentów – dotyczy przypadku uzyskania przez cudzoziemca decyzji o odmowie wydania wizy do Polski.

2. Opłata podlega zwrotowi za okres pozostały do końca okresu, za który wniesiono opłatę, licząc od dnia następnego po dniu, w którym:

1) student złożył rezygnację ze studiów;

2) decyzja o skreśleniu z listy studentów – z przyczyn innych niż pkt 1 stała się ostateczna.

3. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty na wskazany pisemnie przez studenta aktualny numer rachunku bankowego.

4. Uczelnia nie ponosi kosztów przelewów bankowych, w tym przelewów zagranicznych, jeśli zwrot opłaty następuje z przyczyn leżących po stronie studenta.

Zwrot opłaty dla cudzoziemców, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020.
Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec:
1) otrzymał urlop;
2) zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim;
3) z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.

 

return to top