Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Smart City

Koncepcja Smart City to nowoczesna idea zrównoważonego rozwoju miast, która jest odpowiedzią na coraz szybszą ich urbanizację. Smart City łączy inteligentne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz innowacyjnych systemów z kreatywnością aktywnych mieszkańców oraz potencjałem przedsiębiorców, naukowców oraz organizacji i instytucji działających na terenie miasta. Partycypacyjny system rządzenia poprawia jakość życia. Dążenie do osiągnięcia wskaźników, które pozwolą na nazwanie miasta mianem „smart”, musi być oparte na polityce lokalnej koordynującej wszystkie aspekty: technologie ICT, nowoczesny transport, innowacyjną gospodarkę, aktywne społeczeństwo, sprawne zarządzanie oraz dbanie o jakość środowiska.

Idea Smart City, to:

 • zarządzanie ośrodkami miejskimi w sposób:
  • ekologiczny, nowoczesny
  • oszczędny i efektywny
 • technologie informatyczne i komunikacyjne, które:
  • pozwalają podnieść funkcjonalność miast
  • pozwalają połączyć „wszystko” z infrastrukturą
 • dla ludzi i środowiska:
  • poprawa komfortu życia mieszkańców
  • dbanie o otaczające środowisko naturalne

Do światowych miast uznanych za inteligentne należą między innymi Singapur, Malta, Kochi, Dubaj. W rankingu miast europejskich pierwsze pięć pozycji zajmują: Luxembourg (Luksemburg), Aarhus (Dania), Turku (Finlandia), Aalborg (Dania), Odense (Dania).

Zwykle wskazuje się sześć obszarów, które składają się na koncepcję inteligentnego miasta:

 • Gospodarka – gospodarka oparta na wiedzy, wykorzystująca innowacyjne rozwiązania, charakteryzująca się wysoką produktywnością, współpracująca ze środowiskiem naukowym, efektywnie korzystająca z zasobów, przyjazna środowisku i bardziej konkurencyjna, wysoki poziom zatrudnienia.
 • Mobilność – inteligentne systemy transportu wykorzystujące nowoczesne technologie do lepszego wykorzystania posiadania infrastruktury, bez konieczności nabywania nowych obiektów oraz do zmniejszenia uciążliwości transportu dla środowiska, systemy automatycznego sterowania ruchem, poboru opłat, stosowanie systemów nawigacji samochodowej, szybki i bezpieczny transport publiczny, elektroniczne systemy sprzedaży biletów, zintegrowana informacja dla pasażerów.
 • Środowisko – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, oszczędzanie energii, zmniejszenie poboru wody, wykorzystanie źródeł energii odnawialnej – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w danej dziedzinie, edukacja ekologiczna.
 • Jakość życia – sprawna i efektywna realizacja usług publicznych, nowoczesna infrastruktura edukacji, wysoka jakość kształcenia oraz usług zdrowotnych i społecznych, zapewnienie odpowiedniego poziomu warunków życia, bezpieczeństwa, mieszkaniowych, rozwój szeroko dostępnej infrastruktury technicznej i społecznej m.in. w celu usprawnienia pracy urzędów
  i zmniejszenia kosztów obsługi klienta, odpowiednia oferta rozrywkowo-kulturalna.
 • Ludzie – świadomi, niezależni i decydujący o sobie, wykształceni, korzystający z technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennym życiu, biorący udział w życiu miasta, kreatywni, inicjatorzy zmian, którzy przy odpowiednim wsparciu mogą dbać o zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, czy poprawę jakości życia.
 • Zarządzanie – system oparty na współpracy i współrządzeniu wszystkich użytkowników miasta: władz, mieszkańców, przedsiębiorców, wykorzystanie nowoczesnych technologii
  w funkcjonowaniu miasta, np. w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, ochrony środowiska, czy sprawnego transportu, przejrzysta wymiana informacji pomiędzy wszystkimi użytkownikami miasta a służbami publicznymi.

Normalizacja

W literaturze funkcjonuje wiele definicji idei Smart City. Jedne z nich skupiają się wyłącznie na nowoczesnych technologiach, inne na czoło wysuwają mieszkańców. W celu likwidacji chaosu wokół terminologii i ram działania inteligentnych miast podjęto kroki w kierunku usystematyzowania tego pojęcia. W 2015 roku opublikowano w Polsce pierwszą normę Smart Cities ISO 37120:2014.

Norma ta obejmuje 17 obszarów tematycznych:

 • gospodarka
 • edukacja
 • energetyka
 • środowisko
 • finanse
 • reagowanie kryzysowe
 • zarządzanie
 • zdrowie
 • rekreacja
 • bezpieczeństwo
 • schroniska
 • odpady stałe
 • telekomunikacja i innowacje
 • transport
 • planowanie urbanistyczne
 • ścieki
 • woda i kanalizacja
 • w każdym obszarze określa wskaźniki „obowiązkowe” i „fakultatywne” oraz „źródło danych”,
 • wymaga weryfikacji niezależnego audytora jakości i źródeł danych, aby uzyskać certyfikację.

Wdrożenie ISO 37120:2014 jest szansą dla Polskich miast, by ideę Smart City rozwijały tak szybko, jak miasta Europy Zachodniej. Norma będzie stanowić wsparcie monitorowania wzrostu rozwoju miasta zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, pomoc we wzajemnym uczeniu się od siebie oraz w dzieleniu się najlepszymi praktykami.


Szczegółowa oferta naszych zespołów badawczych wraz z wykazem ekspertów i ich dokonań

(kliknij na nazwę zespołu):


Zespół ds. smarter city
Kontakt:
obserwatoriumMiasto@us.edu.pl

return to top